Hotărârea nr. 248/2011

Hotãrârea nr. 248 privind transmiterea în folosintã gratuitã Centrului judetean de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Prahova, a corpului de clãdire anexã a Scolii cu clasele I-VIII Ioan Grigorescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 248

privind transmiterea în folosință gratuită Centrului județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții si al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Centrului județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu”, pentru a servi drept sediu acestui centru;

ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.96/28.06.2006 privind transmiterea în folosință gratuită Centrului județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu”

în conformitate cu art.l 12, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c” și art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 (cinci) ani Centrului județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu”, situat în Ploiești, strada Mircea cel Bătrân, nr. 98, în suprafață construită de 148,5 mp.

Art. 2. Aprobă contractul de comodat care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce are ca obiect folosința gratuită a imobilului din Ploiești, strada Mircea cel Bătrân, nr. 98, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. împuternicește primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat.

Art.4. Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.96/2006 iși încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Direcția Tehnic - Investiții și Direcția de Gestiune Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iulie 2011.

Președinte de ședință, Iulian Teodor

*.•<***

.ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Centrului județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu”

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr.l - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

Centrul județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, structură teritorială a Agenției Națională Antidrog din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, își desfașuară activitatea în județul nostru începând cu anul 2005 realizând activitățile Agenției Naționale Antidrog și având ca sarcină realizarea de programe și proiecte de prevenire a consumului de droguri în rândul populației din municipiul Ploiești și județul Prahova.

/V

In contextul tendințelor actuale cu privire la fenomenul consumului de droguri și având în vedere atribuțiile centrului prezentate mai sus, precum și specificul activităților desfășurate în domeniul prevenirii consumului de droguri și al furnizării de servicii de asistență consumatorilor de droguri, propun spre aprobare darea în folosință gratuită Ministerului Administrației și Internelor - Agenției Naționale Antidrog (Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova), corpul de clădire anexă a Școlii „Ioan Grigorescu”.

Prin urmare supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


APROBAT/ R, IANU


VICEP

Cătăli


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Centrului județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu”

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr.l - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești se numără și imobilul situat Ploiești, strada Mircea cel Bătrân, nr.98, imobil care este în administrarea Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” în care iși desfășoară activitatea Centrului județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova.

In anul 2006 prin hotărâre a Consiliului Local nr.96/28.06.2006 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită Centrului județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova a imobilului situat în strada Mircea cel Bătrân, nr.98.

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești la nr.9699/06.06.2011, Centrul județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova solicită prelungirea termenului contractului de comodat nr.l868010/2006 pentru imobilul situat în strada Mircea cel Bătrân, nr.98, anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” cu suprafață construită de 148,5 mp.

Centrul regional de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova oferă servicii de coordonare privind:

 • -  activitățile de reducere a cererii de droguri pe plan local;

 • -  elaborează, monitorează, avizează și coordonează, după caz, proiecte locale de reducere a cererii de droguri;


 • -  implementează programe și campanii naționale de reducere a ckrgții ă| ofef droguri;

 • -  inițiază, susține și monitorizează campanii de informare/educar^^ortuiui^

nivel local și regional;                                               x' °

 • -  organizează manifestări cu tematică antidrog, cu participarea comunității locale, mass-media și autorităților publice locale (conferințe de presă, seminarii, conferințe, dezbaterii publice, emisiuni radio-tv, sesiuni de comunicări științifice, întreceri sportive, activități artistice și culturale) și promovează materialele cu tematică antidrog;

 • -  elaborează studii, analize și sinteze privind fenomenul drogurilor în plan local/regional;

 • -  acordă servicii de consiliere medicală/psihologică/socială, individuală și de grup consumatorilor de droguri și familiilor acestora;

In contextul tendințelor actuale cu privire la fenomenul consumului de droguri și având în vedere atribuțiile centrului prezentate mai sus, precum și specificul activităților desfășurate în domeniul prevenirii consumului de droguri și al furnizării de servicii de asistență consumatorilor de droguri, propunem spre aprobare darea în folosință gratuită Ministerului Administrației și Internelor - Agenției Naționale Antidrog (Centrul județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova), corpul de clădire anexă a Școlii „Ioan Grigorescu”.

Față de cele menționate propunem spre aprobare proiectului de hotărâre alăturat.

Director executiv,


Teodora MARIN

U'


Șef serviciu, Mădălina CRĂCIUN


Avizat,


Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv, Simona ALBUDirecția de Gestiune Patrimoniu
Anexa nr.l


CONTRACT DE COMODAT nr. ... din................

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr..................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Centrul Financiar Școala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”, cu sediul în Ploiești, B-dul

București, 25A, județul Prahova, reprezentat de .......................... în calitate de director și

.............................., contabil șef, cont de virament R032TREZ52150004XXX000066 deschis la Trezoreria Ploiești, tel/fax. 0244/577588, în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

 • 2. Ministerul Administrației și Internelor - Agenția Naționala Antidrog - Centrul județean de

prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, cu sediul în ....................., tel............., cod fiscal

................, cont nr................................................, deschis la..............., reprezentat de........................ în în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință temporară și gratuită comodatarului, corpul de clădire anexă a Scolii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” situat în Ploiești, strada Mircea cel Batran, nr.98 în suprafață construită de 148,5 mp. Spațiul este ocupat de Centrul județean de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Prahova, sediu unde isi desfasuara activitatea.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani, începând cu data semnării acestuia.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a.  Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c.  Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării clădirii (cheltuieli de întreținere, energie electrică, gaze, apă-canal, telefon, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului) și să monteze contoare de curent, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cât mai exact al cotelor de întreținere;

 • d. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții clădirii pentru orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desfășurare a activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, fără plată compensatorie (indemnizație) în propietatea comodantului;

 • e. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • f.  Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității


în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate. Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la

producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ;                      '

 • g.  Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra clădirii;

 • h.  Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • i. Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • j. Să predea clădirea liberă și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

 • k. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • l.  Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

 • m. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • n. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare,

toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) se obligă să calculeze și să factureze separat utilitățile furnizate;

 • c) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

Art. 5.2. Pactul comisoriu de gradul IV: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;


competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.


valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.


Art. 7.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

VIII. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.


Art. 8.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.


COMOD ANT,


COMODATAR,


Centru Financiar

Școala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu’ ’


Ministerul Administrației și Internelor Agenția Naționala Antidrog


Centrul județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova


Director,


Contabil șef,


Școala cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” Director,


VIZAT, MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția Tehnic- Investiții

9                                                     9


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director, Teodora MARIN


Șef Serviciu Madalina CRĂCIUN


Director executiv,

Florin PETRACHE


Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios Consilier Juridic


iHROM :PRIMĂRIA PLOIEȘTI


FAX NO. 10244545941


Jun.


14 2011 09:20AM PiMPOSTERV L

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROC


;---

RAȚIEI ȘI INTERNELOR • (// C?*P

NESECREȚ Ploiești


I

CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI RE ANTIDROG PRAHOVA


CI

înregistrare

Q 0. £<5.9.9


PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DOMNUL ANDREI - LIVIU VOLOSEVICI


B JUN Zfln


r

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (C.P.EC.A.) Prahova, structură teritorială a Agenției Națională Antidrog din cadrul Ministerului. Administrației și Internelor, își desfășoară activitatea în județul nostru începând cu anul.2005.

CP.E.C.A. Prahova realizează activitățile Agenției Naționale Antidrog la nivel județean și are următoarele atribuții principale:

 • ■  coordonează activitățile de reducere a cererii de droguri în pian local;

8 elaborează, monitorizează, avizează ș« coordonează, după caz, proiecte locale reducere a cererii de droguri;

 • ■  monitorizează, și coordonează activitățile instituțiilor locale cu competențe domeniu, a organizațiilor neguvernamentale (ONG) și a altor parteneri sociali implicați dezvoltarea, la nivel local, a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog,

8 coordonează elaborarea și implernteRtarea Strategiei locale antidrog și a Planului de acțiune, pe baza metodologiei concepute de Agenția Națională Antidrog și evaluează periodic stadiul realizării acestora,

• implementează la nivel local programe și campanii naționale de reducere a cererii și ofertei de droguri;

« inițiază, susține, și monitorizează campanii de informare/educare, comunicare la nivel local și regional;

 • ■  organizează manifestări cu tematică mas,s-med ia și autorităților publice locale dezbateri publice, emisiuni radio-tv, sesiuni


do


A in


antidrog, cu participarea comunității focale, (confei ii'ițe de presă, scminarii, conferințe, de comunicări științifice.. întreceri sportive,


activități artistice și culturale etc.) și promovează materialele cu tematică antidrog.

KBBERBnnMMaBKS^ . ' >>:W:                  ■ ly'VFWWOT EhH l|l!£D.glBlUhJddl.l!IWgB»MMgWgTR

Strt Mîtccz cri Tîrttrin. nr. 9S, VInic«ti( j-ud. Pto1i«v»

T*Wf• r i 02 44 M?4    5, * inuiL      v'a. d r e k « y a i3ț * ițm - x ** v . r »


«»


Pag. 1 dia 2


FROM


:PRIMARIA PLOIEȘTI

*


Jun. 14 2011 05:20AM P2“ elaborează, studii, analize și sinteze privind fenomenul droguri iocal/regional;

'V A

 • ■  acordă semeți de consiliere medicala/ psihologică/ socială, individuală g(,up

s '        <            j

h consumatorilor de droguri și familiilor acestora,                                         '

 • ■  realizează, în baza solicitării procurorului, evaluarea consumatorului.. în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatore de droguri;

 • ■  stabilește Planul individualizat, pe baza evaluării psihologice și sociale și în concordanță cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unități medicale, criteriilor prevăzute în Regulamentul de aplicare a Legii 143/2000,

 • ■  cooperează cu furnizorii de servicii medicale, sociale și psihologice în implementării Planului individualizat de asistență;

 • •  colaborează cu unitățile locale și cu organizațiile neguvemamentale în elaborării unor programe de asistență, protecție socială și reinserție socio-profcsională a persoanelor care au consumat sau consumă substanțe psihoactive;

 • •  asigură confidențialitatea datelor personale de consumatorilor dependenți de droguri, incluși în programul integrat de asistență, conform normelor în vigoare

începând cu data de 15.06.2006, C P.E.C.A. Prahova își desfășoară activitatea în corpul de clădire anexă a Școlii nr. 17 “loan Grigorescu” din Ploiești conform Contractului de cuMiodai lîr, iâvSOlO/15,06.2006 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 96/2 8. CM .7.006. Durata contractului este de 5 (cinci) ani, urmând să

1

1- J-4r- '              1        ____

expuv ta oaia. j. j Agj £ h t———---


conform


vederea


vederea


Tn contextul tendițeior actuale cu privire la fenomenul consumului de droguri și având

s

în vedere Atribuțiile C.P.E.C.A. Prahova prezentate mai sus, precum și specificul activităților

fr

desfășurate în domeniul prevenirii consumului de droguri și a! furnizări ii de asistență consumatorilor de droguri, vă rugăm să luațf. în considerare contractului de comodat pentru o perioadă stabilită de comun acord.


servicii de


reînnoirea


Cu deosebită considerație..


Șef Birou C.R.P.E.C.A. Prahova

k

Subcomisar SiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Centrului județean de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu”


PREȘEDINJE,

Bolocan Iulidn^


SECRETAR, Valentin Marcu / b-’in

Data:2(7/