Hotărârea nr. 251/2011

Hotãrârea nr. 251 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restrictie de construire având ca obiectiv secundar Construire clãdire birouri D+P+2-3, platformã parcare, împrejmuire, bransamente utilitãti, B-dul. Republicii nr. 178, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 251 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”avană ca obiectiv secundar “ CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLA TFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”B-DUL REPUBLICIINR.178, PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Gheorghe Adina, Ionescu Gabriel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian, Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. AMIT MARKETING S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”cu obiectiv secundar “ CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI” din Ploiești, B-dul Republicii nr.178.

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”cu obiectiv secundar “ CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI”, B-dul Republicii nr.178, la solicitarea S.C. AMIT MARKETING S.R.L , cu condiția respectării avizului Arhitectului Sef nr.003 din 30.06.2011, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea S.C. AMIT MARKETING S.R.L conform contractului de vanzare cumpărare nr. 423/24.02.2011 .

ART.2 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.3 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăziROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”

avand ca obiectiv secundar “ CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI” B-DUL REPUBLICII NR.178, PLOIEȘTI

Beneficiar : S.C. AMIT MARKETING S.R.L

Proiectant: arh. Simona Gabriela VALCU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul : Plan Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”cu obiectiv secundar” CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATE’, B-dul Republicii nr.178.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. AMIT MARKETING S.R.L in concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

• Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și are următoarea adresa: B-dul Republicii nr.178, Ploiești.

Pe teren nu exista nici o construcție, deși a fost aprobat in anul 2007 prin HCL nr.185, un PUD pentru construirea a trei locuințe unifamiliare D+P+l.Se menționează ca terenul in suprafața de 804 mp a fost dezmembrat din terenul in suprafața de 1158 mp, ce a făcut obiectul acelui PUD.Conform CVC, proprietarul deține si o cota indiviza de 2/18 din suprafața de 513 mp, constituita in drum de acces.

Folosinta actuala a terenului: arabil.

 • > zonă valorică B, conform H.C.L. nr.316/2002

 • > P.O.T.propus = 50,00%

 • > C.U.T.propus = 1,50

U.T.R. -N 6 ; Ppr,Iscxr, Lmx - POT=50%, CUT=1,5

parcela construibila - suprafața teren de 1158 mp si deschidere la strada de 13,06 m

regimul mixt de inaltime ;

retragere minima este de 30 m fata de axul B-dul Republicii z

terenul are acces la b-dul Republicii si oferă posibilitate^v racordarii la utilitățile existente in zona ;                                    .

distanta intre clădiri amplasate pe aceeași parcela, va fi de, minim 3 m și fata de clădirile amplasate pe parcele alaturate, va fi mai mare sau" cel ^puM egala cu inaltimea celei mai inalte dintre ele, pentru a nu se umbri reciproc- conform OMS nr.536/1997, republicat (in cazul in care nu se respecta aceasta condiție se va intocmi obligatoriu un Studiu de Insorire, care se va analiza la faza de autorizație de construire, in funcție de amplasamentul propus din proiect), parcările vor fi dimensionate conform prevederilor Normativului P 132-93, in funcție de categoria localității in care sunt amplasate construcțiile HGR nr.525/1996, Anexa nr.5

pentru locuințe limitele laterale si limita posterioare, se vor realiza din imprejurimi opace cu inaltimi de max.2,0 m, iar pe aliniament vor fi decoarative cu inaltimea de max.1,80 m.

pentru clădirile si amenajările cu caracter public, imprejmuirile vor fi decorative cu o inaltime maxima de l,20m, preferabil transparente si dublate de gard viu.

Utilizări permise:

 • > IScx - locuințe cu regim mixt de inaltime ; servicii profesionale, sociale si profesionale ; comerț; turism ; parcari publice si aferente funcțiunilor admise ;

 • > Lmx - orice unitati economice poluante si care generează trafic intens ; construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada;

 • > PPr - orice alta funcțiune atat in zonele verzi existente, cat si in cele prevăzute prin reglementari;

Utilizări permise cu condiții:

 • > oricare din funcțiuni cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii NR.50/1991, republicata, Legii nr.10/1995 si pe baza unui PUD aprobat

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

conform Certificatului de urbanism nr.298/17.03.2011 „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” cu obiectiv secundar” CONSTRUIRE

CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITA TI

 • -  privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare : nr. 112/2011

o alimentare cu energie electrică : nr.30101102542/25.03.2011

o alimentare cu gaze naturale: nr. 1/ 0077/28.03.2011

o telefonie : nr.230/291/28.03.2011

 • -  privind:

o protecția mediului: nr.3259 /Îl .04.2011

o

altele:

o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța CiroulațUi: CATPL586 / 02.05. 2011                  Z'^5

•3 /          Ai                                     \

1 area Teittoriului si


tao Politia Rutieră : nr.715345/13.05. 2011 în ședința din data de 09.06.2011 a Comisiei Tehnice de Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”cu obiectiv secundar “ CONSTRU/RE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE^ UTILITATI și a fost avizată, conform avizului C.T.A.T.U. nr. A 047, favorabil cu următoarele condiții:

 • -  Parcarea din fata obiectivului amplasata in zona Ppr se va realiza, cu pavele ecologice(pavele inierbate)

 • -  Revine in C.T.A.T.U.la faza D.T.A.C. cu studiu de fațade

 • -  Accesul in /din proprietate se va realiza prin intermediul unui singur drum -' Condițiile au fost îndeplinite prin anexarea la dosar a unui nou plan de mobilare

cu respectarea condițiilor cerute in ședința C.T.A.T.U.

Avizul C.T.A.T.U.nr. A 047 a stat la baza fundamentării avizului Arhitectului Sefnr.003 din 30.06.2011IRE

ENTE


* *■


în perioada 13.05 - 03.06.2011 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem aprobării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE” cu obiectiv secundar CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLA TFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITA TI.

ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANUȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE ț DIRECTOR,

Simo


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”avand ca obiectiv secundar “ CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI” B-D UL REPUBLICII NR. 178, PL OIESTI

Beneficiar : S.C. AMIT MARKETING S.R.L Proiectant: arh. Simona Gabriela VALCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Planul Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”cu obiectiv secundar ” CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI, întocmit de arh. Simona Gabriela VALCU.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. AMIT MARKETING S.R.L în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 , respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000. Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE”cu obiectiv secundar” CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI, întocmit de: arh. Simona Gabriela VALCU, la comanda S.C. AMIT MARKETING S.R.L .

COMISIA DE

Copertina


P+2E


Ampia


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

t                                               f

s

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTEL OR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE"

avand ca obiectiv secundar “ CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI D+P+2-3, PLATFORMA PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITATI” B-DUL REPUBLICIINR. 178, PLOIEȘTI

Și: