Hotărârea nr. 253/2011

Hotãrârea nr. 253 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restrictie de construire având ca obiectiv secundar Amplasare SKID GPL si cabinã operator, str. Marin Brutaru nr. 76, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 253


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” avand ca obiectiv secundar “AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERATOR”

STR. MARINBRUTARU NR.76, PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe Adina, Ionescu Gabriel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian, Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. ROMBEER CRINGASU S.RL., Planul Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ” cu obiectiv secundar ” AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERATOR” din Ploiești, str. Marin Brutaru nr.76.

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin. 5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 048 din 09.06.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” cu obiectiv secundar” AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERATOR ”, str.Marin Brutaru nr.76, la solicitarea S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L , cu condiția respectării avizului nr.048 din 09.06.2011 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L conform contractului de vanzare cumpărare nr. 825/24.03.2006 .

ART.3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta

hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploieștiy«sțăzr%

<1 *2?’ ir «r ■


A Contrasemnează Secretar,

A                        fUl

Oana Cimstina Iacob


Președinte de ședință, Iulian T eod6r€scu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


ANDREI V


RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIREVICI


avană ca obiectiv secundar “AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERATOR” STR. MARIN BRUTARU NR.76, PLOIEȘTI

Beneficiar : S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L Proiectant: carh. George Daniel ENE

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul : Plan Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” cu obiectiv secundar “ AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERATOR”, str.Marin Brutaru nr.76.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L in concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și are următoarea adresa: str. Marin Brutaru nr.76, Ploiești.

Suprafața terenului studiat este de 251,00 mp .

Destinația terenului situat în U.T.R.-S-2 : curți, construcții.

 • > zonă valorică D , conform H.C.L. nr.316/2002

 • > P.O.T.propus = 4,20% - se menține valoarea P.O.T. = 50,00% conform P.U.G.

 • > C.U.T.propus = 0,04- se menține valoarea C.U.T. = 1,05 conform P.U.G.

 • > suprafața de teren =251 mp

 • > parcela construibila(dpdv al frontului minim la strada si a suprafeței minime a terenului)

 • > terenul are acces la str. Marin Brutaru si are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona

 • > regim de inaltime:mixt

 • > retragere minima obligatorie fata de aliniamentul străzii - 3 ml

 • > distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela -minim 3 ml; nr.de parcaje necesare se vor asigura pe parcela proprie

 • > eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționați dl

x     '     *

menținerii sau realizării de spatii verzi si plantat^r m

respective, dimensionate conform Anexei nr.6 diit JV funcțiunea clădirii.

I .      '

' I

I •

l

*  •


L

■•l e

%


i v

1 1 * • cadruf ,parcei ei

■'                     / i H

.. '</ •' l-d?

:

A_X


cu


/,

4


7


’i

NOTA:Pentru a aproba construibilitatea unei parcele in zona industriala stabilita si pentru a determina zona maxima edificabila in afara zonei de plantații-^dfectie fata de zona industriala (Ppi)-(delimitarea celor doua zone;rezolvarea funcționala a acestora)este necesara elaborarea prealabila a unui PUD;totodata prin PUD se vor reglementa si accesele carosabile.

SPATII VERZI:este obligatorie respectarea fâșiilor plantate de protecție de-a lungul cailor de circulație, precum si a zonelor perimetrale plantate de minimum 10 m, la limita zonei funcționale.


Ppi=plantatii de aliniament si de protecție intre zone funcționale incompatibile si pentru utilizarea zonelor de protecție a rețelelor majore

Ip=activitati industriale, depozite si anexe industriale, servicii pentru activitati industriale, spatii verzi, plantații de protecție, circulații, parcari

Utilizări interzise:


Ppi-orice alta funcțiune atat in zonele verzi existente cat si cele prevăzute prin reglementari

Ip-locuinte si instituții publice, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de

4

suprafața minima si front la strada

Interdicții permanente:

Ppi-orice fel de utilizare in afara celor permise prin reglementari, inclusiv in ZONELE DE PROTECȚIE


Ip-orice fel de construcții si anexe care nu respecta normele sanitare si de protecția mediului in vigoare si care NU RESPECTA DISTANTELE NORMATE FATA DE ZONA DE LOCUIT stabilite prin studiul de impact.


> Prin planul urbanistic de detaliu se propun :

 • - amplasare SKID GPL si cabina operator

 • - P.O.T propus = 4,20 %

 • - C.U.T.propus = 0,04


Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

conform Certificatului de urbanism nr.1335/16.08.2010 „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” cu obiectiv secundar ' AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERATOR”, str.Marin Brutaru nr.76.

- privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare : nr.635/2010, aviz condiționat

o alimentare cu energie electrică : nr.l 1091/12.10.2010

o alimentare cu gaze naturale : nr.1/0737/12.10.2010

o telefonie : nr.1330/01.10.2010


- privind:

o protecția mediului: nr. 10570 /12.11. 2010


- altele:

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației: CATPL/85/02.03.2011

' ■

' '            X s

X *

t

; * ■ București

J * /                        '<

A' //

b r

r »

z

*                                      • ■/

-                                 •' *

*


Poliția Rutieră : nr.776309 / 20.12.2010 Compania         Naționala         CFR

>■

d

b


:nr.P5/358/25.11.2010(cadastru) si nr. 6489/2010 t >      •

, z “• X

t.

In ședința din data de 09.06.2011 a Comisiei Tehnice de Amenj areaTeri toriu lui si Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” cu obiectiv secundar1 AMPLASARE SKID GPL

SI CABINA OPERATOR”, str.Marin Brutaru nr.76 și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 048 din 09.06.2011.

In perioada 10.05 - 30.05.2011 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Procedura de avizare si aprobare a documentației aplicata este in conformitate cu prevederile L350/2001 nemodificata prin ORD. Nr.7/2011 deoarece a fost elaborata in baza unui CU cu nr. 1335/16.08.2010, emis înainte de data de 01.02.2011 (vezi ORD 7/2011).

Supunem aprobării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” cu obiectiv secundar " AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERA TOR ”, str.Marin Brutaru nr. 76.

ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU

....................


ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI M


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE ț DIRECTOR,

' Simon t T TTROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


EXPUNERE DE MOTIVE *       Ă

Privind aprobarea Planului Urbanistic de

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE^^^


avand ca obiectiv secundar “AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERATOR” STR. MARIN BRUTARU NR.76, PLOIEȘTI

Beneficiar : S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L

Proiectant: carh. George Daniel ENE

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Planul Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” cu obiectiv secundar ” AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERATOR”, str.Marin Brutaru nr.76, întocmit de carh. George Daniel ENE.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 , respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” cu obiectiv secundar ” AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERA TOR ”, str.Marin Brutaru nr.76, întocmit de:    carh. George Daniel ENE, la comanda S.C. ROMBEER

CRINGASU S.R.L .

COMISIA DE

Adina GHEORGHE

Florin Lucian SICOIE

Carmen DUMITRU

Gabriel IONESCU


Gheorghe POPA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Aviz C.T.A.T.U. nr.048

09.06.2011

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr.048 DIN 09.06.2011

LUCRAREA : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Obiectiv principal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE"

Obiectiv secundar „AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERATOR”

AMPLASAMENT:

Str. Marin Brutaru nr. 76, Ploiești

INIȚIATORI:

S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.

ELABORATOR:

carh. George Daniel ENE

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprin


 • a) piese scrise: memoriu justificativ

 • b) piese desenate: 5 planșe

 • c)  alte documente:

 • a. Certificat de urbanism: nr. 1335/16.08.2010;

 • b.  Act de proprietate : contract de vanzare cumpărare nr. 825/24.03.2006.

 • c.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apa-nr.635/2010,aviz conditionat;alimentare cu energie electrica-nr.11091/12.10.2010;alimentare cu gaze naturale-nr. 1/0737/12.10.2010; telefonie - nr. 1330/ 01.10.2010; protecția mediului - nr. 10570/12.11.2010 si 22.11.2010; politia rutiera- nr. 776309/ 20.12.2010; Comisia Municipala ptr. Transport - CATPL 85 / 02.03.2011; Compania Naționala C.F.R. București - nr.P.5 / 358 / 25.11.2010(cadastru) si nr.6489 / 2010

 • d.  Taxă aviz C.T.A.T.U.: chitanță seria PMPnr.133412/15.04.2011

 • e.  Taxă R. U. R. :ordin de plata nr. 201/12.04.2011

 • f.   Alte documente: -


> Reglementari stabilite prin P.U.G:                                       /' -,r

UTR-S-2, POT=50%, CUT=1,5                                             H '

*                                                            *                                           r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       r1          * V       . f < b

suprafața de teren =251 mp                                                        ■

parcela construibila(dpdv al frontului minim la strada si a suprafeței minime a terenului)

\ 1 *

terenul are acces la str. Marin Brutaru si are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zonsf

regim de inaltime.mixt

retragere minima obligatorie fata de aliniamentul străzii -3 ml

distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela -minim 3 ml; nr.de parcaje necesare se vor asigura pe parcela proprie

eliberarea autorizațiilor de construire va fi condiționată de obligația menținerii sau realizării de spatii verzi si plantate in cadrul parcelei respective, dimensionate conform Anexei nr.6 din RGU in raport cu funcțiunea clădirii.

NOTA:Pentru a aproba construibilitatea unei parcele in zona industriala stabilita si pentru a determina zona maxima edificabila in afara zonei de plantații proiecție fata de zona industriala (Ppi)-(delimitarea celor doua zone;rezolvarea funcționala a acestora)este necesara elaborarea prealabila a unui PUD;totodata prin PUD se

vor reglementa si accesele carosabile.

SPATII VERZI:este obligatorie respectarea fâșiilor plantate de proiecție de-a lungul cailor de circulație, precum si a zonelor perimetrele plantate de minimum 10 m, la limita zonei funcționale.

Ppi=plantatii de aliniament si de protecție intre zone funcționale incompatibile si pentru utilizarea zonelor de protecție a rețelelor majore

lp=activitati industriale, depozite si anexe industriale, servicii pentru activitati industriale, spatii verzi, plantații de protecție, circulații, parcari

Utilizări interzise:

Ppi-orice alta funcțiune atat in zonele verzi existente cat si cele prevăzute prin reglementari

Ip-locuinte si instituții publice, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada

Interdicții permanente:

Ppi-orice fel de utilizare in afara celor permise prin reglementari, inclusiv in ZONELE DE PROTECȚIE

Ip-orice fel de construcții si anexe care nu respecta normele sanitare si de protecția mediului in vigoare si care NU RESPECTA DISTANTELE NORMATE FATA DE ZONA DE LOCUIT stabilite prin studiul de impact.

>        Prin Plan Urbanistic de Detaliu se propune:

- amplasare SKID GPL si cabina operator in str. Marin Brutaru nr. 76, Ploiești.

o  P. O. Tpropus ■ 4, 20 %

o C.U.Tpropus: 0,04

2 I Ing. Daniela NEAGU

| 14.06.2011, 2 exemplare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTR UIRE” avand ca obiectiv secundar “AMPLASARE SKID GPL SI CABINA OPERA TOR” STR. MARINBRUTARU NR.76, PLOIEȘTI

Data: