Hotărârea nr. 252/2011

Hotãrârea nr. 252 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restrictie de construire, având ca obiectiv secundar Amplasare statie distributie GPL, str. Depoului nr. 16, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 252 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” avand ca obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”

STR. DEPOULUI NR. 16, PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe Adina, Ionescu Gabriel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian, Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. FULS GAZ S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu : „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”- cu obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ” din Ploiești, str. Depoului nr. 16.

în baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 046 din 09.06.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu : „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”-cu obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”, str.Depoului nr.16, la solicitarea S.C. FULS GAZ S.R.L , cu condiția respectării avizului nr.046 din 09.06.2011 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea S.C. FULS GAZ S.R.L conform contractului de locatiune nr. 259/03.12.2010.

ART.3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iulie 2011.

Contrasemnează Secretar,Oana CrisaIacob


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

Având ca obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”

STR. DEPOULUI NR.16, PLOIEȘTI

Beneficiar : S.C. FULS GAZ S.R.L Proiectant: arh. Simona Gabriela VALCU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești — Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul : Plan Urbanistic de Detaliu: „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”- cu obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”, str. Depoului nr.16.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. FULS GAZ S.R.L in concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37ZN /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și are următoarea adresa: str. Depoului nr.16, Ploiești.

Suprafața terenului studiat este de 159,00 mp, suplimentată cu 5 mp, deci S teren = 164 mp.

Destinația terenului situat în U.T.R.-S-3 : curți, construcții.

>

>

>

>

>

zonă valorică D, conform H.C.L. nr.316/2002

P.O.T.propus = 50,00% C.U.T.propus = 2,00 suprafața teren închiriata =159 mp(suplimentata cu 5 mp) terenul are acces la str.Depoului si are posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona

retragere minima obligatorie fata de aliniamentul străzii Depoului - 6 m


distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela -ml

retragere fata de limita posterioare a parcelei va fi de minim 6 ml- , nr. de parcaje necesare obiectivului se vor asigura pe parcela propti


minim 6

>

>

Utilizări permise:


s

4

4

> >

•> <

p

* \


*

. .x **


Activitati terțiare pentru zona industriala, transporturi, defjț^t^^otiiexdiala servicii comerciale legate de transporturi sidepozitare, garaje put Șau private Utilizări interzise:

In toate unitățile teritoriale de referința se interzice amplasarea unităților de invatamant si orice alte servicii de interes general in interiorul limitelor in care poluarea depășește CMA;sunt interzise amplasarea locuințelor.

Utilizări admise cu condiționări:

se pot localiza comform PUD-implantari complexe de birouri incluzând oricare din următoarele utilizări:birouri profesionale sau de afaceri, servicii pentru afaceri, instituții financiare sau bancare;implantări complexe industriale incluzând oricare din următoarele utilizări :productie manufacturiera, birouri profesionale sau de afaceri, construcții destinate cercetării si dezvoltării cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice.

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/06.07.2001, modificata si actualizata prin OUG nr.7/02.02.2011

> Prin planul urbanistic de detaliu se propun :

  • - amplasare statie distribuție GPL

  • - P.O.Tpropus = 50,00 %

  • - C.U.T.propus = 2,00

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

- conform Certificatului de urbanism nr.2082/07.01.2011 „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”- cu obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”

- privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare : nr.22/2011

o alimentare cu energie electrică : nr.327/2011

o telefonie : nr.54/2011

  • -  privind :

o protecția mediului: nr.555 / 2011

o sanatatea populației: nr.33 / 2011

  • -   altele:

o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației: CATPL/185/2011

o Poliția Rutieră : nr.715109/ 2011

o Regionala CFR București :nr.2/2/48/2011

o Inspectoratul pt.Situatii de Urgenta : nr. 1.599.134/2011


Procedura de avizare si aprobare a documentației aplicata este in conformitate cu prevederile L3 50/2001 nemodificata prin ORD. Nr.7/2011 deoarece a fost elaborata in baza unui CU cu nr.2082/07.01.2011, emis inainte de data de 01.02.2011 (vezi ORD 7/2011).

Supunem aprobării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu: „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”- cu obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”.

ARHITECT ȘEF,

arh.Simona Elena MUNTEANUȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URB? “             ANĂ

TTRU


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

I DIRECTOR,


ROMAKTT A


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEPrivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu^^Hov*/^


„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

avand ca obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”

STR. DEPOUL UI NR. 16, PL OIESTI

Beneficiar : S.C. FULS GAZ S.R.L

Proiectant: arh. Simona Gabriela VALCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești — Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Planul Urbanistic de Detaliu: „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”- cu obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”, întocmit de arh. Simona Gabriela VALCU.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. FULS GAZ S.R.L în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 , respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000. Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu : „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”- cu obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”, întocmit de: arh. Simona Gabriela VALCU, la comanda S.C. FULS GAZ S.R.L .

COMISIA DE URBANISM

Adina GHEORGHECarmen DUMITRU

Gabriel IONESCU

Gheorghe POPA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2 100008 - Ploiești


TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Aviz C.T.A.T.U. nr.046

09.06.2011

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr.046 DIN 09.06.2011

LUCRAREA : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Obiectiv principal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE"

Obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL "

  • a)

  • b)

  • c)


Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

piese scrise: memoriu justificativ

piese desenate : 6 planșe

alte documente:

Certificat de urbanism: nr. 2082 /07.01.2011;

Act de proprietate : contract de locatiune nr.259 703.12.2010.

Avize solicitate prin Certificat de urbanism: alimentare cu apa-nr.22/2011 ;alimentare cu energie electrica-nr.327/20.01.2011; telefonie - nr.54/20.01.2011; protecția mediului - nr. 555/25.01.2011 ;sanatatea populației - nr.33 / 01.02.2011; politia rutiera- nr.715109/ 11.02.2011 ; Comisia Municipala ptr.Transport - CATPL185 / 02.03.2011 ; Compania Naționala C.F.R. București -nr.R.2/ 2/48 /10.02.2011; Inspectoratul pt.Situații de Urgenta - nr.1.599.134 /10.02.2011

Taxă aviz C.T.A.T.U.: chitanță seria PMP nr.0006218/18.03.2011

Taxă R. U. R. :ordin de plata /18.03.2011

Alte documente: -


a.


c.


d.


  • e.

  • f.


AMPLASAMENT:

Str. Depoului nr. 16, Ploiești

INIȚIATORI:

*

S.C. FULS GAZ S.R.L.

ELABORATOR :

arh. Simona Gabriela VALCU

> Reglementari stabilite prin P. U. G:

a)


U.T.R. - S -3(POT=50%, CUT=2)

1 I Ing. Daniela NEAGU

| 14.06.2011, 2 exempl


suprafața teren închiriata = 159 mp


terenul are acces la str. Depoului si are posibilitatea racordării la utilitățile retragere minima obligatorie fata de aliniamentul străzii Depoului -6m

distanta minima intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela - minim 6 ml   '1»

•i

b


•i


retragere fata de limita posterioara a parcelei va fi de minim 6 ml nr. de parcaje necesare obiectivului se vor asigura pe parcela proprie

Utilizări permise:

Activitati terțiare pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii comerciale legate de transporturi sidepozitare, garaje publice sau private.

Utilizări interzise:

In toate unitățile teritoriale de referința se interzice amplasarea unităților de invatamant si orice alte servicii de interes general in interiorul limitelor in care poluarea depășește CMA;sunt interzise amplasarea locuințelor.

Utilizări admise cu condiționări:

se pot localiza comform PUD-implantari complexe de birouri incluzând oricare din următoarele utilizări:birouri profesionale sau de afaceri, servicii pentru afaceri, instituții financiare sau bancare;implantari complexe industriale incluzând oricare din următoarele utilizări:producție manufacturiera, birouri profesionale sau de afaceri, construcții destinate cercetării si dezvoltării cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice.

Conform Legii nr.242/23.06.2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificările aduse reglementarilor din PUG privind:regimul de construire, funcțiunea zonei, inaltimea maxima admisa, CUT, POT, retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, se stabilesc prin PUZ, iar distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, se stabilesc prin PUD.

>        Prin Plan Urbanistic de Detaliu se propune:

- amplasare statie distribuție GPL in str. Depoului nr. 16, Ploiești.

o P.O.Tprqpus : 50 %

o C.U.Tppopus: 2,00

în urma analizei, în ședința din data de 09.06.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Obiectiv principal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

Obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL "

Str.Depoului nr.16, PloieștiCu următoarea condiție:

• reamplasarea cabinei operatorului sau extinderea spațiului închiriat


Având :-voturi „pentru"

- voturi „împotrivă"- abțineri


- absențeȘtblNTE,


ARHITECT ȘEF,


arh. Simona Elena MUNTEANU
3 I Ing. Daniela NEAGU

I 14.06.2011,2 exemplare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4, r

- -X.

'■

* J

v -

L      '                                !

_        a A

f * h.

*

* ,  ’ X

... x

•l


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE


URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ . ' 5 S ’ \                                         '

s                                                r ' -

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

avană ca obiectiv secundar „AMPLASARE STATIE DISTRIBUȚIE GPL ”

STR. DEPOULUINR. 16, PLOIEȘTIPRESE© Adina GHE


Z1

GHE


Data:      0 £ • % 4