Hotărârea nr. 254/2011

Hotãrârea nr. 254 privind avizarea ajustãrii tarifelor de apã si de canalizare

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 254

privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Valentin Sava, Radu Mateescu, Ion Iancu, Constantin Popa, Iulian Teodorescu si Iulian Bolocan precum si raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum si prevederile art. 1 si art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat în anul 2000 cu operatorul S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL si prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 149/2002 privind stabilirea si ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ploiești, modificata si completata de Hotărârea Guvernului nr. 1643/22.11.2006;

Ținând cont de prevederile art.9, alin.(2), lit.d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art. 12, lit.i si art. 13, alin.l din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare modificata si completata;

în temeiul art. 36, alin.2, lit d, alin.6 lit.a, pct 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Avizează ajustarea tarifelor de apă și de canalizare conform formulei din contract, care vor fi practicate de operatorul serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare din Municipiul Ploiești, incepand cu luna iulie 2011.

□                                                       o

Noile tarife ajustate vor fi de 2,37 lei/m la apă potabilă si 1,02 lei/m la


canalizare, fara TVA.

ART.2. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești si S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ARTA. Direcția Administrație Publica Juridic Contencios Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


tăzi 27 iulie 2011.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune încheiat in anul 2000 cu operatorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, prevederi statuate si prin Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006, propunem avizarea ajustării tarifelor începând cu luna iulie 2011 după cum urmeaza :

T arife

UM

T arif in vigoare fara TVA

Tarif propus aj ustat iulie2011

creștere lei

APĂ

din care : Fond lucrări

lei/m3

2,26

0,44

2,37

0,45

0,11

CANALIZARE din care : Fond lucrări

lei/m3

0,99

0,20

1,02

0,20

0,03

Calculele prezentate au avut la baza realizările pe 12 luni inainte de data de 01.09.1999 si 12 luni înaintea ajustării (apa cumpărată, energie electrica, ape preluate la canalizare, volume de apa vândute), iar indicii de inflație si cursurile valutare au fost preluate din buletinele statistice.

Tarifele nu conțin TVA.

Tarifele vor fi prezentate de operator pentru avizare Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1643 / 22.11.2006.

Consilieri,

Valentin Sava

Radu Mateescu

Ion Iancu


Constantin Popa Iulian Teodorescu Iulian Bolocan <REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

+4 0244-513670 serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


Fax:

E-mail:

Web:


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare

în conformitate cu prevederile contractului de concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat in anul 2000 cu operatorul S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL, tarifele de apa si canalizare sunt supuse ajustării de 2 ori pe an, respectiv la 1 ianuarie si 1 iulie.

Aceasta prevedere contractuala a fost statuata prin Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006 si conduce la ajustarea tarifelor pe baza creșterii indicelui de inflație, prețului la apa si energie electrica si a cursului Euro.

Urmare a acestor prevederi, S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL a inaintat Primăriei adresa DFC/CG/29.2011 solicitând ajustarea tarifelor conform Hotărârii Guvernului nr. 1643/22.11.2006, cu 4,87 % la apa si cu 3,03 % a tarifului la canalizare.

Având in vedere reglementările Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice care prevăd că datele prezentate de operator pentru ajustare incepând cu luna iulie 2011^ trebuie să conțină elementele de calcul cu date la finele lunii anterioare solicitării ajustării respectiv iunie 2011, se impune avizarea ajustării în cursul lunii iulie 2011.

Operatorul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare solicita ajustarea tarifelor cu aplicare din iulie 2011, după cum urmeaza:

Tarife

UM

Tarif actual fara TVA

Tarif propus fara TVA

creștere %

APA din care : Fond lucrări

lei/m3

2,26

0,44

2,37

0,45

4,87

CANALIZARE din care : Fond lucrări

lei/m3

0,99

0,20

1,02

0,20

3,03


 • 1. Formula de calcul stabilita in contractul de concesiune si in H

nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului pentru tariful la apa se prezintă :

(a - b)Kn +

a

a = tariful de baza al apei potabile la data ajustării

b = costul mediu al apei pe 12 luni inaintea datei de 01.09.1999

c - costul apei cumpărate de concesionar + taxa pentru apa extrasa din puțuri pe 12 luni anterioare ajustării

d = volumul de apa facturat de concesionar pe 12 luni anterioare ajustării

Coeficientul Kn se stabilește pe baza următorilor indicatori a căror pondere se prezintă:

 • -  influenta creșterii preturilor de consum este de 65%

 • -  influenta creșterii prețului la energie electrică este de 15%

 • -  influenta creșterii cursului leu/Euro si a creșterii indicelui oficial al prețului de consum in Europa este de 20%

TOTAL -100%

în perioada septembrie 1999 - iunie 2011, indicele de creștere al prețurilor de consum a fost de 464,78 %, prețul la energie electrică a crescut de la 0,0626 la 0,3296 lei/kwh, cursul lei/Euro a înregistrat o creștere de 2,48 ori, iar indicele prețului de consum in Europa a crescut cu 30,17 %.

Kn = 65% 464,78 + 15% 0,3296 + 20% 4,2341 x 135,9

100          0,0626         1,7089    104,40

Kn= 4,4559

Aplicând formula prevăzută de Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006 pentru ajustarea tarifului de bază, se obține :

Tarif ajustat iulie 2011: (0,5lOOlei - 0,0387) x 4,4559+ 0,2705 = 2,3705 lei/m3 (2,37 lei/m3)

Fata de ajustarea efectuata la 01.01.2011, coeficientul de indexare Kn a crescut de la 4,3283 la 4,4559 datorita creșterii preturilor de consum (3,17%), a energiei electrice consumate (3,42%) . De asemenea costul apei cumpărate de Concesionar de la CNAR a crescut cu 23,35%.

 • 2. Pentru tariful de canalizare formula de calcul se prezintă : Tariful de bază an 2006 = 0,23001ei/m3

Coeficient Kn= 4,4559

Tarif ajustat iulie 2011: 0,2300 x 4,4559 = 1,0248 lei/m3 (1,02 lei/m3)

2/3


valutare au fost preluate din buletinele statistice.

Având în vedere că determinarea procentului de creștere al tarifului de apa și de canalizare respecta prevederile Contractului de Concesiune și Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr. 1643/22.11.2006, propunem avizarea ajustării tarifelor de apă și de canalizare.

Se anexează documentația prezentată de operator pentru ajustare.

Tarifele ajustate vor fi prezentate de operator pentru avizare la Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, conform prevederilor legale.


SEF SERVICIU APA CANAL ing. Gabriela POPESCU

Intocmit/Redactat,

Gabriela Popescu

P#x-

t

5>


“ s

r r / ►

4;


k— .        — #; t           >. **r*

•                                     .K-

■- ■ -, ,’ ’ ■ '                            ?*!’'

** *1. ' ' :,’

3 3 2^-


•<


p

I

J

I


* • “

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 17


f ’

V,


p « . H*

'i

\ * t J


Ploiești, 18 iulie 2011

In atenția:    Dlui Razvan LUNGU Director General

Referitor:     Ajustare tarif ANP

Referința ns: DFC/CG/29.2011

Domnule Director,

Alaturat va depunem spre analiza si avizare reactualizarea cererii noastre cu privire la ajustarea tarifelor de distribuție apa si preluare a apelor uzate in conformitate cu Contractul de Concesiune si HGR nr. 149/2002 , modificata prin HG. 1643/22.11.2006, cu aplicare din iulie 2011.

Anexam alaturat fisele de calcul al tarifelor precum si sinteza componentelor ce stau la baza acestor ajustări.

Cu stima,

Constanta GRIGORE


Director Economic

APA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10, 100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti@apan4va-ploiesti.ro

Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711

©veouA

APA


• r •       ! ■*


.'.•A'

7A\

.'•'A'

•x


Z/ Af K A’ AflA'A1


A'>


W<;


A'


A*


(V,


>5 :*■ y\‘


f 7.x


*<,x w


.-.%•’•••••

.'A'.'.M. AS'A'.' •/ V 'X*


A*'* xx ’--

SC

U-» ♦ i ♦      ♦ i


.1' n .

ț.

■-W.vX'rVA'.

; ;a


AZ,


A* A


<** AVA

'••.'.C'X' •;


•V<-.•.va •.•A'.1

X


Xa'


<s


,','7'. ,'>A


•A


•••A'


X

-X-Ayr'rVA^XV

.••V.w/Am.O


•>


A'


• x’.               s*


A'


A*


1 *

xz;lz\\x< xx?


.x


• s

.V.


A.-A-’

vVv

.'.S'.’AV


,x ,<X'X •’Xva1


\Xi

A’A'X


A"


vX" , o


•u'Az-

iY


•V-

X


>X> KX“: /


•v


h/


A*


.v


Ă’A*


’A

•V-


V.


A'.1


A'


A*


s;


A*


V-V


A1


AS^EjAJA


rt


v’,v,X

$'

A'.'.'A'


•A' Ax


•v


V

A

w

■j.'A'A'-:.:-


SI


cc-


-X-


-", r A: <5

\S?-.

£c^> A.

^•A’i i A i.s . . . b .


te®

ț fcx


«X


<fc ■ £ .•.V. .'.XV


•-V--

v-v

.v.“.


A’


I I I I I

I

1 I I I I I I

I I I I l


Calcul AO

EpO

VO

AO


1,250,307


32,307,395


0.0387


Apa potabila


TBa_2006_RP

TBa_2006_fdt____________

TBa 2006 (tariful de baza*)


Pass Through A0 (Tao-Ao)


0.4080


0.1020

0.5100


0.0387


0.4713


I I I

I I

I I

I I

I I

I I

I I


a* ••


,^-_

tZV> > ,>v


IXx*

S:^


/

< ’xx


-St

."A'.".'


jc$c<S

,A, ,


A’


SilL


V.bAA *l?.a.*3

-i

Ș£g$$<*


ZSSx*Sx ÎSxcWS


A".


A*


•X


FA**" XX


.v.
Apa uzata (canalizare)


TBa_2006_RP TBa 2006 fdtTBC-2006 (tariful de baza*)


(Tarifele de baza sint cele din contracu! de concesiune transformate in leu greu)


Determinarea coeficientului de indexare Kn :


IPCp EIq ROLo IPCE0


100.00


0.0626104.40


IPCn Eln ROLn IPCEnEnunțarea Formulei

Kn = a1 * (IPCRn/IPCRo) + a2 * (Eln/Elo) + a3 * (ROLn/ROLo) * (IPCEn/IPCEo)I l

I I

I I

I

I I

I I

I

I I

I

I I

I


I I I

I I

I I

I I

B I I I I I I I I I I I I I I I I I


^^B ^^B ^^B ^^M MM MM ^Ml ^^M ^^B I ____^^^_ j I         Tan cu TVA

I 1-------------------------------------------

B        Mi MM          M


2.94


Ten cu TVA


I

1^26 I       |

---------------------------1           I


Calcul_Tarîf-01_07_2011_3.xls
18/07/2011


11:04


LUNA


Cost apa tratata de suprafața CNAR


cantitate mc apa cumparata CNAR

Valorile facturilor au fost impartite la 10.000


Taxa apa de subteran


cantitate mc apa subterana


Cost total CNAR (Epo)


m3 APA facturata


STORNARE m3 APA


Cantitate m3 apa facturata (Vo)sep-98 oct-98

nov-98


dec-9ian-99


feb-99


mar-99


apr-99 mai-99 iun-99


iul-99

________aug-99


82,807

81,896

86,487

82,935

85,970

72,736

98,185

101,476

109,858

115,177

125,471

122,968


1,996,528

1,965,010

2,082,0909,733


9,425


9,57687,863

86,871

92,026

88,403

92,058

78,583 105,046 108,996 118,110 124,910 134,896 132,544


16,024.00

943.40
16,088.00

3,019.40

317.80

1,256.30 354.00682.2


3,907.39

487.272,389,012.00

 • 2.450.383.60

 • 2.716.848.20 2,795,914.00

 • 2.612.805.60

 • 2.620.248.20 2,691,386.70 3,091,074.05 2,642,393.12

 • 2.790.676.62 2,652,440.01

 • 2.854.212.63
Total


1,165,968      26,189,802


84,3391,250,307


32,362,160       54,765


32,307,395


LUNA


Cost apa tratata de suprafața CNAR


cantitate mc apa      T        J

.             Taxa apa de subteran

cumparata CNAR


cantitate mc apa subterana


Cost total CNAR (Epn)


Aao = Epo / Vo =


Cantitate m3 apa facturata (Vn)


0.0387


iul-10 aug-10 sep-10 oct-10 nov-10 dec-10 ian-11 feb-11 mar-11 apr-11 mai-11 iun-11


Total (12 mois)


74,358

76,975

83,263

85,259

82,240

81,911

69,145

58,487

59,055

58,224

57,089

66,565

852,571


1,292,734

1,338,228 1,447,549

1,482,257

1,429,756

1,424,052

1,202,096

1,016,811

1,026,694

1,012,245

992,502

1,157,243 14,822,167


1,090,032 1,102,354 1,045,171 1,035,540 1,021,034 1,164,102 830,481 904,262 990,606 945,077

1,012,759

1,003,637 12,145,054


!•


iul-11


Aan = Epn / Vn


0.2705


./


Cal cu l_Tarif-01_07_2011_3.xls====apa


18/07/2011 ====11:04


LUNA


sep-98 oct-98 nov-98 dec-98 ian-99 feb-99 mar-99 apr-99 mai~99 iun-99 iul-99 aug-99


TOTAL (12 Mois)


Valorile facturilor au fost impartite la 10.000


Energie electrica facturate de la CONEL


KWh_____


Valoare______


Energie electrica facturata de la DALKIA aferenta stațiilor hydrofor

KWh


KWh TOTAL


Valoare TOTALE


Valoare


TOTAL (12 Mois)


1

1

1

1

1


15,526,844


966,112


727,081


50,844


Elo


16,253,925


1,016,956


1,458,960    #


36,680


Calcul_Tarif-01_07_2011_3.xls====NRJ1

1

1

1

1

1

1

1


,790

,396

,343

,378

,199

,235

,271

,253


1,468

,504

,307

,271


I

16,415


iulie-111,475,375


0.3296


18/07/2011====11:04

-k Q. CD Qî CD cr îs o

i i i O O CD O O CDCD CD CD CD CD CD


cd

"4
[•3


(O o O Nî "sl


cd o CD

CD


CD O Nî

CD O


NI


•3


O

CD CD


Ni •M CD

CD


[•5


Ni

"4

Ni ui

CD


•3Ni

Ui

Ui

Ui

Ul

CM

o

CD

A

CD

O)

CD

Ul

"4

"4

"4

"4

CM

Ui

Ul

Ni Ni Ni Ni

A W W

Nî Ui ui cb
Ni CD CD K CD


Ni Ni CD CD

O b) K A CD


Ni

4

*4

CD
Ui CD

Ui ^1


•3
CD Ui

CD Ui


O

O

O

O

o

O

-N

Ni

A

-U

A

CD

A

CD

CD

* o

O

O

O

o

O

OTJ O


"0 o


mar-05 apr-05 mai-05 iun-05 iul-05 aug-05 sep-05 oct-05 nov-05 dec-05 ian-06 feb-06 mar-06 apr-06 mai-06 iun-06 iul-06 aug-06 sep-06 oct-06 nov-06 dec-06 ian-07 feb-07 mar-07 apr-07 mai-07 iun-07 iul-07 aug-07 sep-07 oct-07 nov-07 dec-07 ian-08 feb-08 mar-08 apr-08 mai-08 iun-08 iul-08 aug-08 sep-08 oct-08 nov-08 dec-08 ian-09 feb-09 mar-09 apr-09 mai-09 iun-09 iul-09 aug-09 sep-09 oct-09 nov-09 dec-09 ian-10 feb-10 mar-10 apr-10 mai-10 iun-10 iul-10 aug-10 sep-10 oct-10 nov-10 dec-10 ian-11 feb-11 mar-11 apr-11 mai-11 iun-11


100.30 101.80 100.30 100.30 101.00 100.10 100.60 100.90 101.20 100.50 101.03 100.24 100.21 100.42 100.60 100.15 100.11

 • 99.93 100.05 100.21 101.09 100.74 100.20 100.04 100.07 100.52 100.64

 • 100.14 100.29 100.86 101.08 100.97

 • 100.93 100.64 100.86 100.70 100.67 100.52

 • 100.49 100.28 100.69 99.91 100.40 101.06 100.32

 • 100.23

 • 101.24 100.88

 • 100.50 100.27 100.01 100.20

 • 99.93 99.81 100.39 100.44

 • 100.67 100.32

 • 101.68 100.20 100.22 100.35

 • 100.15

 • 100.16 102.58 100.23 100.56 100.55

 • 100.52

 • 100.53 100.77 100.77 100.60 100.66 100.21 99.71

359.11 360.15 363.25

 • 367.17 370.73

 • 374.18 376.57 379.81


413.37

415.19

 • 417.97

419.31

426.35

427.21

428.15

429.65

430.29

 • 430.98

449.97

 • 452.35

455.84

 • 459.35

462.10

465.14

466.12

464.78IPCH-baza 1996 IPCH-baza 2005 AUG 99 =104.4
sep-99 oct-99 nov-99 dec-99 ian-00 feb-00 mar-00 apr-00 mai-00 iun-00 iul-00 aug-00 sep-00 oct-00 nov-00 dec-00 ian-01 feb-01 mar-01 apr-01 mai-01 iun-01 iul-01 aug-01 sep-01 oct-01 nov-01 dec-01 ian-02 feb-02 mar-02 apr-02 mai-02 iun-02 iul-02 aug-02 sep-02 oct-02 nov-02 dec-02 ian-03 feb-03 mar-03 apr-03 mai-03 iun-03 iul-03 aug-03 sep-03 oct-03 nov-03 dec-03 ian-04 feb-04 mar-04 apr-04 mai-04 iun-04 iul-04 aug-04 sep-04 oct-04 nov-04 dec-04 ian-05 feb-05 mar-05 apr-05 mai-05 iun-05 iul-05 aug-05 sep-05 oct-05 nov-05 dec-05


104.6


104.6


104.


105.1


104.9


105.3


105.7


105.8


106


106.3


106.2


106.3


106.9


106.9


107.1


107.5


106.9


107.2


107.


108.5


109


109.1


108.


108


109.1


109.2


109


109.5


109.5


109.7


110.3


110.8


111


111


110.


110.9


111.2


111.5


111.4


111.9


111.7


112.2


112.i


113


112.9


112.9


112.


113.1


113.5


113.6


113.6


113.9


113.7


113.9


114.6


115


115.5


115.5


115.3


115.5


115.7


116.1


116


116.5


115.9


116.3


117


117.5


117.


117.9


117.


118.1


118.6


118.9


118.7
IPCH-baza 1996 IPCH-baza 2005 AUG 99 =104.4

schimbare baza


ian-06 feb-06 mar-06


anul 2005=100

100.73

101.03

101.51


'."l1 A

•z/


J.


j.

5!


■y


;a

J.'


apr-06 mai-06 iun-06 iul-06 aug-06 sep-06 oct-06


102.17

 • 102.52

102.63

 • 102.53


120.19

120.60

120.73

120.62


102.7


120.82


102.74


120.86


102.83


120.97


nov-06


102.94          121.10


dec-06


103.34          121.57


ian-07
feb-07


103.22          121.43


mar-07


103.85


122.17


apr-07 mai-07 iun-07 iul-07 aug-07 sep-07 oct-07 nov-07 dec-07 ian-08 feb-08 mar-08 apr-08 mai-08 iun-08 iul-08 aug-08 sep-08 oct-08 nov-08 dec-08 ian-09 feb-09 mar-09 apr-09 mai-09 iun-09 iul-09 aug-09 sep-09 oct-09 nov-09 dec-09 ian-10 feb-10 mar-10 apr-10 mai-10 iun-10 iul-10 aug-10 sep-10 oct-10 nov-10 dec-10 ian-11 feb-11 mar-11


104.43 104.71 104.85 104.57

104.7 105.09 105.63 106.17 106.61 106.38 106.84

 • 107.73

109.3 109.22 109.18 109.48 109.51

109.1

109.19

109.56

109.76

109.99

109.48

109.79

109.83

122.85

123.1123.35 123.02

123.17

123.63

 • 124.26

124.90

125.42

125.15

125.69

 • 126.73

 • 127.26

129.46 129.67

130.09

 • 129.50

 • 129.92

 • 130.92

131.53

 • 131.73

131.79

 • 131.51 131.77

132.03

132.47

132.53

133.50

133.00

133.60

 • 134.92

apr-11 mai-11 iun-11
135.74


136.00


135.90CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE, Radu Mateescu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


jf. A


Iț-'l c V

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚI MEDIUL UI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și canalizare

și a constatat:


Data:             Z<p/f


SECRETAR, Sava Valentin