Hotărârea nr. 249/2011

Hotãrârea nr. 249 privind transmiterea în folosintã gratuitã Centrului Judetean de Resurse si de Asistentã Educationalã Prahova, a corpului de clãdire anexã a Scolii cu clasele I-VIII Radu Stanian

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 249 privind transmiterea în folosință gratuită Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții și al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian”, pentru a servi drept sediu acestui centru;

ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 138/30.06.2006 privind transmiterea în folosință gratuită Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian”

în conformitate cu art.l 12, alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 (cinci) ani Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII ”Radu Stanian”, situat în Ploiești strada Bobâlna nr. 26, în suprafață construită de 245 mp.

Art. 2. Aprobă contractul de comodat care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce are ca obiect folosința gratuită a imobilului din Ploiești, strada Bobâlna, nr. 26, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. împuternicește primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat.

Art. 4. începând cu data de 24.10.2011 prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2006 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Direcția Tehnic-Investiții si Direcția de Gestiune Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27Iulie 2011.

' fPreședinte de ședință, Iulian TeodoresxruContrasemnează Secretar,


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian”

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art.l 12 alin (2) din Legea nr.l - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

Prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.5418/2005 s-a stabilit înființarea în fiecare județ a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și coordonate de inspectoratele școlare județene.

Centrul Județean de Resurse și de Asistentă Educațională Prahova oferă

5                                                           J                                            5                             5

servicii de consiliere pentru carieră, terapie a tulburărilor de limbaj, sprijin pentru copiii cu cerințe educative speciale integrați în unitățile de învățământ de masă, acorda mediere școlară prin mediatorii școlari, informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, alți membri ai comunității. Aceste servicii sunt oferite prin cabinetele de asistență psihopedagogică, logopedice interșcolare, iar beneficiarii sunt copii, elevi, tineri, părinți sau aparținători legali ai copiilor, personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul problematicii copiilor, membri ai comunității locale.

Prin urmare supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

PRI

Andrei Liviu.


VICI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

9                                                                                    9RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian”

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr.l - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești se numără și imobilul situat Ploiești, strada Bobalna, nr.26, în care iși desfășoară activitatea Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova.

De la data înființării, Centrul Județean de Resurse și de Asistentă Educațională »           7                                           9                                                   »                                       9                          9

Prahova și până în anul 2006 centrul a funcționat în imobilul situat în strada Maramureș, nr.6, imobil proprietate publică a statului aflat în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, imobil care a fost retrocedat fostului proprietar în conformitate cu prevederile Legii nr.l0/2001.

In anul 2006 prin Hotărâre a Consiliului Local nr.l38/30.06.2006 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională a imobilului situat în strada Bobalna, nr.26, imobil care este în administrarea Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian” pe o perioada de 5 (cinci) ani, cu începere de la data 24.10.2006 până la 23.10. 2011 și cu drept de prelungire.

Prin solicitarea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești la nr.3844/28.02.2011 Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova solicită prelungirea termenului contractului de comodat nr. 1897/2006 pentru imobilul situat in strada Bobalna, nr.26 cu suprafața construită de 245 mp (compus din patru săli de clasă, cancelarie, holuri si grupuri sanitare).
> *        —        ’Z

elenele asistență î, tineri,


Centrul Județean de Resurse și de Asistentă Educațională Praho^ $i^ră~se$j£ii de consiliere pentru carieră, terapie a tulburărilor de limbaj, sprijin p educative speciale integrați în unitățile de învățământ de masă, acț prin mediatorii școlari, informare și consiliere pentru cadre didâ^ige, b alți membri ai comunității. Aceste servicii sunt oferite prin cabi psihopedagogică, logopedice interșcolare, iar beneficiarii sunt copif, părinți sau aparținători legali ai copiilor, personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul problematicii copiilor, membri ai comunității locale.

Față de cele menționate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alaturat.

Director executiv,

Teodora MARIN

CV

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director executiv, Simona ALBU

Șef serviciu, Mădălina CRĂCIUN
fi

%

r’

ANDREI VOLOSEVIOI

. t *                                               _r /

-'6       \ y

CONTRACT DE COMODAT nr. ... din................

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr..................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Centrul Financiar Școala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”, cu sediul în

Ploiești, B-dul București, 25A, județul Prahova, reprezentat de .......................... în

calitate de director și .............................., contabil șef, cont de virament

R032TREZ52150004XXX000066 deschis la Trezoreria Ploiești, tel/fax. 0244/577588, în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

 • 2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, cu sediul în

Ploiești .....................,  tel.............,  cod fiscal ................, cont nr......................

Trezoreria Ploiești, reprezentat de ........................ în calitate de director și de

....................., contabil șef, în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite in folosință temporară și gratuită comodatarului, corpul de clădire anexă a Scolii cu clasele I-VIII „Radu Stanian” situat in Ploiești, strada Bobalna, nr. 26 în suprafață construită de 245 mp. Spațiul este ocupat de sediul comodatarului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani, incepand cu data semnării acestuia.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c. Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării clădirii (cheltuieli de întreținere, energie electrică, gaze, apă-canal, telefon, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului) și să monteze contoare de curent,

apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cât mai exact^a întreținere;                                                                      ff • d. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcțti-Slădț'țn pentnț' J orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru bun^d ’ Șurare5ă7 activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lu executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contrâc comodat, fără plată compensatorie (indemnizație) în propietatea comodantului;

 • e. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • f. Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și intreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate. Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de invătământ;

 • g. Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra clădirii;

 • h. Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • i. Să-și asume propria răspundere civilă față de teți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • j. Să predea clădirea liberă și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, tinându-se cont de uzura normală;

 • k. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • l.  Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

 • m. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • n. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare,

toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor activității.

5


rezu


din

r


(• %


A

■X

‘r

V


k_

J

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

k_ t

f


 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) se obligă să calculeze și să factureze separat utilitățile furnizate;

 • c) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

V. încetarea contractului

Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță maj oră cum este definită de legea română;

Art. 5.2. Pactul comisoriu de gradul IV: in caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din parti, contractul se va desființa de drept fara necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. In situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

 • VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

a                                                                                                                                                          c '' ’' ■

Art. 7.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi tțarismisă, prindestinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

A
Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.


Art. 8.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.


COMODANT


COMODATAR


Centru Financiar

Școala cu clasele I-VIII

„Mihai Eminescu”


Centrul Județean de Resurse Educaționale Prahova


Director,


Director,


Școala cu clasele I-VIII

„Radu Stanian”


Contabil șef,Direcția Tehnic- Investiții


Director, Teodora MARIN


Șef Serviciu Mădălina CRĂCIUN


VIZAT, MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Consilier Juridic


Prahova


MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAȚIONALA PRAHOVA

Ploiești str. Bobalna nr.26 tel/fax 0244 513700 email cirae.prahova@yahoo.com NR...........


H.

/


f

- A

d

/
Către Consiliul Local al Municipiului Ploiești! ? j       v. ^loÎEȘTF

In atentia domnului Primar al Municipilui Ploiești " înregists are _                 -  003844

p

i .,, .,, „o „, ., □«>             8           * \* " 8 * * * *8 **Domnule Primar,


Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Prahova, unitate conexa de invatamant, subordonata organizatoric Inspectoratului Școlar Județean Prahova, isi desfasoara activitatea in imobilul situat in Ploiești, str. Bobalna, nr. 26, pe baza contractului de comodat nr.1897/24.10.2006, imobil care se afla in patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești.

Utilizarea spațiului situat la adresa menționata a asigurat buna funcționare a Centrului Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Prahova întrucât întreaga activitate a specialiștilor care isi desfasoara activiatea ca profesori logopezi, consiliei școlari, profesori itineranti/ de sprijin, voluntarii SNAC ( Strategia Naționala de Acțiune Comunitara ) se adreseaza atat preșcolarilor si elevilor din școlile de masa cat si copiilor cu deficiente de adaptare/integrare școlara, elevi si preșcolari cu deficiente de vorbire, copii cu CES aflati in invatamantul integrat si coordonatorilor voluntari SNAC in calitate de profesori si elevi din liceele din Ploiești si județ.

Pe aceasta cale dorim sa va adresam mulțumirile noastre pentru înțelegerea si sprijinul pe care 1-ati acordat prin alocarea spațiului pentru desfasurarea activităților noastre.

Domnule Primar, dorim sa va informam ca CJRAE Prahova a contribuit la utilizarea optima a spațiului prin refacerea instalațiilor de gaze, energie electrica, rețeaua de apa curenta, toate aceste optimizări fiind realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Prahova, entitate care reprezintă sursa de finanțare a CJRAE Prahova.

întrucât Contractul de Comodat este viabil pana la 10 octombrie 2011, va rog sa binevoiți sa propuneți in Consiliul Local dezbaterea prelungirii / reînnoirii contractului de comodat cu CJRAE Prahova pentru ca activitățile noastre sa se desfasoare in condiții favorabile.

Totodată va informam ca avem sprijinul Consiliului Județean Prahova pentru a optimiza mediul de lucru pentru cadrele didactice si pentru specialiștii noștri si, evident, a beneficiarilor nostrii: preșcolari si elevi, părinți, cadre didactice care urmeaza programe educaționale de formare si perfecționare, alte entitati interesate.

Având in vedere dorința noastra de a asigura un spațiu optim pentru activitățile proiectate si interesul pe care dumneavoastră ii acordați pentru buna funcționare a invatamantului ploieștean, nutrim speranța ca prelungirea contractului poate fi dezbătută si aprobata in Consiliul Local al Municipiului Ploiești cat mai curând nosibil.

Cu mulțumiri,


Director Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Prahova Prof. Silviu- Lazar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian”

și a emis: