Hotărârea nr. 256/2011

Hotãrârea nr. 256 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 256 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Ploiești dl Cristian Dumitru si a domnilor consilieri Bozianu Nicoleta Cătălină, Sirbu Gheorghe, Mateescu Radu, Iancu Ion si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului 35/825/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitarilor administrațiv-teritoriale pe anul 2011; Ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 - republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, pentru transferuri, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aproba rectificarea Listei de investirii pe anul 2011, conform Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi, 1 august 2011.


Președinte de sedifita Iulian Teo


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010, Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 287/2010, Legii finanțelor publice nr. 273/2006, Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata, Legea 114/1996 privind locuințele, actualizata, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, Ordinului 35/825/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

In vederea asigurării protecției sociale, conform legislației in vigoare pentru persoanele defavorizate sau aflate in dificultate, precum si pentru asigurarea desfășurării activitatii in cadrul instituției, se procedează la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției prin care se asigura:

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al A.S.S.C. Ploiești la titlul „Cheltuieli de capital” la poziția III. Consolidări la imobile - Arhitectura si rezistenta ca urmare faptului ca obiectivul „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul B3, str. Cosminele, nr. 1 IA” urmeaza sa fie realizat de Municipiul Ploiești, ce are calitatea de autoritate contractanta pentru realizarea activitatiilor Proiectului nr. SM/31/3/3.2/325/12.03.2010, conform Contractului de Finanțare nr. 1887/ 11.07.2011 incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.CONSILIERI,

BOZIANU NICOLETA CATAL SIRBU GHEORGHE MATEESCU RADU IANCU ION

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

VIZAT,

VICEPRIMAR CRISTIAN DUMITRU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

I. VENITURI

Veniturile estimate a se realiza in cursul anului 2011, sunt in suma de 34.152 mii lei se diminuează cu suma de 719,34 mii lei si sunt constituite din:

 • - subvenții pentru instituții publice -prevederea inițiala in suma de 14.653 mii lei se diminuează cu suma de 719,34 mii lei, urmând a se incasa subvenții in suma de 13.933, 66 mii lei (pentru activitatea proprie);

 • - 2.452 mii lei- reprezintă potențiale venituri din surse atrase pentru incheierea unui contract de finanțare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale in vederea implementării proiectului „Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati";

 • - donații si sponsorizări -1 mii lei;

 • - alte venituri - 0.5 mii lei (venituri din casarea obiectelor de inventar in folosința);

 • - alte venituri din prestări de servicii si alte activitati - 0.5 mii lei (deșeuri reciclabile).

 • - repartizări de credite - 17.045 mii lei din care:

 • - 13.780 mii lei - pentru „Asigurări si asistenta sociala” pentru plata salariilor asistenților personali, indemnizațiilor persoanelor cu handicap, ajutoatrele pentru incalzirea locuinței si alte ajutoare;

 • - 3.265 mii lei - pentru „Servicii de sanatate publica”, plata cheltuielilor de personal si a bunurilor si serviciilor la cabinetele medicale;

Aceasta suma este detaliata in bugetul de cheltuieli la capitolele:

 • - cheltuieli de personal

 • - bunuri si servicii

 • - asistenta sociala

 • - cheltuieli de capital.

II. CHEL TU IE LI


CHEL TUIELI DE PERSONAL

La acest titlu nu sunt modificări.

BUNURI SI SERVICII

La acest titlu nu sunt modificări.

ASISTENTA SOCIALA

La acest titlu nu sunt modificări.

CHEL TUIELI DE CAPITAL

La acest capitol, fata de prevederea inițiala de 2.400 mii lei, se propune diminuare cu suma de 719,34 mii lei, astfel:

La poziția III. Consolidări la imobile - Arhitectura si rezistenta - fata de prevederea inițiala de 1.019 mii lei, se propune diminuare cu suma de 719,34 mii lei, urmare faptului ca:

- „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul B3, str. Cosminele, nr. 1 IA” fata de prevederea inițiala in suma de 759 mii lei, se propune diminuare cu suma de 719,34 mii lei. Acesta rectificare este necesara deoarece acest obiectiv de investiții urmeaza sa fie realizat de

Municipiul Ploiești, ce are calitatea de autoritate contractanta pentru realizarea activitatiilor Proiectului nr. SM/31/3/3.2/325/12.03.2010, conform Contractului de Finanțare nr. 1887/ 11.07.2011 incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, prin echipa de proiect, va monitoriza derularea contractului si va tine legătură cu organismul intermediar, respectiv Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

Suma de 39.660 lei ramane in bugetul A.S.S.C. Ploiești, aceasta a fost utilizata după cum urmeaza:

 • - suma de 1.860 lei pentru realizarea serviciilor de proiectare a organizării de șantier, conform clarificărilor solicitate de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in etapa de evaluare a proiectului tehnic;

 • - suma de 37.800 lei reprezintă diferența de achitat pentru întocmirea cererii de finanțare, efectuata după semnarea contractului de finanțare conform clauzelor contractuale stabilite inițial.

DIRECTOR,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

Ma       ntinaBrindusa I •

ConstantinJ’îetrăru

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte^

BUGETUL

PE TITL URI DE CHEL TUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEA TE, PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICA TORILOR

Cod indicator

1

BUGET 2011

INFLUENTE

FINAL

i                                Venituri proprii

Subvenții pentru instituții publice

1-__

4

2.454,00

- p                                                                                         a

1

0,00

2.454,00

14.653,00

-719,34

13.933,66

VENITURI - din care:

...... -4-                                           .....

*

17.107,00

b                                                                                                                a

•719,34

16.387,66

Veniturile secțiunii de funcționare

14.707,00

•719,34

13.987,66

__ .....      ____________Veniturile secțiunii de dezvoltare       ___________

i

2.400,00

0,00 \

2.400,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

...1 . . ...

1

*

17.107,00

* 1

—     4- -

-719,34

16.387,66

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14.707,00

0,00

14.707,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14.707,00

0,00

14.707,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

A

2.890,00

L                                                                                                                L

-b

0,00

1

2.890,00

i

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.283,00

—-k

0,00

2.283,00

Salarii de baza

1

10.01.01

•                                                                                                   . . . p .

1.424,00 ,

; 1

0,00

1.424,00

Salarii de merit

10.01.02

c

i            0,00 1

4                                                                                                                                                      i,

0,00

1

0,00

Indemnizație de conducere

10.01.03

<     . .  -             -            ....                  -t

0,00

0,00

MO

Spor de vechime

10.01.04

0,00

* ... . 1

0,00 \

' 0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

. -• .*

T

9,00

* - •     .. ....                  --- t

0,00

9,00

Alte sporuri

10.01.06

b     ...

9,00

►                                                                                                                d

0,00

9,00

Ore suplimentare

10.01.07

i

0,00

b

X

p

0,00

Fond de premii

10.01.08

*

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

j *

0,00

' 1

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

‘ t-

0,00

0,00

. 1.

"                                                                    -                 4

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

l

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

639,00

* *

0,00

639,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

4 ..

0,00

-                                                        i

0,00

0,00

]

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

\10.01.15

0,00 \

1

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

.1 . ...... __ —[

0,00 \

0,00

1

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

£

• • *-

200,00 i

0,00

200,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00 '

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

1

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

1

-4--

f                                                                                       . •

1 1

1 ■ - ......

-  .                                                          p

1

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

1

1

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

*

• *

b

Tichete de vacanta

10.02.06

X

i

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

1

4

4

4

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

607,00

*                                                                                         b

0,00

’l

607,00

1

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1

r

463,00

4                                                                                   . ..                      +

0,00

463,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12,00

t                                                                                                           . k

0,00

* •

12,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

116,00 i

0,00

116,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,50

0,00

3,50 ,

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

T

•               —                                t

1 0,00!

4                     .......      -+•

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

i.                           ...

12,50 :

0,00

J

12,50

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

10.03.07

t                                                                    ’                   T

GtOO

.  •                                      —.               —.    . -f. 4

0,00

' ’ ...... ...» ..... . 1

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

6.163,00

0,00

6.163,00

\Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifîanti Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de in ven tar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

20.01

1.904,00

0,00

1.904,00

20.01.01

108,00

0,00

108,00

20.01.02

42,00

0,00

42,00

20.01.03

143,00

t                                              4 -

0,00

143,00

20.01.04

26,00

- . +- . .

0,00

26,00

20.01.05

4          ... —     f

ț

30,00

0,00

30,00 |

20.01,06

4,00

.                                          J.

0,00

4,00

20.01.07

r

20.01.08

i

148,00

0,00

148,00

20.01.09

i ......-     -          i

401,00

1

1

0,00

401,00

20.01.30

1 «1

1.002,00

*

0,00

1.002,00

20.02

,. . .. . 1

750,00

0,00

750,00

20.03

ț   --- .►

2.500,00

0,00

2.500,00

i 20.03.01   1

* -- *

2.500,00 :

0,00

2.500,00

20.03.02

1. ... *

1

20.04

i         -   •                                                         4

13,00

0,00

13,00

20.04.01

* ►

2,50

0,00

2,50

20.04.02

10,50

0,00

10,50

ț         ...         1

20.04.03

r

1

L

1                                                                        j

20.04.04

4

4

20.05

1                                                                                                                                                                                       1

4 •                                                                                                                     |

T

93,00

0,00

93,00

20.05.01

4        .....              - ..                           1

10,00

0,00

10,00

20.05.03

1

4                                                                        1

4,00

4 .

0,00

4,00 :

20.05.30

1

1

T • •                                                          »

79,00

0,00

79,00

20.06

30,00

0,00

30,00

20.06.01

1                                                                                                                          '

*                                                                        ■

30,00

0,00

30,00

\20.06.02

20.09

20.10

1 . _ . .....

1

20.11

4,00

0,00

4,00

20.12

* ■

107,00

0,00

107,00

20.13

189,00

0,00

189,00

* 1

20.14

4                      *    *                                                                                           d

10,00

0,00

10,00

20.15

1

20.16

20.18

i                                                                        i

1

1

. . ,

•   •                                                                                        4

1

20.19

r

p

b

I

d


Reabilitare infrastructura program inundații pen tru autori ta ti publice locale 20.20

Meteorologie                                                            20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor                                  i 20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor                         20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)\20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe              \20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor in terne               ! 20.24.02

Stabilirea riscului de tara                                                  20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea 20.25 Tichete cadou                                                           20.2 7

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+2030.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3(20.30

Reclama si publicitate                                                    20.30.01

_...................... _   .. .    ____ ......                                          .          I

Protocol si reprezentare                                                 \20.30.02

Prime de asigurare non-viata                                          20.30.03

Chirii                                                                      20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                          20.30.06

0,00


563,00

10,00

I

0,00

36,00

119,00

0,00


Fondul Presedinteîui/Fonduî conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


20.30.07

20.30.09


20.30.30

.p

i


0,00

0,00

b

398,00


0,00

. .                          4

0,00

0,00


0,00

0,00

398,00


• «b


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe                          30.01.01

.....              ■                '       ■...........

Dobânzi aferen te creditelor in terne garan tate                            30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe                         30.02.01

Dobânzi aferen te credi telor externe con tractate de ordonatorii de credite 30.02.02


4...


0,00


Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutai\30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului


1 ..... .............

30.02.05

30.03

b

30.03.01


■ -+


0,00


0,00


30.03.02

I

\ 30.03.03

1

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului 30.03.04

I


■ -i


Dobânzi la opeatiunile de leasing


TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale ^preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


\ 30.03.05

i

I

40

I ....... ■

40.03

I

• -f.........

I

40.20


0,00


0,00


..<4


0,00


0,00


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51

I

Transferuri curente (cod                                                   ! 51.01

Tra nsferuri ca tre ins ti tuți i publice                                            , 51.01.

Acțiuni de sanatate                                                      \51.01.

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor : de zi pentru protecția copilului                                              î

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala i pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea ! unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de        j 51.01.

extremă dificultate                                                          i

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole      51.01.

Transferuri către bugetele locale pentru fac hi tar ea obligațiilor restante   \

ale centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

 • A. Transferuri interne       (cod 55.01.18)

A Ite transferuri curen te in terne                                            55.01.

 • B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 5$ 55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale                         155.02.

Alte transferuri curente în străinătate                                     .55.02.

■ J.


0,00

0,00


b

b

0,00

1

0,00

' 1

0,00

0,00

0,00

i

0,00!

1

1

i

0,00 \

i

0,00

1

0,00


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.654,00

5.654,00

1

0,00

5.654,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

5.654,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

...     ...           t                 ;

634,00

i

0,00

634,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

t

5.020,00

0,00

5.020,00

p

r

p

p -

p       —   .    ...

57.02.03


Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


57.02.04


TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor


59


0,00


0,00


0,00

I


•I


Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


59.15

59.17

59.22


59.25

59.30


79


0,00


0,00


TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

Alte imprumuturi


80


0,00


0,00


0,00

. . J


80.03


80.30


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL


81

81.01


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


81.01.01


81.01.02


81.01.05


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferu ri pren tru fi nan ța rea in ves ti ți Hor la spitale

f

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

....... ■ ■ ■ ’ ■ ........ - - — -..... . ......• -z'.......- ” ... ... . . - . ... - - . ...... . - ......

i          Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

altor investiții în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele \          locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății


I

I I

I I


81.01.06

I +

81.02

0,00

0,00

1

0,00

1

81.02.01 ’

; |

1

.............. 1"

1

81.02.02 !

1

1

1

81.02.05

1

1.

84

0,00 i

1

0,00

0,00

85.01

t •            •

i                                                                                                                                                                                       !

2.400,00

1

-719,34

...... 1

1.680,66

\51

! ..... !.

0,00

0,00

0,00

51.02

1

0,00

0,00 !

0,00

51.02.12  :

i

i

i

1

1

51.02.22

1

51.02.23

. . j ..            .

1

51.02.24

1 ;

i

i

1

1

...... + •

1

î                                                                                                                                                                                       ;

51.02.25  =

i

i

I

i

i

1

1

.51.02.26

'                                                                                           i

i

i

 • •                                                                        t

;                                                                                                                                                                                       |

51.02.27 Ș

 • •                                                                                                                         i   .

■ r

51.02,28

1

1

1


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)                             \55

A. Transferuri interne       (cod 55.01.03+55.01.08 Ia                      55.01

’“l........

Programe cu finanțare rambursabila                                  : 55.01.03

I

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ         55.01.08

Programe ISPA                                                    55.01.09

Programe SAPARD                                              55.01.10

In vestitii ale agenților economici cu capi tal de sta t                         55.01.12

Programe de dezvoltare                                              \ 55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala                                    55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA                                                     ■ 55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitar 55.01.42 Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de       rc czt

termoflcare                                                                 


I

.....


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea națională **J

I


• "i


0,00


%

. j

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02                 j

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00 i

.. .. > I


0,00


IFinanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

; Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

Finanțarea națională **)

[Finanțarea Uniunii Europene **)

[Cheltuielineeligibile **J

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

\Finanțarea națională **)

y              j                J

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

Finanțarea națională **)

j              y                y

.                     i     ............. ,.b      .               ___ ...                        _    _                    __ _  ___

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) finanțarea națională **)

i                                             -*                            y

I

Finanțarea Uniunii Europene **)

| Cheltuieli neeîigibile **)

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

.........             r            ................. ...... ........ ............. ........ finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

^Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare

Finanțarea naționala *)

I

^Finanțarea externa nerambursabila *)

i Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE


I i

I • •

I

4--

156.04.03

1

56.05

0,00 :

56.05.01

; ...... ’

1 l

■                                                                                           p

, 56.05.02

i                                                                                                                                                                                       i

i                                                                                                                         i

i

56.05.03

56.07

1 . ...... 1 .....

0,00 j

T                                                                        p

56.07.01

1

1

i

1

i

L

56.07.02 i

J                                                                                                                          1

1                                                                                                                                                                                       J

1

’l

56.07.03

1

!

i

56.08

56.08.01

............:

0,00

1

.. .

i

-----    .4..


0,00


..J .-


0,00

.......-......L-

i

I


0,00

---------r-

I


\Finantarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *) Cheltuieli neeligibile *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe


56.17,01


56.17.02

56.17.03

56.18


0,00


167,50

R

64,50


264,00

.....I

0,00


i

I

...... L

I

i

î


0,00 i                 0,00 i

I


-719,34

-719,34

-719,34

-719,34

0,00

0,00

0,00

0,00


1.680,66

1.680,66

1.680,66

1.184,66

I

167,50

I

64,50

264,00

0,00 i


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale


o,oo\

0,00


0,00

i

0,00


TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE


TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN A Nil PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


85.01

I

b


0,00

... .1


..........

0,00 >


0,00
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

ANEXA NR.2

Ordonator de credite,


LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2011


U / Cantitate .. .

..            Valoarea

M a                    Influente Valoare finala


1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

443.000

0

443.000

1. Copiator

1

10.000

0

10.000

2.Multifuncțional

1

2.000

0

2.000

3. Statii de lucru

10

30.000

0

30.000

4. Mașina de gătit

1

10.000

0

10.000

5.Lift (elevator alimente) pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești

1

70.000

0

70.000

6, Compresor destinat activitatii stomatologice

1

13.500

0

13.500

7. Mașina de spalat vase pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești

1

14.000

0

14.000

8,Licențe proiect

7

14.000

0

14.000

9,Licențe server proiect

1

3.000

0

3.000

10, Site proiect

1

100.000

0

100.000

11 «Realizare pagina web proiect

1

15.000

0

15.000

12, întreținere pagina web proiect

1

27.000

0

27.000

13, Statii de lucru proiect

7

17.500

0

17.500

14,Echipamente tehnologice de producție proiect

1

60.000

0

60.000

15,Server proiect

1

7.000

0

7.000

16, Copiator proiect

1

5.000

0

5.000

17. Sistem securitate casierie, Cantina Municipala. Centrul de noapte

1

45.000

0

45.000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

1.904.000

-719.340

1.184.660

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal

1.019.000

-719.340

299.660

a) Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul B3, str. Cosminele nr.11A

1

759.000

-719.340

39.660

b) Amenajare rampa si spațiu funcționare atelier protejat din cadrul proiectului

1

40.000

0

40.000

c) Realizare sistem termoizolant Centrul social de urgenta Bd Petrolului

1

120.000

0

120.000

d) Realizare sistem termoizolant sediu ASSC str Poștei nr.6

1

100.000

0

100.000

2. Branșamente utilitati

Subtotal

885.000

0

885.000

a) Branșament încălzire centrala pentru cămin de batrani de la sistemul public la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

0

0

0

b) Branșament electric la rețeaua electrica a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11 A

1

110.000

0

110.000

c) Branșament la rețeaua de canalizare a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

180.000

0

180.000

d) Branșament la rețeaua publica de apa potabila pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

60.000

0

60.000

e) Branșament la rețeaua de gaze a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

20.000

0

20.000

f) Branșament incalzire centrala de la sistemul public pentru blocul de locuințe sociale si Cantina de ajutor social din str Mihai Bravu nr.231

1

0

0

0

g)Extindere rețea termoficare si alimentare cu energie termica a blocului social si a cantinei ASSC, modernizare instalație de incalzire, Mihai Bravu nr.231

1

515.000

0

515.000

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

53.000

0

53.000

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1. Cheltuieli proiectare reamenajare pavilioane F1 si F2 din str. Cosminele nr.11 A, cu destinația de birouri ASSC Ploiești

1

0

0

2, Analiza cost beneficiu studiu fezabilitate Cămin de batrani

1

6.500

0

6.500

3, Taxa autorizare cursuri - centru formare personal din cadrul proiectului" Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati"

1

7.500

0

7.500

4, Taxa certificare participanti din cadrul proiectului" Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati"

1

13.000

0

13.000

5. Cheltuieli pentru S.F. si P.T. la "extindere rețea termica si alimentare cu energie termica la cămin batrani, str. Cosminele nr. 11 A"

1

26.000

0

26.000

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

2.400.000

-719.340

1.680.660

DIRECTOR,

)           I

BRINDUSA CONSTANTIN PIETRARUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:               i                      (

_

PREȘEDINTE, Radu Mateescu