Hotărârea nr. 247/2011

Hotãrârea nr. 247 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrãrilor de interventii pentru obiectivul Refacere acoperis Colegiul Mihai Viteazul

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 247 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „ Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Direcției tehnic-investitii prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si reactualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul ”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Direcția Tehnic-investitii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3.Directia Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iulie 2011.

Președinte de ședință, Iulian TePRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „ Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul ”

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, municipiul Ploiești are in proprietate unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza sa, printre care si Colegiul National Mihai Viteazul.

Beneficiarul lucrării a sesizat apariția de infiltrații ale apelor meteorice, Care afecteaza fațada clădirii. Colegiul a asigurat contractarea si intocmirea proiectului pentru lucrările aferente obiectivului „Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul ”,

Proiectantul a propus modificarea soluției de preluare a apei meteorice, soluție prezentata in expertiza tehnica si in documentația de avizarea a lucrărilor.

Experiza tehnica a concluzionat faptul ca lucrările de modificare a acoperișului, nu afecteaza structura de rezistenta si stabilitatea construcției existente.

A fost obtinut acordul Inspectoratului Județean in Construcții Prahova, prin care a fost acceptata soluția tehnica de intervenție.

Prin urmare, propunem spre aprobare documentația de avizare a lucrărilor de

b

intervenții pentru obiectivul „ Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul ”.

Prii

Andrei Livi


osevici


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „ Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul ”

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, municipiul Ploiești are in proprietate unitățile de invatamant preuniversitar de pe raza sa, printre care si Colegiul National Mihai V iteazul.

Beneficiarul lucrării a sesizat apariția de infiltrații ale apelor meteorice, care afecteaza fațada clădirii.

In conformitate cu legislația in vigoare, pentru proiectarea lucrărilor de construcții pentru intervenții la construcții existente, este necesar sa se intomeasca expertiza tehnica, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții si detaliile de execuție. Colegiul a asigurat contractarea si intocmirea proiectării lucrărilor aferente obiectivului „ Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul ”. In urma verificărilor s-a constatat faptul ca adancimea pe care o are streasina acoperișului, este prea mica pentru protejarea fațadei.

Proiectantul a propus modificarea soluției de preluare a apei meteorice. Astfel, prin lucrările de intervenții se propun: inaltarea șarpantei, inlocuirea jgheabului si a burlanelor, execuția unui atic, inlocuirea tablei zincate cu tabla tratata tip țigla, prelungirea șarpantei in consola.

Experiza tehnica a concluzionat faptul ca lucrările de modificare a acoperișului, nu afecteaza structura de rezistenta si stabilitatea construcției existente.

Menționam ca a fost obtinut acordul Inspectoratului Județean in Construcții Prahova, prin care a fost acceptata soluția tehnica de intervenție.

Prin urmare, propun spre aprobare documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „ Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul ”

Director Executiv,Teodora MakinSef Serviciu Dezvoltare, întreținere Unitati de Invatamant, Madalina Crăciun

MODIFICARE ACOPERIȘ ARIPA CENTRALA COLEGIUL NATIONAL ”MIHAI VITEAZUL”


Faza:          Expertiza tehnica si documentație pentru obținerea

autorizației de construire

Beneficiar:

Primăria Municipiului Ploiești

Amplasament:

Județul Prahova, municipiul Ploiești,

B-dul Independentei, nr. 8

*«M*a**«*4         ***** »**•! »»» ■■■■■ ■

SX PROVISCO


X,


Denumirea lucrării: Beneficiar: Amplasament: Faza de proiectare:Modificare acoperiș aripa centrala

Primăria Municipiului Ploiești

Județul Prahova, municipiul Ploiești, bulevardul IndepB entei, nr. 8 Expertiza tehnica si documentatie*pentru obținerea autorizației de construire


Număr de proiect: Data:


11. A. 005 Aprilie 2011


BORDEROU


• Certificat de urbanism

 • • Raport de expertiza tehnica

 • • Memoriu tehnic de rezistenta

 • • Șarpanta existenta

 • • Secțiune șarpanta existenta

 • • Secțiune șarpanta propunere
 • •  Denumirea lucrării:

 • •  Beneficiar:

 • •  Amplasament:

 • •  Faza de proiectare:

 • •  Număr de proiect:

 • •  Expert tehnic atestat M.L.P.A.T.:

 • •  Data:


Modificare acoperiș aripa centrala Colegiul National ”Mihai Viteazul” Primăria Municipiului Ploiești                            ..

Județul Prahova, municipiul Ploiești, bulevardul Ir^p^d€ntei? Expertiza tehnica 11.A. 005Ing. Petru C. Stelian

Aprilie 2011


2. MOTIVUL SI SCOPUL EXPERTIZEI
A

NR. 0— <<, i . ■

Beneficiarul dorește, conform certificatului de urbanism nr. 1653 din          CheMberar ae

primăria municipiului Ploiești, modificare acoperiș aripa centrala (de est) a clădirii ce adăpostește "Colegiul Nationl Mihai Viteazul”.

Conform Legii 10/1995 art. 18, al. 2, orice intervenție ia construcțiile existente se face pe baza unei « expertize tehnice ».

Prezenta documentație analizeaza impactul asupra construcției adus de lucrările propuse si dispune masurile ce trebuie luate.

La efectuarea expertizei s-au avut in vedere prevederile legislației privind calitatea in construcții.


 • 3. CONDIȚII DE AMPLASAMENT


  • 3.1. Construcția in discuție este amplasata in, municipiul Ploiești, . Terenul este aproximativ orizontal si perfect stabil.

Stratificatia terenului, incepand de la suprafața, este reprezentata prin :

 • - umpluturi antropice amestecate cu sol vegetal;

 • - argile prafoas si prafuri nisipoase argiloase intercalate in masa grosiera de pietriș cu bolovanis;

Apa subterana este prezenta la adincimi de circa 6,50m si nu influențează fundațiile construcției. Adincimea maxima de inghet este 0,80-0,90m conform STAS 6054-77.

*

Terenul bun de fundare este considerat stratul de pietriș cu bolovanis si liant argilos creditat cu o presiune convenționala de baza de 500kPa in condițiile STAS-ului 3300/2/85.

■. b * *

 • 3.2. Municipiul Ploiești se afla in zona de intensitate seismica de gradul 8|(opt) cu o perioada de revenire la minimum 50 ani conform STAS 11100/1-93.

Conform normativului PI00-1/2006 valoarea de virf a accelerației terenului pentru cutremure avind I.M.R. = 100 ani este ag= 0,28g si perioada de control (colt) Tc = 1,0 secunda. • 4. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI

  • 4.1. Date despre arhitectura si funcționalitateClădirea ”Colegiului National Mihai Viteazul” este situata in zona centrala a municipiul Ploiești si are fațada principala (aripa centrala) spre bulevardul Independentei.

Ansamblu ”Colegiului National Mihai Viteazul” cuprinde in principal trei corpuri de clădire, avind in plan forma apropriata de litera ”U” si anume :

 • -   aripa stingă (de sud); aripa centrala (de est);

 • -  aripa dreapta (de nord);

Construcția inițiala, sub denumirea de ”Liceul Sfintul Petru si Pavel” a fost realizata in jurul anului 1989, in conformitate cu regulile de buna concepție si execuție valabile in perioada respectiva.

In timpul celui de al doilea război mondial si anume in perioada 1943-1944, urmare a bombardamentelor aeriene, aripa stingă (de sud) si aripa centrala (de est) au fost distruse.

In perioada 1950-1952 a fost reconstruita aripa centrala(de est), iar in perioada 1960-1962 aripa stinga(de sud).

După seismul din anul 1977, aripa dreapta (de nord) a fost consolidata pe baza unei expertize tehnice si a unui proiect intocmite de I.P. Prahova, iar după anul 1995 toate cele trei aripi au fost consolidate pe baza proiectului nr. 5014/1995 intocmit de C.E.R.I.C S.R.L. București (expertiza tehnica) si proiectul tehnic nr. 6/14410-A1 ”Reabilitare Liceul Mihai Viteazul ” intocmit de S.C. Consproiect Ploiești fost I.P. Prahova in anul 2000..

Prezenta documentație se refera numai la aripa centrala (de est) si numai la modificarea acoperișului acestei aripi, modificare ceruta de beneficiar pentru a asigura o colectare mai buna a apelor pluviale si eliminarea stropirii fațadei secundare a aripii principale (posterioare).

 • 5.2. Date despre structura de rezistenta a aripii centrale


Aripa centrala, cu regim de inaltime parter si doua etaje, are forma dreptunghiulara, in plan, cu dimensiunile 67,00x 14,45m cu un ieșind inspre sud de 2,60m lățime si un intrând in partea de nord de 9,70x4,25m.

In urma lucrărilor de consolidare efectuate, aripa centrala se compune din trei tronsoane (A3, Bl si B2), de lungimi diferite, separate structural intre ele prin rosturi antiseismice.

Structura de rezistenta, in prezent, este următoare :

 • • INFRASTRUCTURA

- fundații continui din beton simplu si beton simplu placat cu beton armat;

 • • SUPRASTRUCTURA

 • - sistem dual din pereți structurali din zidărie din cărămidă presata plina (240x115x63mm), de

2 5 cm, 37,5cm si 50cm modulat, din care unii dintre ei au fost placati cu beton armat de 25cm grosime si parțial cadre (stilpi si grinzi) din beton armat;

 • - plansee din beton armat;

 • - șarpanta din lemn ecarisat de rasinoase ;

Din punct de vedere al repartiției pereților structurali, conform CR6-2006, punctul 5.2.1.2. clădirea se incadreaza in categoria pereți rari (sistem celular).$

c1

}

« >H i « W I                     ■                    J _


 • 4. încadrarea clădirii in clase si categorii conform HGR.766/97

  • • Clasa de importanta si de expunere la cutremur :

  • •  Categoria structurala:

  • •  Categoria:


II (yi = 1,2) - școala cu capacitatea peste 200 elevi;

pereți structurali din zidărie din cărămidă, pereți structurali din beton armat si cadre din beton armat;

« C »-constructie cu importanta normala;

 • 5. LUCRĂRI DE INTERVENITE


  odificare acoperiș aripa centrala (de


Pentru satisfacerea cerințelor beneficiarului si anume est) sepropun doua variante:

 • 5.1. Varianta I

Lucrările de modificare a șarpantei constau din :

 • - inaltarea întregii șarpante cu 25cm, cu pastrarea coamelor si a pantelor;

 • - prelungirea șarpantei in consola (streasina) de la 0,30cm la 0,90m la fațada posterioare; Aceste modificări presupun:

 • - pastrarea sistemului de popi si pane inițial, inclusiv contrafise ;

 • - inaltarea acestui sistem prin adaugarea unor pane noi (15xl2cm), solidarizate cu panele vechi prin dulapi 2x24x24/60cm pe lateral si fururi 15xl2-12/60cm ;

 • - pastrarea căpriorilor de la apele din fata si lateral dreapta;

 • -  înlocuirea căpriorilor cu căpriori noi, mai lungi, la apele din spate si lateral stingă ;

5.2.. Varianta II

Lucrările constau din:

 • - desfcerea integrala a șarpantei;

 • - refacerea ei, pastind apele si pantele din prima varianta, cu reutilizarea parțiala a lemnului in funcție de dimensiunile ce se potrivesc ;


Proiectul de consolidare a construcției întocmit in anul 2000 a avut la baza următoarele stasuri si normative:

-STAS 10101/1-78 -STAS 10101/2A1-87

-STAS 10107/1-90

 • - P 100-92

-P 10- 85

 • - P 2-85


. p r J

Acțiuni în construcții. Greutăți tehnice și încărcări permanente;

Acțiuni în construcții. încărcări datorate procesului de exploatare;

Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;

Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social - culturale, agrozootehnice si industriale;

Normativ privind proiectarea si executarea lucrărilor de fundații directe la construcții;

Normativ privind alcătuirea si calculul structurilor din zidărie;


PR0VISC0 M.L.


Ploiești, str. Văleni, nr.39 TeL/fax: 0244/597042 0344/801149

Email: office@provisco.ro


- P85-96


Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea construcțiilor cu structura structurali din beton armat;


In prezent sunt valabile următoarele stasuri si normative :
 • - CR-0-2005

-SREN 1991-1-1

-SREN 1992-1-1

 • - SR EN 771-1

-CR 2-1-1, 1-2005

 • - CR6-2006

 • - P 100-1/2006

 • - P 100-3/2008

 • - NP112-2004

 • - NP- 082-04

 • - CR 1-1-3-2005


Bazele proiectării structurilor in construcții;

Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru clădiri

Proiectarea structurilor de beton. Partea 1 -1: Reguli generale si reguli pentru clădiri

Specificații ale elementelor pentru zidărie: Partea 1: Elemente pentru zidărie de argila arsa;

Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat;

Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

Cod de proiectare seismica. Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri;

Cod de proiectare seismica. Partea III-Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente;

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupr construcțiilor. Acțiunea vintului;

Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;


Principiile generale de proiectare si de conformare in ansamblu si in detaliu avute in vedere la data întocmirii proiectului sunt valabile si astazi.


Prin modificarea acoperișului (inaltarea șarpantei cu 25cm) practic nu se mărește greutatea construcției si implicit nu creste incarcarea seismica.


7. CONCLUZn SI RECOMANDĂRI • • Lucrările propuse in cap. 5 si anume lucrări de modificare acoperiș aripa centrala (de est) a clădirii ce adăpostește ”Colegiul Nationl Mihai Viteazul”, nu afecteaza structura de rezistenta si stabilitatea construcție existente.

 • • Se propune emiterea acordului Inspectoratul Teritorial in Construcții Sud Muntenia / DJCC județul Prahova pentru lucrările expuse mai sus (modificare acoperiș aripa centrala).

 • • Execuția se va face pe baza unui proiect întocmit la fazele DTAC + DE, proiect ce va fi vizat conform normelor in vigoare.


întocmit: Expert tehnic atestat MLPAT

Ing. Petru C. Stelian
Î PROVISCO i.IRLIL

Ploiești, str.Valeni, nr.39

TeL/fax: 0244/597042

0344/801149

Email: office@provisco.ro'b


i*4

L P • 1. DATE DE IDENTIFICARE

  • •  Denum irea lucrării:

  • •  Beneficiar:

  • •  Amplasament:

  • •  Faza de proiectare:

  • •  Număr de proiect:

  • •  Data:


Modificare acoperiș aripa centrala Colegiul National "Mihai Viteazul" Primăria Municipiului Ploiești

Județul Prahova, municipiul Ploiești, bulevardul Independentei, nr.8 Expertiza tehnica si documentație pentru obținerea autorizatiejtdc=emstqiire 11. A. 005

Aprilie 2011

 • 2. CONDIȚII DE AMPLASAMENT


  • 2.1. Construcția in discuție este amplasata in, municipiul Ploiești, . Terenul este aproximativ orizontal si perfect stabil. Stratificatia terenului, incepand de la suprafața, este reprezentata prin :

 • - umpluturi antropice amestecate cu sol vegetal;

 • - argile prafoas si prafuri nisipoase argiloase intercalate in masa grosiera de f) bolovanis;

Apa subterana este prezenta la adincimi de circa 6,50m si nu influențează fundațiile construcției. Adincimea maxima de inghet este 0,80-0,90m conform STAS 6054-77.

Terenul bun de fundare este considerat stratul de pietriș cu bolovanis si liant argilos creditat cu o presiune convenționala de baza de 500kPa in condițiile STAS-ului 3300/2/85.

 • 2.2. Municipiul Ploiești se afla in zona de intensitate seismica de gradul 8i(opt) cu o perioada de revenire la minimum 50 ani conform STAS 11100/1-93.

Conform normativului PI00-1/2006 valoarea de virf a accelerației terenului pentru cutremure avind I.M.R. = 100 ani este ag= 0,28g si perioada de control (colt) Tc = 1,0 secunda.

X

')


 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI

  • 3.1. Date despre arhitectura si funcționalitate

Clădirea "Colegiului National Mihai Viteazul’’ este situata in zona centrala a municipiul Ploiești si are fațada principala (aripa centrala) spre bulevardul Independentei.

Ansamblu "Colegiului National Mihai Viteazul” cuprinde in principal trei corpuri de clădire, avind in plan forma apropriata de litera "U" si anume :

- aripa stingă (de sud); aripa centrala (de est); aripa dreapta (de nord);

•» *


? £5 t/

//   '         ' v

Construcția inițiala, sub denumirea de "Liceul Sfintul Petru si Pavel” a^st^ealizatapmuqjl andw ), in conformitate cu regulile de buna concepție si execuție valabile in perioada respectiya'^\ tj*       i    i • i    ii-t         i            1.  -■                .        .    ____ _        .     / yn. '*                  V'


1989

In timpul celui de al doilea război mondial si anume in perioada 1943-IjH4, urmăr&a bombardamentelor aeriene, aripa stingă (de sud) si aripa centrala (de est) ad^st distruse. \\ ’ '

t


o., PRovisca

\


O

Ploiești, str.Văleni, nr.39 Tel ./fax: 0244/597042 0344/801149 Email: office@provisco.ro81 V1—1

M C

SCS.08.P.006/Q

ISO 9001/2000


p'fp li W ?\

/ i.i


In perioada 1950-1952 a fost reconstruita aripa centrala(de est), iar in perioada 1960-1962 aripa stinga(de sud).

După seismul din anul 1977, aripa dreapta (de nord) a fost consolidata pe baza unei expertize tehnice si a unui proiect întocmite de I.P. Prahova, iar după anul 1995 toate cele trei aripi au fost consolidate pe baza proiectului nr. 5014/1995 întocmit de C.E.R.I.C S.R.L. București (expertiza tehnica) si proiectul tehnic nr. 6/14410-A1 "Reabilitare Liceul Mihai Viteazul ” întocmit de S.C. Consproiect Ploiești fost I.P. Prahova in anul 2000..

Prezenta documentație se refera numai la aripa centrala (de est) si numai la modificarea acoperișului acestei aripi, modificare ceruta de beneficiar pentru a asigura o colectare mai buna a apelor pluviale si eliminarea stropirii fațadei secundare a aripii principale (posterioare).

 • 3.2. Date despre structura de rezistenta a aripii centrale

Aripa centrala, cu regim de înălțime parter si doua etaje, are forma dreptunghiulara, in plan, cu dimensiunile 67,00x 14,45m cu un ieșind înspre sud de 2,60m lățime si un intrând in partea de nord de 9,70x4,25m.

In urma lucrărilor de consolidare efectuate, aripa centrala se compune din trei tronsoane (A3, Bl si B2), de lungimi diferite, separate structural intre ele prin rosturi antiseismice.

Structura de rezistenta, in prezent, este următoare :

• INFRASTRUCTURA

- fundații continui din beton simplu si beton simplu placat cu beton armat;

• SUPRASTRUCTURA

 • - sistem dual din pereți structurali din zidărie din cărămidă presata plina (240x115x63mm), de 25cm, 37,5cm si 50cm modulat, din care unii dintre ei au fost placați cu beton armat de 25cm grosime si parțial cadre (stilpi si grinzi) din beton armat;

 • - plansee din beton armat;

 • - șarpanta din lemn ecarisat de rasinoase;

Din punct de vedere al repartiției pereților structurali, conform CR6-2006, punctul 5.2.I.2. clădirea se incadreaza in categoria pereți rari (sistem celular).

4. ÎNCADRAREA CLĂDIRII IN CLASE SI CATEGORII CONFORM P100-1/2006 SI HGR.766/97

Clasa de importanta si de expunere la cutremur:

II (71 = 1,2) - școala cu capacitatea peste 200 elevi;

*

Categoria structurala:

pereți structurali din zidărie din cararpida, pereți structurali din beton armat si cadre din beton armat;'

Categoria:

« C »-constructie cu importanta normala;

5. LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Lucrările de modificare a șarpantei constau din :

 • - inaltarea întregii șarpante cu 25cm, cu pastrarea coamelor si a pantelor;

 • - prelungirea șarpantei in consola (streasina) de la 0,30cm la 0,90m la fațada

  sterioara


 • 6. DATE DESPRE EXECUȚIE

Se recomandă ca înainte de începerea lucrărilor să se studieze și să se însușească de personalul de conducere al șantierului întreaga documentație tehnică. Eventualele neconcordanțe între prevederile din proiect sesizate cu acest prilej și cele care pot apare în timpul execuției vor fi imediat anunțate proiectantului care este singurul în drept de a dispune măsurile necesare.

'               Sunt interzise modificări de soluții sau schimbări de materiale fără avizul scris al proiectantului

de specialitate.

6.5. Lucrări de dulgherie

La execuția structurii din lemn se va da atenție la:

 • -  manipularea și transportarea elementelor;

 • -   marcarea elementelor și verificarea calității lor;

 • -  verificarea trasării axelor, marcarea cotelor principale în plan și de nivel, conform proiectului pentru poziționarea corecta;

 • -  montajul elementelor asigurandu-se stabilitatea elementelor deja montate;

 • -  fixarea definitivă cu elementele de fixare prevăzute în proiect: cuie, buloane și scoabe;

 • 7. MASURI PENTRU PROTECȚIA MUNCII SI DE PREVENIREA INCENDIILOR

  • 7.1. La executarea lucrărilor se vor respecta:

“Legea 319/ 2006 a securității si sanatatii in munca “ ;

“Norme metodologica de aplicare a L319/2006” ;

C\             Hotărârile de guvern referitoare la securitatea si igiena muncii, după cum

urmeaza: ”HG300/2006 ; HG1091/2006 ; HG 1048/2006 ; HG971/2006”

Se atrage atentia asupra însușirii amănunțite a tehnologiilor prevăzute pentru fiecare lucrare în parte, cu întreaga formație de lucru, organizarea si dotarea locului de muncă, efectuarea instructajelor la locul de munca cu muncitorii, periodic si la schimbarea locului de muncă.

Verificarea permanentă a funcționării si stării uneltelor, dispozitivelor si utilajelor, dotarea cu materialele si echipamentul de protecție necesar.

La desfacera parțiala a construcției se vor respecta:

 • - Normele generale de protecția muncii (legea nr. 90/1996);

 • - Ordinul nr. 9N/15-03-1993 ;

 • - Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1N/03-01-1994;

 • 7.2. Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta si aplica:

"Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ord. TISri'lSyi.1998 de către M.I. de către MLPAT publicat în Monitorul Oficial, nr. 384 / Partea 19.10.1998.

"Normativ de siguranța la foc a construcțiilor " indicativ P.l 18 — 99 publicate în Buletinul Construcțiilor nr. 7 / 1999.SX PROVISCO


8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRIr*i


 • • Lucrările propuse in cap. 5 si anume lucrări de modificare acoperiș aripa centrala (de est) a clădirii ce adăpostește ”Colegiul Nationl Mihai Viteazul”, nu afecteaza structura de rezistenta si stabilitatea construcție existente.

 • • Se propune emiterea acordului Inspectoratul Teritorial in Construcții Sud Muntenia / DJCC județul Prahova pentru lucrările expuse mai sus (modificare acoperiș aripa centrala).

 • • Execuția se va face pe baza unui proiect întocmit la fazele DTAC + DE, proiect ce va fi vizat conform normelor in vigoare.  întocmit: ing. Viorel Victor Visoiu


  CONT: R037RNCB0205044849230001


  BANCA: BCR PLOIEȘTI


  PLOIEȘTI

  STR. ELENA DOAMNA 10. TEL./FAX: 0244 513282 .  .

  / / t *

  >


  S.


''              • ' H •

> * s' ■ <

PROIECT NR. 02/2011 FAZA D.A.L.I. MAI 2011

b

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

DENUMIRE OBIECTIV:

MODIFICARE ACOPERIȘ ARIPĂ CENTRALĂ COLEGIUL    NATIONAL   „MIHAI    VITEAZUL”,

PLOIEȘTI, BD. INDEPENDENTEI NR.8.JUD. PRAHOVA

BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROIECTANT GENERAL:


S.C. FORT DECOR S.R.L.


DOSAR:


PIESE SCRISE Șl DESENATE ARHITECTURĂ Șl REZISTENȚĂ

DATA ELBORĂRII:


MAI 2011
S.C. FORT DECOR S.R.L.

.I.F.: RO15909328,RC: J29/1860/2003 CONT: R037RNCB0205044849230001 BANCA: BCR PLOIEȘTI


h.


BORDEROU


PIESE SCRISE:
DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE

DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ:


A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


o DEVIZ GENERAL o DEVIZ PE OBIECT NR. 1 - MODIFICARE ACOPERIȘ

o CENTRALIZATOR CHELTUIELI ESTIMATIVE PE CATEGORII DE LUCRĂRI

o DEVIZ ESTIMATIV STRUCTURĂ REZISTENȚĂ MODIFICARE ACOPERIȘ

o DEVIZ ESTIMATIV LUCRĂRI ARHITECTURĂ MODIFICARE ACOPERIȘ

PIESE DESENATE:

o A01 - SITUAȚIE EXISTENTĂ PLAN ȘARPANTĂ

o A02 - SITUAȚIE EXISTENTĂ SECȚIUNI ȘARPANTĂ

o A03 - SITUAȚIE EXISTENTĂ PLAN ÎNVELITOARE

o A04 - SITUAȚIE EXISTENTĂ DETALIU ÎNVELITOARE

o A05 - SITUAȚIE EXISTENTĂ FAȚADĂ EST

o A06 - SITUAȚIE EXISTENTĂ FAȚADĂ VEST

o A07 - SITUAȚIE EXISTENTĂ FAȚADĂ NORD

s                                                                            »

o A08 - SITUAȚIE EXISTENTĂ FAȚADĂ SUD

o A09 - SITUAȚIE PROPUSĂ PLAN ȘARPANTĂ

A10 - SITUAȚIE PROPUSA SECȚIUNE ȘARPANTA

o A11 - SITUAȚIE PROPUSĂ PLAN ÎNVELITOARE

J

o A12 - SITUAȚIE PROPUSĂ DETALIU ÎNVELITOARE

>

o A13 - SITUAȚIE PROPUSĂ FAȚADĂ EST

I

o A14 - SITUAȚIE PROPUSĂ FAȚADĂ VEST

S

o A15 — SITUAȚIE PROPUSĂ FAȚADĂ NORD

5

Sc. 1:100

Sc. 1:50

Sc. 1:100

Sc. 1:50

Sc. 1:100

Sc. 1:100

Sc. 1:100

Sc. 1:100

Sc. 1:100

Sc. 1:100

Sc. 1:100

Sc. 1:50

Sc. 1:100

Sc. 1:100

Sc. 1:100

Sc. 1:100


o A16 - SITUAȚIE FAȚADĂ SUD o A17 - IMAGINI FOTOGRAFICE o A18 - IMAGINI FOTOGRAFICE

ST S.C. FORT DECOR S.R.L.

I.F.: RO15909328.RC: J29/1860/2003 CONT: R037RNCB0205044849230001 BANCA: BCR PLOIEȘTI

PLOIEȘTI

STR, ELENA DOAMNA40 TEL./FAX: 0244 '

r


<1


t.


I,


■*


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

S,


Beneficiarul investiției:

V


I. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiții: MODIFICARE ACOPERIȘ ARIPĂ CENTRALĂ

Elaborator:

(COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL”) S.C. FORT DECOR S.R.L.

Amplasament:

PLOIEȘTI, BD. INDEPENDENTEI NR.8,JUD. PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

II. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

SITUAȚIA EXISTENTĂ

ARHITECTURĂ

Clădirea Colegiului Național „Mihai Viteazul” este compusă din trei corpuri alipite, având în plan forma literei „ U”, construite în perioade diferite de timp.

Clădirea este situată în zona centrală a municipiului Ploiești, cu o vizibilitate remarcabilă și este reprezentativă pentru urbe prin valoare istorică, arhitecturală și printr-o reputație clădită de numeroase generații.

Corpul central al ansamblului, cuprinzând și intrarea principală cu trepte monumentale, este amplasat la bulevardul Independenței și constituie o imagine reprezentativă a municipiului (alături de aripa nordică a ansamblului care are și valori istorice și arhitecturale).

Prezenta documentație se referă numai la corpul central al ansamblului și strict la acoperișul acestuia.

Necesitatea prezentei documentații se datorează faptului că preluarea apelor meteorice de pe acest acoperiș se face defectuos, cu mai multe neajunsuri.

Cele trei corpuri ale clădirii Colegiului Național „Mihai Viteazul” au acoperișuri independente, cu șarpante din lemn și învelitori din tablă zincată, vopsită.

Coamele celor trei acoperișuri sunt distincte, fără a fi unite între ele. Joncțiunile dintre acoperișul corpului central (spre bulevardul Independenței) și celelalte două corpuri sunt rezolvate cu racordări locale și dolii și cu terminație în calcan.

Acoperișurile corpurilor de nord și de sud au jgheaburi pe cele trei laturi libere (a patra latură fiind racordarea la corpul central) și burlane coborâte pe fațade, cu deversare liberă la nivelul solului.

Aceată soluție clasică - jgheaburi perimetrale și burlane pe fațadă - rezolvă în mod favorabil scurgerea apelor meteorice de pe acoperișurile respective.

Corpul central

Corpul centrai, cu regim de înălțime parter și două etaje, are formă dreptunghiulară în plan cu dimensiunile 67,00 m x 14,45 m, cu un ieșind spre partea vestică de 2,60 m și un intrând în partea estică de 9,70 m x 4,25 m.

y S.C. FORT DECOR S.R.L.


C.I.F.: RO15909328,RC: J29/1860/2003 CONT: R037RNCB0205044849230001


BANCA: BCR PLOIEȘTI

Aripa centrală este separată de antiseismice.

Corpul central (spre bulevardul Independenței) are un acoperiș î pante către toate fațadele (sud, vest, nord, est).

Panta învelitorii de pe fațada vestică - către curtea interioară - are o streașină de

40 cm lățime cu jgheab din tablă zincată pe margine și cinci burlane de preluare a apei meteorice, cu deversare pe acoperișul extinderii parterului. De pe acest acoperiș apele sun preluate de un jgheab marginal și deversate la sol prin intermediul altor burlane.

Scurgerea apelor este rezolvată favorabil dar adâncimea de doar 40 cm a streșinii superioare este prea mică pentru protejarea fațadei.

Celelalte trei ape ale acoperișului corpului central sunt rezolvate diferit (fațadele nord, est și sud).

Din dorința de a nu cobori burlane pe aceste fațade, apele de pe pantele acoperișului au fost colectate într-un jgheab amplasat retras față de zidurile fațadelor. Din acest jgheab apele erau preluate de coloane pluviale, prin interiorul clădirii, la rețeaua de canalizare.

Pentru porțiunea de acoperiș de aproximativ 60 cm dintre jgheabul (interior) și fațada finisată a clădirii s-a recurs la o acoperire cu tablă zincată cu o foarte mică pantă (2-5-4°) către fațada clădirii. Pentru a împiedica preiingerea apei de pe această zonă pe întreaga fațadă a fost montat un jgheab redus (10 x 10 cm) din tablă zincată și șapte garguie de scurgere a apei.

Probleme apărute în timp la acoperișul corpului central

Problemele în exploatare se referă la preluarea apelor de pe pantele nord, est și vest ale corpului central.

Prima problemă majoră este deversarea apelor din jgheabul perimetral al fațadei, cele șapte garguie lăsând să cadă apa prin fața fațadei principale a clădirii (bulevardul Independenței) de la o înălțime de aproape 14 m. Cantitatea de apă (de pe zona marginală de 60 cm) nu este mare dar impactul la sol (pe un trotuar circulabil) este negativ și vara dar mai ales iarna când apa îngheață la sol.

A doua mare problemă este scurgerea apei din jgheabul colector, major, situat în interiorul planului clădirii, prevăzut cu scurgere interioară.


în timp, probabil datorită vibrațiilor de la cutremurele din 1986 și 1990, au apărut infiltrații de apă la nivelele inferioare (parter, etaj 1, etaj 2) din coloanele pluviale.

Remedierile au fost ineficiente, coloanele străbătând zone greu accesibile. Aceste coloane s-au și înfundat parțial datorită diverselor lucrări de întreținere a acoperișului.

Cu aproximativ 15 ani în urmă s-a luat măsura astupării ireversibile a gurilor de scurgere din jgheabul interior și deversarea apelor, prin intermediul altor garguie, mult mai mari, pe cele trei fațade, de la aceeași înălțime de aproape 14 m.

în plus, din motive constructive, preluarea apei din jgheabul interior se face la partea de sus a jgheabului, apa stagnând în jgheab pe o înălțime de 10*15 cm, cu risc permanent de infiltrare.

Soluția de preluare a apei meteorice pe aceste trei fațade (nord, est și sud) trebuie modificată din două considerente:

- Funcțional:

gheață pe treptele clădirii și pe trotuarul fațadei principal; stropirea fațadelor;

erodarea trotuarului; infiltrații la acoperiș.


O

o

o

o

ST S.C. FORT DECOR S.R.L.

I.F.: RO15909328,RC: J29/1860/2003 CONT: R037RNCB0205044849230001 BANCA: BCR PLOIEȘTI


- Estetic:

o în special fațada principală Independenței - este afectată numeroasele garguie;

Totodată este necesară mărirea streșinii învelitorii.


PLOIEȘTI STR. ELENA DOAMNjAÎO TEL./FAX: 0244 Xl 3282

/ • '

h Ir ■

• 1


V,

p


I ?’

>

J


h(

r

>


a construcției - spre bulevardul vizual de jgheabul marginal și de


spre curtea interioară și înlocuirea


PROPUNERI INTERVENȚII (LUCRĂRI DE INVESTIȚII)

Propunerile se referă la aripa centrală a clădirii.

Scopul intervenției este de a prelua apa meteorică de pe acoperișul construcției (pantele orientate către nord, est și sud) și a o dirija până la sol pe la capetele corpului central (fațadele de nord și de sud).

Se evită astfel scurgerea apelor de pe acoperiș în mod necontrolat și de la înălțime și se desființează garguiele actuale de pe fațada principală (la bulevardul Independenței) și de pe fațadele nord și sud.

Pentru principala intervenție (preluarea apelor de pe pantele nord, est și sud) se propun în principal următoarele:

 • 1. Se înalță coama acoperișului cu 20 cm, păstrându-se aceleași sprijiniri ale șarpantei (popi, tălpi, căpriori, pane, clești, contravântuiri). Pantele învelitorilor nord, est și sud rămân aceleași dar preluarea apelor de pe învelitoare în jgheabul colector interior se va face cu 20 cm mai sus. Acești 20 cm suplimentari dau posibilitatea asigurării unei pante de 0,55% a jgheabului colector către capetele corpului central, dirijând apa meteorică spre burlanele amplasate pe laturile de nord și sud.

 • 2. Se construiește un jgheab din tablă zincată la marginea acoperișului de lățime 70 cm și înălțime 17 cm pe toate cele trei laturi (nord, est și sud). Jgheabul se va așeza pe o șapă ușoară (beton cu granule de polistiren - 350 kg/mc) turnată în pantă.

 • 3. Se montează la marginea superioară a fațadelor clădirii un atic din tablă de cupru profilată de înălțime 40 cm ce maschează înălțimea jgheabului colector și a betonului de pantă. Prinderea aticului din tablă de cupru se face prin intermediul unor montanți din teavă metalică ancorați în aticul existent.

 • 4. Se montează două burlane din tablă de cupru, cu secțiune 10 cm x 20 cm, pe fațadele de nord și sud ale corpului principal care preiau apele din jgheabul colector și le conduc până la sol (la trotuarele amenajate în jurul clădirii).

 • 5. Se înlocuiește învelitoarea din tablă zincată cu o tablă tratată (tip Lindab) pentru o etanșare superioară a suprafaței învelitorii.

Pentru preluarea apelor meteorice de pe panta vestică a aripii centrale (spre curtea interioară) se păstrează actuala soluție (jgheab pe toată lungimea fațadei, burlane care conduc apa pe acoperișul extinderii de la parter, jgheab la acoperișul parterului și alte burlane care conduc apa la sol, în curtea interioară.

Pentru protejarea de ploi a fațadei vestice a clădirii (spre curtea interioară) se propune mărirea streșinii de la 40 cm la 90 cm pe această fațadă.

Sprijinul căpriorilor pe marginea planșeului rămâne în același loc. înălțarea coamei acoperișului și prelungirea streșinii conduc la lungimi mai mari de căpriori și suprafețe mai mari de învelitoare.

REZISTENTĂ

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI

Date despre arhitectură si funcționalitate

Clădirea "Colegiului Național Mihai Viteazul” este situată în zona centrală a municipiul Ploiești și are fațada principală (aripa centrală) spre bulevardul Independenței.

y S.C. FORT DECOR S.R.L.

PLOIEȘTI STR. ELENA DO TEL./FAX: 0CJ.F.: RO15909328,RC: J29/1860/2003 CONT: R037RNCB0205044849230001 BANCA: BCR PLOIEȘTI

Ansamblu "Colegiului Național Mihai Viteazul” cuprinde in prind^âtxțr# clădire, având în plan forma apropriată de litera ”U” și anume :

 • -  aripa stângă (de sud);

 • -  aripa centrală (de est);

 • -  aripa dreaptă (de nord);

Construcția inițială, sub denumirea de "Liceul Sfintul Petru și Pavel” a fost realizată în jurul anului 1989, în conformitate cu regulile de bună concepție și execuție valabile în perioada respectivă.

în timpul celui de al doilea război mondial și anume în perioada 1943-1944, urmare a bombardamentelor aeriene, aripa stângă (de sud) și aripa centrală (de est) au fost distruse.

în perioada 1950-1952 a fost reconstruită aripa centrală (de est), iar în perioada 1960-1962 aripa stângă (de sud).

După seismul din anul 1977 , aripa dreaptă (de nord) a fost consolidată pe baza unei expertize tehnice și a unui proiect întocmite de I.P. Prahova, iar după anul 1995 toate cele trei aripi au fost consolidate pe baza proiectului nr. 5014/1995 întocmit de C.E.R.I.C S.R.L. București (expertiza tehnică) și proiectul tehnic nr. 6/14410-A1 "Reabilitare Liceul Mihai Viteazul ” întocmit de S.C. Consproiect Ploiești fost I.P. Prahova în anul 2000.

Prezenta documentație se referă numai la aripa centrală (de est) și numai la modificarea acoperișului acestei aripi, modificare cerută de beneficiar pentru a asigura o colectare mai bună a apelor pluviale și eliminarea stropirii fațadei secundare a aripii principale (posterioare).

Date despre structura de rezistentă a aripii centrale

Aripa centrală, cu regim de înălțime parter și două etaje, are forma dreptunghiulară, în plan, cu dimensiunile 67,00 x 14,45 m cu un ieșind înspre sud de 2,60 m lățime și un intrând în partea de nord de 9,70 x 4,25 m.

în urma lucrărilor de consolidare efectuate, aripa centrală se compune din trei tronsoane (A3, B1 și B2), de lungimi diferite, separate structural între ele prin rosturi antiseismice.

Structura de rezistență, în prezent, este următoarea:

Infrastructura

 • -  fundații continui din beton simplu și beton simplu placat cu beton armat;

Suprastructura

 • -  sistem dual din pereți structurali din zidărie din cărămidă presată plină (240 x 115 x 63 mm), de 25 cm, 37,5 cm și 50 cm modulat, din care unii dintre ei au fost placați cu beton armat de 25 cm grosime și parțial cadre (stâlpi și grinzi) din beton armat;

 • - planșee din beton armat;

 • - șarpantă din lemn ecarisat de rășinoase;

Din punct de vedere al repartiției pereților structurali, conform CR6-2006, punctul 5.2.1.2. clădirea se încadrează în categoria pereți rari (sistem celular).

ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASE Șl CATEGORII CONF. P100-1/2006, HGR 766/97


Clasa de importanță și de expunere la cutremur:


Categoria structurală:Categori

ST S.C. FORT DECOR S.R.L.

I.F.: RO15909328, RC: J29/1860/2003 CONT: R037RNCB0205044849230001 BANCA: BCR PLOIEȘTI


STR. ELENA D®A< TEL./FAX: 0244

l

V/

d

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

J*


rAfci

fl-l *


r                                                                                                                                                -                y

Pentru satisfacerea cerințelor beneficiarului și anume modificare acoperișuri pă centrală (de est) se propun doua variante :

Varianta I

Lucrările de modificare a șarpantei constau din :

 • - înălțarea întregii șarpante cu 25 cm, cu păstrarea coamelor și a pantelor ;

 • - prelungirea șarpantei în consolă (streașină) de la 0,30 cm la 0,90 m la fațada posterioară.

Aceste modificări presupun:

 • - păstrarea sistemului de popi și pane inițial, inclusiv contrafișe;

 • - înaltarea acestui sistem prin adăugarea unor pane noi (15x12 cm), solidarizate cu panele vechi prin dulapi 2x24x24/60 cm pe lateral și fururi 15x12-12/60 cm;

 • -  păstrarea căpriorilor de la apele din față și lateral dreapta;

 • - înlocuirea căpriorilor cu căpriori noi, mai lungi, la apele din spate și lateral stânga. Varianta II

Lucrările constau din :

 • - desfacerea integrală a șarpantei;

 • - refacerea ei, păstrând apele și pantele din prima variantă, cu reutilizarea parțială a lemnului în funcție de dimensiunile ce se potrivesc;

Expertul tehnic propune, din punct de vedere economic și al duratei de execuție, varianta I.

INSTALAT!»

Acoperișul corpului central nu este prevăzut cu instalații interioare.

Nu se propun lucrări de instalații în cadrul intervenției de modificare a acoperișului.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ

Pentru satisfacerea cerințelor beneficiarului și anume modificare acoperiș aripă centrală (de est) se propun doua variante :

Varianta I

Lucrările de modificare a șarpantei constau din:

 • - înălțarea întregii șarpante cu 25 cm, cu păstrarea coamelor și a pantelor;

 • - prelungirea șarpantei în consolă (streașină) de la 0,30 cm la 0,90 m la fațada posterioară.

Aceste modificări presupun:

 • -  păstrarea sistemului de popi și pane inițial, inclusiv contrafișe;

 • - înaltarea acestui sistem prin adăugarea unor pane noi (15x12 cm), solidarizate cu panele vechi prin dulapi 2x24x24/60 cm pe lateral și fururi 15x12-12/60 cm;

 • -  păstrarea căpriorilor de la apele din față și lateral dreapta;

 • - înlocuirea căpriorilor cu căpriori noi, mai lungi, la apele din spate și lateral stânga. Varianta II

Lucrările constau din:

 • - desfacerea integrală a șarpantei;

 • - refacerea ei, păstrând apele și pantele din prima variantă, cu reutilizarea parțială a lemnului în funcție de dimensiunile ce se potrivesc.

Expertul tehnic propune, din punct de vedere economic și al duratei de execuție, varianta l.


S.C. FORT DECOR S.R.L.

.I.F.: RO15909328,RC: J29/1860/2003 CONT: R037RNCB0205044849230001 BANCA: BCR PLOIEȘTI


IV. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

Lucrări de rezistență = 60.177,42 lei (inclusiv T.V.A.)

Lucrări de arhitectură = 153.132,62 lei (inclusiv T.V.A.)


V. CONSUMURI DE UTILITĂTI

t

Nu este cazul


PLOIEȘTI

STR. ELENA DOAMNA 10

TEL./FAX: 0244 513282.

Zo * A A'' ii

< r t

II"... ■ II c' V'a

\ \ ***" A * ?

'v . L

■ z.

ț x.


<u<


*

o

r

%VI. DURATA DE REALIZARE Șl ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a investiției: 2 luni, într-o singură fază

VII. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Valoarea totală a obiectivului de investiție, cu detalierea

pe structura devizului


general, conform prevederilor legale (HG nr. 28/09.01.2008) este prevăzută în documentația economică anexată.

VIII. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Nu este cazul

IX. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Ploiești

X. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Nu este cazul

XI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Valoarea totală (INV), inclusiv T.V.A. = 235.011 lei (mii lei) (prețuri la cursul lei/euro=4,0744 din 02.05.2011) din care C+M = 215.421 lei

XII. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

Durata de realizare : 2 luni

XIII. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

Certificat de Urbanism nr. 1653/12.10.2010 emis de Primăria Municipiului Ploiești

Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții

Avizul Direcției Județene Prahova pentru Cultură, Culte și Patrimoniu cultural național

Avizul C.T.A.T.U.

Șef proiect,


DIN ROMÂNIA

J


2843DENUMIREA LUCRĂRII: MODIFICARE

ACOPERIȘ ARIPA CENTRALA COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI JUD. PRAHOVA


BENEFICIAR


PRIMĂRIA MUNJ

PLOIEȘTI

r <•                  ■’

b


’*£*•

pBORDEROU

DOCUMENTAȚIE ECONOMICA

 • 1. DEVIZ GENERAL

 • 2. DEVIZ PE OBIECT NR.l-MODIFICARE ACOPERIȘ

 • 3. CENTRALIZATOR CHELTUIELI ESTIMATIVE PE OBIECTIV

 • 4. CENTRALIZATOR CHELTUIELI ESTIMATIVE PE CATEGORII

DE LUCRĂRI,OBIECT:MODIFICARE ACOPERIȘ

 • 5. DEVIZ ESTIMATIV STRUCTURA REZISTENTA MODIFICARE ACOPERIȘ

 • 6. DEVIZ ESTIMATIV LUCRĂRI ARHITECTURA MODIFICARE ACOPERIȘ

s

■j

f


Nr. crt.


DENUMIREA LUCRĂRII: MODIFICARE ACOPERIȘ ARIPA CENTRALA COLEGIUL MUNICIPIULUI

NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI JUD.PRAHOVA

FAZA: S.F.PRIMĂRIA //* /


tu


DEVIZ GENERAL (CF.HG NR.28/09.01.2008)

Privind cheltuielile necesare pentru:

MODIFICARE, ACOPERIȘ ARIPA CENTRALA COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI

(fara proiectare)


Prețuri:IN MII LEI/MU EURO LA CURSUL LEI/EURO=4.0744 LEI DIN DATA DE: 02.05.2011 (B.N.R)


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (fara T.V.A)


T.V.A


Mii lei

3


Mii euro 4


Mii lei

5


Valoare (inclusiv

T.V.A)

Mii lei

6


Mii eui 7


CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

1.2.

1.3.


Obținerea terenului________

Nivelare teren_____________

Amenaj. pt. protecția mediu


0.000

0.000

0.000


0.000


0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


Total capitolul 1


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

J*


Total capitolul 2


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


•l

3

 • 3.1.

 • 3.2.


CAPITOLUL 3 _____________________Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren (geo, topo)______________

Obținere de avize, acorduri si autorizații


3.3Taxa autorizație desființare/ construire Proiectare si engineering:___________

-faza SF,P.T.,DE,VERIF.PROIECT (LEGEA 10/95)


0.000

2.000

1.702


0.000


0.000

0.491

0.422


0.000


0.000

0.480


0.000


0.000


0.000

2.480

1.702


0.000


0.000

0.609

0.422


0.000


 • 3.4.

 • 3.5.

 • 3.6.

3.7


 • - faza U.E.__________________________________

 • - subproiectare____________________________

Organizarea procedurii de achiziție publica Consultanta____________________________

Asistenta tehnica________________________

Inspector șantier


Total capitol 3


0.000


0.000


0.000

0.000

1.702

5.404


0.000


0.000


0.000

0.000

0.422

1.335


0.000


0.000


0.000

0.000

0.409

0.889


0.000


0.000

0.000

0.000

2.111

6.293


0.000


0.000


0.000

0.000

0.523

1.554


•V

' r'-

A • '

‘ ‘ ■ \\

CAPITOLUL 4                             A

Cheltuieli pentru investiția de baza          f                   i[

4.1.

OB. 1 MODIFICARE ACOPERIȘ ARIPA CENTRALA

172.024

42.221

41.236

213.310

/

r1 2                                         •

5^.354

'' v

//

*     t

4.2.

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale cu montaj (utilaje C.T.)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Dotări, mobilier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total capitol 4

172.024

42.221

41.286

213.310

52.354

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


5.3


Organizare de șantier___________________________

 • 5.1.1. Lucrări de construcții si instalații__________

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizare șantier

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

 • 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale____________

 • - MLPTL 0,1% + 0,7%_______________________

 • - CSC 0,5%________________________________

 • 5.2.2. Costul creditului___________________________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%_____________


6.1


6.2


1.702


0.422


0.409


2.111


Total capitol 5


Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice__________________


1.362

0.852

0.000

8.510

12.426


0.968

0.209

0.000


2.089


3.688


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

0.000


0.000


0.000

0.000


0.000


0.327

0.204

0.000

2.042

2.982


0.000


0.000


1.689

1.056

0.000

10.552

15.408


0.000


0.000

0.000


Total capitol 6

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

189.854

47.244

45.157

235.011

Din care C+M

173.726

42.643

41.695

215.421

58.480

52.877


PROIECTANT: BENEFICIAR: S.C.FORT DECORS.R.L PLOIEȘTI

ARH. B.TINTEANU


f2 i'

*


-L


3 s «I

_LPRIMĂRIA MUNICIPIULUI


1.200

0.259

0.000

2.590

4.572


0.000


0.000


0.000


PROIECTANT pE

ING. A. VOICIU1

,‘L

rsuj

■i ■■sfel 89


E , EVALUĂRI:


DENUMIREA LUCRĂRII: MODIFICARE

ACOPERIȘ ARIPA CENTRALA COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI JUD. PRAHOVA

FAZA: S.F.


PRIMĂRIA MUN

PLOIES/J?3

& '•

, 1

f

‘ r

î *• IA $

t

r

>

i,o

« ■■ r

X      b


DEVIZUL OBIECTULUI nr. 1

MODIFICARE ACOPERIȘ


- Xr

’A- -m r A        y

V 1

Ll


Prețuri:IN MII LEI/MII EURO LA CURSUL

Denumirea <^itc4elorsișUt>capitolelorW

S 7 . J.. ?.• • ./ ;■ IXiv’ •' /. • \ 7,7 7’.7?

r                                                            ’ v''’ 7 . ’''!' ’ ’>■' 7 7.                                                    I '•3=4.1021 LEI DIN DATA DE: 15.04.2011 (B.N.R)

Valoare (inclusiv T.V.A)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

3

4

5

6

7


-y.

1

TERASAMENTE

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

CONSTRUCȚII: REZISTENTA,ARHITECTURA

172.024

42.221

41.286

213.310

52.354

3

IZOLAȚII

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4

INSTALAȚII ELECTRICE

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5

INSTALAȚII SANITARE

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6

INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|                              TOTAL I

172.024

42.221

41.286

213.310

52.354

r’’’. J» .’7 Ji’!       ’•••'''.                     t

:-:s7:;.: ,7 :7 ’ :7 7.77          .

•> •            ?•': •'-: 'v 7 :• ’• < .•. ? >: '^'7 •:

...• •     .'.y. . •.;•      -f.’     .

z.

2

MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|                            TOTALII

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

”   r-’r’      :::: •’ t •

>• f 7/<7Z; 5 ’ • ■

y.\X\7;7,;;                •?'                                  ;

' 777 775777 ! .                  '''7'îs ’7

7 '• ’7 <7 7•*'*<7 7-7<<777 '7.<777.\7 • •    ’

' 7' •«        '?       •• ''                   •'                                          • •!

j                         r*\

': •             .• ’’         7 r “ '•                ’ “ ’’’ •           ••

;•••.’ . •• ’ .. .• • ? ’• • .

I î

UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

MOBILIER,DOTĂRI

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL(TOTĂL I+TOTAL II+TOTAL III)

172.024

42.221

41.286

213.310

52.354

PROIECTANT DEVIZE ,EVALUĂRI :

Ing. Voicu Adrian :N'\


ordinul arhitectilor DIN ROMÂNIA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^^ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGN

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul”

și a emis:

PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR? Gheorghe Sir

> *

p

,z’

X


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICA, LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „ Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul ”

și a emis:PRE^EtylNTfc/  Adinaf Gft^o^he

Data:1

&

*

f

*

i

2