Hotărârea nr. 255/2011

Hotãrârea nr. 255 privind aprobarea executãeii de lucrãri aditionale/suplimentare pentru obiectivul de investitii Refacere Stadion „Ilie Oanã” Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 255

privind aprobarea executării de lucrări aditionale/suplimentare pentru obiectivul de investiții“Refacere Stadion ILIE O ANA” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune modificarea soluției tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2010, pentru obiectivul de investiții: “Refacere Stadion IIJE OANA Ploiești”;

Ținând cont de:

Prevederile art.42 alin.(l) lit.b din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată si completată;

Prevederile art. 122 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată in Monitorul Oficial al României nr.418 din 15.05.2006, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 625/20.07.2010, cu modificările si completările.

Luând în considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba achiziționarea de lucrări suplimentare/adiționale în valoare de 1.090.896, 00 lei fără TVA, în procent de 2,31 %,din valoarea contractata fara TVA conform anexei la prezenta .

Art.2 Aproba încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 013325/ 28.07.2010 - Refacere Stadion Ilie Oana Ploiești de modificare a prețului contractului si a procentului privind achiziționarea lucrărilor aditionale/suplimentare.

Art.3. Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.   Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi 1 august 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Iulian TeodPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea executării de lucrări aditionale/suplimentare pentru obiectivul de investiții “Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești

Autoritatea contractanta Municipiul Ploiești a atribuit către Asocierea S.C.Alpine Bau GmbH Austria/ S.C. ALL Plan Construction SRL București contractul de achiziție publica nr. 013325/ 28.07.2010 avand ca obiect servicii de proiectare si de execuție, finalizare si intretinere in perioada de garanție a lucrărilor pentru realizarea obiectivului “Refacere Stadion ILIE OANA” din Ploiești.

Ca urmare a intrării in vigoare a “Regulamentului UEFA privind infrastructura stadioanelor -Ediția 2010” si a stabilirii prin acesta a unor cerințe noi, imprevizibile la momentul redactării specificațiilor tehnice inițiale, s-a impus modificarea soluțiilor tehnice adoptate inițial si avute in vedere in documentația de atribuire, generandu-se necesitatea realizării de lucrările suplimentare celor agreate inițial.

Aceste lucrări suplimentare au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotararea nr. 4/07.01.2011, iar părțile au incheiat in consecința Actul Adițional nr. 1/ 10.02.2011 prin care s-a stabilit majorarea prețului contractului cu valoarea de 11.820.705,22 lei fara TVA, precum si marirea procentului in care se puteau efectua lucrări suplimentare de la 10% la 25,10%.

Ulterior incheierii acestui Act Adițional, s-a constatat ca se impune efectuarea de noi lucrări aditionale/suplimentare in scopul optimizării tehnice si funcționale a obiectivului “Stadion ILIE OANA” din Ploiești.

Aceste lucrări nu au fost incluse in contractul inițial, dar au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza in parametrii de maxima eficienta tehnica, economica si funcționala, datorita unor circumstanțe ce nu au putut fi prevăzute la momentul redactării documentației de atribuire si nici nu au putut fi estimate la momentul proiectării, intrucat necesitatea efectuării lor a rezultat pe măsură punerii in opera a lucrărilor pentru obiectivul inițial contractat.

Astfel, părțile contractante au identificat următoarele categorii de lucrări ce ar putea conduce la eficientizarea obiectivului:

1. Lucrări de amenajare pentru captare apa pentru putui existent in incinta Stadionului:

După intocmirea documentației urmare demolării tribunei oficiale avizul nr. 1.598.306/11.07. 2011 de la Inspectoratul pentru Situații de Urgenta a impus asigurarea unei presiuni de maxim 6 atm in caz de incendiu.

Deoarece conform avizului SC APA NOVA Ploiești SRL presiunea in zona este 3,8 atm, se impune crearea unei rezerve de incendiu.

In incinta obiectivului exista o sursa naturala de apa, canalizata intr-un put preexistent cu adancimea de 70m. In soluția tehnica inițiala aceasta sursa trebuia sa fie inchisa.

Ca urmare a măsurătorilor efectuate s-a constat ca debitul acestei surse este de cca. 40 m.c./zi, sursa putând fi utilizata pentru acoperirea, cel puțin in parte a nevoilor de irigare a gazonului de pe suprafața de joc si chiar pentru asigurarea necesarului de apa potabila destinat publicului.

Aceasta posibila noua destinație a sursei de apa in discuție, nu a putut fi prevăzută in faza de realizare a specificațiilor tehnice si nici in faza de proiectare inițiala, intrucat a fost relevata ulterior prin rezultatele măsurătorilor efectuate in privința debitului acestuia.

Lucrările generate de posibila modificare a soluției tehnice inițiale de inchidere a puțului preexistent si executarea unor lucrări de captare a sursei de apa si de amenajare a acesteia, nu pot fi realizate decât anterior finalizării contractului, fiind inseparabile de lucrările inițiale, la realizarea carora concura prin finalitatea mai sus prezentata.

Acoperirea sursei face imposibila schimbarea destinației acesteia, ulterior finalizării contractului, fara inconveniente majore din punct de vedere tehnic si economic pentru autoritatea contractanta, intrucat ar presupune intervenții asupra lucrării finalizate.

Astfel vor fi necesare a se executa lucrări de amenajare pentru captarea apei din putui existent ce constau in realizarea unui bazin de retentie de 200mc si a unui grup de pompare.

2. Lucrări de execuție al celui de al doilea transformator aferent postului de transformare necesar alimentarii cu energie electrica a Stadionului Ilie Pana.

In urma emiterii fisei de soluție nr.30101114631/22.06.2011 privind racordarea la reteua de alimentare cu energie electrica a Stadionului Ilie Oana de către S.C.Electrica SA, a fost solicitata montarea a doua transformatoare in cadrul postului de transformare.

Aceasta solicitare a fost necesara ținând cont de destinația speciala a Stadionului Ilie Oana.

Astfel utilizatorul are prevăzut un grup generator pentru consumatori vitali si un grup racordat in instalațiile de utilizare care sa acționeze la lipsa tensiunii din sistemul de distribuție publica.

3. Lucrări de achiziționare si montare al doilea ascensor in Tribuna Oficiala

In perspectiva darii in funcțiune a Stadionului Ilie Oana Lojele VIP 0 sunt deja in curs de a fi închiriate doritorilor. Numărul de loje disponibil este de 12, din care trei loje centrale sunt rezervate pentru oficialii celor doua echipe si alti invitați oficiali.

Data fiind cererea mare beneficiarul ar dori suplimentarea numărului de loje inchiriabile, lucru care este posibil doar prin reconfigurarea spațiului in prezent rezervat pentru camera de control a stadionului.

In acest nou spațiu se pot amenaja aproximativ 40 fotolii VIP.

Afluxul de spectatori aferent etajului 2 creste de la 238 la 278 spectatori.

Pentru spectatorii VIPO - etaj 2 - este prevăzut in prezent un ascensor de 10 persoane care insa poate fi utilizat nerestrictionat si de către spectatorii VIP 1 - de la etajul 1. Asigurarea posibilității de utilizare a ascensorului este o condiție de confort necesara pentru toate categoriile de spectatori VIP.

In condițiile actuale de incarcare se estimează ca evacuarea unui procent de 70% din spectatorii VIP 0 si 20% din spectatorii VIP 1 (luandu-se in considerare un procent rezonabil pentru spectatori in varsta) ar dura peste 60 minute de la terminarea partidei, o situație greu acceptabila pentru spectatorii care au plătit biletele cele mai scumpe.

Se recomanda in consecința dotarea tribunei 1 cu inca un ascensor de 10

persoane, alaturat ascensorului central prevăzut in proiect. Va fi astfel posibila restrictionarea cursei unuia dintre cele doua ascensoare doar pentru etajul 2 - VIP 0, in timp ce primul ascensor va putea deservi si etajul 1 - VIP 1.

De menționat este faptul ca proiectul prevede deja un put de ascensor dublu in care se poate monta fara modificări structurale un al doilea ascensor identic cu cel comandat.

Deși montarea unui al doilea ascensor poate fi realizata ulterior, suplimentarea numărului de locuri din loje impune asigurarea celui de-al doilea ascensor.

Analiza situației premisa reținuta prin prisma prevederilor legale aplicabile:

Lucrările descrise la punctele /, 2 si 3 sunt lucrări aditionale/suplimentare celor atribuite prin Contractul nr. 013325/ 28.07.2010, in sensul prevederilor art. 122 literele “i sij” din O.G.nr. 34/2006:

Aceasta intrucat, avand in vedere prevederile legale incidente in speța si documentele analizate, apreciem ca:

  • 1. Deși nu au fost incluse in contract, lucrările in discuție au devenit necesare pentru indeplinirea acestuia, datorita unor împrejurări ce nu au putut fi previzionate la momentul atribuirii contractului, respectiv in faza de proiectare inițiala (aceste circumstanțe fiind detaliate pe categorii de lucrări punctele 1 si

  • 2. Intre lucrările ce fac obiectul contractului in derulare si lucrările ce urmeaza a fi realizate exista o stransa interdependenta, intrucat nu pot fi separate din punct de vedere tehnic si economic de lucrările din contractul inițial, fara ca aceasta separare sa nu producă inconveniente majore autorității contractante.

Fata de cele de mai sus, concluzionam ca datorita unor circumstanțe imprevizibile realizarea contractului inițial nu poate fi realizata, doar prin executarea lucrărilor inițial agreate, fiind necesara achiziționarea de lucrări aditionale/suplimentare pentru indeplinirea obiectivului in cauza.

Avand in vedere stransa interdependenta dintre cele doua categorii de lucrări (lucrările ce fac obiectul contractului si lucrările aditionale/suplimentare), consideram ca executarea acestora din urma in parametrii de maxima eficienta tehnica si economica nu poate fi realizata decât de către contractantul inițial.

Modalitatea reglementata de legiutor pentru atribuirea lucrărilor in astfel de situații este procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare, consacrata de prevederile articolului 122, literele “i si j” din Ordonanța Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii:

Conform acestor prevederi legale:

- Autoritatea contractanta are obligația de a atribui contracte de achiziție publica prin procedura de licitația deschisa sau licitația restrânsă (proceduri ce reprezintă regula aplicabila in materie) - art. 20 alin. 1 din OUG 34/2006.

- Prin excepție, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica si alte proceduri de atribuire a contractului, care nu presupun un grad maxim de publicitate, daca sunt incidente circumstanțe specifice reglementate expres si limitativ de legiuitor (jn

prezenta si reglementata de art. 122 din OUG 34/2006) - art. 20 alin. 2 din OUG nr. 34/2006.

Valoare contract nr. 013325/28.07.2010 - 47 091 896,88 lei fara TVA

Valoare act adițional nr. 1/10.02.2011 -  11 820 705,22 lei fara TVA, procent de 25,1%

Valoare lucrări aditionale/suplimentare - 1 090 486,00 lei fara TVA, procent 2,31%

Față de cele arătate, aprobarea executării de lucrări aditionale/suplimentare pentru obiectivul de investiții “Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești precum si achiziționarea lucrărilor suplimentare/aditionale și încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 013325/ 28.07.2010 - Refacere Stadion Ilie Oana Ploiești de suplimentare a prețului contractului, modificarea procentului privind achiziționarea lucrărilor aditionale/suplimentare de la 25,1% la 27,41%DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS SimonW ALBU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea executării de lucrări aditionale/suplimentare pentru obiectivul de investiții“Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești

Autoritatea contractanta Municipiul Ploiești a atribuit către Asocierea S.C.Alpine Bau GmbH Austria/ S.C. ALL Plan Construction SR1 București a contractului de achiziție publica nr. 013325/ 28.07.2010 avand ca obiect servicii de proiectare si de execuție, finalizare si intretinere in perioada de garanție a lucrărilor pentru realizarea obiectivului “Refacere Stadion ILIE OANA” din Ploiești.

Ca urmare a intrării in vigoare a “Regulamentului UEFA privind infrastructura stadioanelor -Ediția 2010” si a stabilirii prin acesta a unor cerințe noi, imprevizibile la momentul redactării specificațiilor tehnice inițiale, s-a impus modificarea soluțiilor tehnice adoptate inițial si avute in vedere in documentația de atribuire, generandu-se necesitatea realizării de lucrările suplimentare celor agreate inițial.

Aceste lucrări suplimentare au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotararea nr. 4/07.01.2011, iar părțile au incheiat in consecința Actul Adițional nr. 1/ 10.02.2011 prin care s-a stabilit majorarea prețului contractului.

Ulterior incheierii acestui Act Adițional, s-a constatat ca se impune efectuarea de noi lucrări aditionale/suplimentare in scopul optimizării tehnice si funcționale a obiectivului “Stadion ILIE OANA” din Ploiești, după cum urmeaza.

  • 1. Lucrări de amenajare pentru captare apa pentru putui existent in incinta Stadionului;

  • 2. Lucrări de execuție al celui de al doilea transformator aferent postului de transformare necesar alimentarii cu energie electrica a Stadionului Ilie Pana.

3. Lucrări de achiziționare si montare al doilea ascensor in Tribuna Oficiala

Aceste lucrări nu au fost incluse in contractul inițial, dar au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza in parametrii de maxima eficienta tehnica, economica si funcționala, datorita unor circumstanțe ce nu au putut fi prevăzute la momentul redactării documentației de atribuire si nici nu au putut fi estimate la momentul proiectării, intrucat necesitatea efectuării lor a rezultat pe măsură punerii in opera a lucrărilor pentru obiectivul inițial contractat.

Fata de cele de mai sus, concluzionam ca datorita unor circumstanțe imprevizibile realizarea contractului inițial nu poate fi realizata, doar prin executarea lucrărilor inițial agreate, fiind necesara achiziționarea de lucrări adiționale pentru indeplinirea obiectivului in cauza.

Față de cele arătate, propunem aprobarea executării de lucrări aditionale/suplimentare pentru obiectivul de investiții“Refacere Stadion ILIE O ANA” Ploiești precum si achiziționarea lucrărilor suplimentare/aditionale și încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 013325/ 28.07.2010 - Refacere Stadion Ilie Oana Ploiești de suplimentare a prețului contractului, modificarea procentului de privind achiziționarea lucrărilor aditionale/suplimentare.

Obiectiv: "Refacere stadion - llie Oana" Beneficiar: Municipalitatea Ploiești Constructor: Asocierea Alpine BAU GmbH - AII Plan Construction

CENTRALIZATOR


|total LUCRĂRI EXECUTÎE

1,090,486001


Nota:

i; i ci ii ici iui uc cipi uviz.iui icii c si iiiuihcij pcnuu icz.ei vuiui uc dpd csic uc □

fiîn’gfflftjîiui uc cipiuvinunai


C bl IIIUHldJ pcilliu pobiui UC llcll IblUI 11 leii C CbLC uc o

cantamani

III) Termenul de execuție pentru putui liftului este de 4 saptamani iar termenul de aprovizionare si montaj lift VIP nr.2 este de 14 saptamani

Obiectiv: "Refacere stadion - llie Oana” Beneficiar: Municipalitatea Ploiești Constructor: Asocierea Alpine BAU GmbH - AII Plan Construction

137,241.60


Amenajare captare apa (put existent)


Nr. Crt.

Denumire activitate

U.M.

CANTIT.

P.U.

MATERIAL

P.U.

MANOPERA

P.U. UTILAJ

P.U. TRANSP.

P.U.

TOTAL

VAL. TOTALA

Bazin retentie 200 mc

1

Săpătură

mc

43.00

13.68

1.93

0.32

0.16

16.09

692.03

2

Beton egalizare

mc

8.60

182.30

25.74

4.29

2.14

214.47

1,844.43

3

Armatura

kg

12,000.00

2.80

0.40

0.07

0.03

3.29

39,523.40

4

Cofraje

mp

65.00

30.38

4.29

0.71

0.36

35.74

2,322.85

5

Beton C20/25

mc

86.00

207.40

29.28

4.88

2.44

244.00

20,984.00

6

Rezervor suprateran 200 mc

ans

1.00

137,241.60

16,468.99

2,744.83

1,372.42

157,827.84

157,827.84

7

Amenajare camera grup pompare panouri termoizolante

ans

1.00

18,875.00

2,265.00

377.50

188.75

21,706.25

21,706.25

Total cheltuieli directe                                                                                                                             244,900.80

Cheltuieli indirecte 7.5%                                                                                                                       18,367.56

Profit 10%________________________________________________________________________________________________ 24,49008

|                                                                                                            Total general bazin retentie| 287,758.44 |

Grup pompare

1

Pompa sumersibila

buc

1.00

18,900.00

2,268.00

378.00

189.00

21,735.00

21,735.00

2

Alimentare pompa(indusiv automatizare)

ans

1.00

14,700.00

1,764.00

294.00

147.00

16,905.00

16,905.00

3

Grup pompare

ans

1.00

91,297.50

10,955.70

1,825.95

912.98

104,992.13

104,992.13

4

Hidrofor 200 litri

ans

1.00

4,254.00

510.48

85.08

42.54

4,892.10

4,892.10

5

Rețea alimentare bazin retentie, cișmele

ans

1.00

5,880.00

705.60

117.60

58.80

6,762.00

6,762.00

6

Amenajare cișmele

buc

4.00

5,250.00

630.00

105.00

52.50

6,037.50

24,150.00

Total cheltuieli directe                                                                                                                             179,436.23

Cheltuieli indirecte 7.5%                                                                                                                       13,457.72

Profit 10%__________________________________________________________________________________________________________________________ 17,943.62

|                                                                                                    Total general grup pompare|    210,837.56 |

Obiectiv: "Refacere stadion - llie Oana”

Beneficiar: Municipalitatea Ploiești

Constructor: Asocierea Alpine BAU GmbH - AII Plan Construction

LUCRĂRI NECESARE IN URMA MODIFICĂRII Avizului Electrica

Nr. Crt.

Denumire activitate

U.M.

CANTIT.

P.U.

MATERIAL

P.U.

MANOPERA

P.U.

UTILAJ

P.U. TRANSP.

P.U. TOTAL

VALOARE TOTALA

Varianta contract - 1 post cu transformator de 1000kva

Post trafo 1000 Kva

ans

1.00

i -334,570.21

-77,208.51

-10,723.40

-6,434.04

-428,936.17  |

|     -428,936.17

Varianta conform aviz electrica/soHcttare PMP-1 post transformare cu 2 transformatoare de 1000 kva_________________________________

1   | Post trafo cu 2 transformatoare de 1000 Kva [ ans |1.00~~|~ 606,740.43 [140,017.02   | 19 446.81 | 11,668.09 |   777 872 34   |      777,872.34

Total diferența valoare varianta noua - varianta inițiala

348,936.17

26,170.21

34,893.62


CHELTUIELI INDIRECTE                  7.5%

PROFIT                                10.0%

ITOTAL GENERAL POST TRANSFORMARE NR. 2

Obiectiv: "Refacere stadion - llie Oana"

Beneficiar: Municipalitatea Ploiești

Constructor: Asocierea Alpine BAU GmbH - AII Plan Construction

Ascensor nr.2 VIP-uri

Nr. Crt.

Denumire activitate

U.M.

CANTIT.

Ascensor V P-ur


P.U. UTILAJ

P.U. TRANSP.

P.U. TOTAL

VALOARE TOTALA

154,800.00

3,096.00

154,800.00123,840.00


154,800.00

11,610.00

15,480.00


|Total general Ascensor VIP-uri

| 181,890.001


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări aditionale/suplimentare pentru obiectivul de investiții" Refacere Stadion ILIE OANA” Ploiești

și a emis:            ,                   s

5fi Vfa l'''

PREȘEDINTE, Radu Mateescu


SECRETAR,Gheorgft^î^^Data:      Mii