Hotărârea nr. 250/2011

Hotãrârea nr. 250 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reabilitarea Parcului Memorial Constantin Stere

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 250 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea Parcului Memorial Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate de reabilitare a Parcului Memorial “Contantin Stere”, precum și a indicatorilor tehnico-economici;

Având in vedere prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 al.4 lit.d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitarea Parcului Memorial „Constantin Stere”, având următorii indicatori tehnico-economici: valoarea totală a investiției: 8.693.510,83 lei (cu TVA), echivalent euro 1.996.809,80 (cu TVA) la cursul de 4,3537 lei lei din data de 01.07.2010;

valoarea C+M: 5.673.431,15 lei (cu TVA), echivalent euro 1.303.128,64 lei (cu TVA) la cursul de 4,3537 lei din data de 01.07.2010,

conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iulie 2011.

Președinte de ședință, Iulian Teouoresjcu


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI


Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești a demarat un program de reabilitare a parcului, având în vedere necesitatea asigurării de zone verzi și spații de agrement pentru populația Municipiului Ploiești.

Acesta are ca scop realizarea unui parc de agrement reorganizat pe principii modeme, prin mărirea zonei de spații verzi, avându-se în vedere inițiativa legislativă a Ministerului Mediuluicare prevede ca suprafața minimă de spațiu verde pe cap de locuitor să nu fie mai mică de 26 de metri pătrați.

Vegetația existentă va fi păstrată și întreținută, urmând a fi completată, pentru a se asigura în fiecare unitate de spațiu verde existența tuturor părților componente.

Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea și extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a acțiunii factorilor poluanți, și de ameliorare a mediului de viață al oamenilor.

Pădurile și orice fel de spațiu verde au un rol ecologic esențial fiind mari producătoare de oxigen necesar vieții și contribuie la reducerea poluării fizice, chimice și microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, acționând direct asupra valorilor extreme ale diferiților factori de mediu (temperatura, vânt, umiditate atmosferică).

Studiul cuprinde propunerile privind dezvoltarea unui amplasament în vederea edificării unor sisteme de spații de agrement și zone verzi în incinta Parcului Memorial « Constantin Stere » și anume:

realizarea unor noi alei cu pavimente ecologice, unde este cazul; realizarea unor elemente decorative;

realizarea iluminatului ecologic - cu panouri fotovoltaice; introducerea unui sistem de irigații specializat;

înlocuirea solului și refacerea în întregime a suprafeței gazonate; igienizarea amplasamentului;

crearea unor compoziții vegetale corecte din punct de vedre arhitectural, tinându-se seama de relief.

7  5

Reamanajarea spațiilor verzi se va face prin retrasarea contururilor și extragerea plantelor degradate.

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitarea Parcului Memorial „Constantin Stere”, cuprinde următorii indicatori tehnico-economici:

valoarea totala a investiției: 8.693.510,83 lei (cu TVA), echivalent euro 1.996.809,80 (cu TVA) la cursul de 4,3537 lei lei 01.07.2010;

valoarea C+M: 5.673.431,15 lei (cu TVA), 1.303.128,64 lei (cu TVA) la cursul de 4,3537 01.07.2010,

conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.îl d 7

fa

r.euro> â*;de

•A

/'


Fată de cele hotărâre alăturat.


prezentate, supun aprobării Consiliului Local proiectul


de


ÎNTOCMIT

AVIZATDirecția Management Financiar-Contabil, Contracte: Director,


ț

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte:


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor ^^5 tehnico-economici pentru obiectivul de investiție               *

“Reabilitarea Parcului Memorial Constantin Stere”


Reabilitarea Parcului Memorial “Constantin Stere” are ca scop zone verzi, protejarea, conservarea și extinderea celor existente, reprezentând un mijloc important de combatere a acțiunii factorilor poluanți, și de ameliorare a mediului de viată al oamenilor.

Vegetația existentă va fi păstrată și întreținută, urmând a fi completată, pentru a se asigura în fiecare unitate de spațiu verde existența tuturor părților componente.

Ca urmare a reabilitării acestui obiectiv, se vor mări suprafețele de spații verzi și de recreere necesare copiilor și adulților din Municipiul Ploiești. Astfel se vor amenaja zonelor verzi prin gazonarea suprafețelor, se va dota parcul cu mobilier de joacă pentru copii și mobilier urban, se vor planta arbori și arbuști, etc.

In temeiul Legii nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, propun spre aprobare studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea Parcului Memorial Constantin Stere”


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZAREA V 1 Z

Nr.375/25.10.2010


Denumire proiect: STVDIUDE FEZABILITATE, REABILITAREA

PARCULUI MEMORIALfCONSTANl iNSTERE), PLOIEȘTI»


Proiectant - SC SANERO COMP< )SH ES SRL

Beneficiar — Administrația Parcului Memorial Constantin

Ploiești

In urma examinării se constata ca documentația prezentata : corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ; respecta avizele si acordurile solicitate ;satisface exigentele de perforr anta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare siguranța ia foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția r ediului, izolație termica, hidrofuga si economie de energie, protecție i ipotriva zgomotelor)


Condiții si mod de rezolvare :

Valoarea investiției :8.693.510.831ei .


Se avizeaza favorabil condiționat de eliberarea Certificatului de Urbanism


In baza analizei proiectului si a procesului de25.10.2010 se acorda
AVIZ FAVO RABIL acestei documentai, i. cu condiții


•’j

d

DINI

<       __*      —s «îft *

Oxîlrv'ROMÂNIA


V;


5046 ;¥ax 0344/ 816380 ; CUI - 2843531


Nr 7207 din 9.06.2011


l>


ip

* b


<b


4S


<*■ d . a R

r .


t.


p.(


• > •»

i


V>"

X

b «


î j. •

1 b."


> fc

\p/ '


• l1


• X1" ' L l


.7?

4      *

■ i li-


,J

4


v'

|p


I

b’


ij '"■

L'


ll


Pi


>r ••


r

<b


■ 3. << ’e


M-


I-


- >*

b


’x

.. *


Tz

1


Bs

■Z


*R b

■J


»s


*1 i

/ •:


J,

b.


,b


b,


L".

p-<. V*


tl (•

J> ••


I f’

L>J


4 •*

R

■b


p**

*<u-p


*R v

S


>!'■


;h

v ’:


I—

iu.


l'î

,z

I


/ •

R

*♦


t.

■te


L>

t


: f: ■Lkr


I* J


f

t->    ■

b b

I

u


’ l

:. \„a.-


■’1 ?


i-


1.


<_•


r «4.

R


1b


V

K.


// r


,b


'A ''

•< . ? b


d

q b.

R


ț ccu


c ■

!•** d


<* y


r

tp

r


*%.


V’-. î ■


R.


% V

r'


• ij

p 4 b"*J 'v

R

f

S


f-•

*-ul . b


-P

Rfc


A U

\r^ <• ?


-Z-% : J V


•Xb^


‘ ,

z'


•*


i s

•s

• b


7 j i L’ I


LJ


1 <•>'


*      ** * :1

2          *• -*1

/ Gt L ’-Z


UU


<    b.

t ;>


* ; f i»


/'t


p« b »

I' I


ll

► b

* **


li ■>

b


1 f * t LV


Cz


•' X


r I''


<u

R


•s.i/ k%—


V* ’rf


v>*5i z«*£v


i'

4


r

R

R

J

■b


f.


c

Hu

<u


• "u


A

<r


F* <•


X

• X

•4


[

l“

b>


'h

b


r>

rl

*


.1

PR


p*

J


p- bl


Â, *


/\ V

i.-    ;;


■>

b


. I f

r. •» .

!> 7


’ r«

’,.Z r


R

*. 1

Rd

‘•R*1


J *■

; k:


p

b.b


4

»| .


■a

i

Rq-


exec


î?e

n ț^.

%

'j


5*0

u • C *


•v

> V .


f.

5


Nr


»R


PARCULUI


R-


jt


-iicHiui/sediii în județul PRAHOVA

.....cod posti! 222, srr. , nr. , bl. 7207din 9.06-2011,pentru imobilul umunicipiul/orasui/comuna BUCOV, bl. , sc. , ei.


nr. 313


i pn

'*'d'


'l •* Z’

- ?' . »


de


municipiul/orasu:, , sc. , et. , ap. teren si/sau


r                       *•

’f/Jj» i *

. '. ..


F e xi


sc.


satul BUCO


ap


’/*•


urbanism Aviz unic nr. 1755/22.04.2010


Consiliului Judetean/Local ai corn. Bucov


privind autorizarea executării lucrările si completările ulterioare,


<* 4


■il!.


în intravilanul localității Bucov


îs »ucovk aflat în administrarea si gestionarea Cosiiiuiui obiectul Dosarului 1517/105 / 2008 la Tribunalul Argeș ,


.a

R

r*

A


4

b,

■.

'p


b

V

h.


'     "K-

J


•r‘ 4

><

V


.^P


ucrg.fi'® are categoria de folosința zona spatii verzi pubH 'unistratie parcuri si servicii ..


L Prahova


si PUG


ț”r'

b .


«I

I—'

l


p ■«

■ ' •■ -r; . o     C

.11       9*


'I

■: J V di 0


np.

6 / J


’V iz -■■ u î


50/10.


îl h


rnn i 6 t j-z


ul localității si PUZ - Parc Memoria!

11.2003 este pentru: subzona servicii structun


Ldî

>

1

ii


I

p.


este


■ <= 4     /‘-^t r* /’*» j"*   z**, --r

'eSpbc.Ldt

1


vo r

■w s, J *


-b M

X \w P» ; j


situat , de-a lungul unor drumuri de h apa,gaze naturale si face parte din


e

■i

. lî


prevederilor


F<"

4


adecvate funcțiunii si zonei de amplasare


( t


•V'*

7 i‘X'4

* T h».-*


/ r

ki


autonzatiei de construire se


li


a I*' u r ; L


*1


I

•i


fJ


L’.      <

< .•


i;


fl


j <a«" k


nn

’.;f a


t*


V ’ ste I »î ^b • •' 1. ... •

> y .


I.


'I


c*.


(;


*    4*

b • ’


m

t VA3* tl


,1


) / r

i'V


h,

K


O Al


*h.


A

Vk


t.


'>1


O1;


o

•* ••


.;y

«A.


<1

f


•s


• p b h*


o.


îj

V


F }• t     t


4>

4 -*

|.'

f

p'


fi

S


1/-i ri

k


vk.

v M

* i


/■*

•H-3


111

a


r

t

a.


v

l

V..


.•b


Pi


'i


<•


.i

■n1

•t

îi


p/

% • li


«<

1

c


b*


Pi b’ b


?. i

t. /


'a


țj

w


t

r k

I


‘i

[p


•.i

F


hitecturala vor fi adecvate funcțiunii si zonei de

si accese pentru persoane cu handicap conformoftfif; 999 si Leoii nr.519/2002.

nsparenta spre


ț

= <• z**7


lS”I


Jj


• 'l

;r_,

M


ii


e

r

*4.


. "s

i

-•im-


4 ■■ V


r

i

4

4


I;

z.


’P.

( dd


b

7:' O

U<\:


r!


t!


r

O i*


>v-


1,


s*


■ ••• î ■7 *.


c.


f’


-‘ .Zi ’.,-j.

S..Z ‘.A


<r

k r

A


•O

* .1


ip

A


iO

d


t.


k» •


l-


*4 s-"”- i O i


r.


țb

t’

i b a


r

I ■ a

|l

t


l'


t

L(


ti


.i

1' ' k>.


V

f  t

u    t.


r

i.


•> A>


Ki


b

■b- b


J'


’b• <• I

4

c.


r>


-t.


<-’y

4« '


*b i/ A-,

7

X


j

•p


■ * »>

*»^a^


4»b,


*

.. dl


e ’ I1

V*


.1 K«- r


b

ț,


'*4

jp i ;


,r *


V

Jp


j1


M

t.


>*


s l%

4


b.

Pi


l':' i "'’’’■

î< t'V,


ia.;.


b

I

•v


i.


r 4

>t s

te.. ■


r

' bd>'


1

p x

4 r-

i


lb


/•


b k I

T


I.


p,.—


k. Xk'1


k* p’

L


x •

r'


•’p


r ’ 3 "■i.iV


• te* r te-*’*'-


•h


I i.


X,


-A

l

V


*•<


b*

A’

j X-A*


I1'


5

•i


£

■ l

Ir


K

•ii


«i

li

b.


îl

r’ ••«


* li r


i*


Pi


Cc


< i, .j


.*a

V_r


X.

I


’.ț p;


,b


r* V.


i?

L


»•


f—V tr*-"


1 -*l

x ,*


u

Jf?


V,


.’.. il

\ '■ v.‘ *


,__'• bJ

b P""1        1’4 “

1 ’ ?.. di*


r.f ■ pi t r

*

V


4

’i'Â*


I

V'

*r


u •-¥ * M**'' • *. .-1— I^.X Wb a. Im»


.p-.


îl


I. L r '


„*b  b.'

•' r»*


r.


ț' <

■V V


C;


v. b:


y ’ • r’


r ’ r’O

l -


A

I

r

M


» a* , I k


'J


v'v1 /r


Pib/ A*


z •• t

I

L


a

— i PdA*


■«.


i;


.‘un;


<•   b’-’   ’ L


K

te

<


A

I

te


-4 .


Z’

I' V.


I t-.>


I , J’


b. a 4

? I


; 1

1: •:


.1-4


i.


$ I <4


** ■ p b v y


•p

u

r

XXv


S

'A'


*• <L

I I' • ...l


s‘ a.


i'

i a b.


4*>

(’

f


ijp


I.


5 • s;


I

■I


bu«t


•u


«C

k

I


f. X-


.4

1

'*-a .


v •J.


.• 1

, p

i

V I


’v


t,

'■fc


|.‘ ."

P


F. v

b> . • . 4


s

’l


*1


b ’

*14


4 r r1


-b-l

4*

k


*X


i.


p’

A


.r


■U a*.*

- ț! ’   £


,a


't

"AR*


; X

b>r-


.►• .4

b’


.-U

.p


. -S. •* b«


’.i


b“ r


f.


c

■*

4


.•• “’b

. * *'

X..r


VSi rr*»*.


T)

K


■ bl

b,


«.S


1b’ 1

•V v


<k


./


e.


ll_. *»•


pb

te» r V


J'


t " x-«

\i , L


I ».

r,.-

(v


r*


j

»b


’Z"»


1.^


>•


• * ’.i


'}

a*


p<*


■X


; ’..j \a


A"*,.


i

F1/'


tp


4*


•.....

,b*.«.»


b,


./♦ *

■x-p**


•Z,


ty

t I


h,


’p

pb


■S


'J,.


y ■

’h..


r.


tf


!• fl e


b4


k.


tC

p‘ b t


•yv


• p

5>*


•>

b^.l

. <1 ’

4,.a


*'s >* * \i- ’_»


r l'


,.-s


i*l r


J. a.

*•*.»*


i.

6

b.


[. r


teF’V

ii.J

k


J;- '•.

Xtar


Jf


P t v'

h


b

‘W4


b’

V ■

7 >•

4


> y-

i


y .* A •’

‘A.


) *-•

ta

te f

ii a—


I t *1 b


te


[

I-


«/


X

S

’^a Z'


*h.

b«"b4


M|,


11

’« ti


. V •* P

«all te


'p

-"i

1. '.


s.

4’       * 1     ’*•

\.,*4 H •


r-r-


r-


•r


L A •

C

p"


r b#fc ”b

*-* *. d» "


V I <i îf


r%


■>


•U

>


= 'te


li

*1


«■

4t. r

»


ct <•

. K

r


<<■


;■>- 7

V.?


«*


4

K, i«


i, r6

f ’•


r,

l


r

i_r Pi.


A A

C-c

•t-


z;1.


H

>

u

e


p%              1, •.’ x

t, -iCt


T

y.


• v. X '

b ( , 4


• •> 11 -■ r.


f

> k.

i


L'J b


I-

b


a L'*

. 4 1"“ k....


'•   •’.iV


r.

’b^p


r.

i.’


r’


ib


aliniamentul sa drum si de preferința opaca


maxima de 1.80 m conform RLU aprobat.

h

a conform PUG si RLU aprobate, a prevederilor C


r ••


•i i!


r1;

’i L


fr

l r j, r<bWM ,•

l-y * v

4

a.


7 .r--h

X^rb


• V

XiA1*


r. fl


.e


p* i

/


p"l


: \.as


<■


* < r*“b


I

V • V J fi h P| >    <

; Lr W;


b“ /


țț


î

kj


L*


.A’ r-x.


rr^M •


p?-Xl

— bk


tin


r*)

S £ îi S E Wl W* k


•ț

J , fJ


ți

țr,


. * s ,—’.

' 1

>•— •


n.

,.p


;*i.


r.


fp >■>


A

i“

I?


H

V2


m;,

e.


.-** 1^ V* «**b       .J


r.

k


p.


(!


f'tJ tel bf rt

A? /■ Jr j *1 VkJ


b

’|


L. b


x- ti

J      «I

ir *


bA •x


r

k' I î lb


5.

&


b" ir*-’.


'1

H

4


of ”r

.1 l:

•l S?,- X

t.: £?.<


I ”4

, 4 • -

I . f


* i

V’


P .

44


• *< 1 /•

^•- ' aV

• A .       * ,

* V •      *A«


•% t:

>


I li


? A

* la


ț-n4

-a •-

4 l


•x-*.

- j:

•*w"


■a

'A

* V *


b .

Li

V


•p

A

4


•1


x,


•4

I


1 1

ti


rb

4 *


A|


,4

V.


iL

<%


î»V


.'■-’-ș

I |S ’. •

..f£


b ,*te^ "    ’pi


tS

p*


. •*) kLu/


4*


Ip


' f

>•

l.


f*


Z’kk z •*

\ fc<^/


<•


V te.-.

? j -


p^

k


(

f.


b^

• 4


41

7

•4

t


:• Cj r

l-


>

r

,i


*"Ab

kf >


H

£

4-


•rfA-


1

:e


Vj


Ij


r Xt


-sb-.; >


r'


LGS


C  4 n}1

'•              1 te

   p- 5    y s


4,

/

Ct


1

P

p

V

i:


V.

k

K


.1 \ 1,1

4


4

’•

ț*'-“ •• r- A


ii

•b

*


*1 , tî- a* ■ V

:ubb

5’ -CV.

;a*Âi


bLC

• ’p

r1,

I •


Lf


Sl'

» fr

(b

C-4’\


;• C >. X- ►.

b Vl


\ •

. b

)

k.


j

b I-;

• i


r.

’a

p


N“.J2

XiJ*


4^’

e [;

bl, A bJ


6 ia Regulamentul General


I. —


completările ulterioare) referitor ia


sigurarea acceselor carosabile, amenajarea pas


**-.


/*%


^T'

%*-*•


utorizatiei de construire se v-a întocmi cf.


llterioare si se va prezenta in doua exempla


vf


poate fi utilizat


în


SCO

<MA


'•j


krs. '4*\ bC


JO

v ca


‘O'x:.


<! I


> a'*!* C '!


• I

r

ii


;/

/


u?


L-

» • k ■


executării


•r"

1


Gkeo^he Grisore Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, JmL F.

i-i           m ■-■' b ............... ■„■>!. ■. ^ .z.i --..wa^ „yr.—^»-^ —                       --- c- T- -                  — ’-.r- ffc- r-‘- - -._—— - -_-


? snrp

Kate țJ-J1 £ \-o^î


85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluare; mediului, modificata prin Directiva Consiliul European 2003/35/CE privind participarea p în legătură cu mediul si modificarea, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/6


O*" f-p te LZ


rl


ib.


r. ^•-<l’


)•


solicitantului obligația de a contacta autoritatea teri s si sa decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea


?•


4*


I-


Oi


tl


/■ t


supuse evaluării impactului asupra mediului.

85/337/CEE, procedura de emitere a ac?


• P1


certificatului de urbanism, anterior depunerii doc

La 1

i. , x *■ < 11 ț 5 1


7\'**k. •-*%». „-x; J X-rJ w!


a l fi


-.^ £ -i ;. A '•• ••Aak* ’-Uj*


f'1
K'

&


H

ii

p


.Ok \c

■J k L


r'Si c


'j

^:S


rj

h

«

i-t x’


".uî i & b


construcții


la autoritatea administrație:


pocedura de emitere a acordului de mediu, a...


itarîî unui


? C* t LCă ■- ‘c! V) J i V-Xy -u


tp

i:


** ts (2*aFaJ p'b Jr VT-țy


»■ J

»•


de


sg va


<■< r. p


iJ

vb


mecanismul asigurării punct de vedere oficia! cu


consuîtari


privire ia


bi


i t.            !< r

;u:UUHGti


v**v


are


fe


ia mediului în vederea


GTGcteăor


perrtra

&


i a

.M


p^l.»

4 4 /a- ', • S-b-bh


asupra mediului.


& .

I

r-f

I


Oi k ■' J.:


as


r< 1* v* fi fi u h fi 2 kjl tiv


fr^ £r f teA Jy 5 Hs I jVw* U X


5Y        ? *

1,3 £§


solie


,1

lK,


nsmpui

<ț f-.

<Jv.>


,P


•jrj


Ir


r;


’   ^b- L      p *


p’- \

I.-'


_■


S i va i*


* X

’ • 4r

Ii

h _


4

[.


I

•%

• d


V.


. .J


t. O


*■' r


I.


r : X.


r

b

1

I.


|T I,


t.S"J '' / h


3 ’-f' . Ol


•-> ?

< ' * : \A- *


'iZ'-

* "t,s,r i


fr-!

•F - p -4


I •*

H. «4


VI


. •• ** ♦. ’


P-


P-

c

l


z\ .*-"1


**l

■ p

ti.


;;

1   -.-Zt k>ji


i'*1*! c-'Zl

4-


/>■


ti


’ C:

Cil


:ax


/ț.


(t t'-AJ


/•VT’

A **

tjautoritatH administrației publice competente i uzarea executării lucrărilor de construcții. fl care, duas emiterea certificatului de urbanism!

* 1 efectelor investiției asupra mediului, solie 'Si. @-.s are obligația de a notifica


erulad.:


-r.'i ?x* t' fl

v ce u B c&


r-


P      .to*« M «Al

' A;j


b L-p"

b


rr-


h

«• /


r1


î

p


■t


v ib


G.k;

‘V


b -v


r r/


y-.

p

b L


k

*•


p'-S

L


y's

4

<a^


'• I

•» ■« -


a-

: c v r;

- v’ I

A            •.


.i


y

<d


p

.••       •• -4 ’t ’

!r                   *’


s

\a.. "


Fi r:

* to ' r

L l


■^r ț y\

11'


'■' r -

.'. '..J :^_i


t.'

L\ A


p.


<i


Pi

£

'j


p

•%


X.


, I

s.


s

. I*- / -

• I.


f:'*T

* i

t. ?


•P t


d

f       .-*<U

k.-‘


•»• p *

ZCJ


/'

* A >1

\    *4

X V.


ț

•u

4


m car


/ <■

/  ^ bp

,i r. b^“«

* s>^ "■


ri

X?


r,a i '^Jr


-G i s _<■    5


4"


* 4. d

b

k__


£>


>■*> /• j

C? *•:


*■1 c


■x


« i

C,.-'

k


|T-

*

r


f.

ț,

O e


r >L

■ îX


J ■’ v t < '■i y«i


r..b

's-'


•d


p

■" d

li


n

p1


d*


::t;


l« "> ' L


J1

t'


J /

r

' 7


i. I -’1'


intenfc


ministratiei public® competente.


;ii

p. .p

> *


G i' ■; L

t


r,%i . r


t’ i! .


; ib x: k.


fcs


r.

i


k-


4^ .

xLa:


fi

V

R

J

J

T


R*      L


Jx. A:* J          f

V* v r L C2 t


DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE


. teren, ai/sau construcții, sau, (Supa caz, extras ut extrasvl de carte funciara de informare actualiza*


de urbanism:


infrastructura:


<• /■


’—h

r^7

naturale


3 te'efonizare


□Alte avize/acorduri:


□ sanatatea populației


specifice aie administrației publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate


î-r


r

lt


//

•' / ^■/. / d


k.


T'

1

V


'•;•’■% î/”» ',4-—J •


- /

«4.

•»


/a


*? Jl

2 ’ x*! x


£ SUPORT TOPOGRAFIC , CU VIZAOCPI

8ITUATIEI JURIDICE A TERENULUI


R*


n

% -i


► *’•

M


/

,r


actid adn


r-r.


/■ >

ll 1 t


to t fc


r>


E           ELCt


ii


inistrativ a! autoritatii competente pentru protecția mediului (copie) competente pentru protecția mediului:

i ia Ordinul Arhitectiîor din Romania (1 exemplar original) ^atoarelor taxe (copie):

0,5 % din valoarea lucrărilor calculatacf. Legii 571/2003 privind

.                                                                                                                                                                              I


«i


-Z"/ * L >  : Xb^’


casieria Primăriei com.Bucov.


fl    x

•.      ]|

t


c* f


05% din valoarea investiției


: are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.


<5-


/ISERV. URBANISMINA


nr


din


(REFERENT URBANIS^)


,z


a fost transmis solicitantului direct/prin posta ia data


Rb


***p  | *b


4 .

t

*•


4

\r >•« S, t. S


<

* «

«

I


c

*

•f


M'i * * 4

r


>r-p-


o*

4 r


I'S


-. p-' I , t fr


•îr


. r

i i '.JV


4b

• J .


>1

4

h


«r ■-

:> '■


r

»■’ i--R.

*

!A>


.4

I


' l b-


b.


T.C1 iv C7;


>! ••

*

J J


>-* ,r**k. - -

i j r * ■* y '•         4. Uri


5071991 privind autorizarea e i!e s; completările ulterioare, se \                                te                                                                                                          t

v, de la data de, pana la


jf’

s


J.b

4r*


ii


b            I

ti


.-?: -i.:

1.4 l


SA


L*


«r>

V


Zr7

: :UUd


4^


1.


SERV. URBANISM


ȘTEFAN PETREb l

? *

b, >

4

/ - S

< 1 '

4

X*'. <"p •;

• • 7

<- r*L

Y/.; î bJ

*4/ b-*:; :

—,’V

s * b .4

i

! V ■:,

b    •

.►. * -•

v — ■*


r

• ' 4

■b             »

J < * b- •   ’ -

••*1

**s

/ *    r ' R

r «,

i : ;        :

’ P

r           ’"J

*   4  '

b          •

1

’    1“   ■

- ' 1 R


jl
fty


(REFERENT URBANISM); •*<. /■

■ j •<*** '*'■


V

'V %

>P> '*


4. b 44


*•fc p s,


■»

4

P


* i

<z


<

R’_R

P'


,p ’• •

' • i


.J*;

t


.|bi

tu


r.

t. -

' <.•■

I


r'^l

.. bi           ?

’ 7


£■$'1


c:


.; rT- r-' ’• 1 . * ir

* V. -w


('

R *'


p          t

4        1

i t b


/  .-R

P


P>


<>


♦R » ■


i'r


>      '

b        fc


(. i"

• S .71


I*

*


i

ta


.+


rr

X^“. t * S.J b


r’


f'S v *


•r


u?

> /

**z*


rT


R‘ ri“


I.


ii.

4


»R,I

■ 2‘

► .


■s

<


*

k*


r

>

* f»

J


<’

.


•*.

b\.


r~- •* '■" •1. *

R


’i


#“■    l-^R.

; <■ f ?

R

b %*. .


V L

4

k


* -•u 4

V. *|«<


ț-p*4

^*jCa


eu.


urbanismului, Comunei


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitarea Parcului Memorial Constantin Stere”

și a emis:

PREȘEDINTE,

Radu Mateescu
SECRET Gheorghe/Șfyl