Hotărârea nr. 246/2011

Hotãrârea nr. 246 privind aprobarea contractului de închiriere si a chiriei aferente a imobilului unde functioneazã Grãdinita nr. 35 situat în Ploiesti, str. Maramures nr. 27

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 246 privind aprobarea contractului de inchiriere si a chiriei aferente a imobilului unde funcționează Grădiniță nr. 35 situat in Ploiești, str. Maramureș nr. 27

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea inchirierii imobilului situat in Ploiești intre Municipiului Ploiești si proprietarul imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 in care funcționează Grădiniță nr. 3 5 in vederea continuării activitatilor didactice din unitatea de invatamant preșcolar;

in conformitate cu art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

in conformitate cu art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea si administrarea unităților de invatamant preuniversitar de stat;

in baza Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, actualizata;

in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16, alin. (2) din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 261/11.08.2011 privind numirea comisiei de negociere a condițiilor privind inchirierea imobilului situat in Ploiești, str. Maramureș, nr. 27;

in conformitate cu art. 22, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aproba încheierea contractului de inchiriere intre municipiul Ploiești - in calitate de chiriaș si Tomescu Radu - in calitate de proprietar al imobilului, situat in Ploiești, str. Maramureș nr. 27, cu destinația de grădiniță, pana la data de 03.04.2014.

Art. 2. Aproba prețul inchirierii pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 in cuantum de 7.210 lei/luna, conform Hotărârii Guvernului nr. 1886/2006.

Art. 3. împuternicește primarul municipiului Ploiești sa semneze contractul de inchiriere, anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 4. Direcția Tehnic - Investiții si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

J

Îl


Data in Ploiești, astazi 27 iulie 201L

X

PREȘEDINTE DESED1NTA,


l3 < CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

i                                              4                                                7

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea contract»

chiriei aferente a imobilului unde funcționează Grădiniță nr. 35

situat in Ploiești str. Maramureș nr. 27


re si a


Imobilul situat in Ploiești str. Maramureș, nr. 27 in care funcționează inca din anul 1981 Grădiniță nr. 35, a fost retrocedat in baza Deciziei nr. 75/2009, definitiva si irevocabila, pronunțata de Curtea de Apel Ploiești, prin respingerea recursului de înalta Curte de Casație si Justiție.

Decizia nr. 75/2009 a fost pronunțata de Curtea de Apel Ploiești in acțiunea avand ca obiect contestație pe Legea nr. 10/2001, formulata de către domnul Tomescu Radu pentru imobilul mai sus menționat.

In baza dispoziției nr. 182/02.02.2011 cu privire la restituirea in natura a imobilului (construcție si teren) situat in Ploiești, str. Maramureș nr. 27 si a protocolului de predare - preluare nr. 4570/08.04.2011, Consiliul Local al municipiului Ploiești a predat proprietarului imobilul (clădire si teren aferent).

In baza dispozițiilor art. 16 (1) din Legea nr. 10/2001 modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, reclamatul, Tomescu Radu, este obligat sa mențină afectatiunea imobilului, pana la data de 03.04.2014.

In baza prevederilor Ordonanatei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 noul proprietar, la cererea locatarului, va incheia un contract de inchiriere pana la data de 03.04.2014, ce operează incepand cu data semnării acestuia.

Avand in vedere prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1886/2006, pe durata menținerii afectatiunii imobilului, noul proprietar poate renunța la plata chiriei sau poate diminua chiria stabilita in schimbul unor prestații corelative.

Ținând cont de numeroasele solicitări ale părinților pentru inscrierea preșcolarilor, cat si de numărul redus al grădinițelor din zona centrala, se impune pastrarea imobilului mai sus menționat pentru continuarea activitatii de invatamant preșcolar.

Invatamantul si pregătirea preșcolara este unul dintre domeniile de baza ale activitatii omenești, una dintre instituțiile sociale cele mai importante ale societății umane care trebuie sa răspundă unor cerințe aflate intr-o continua schimbare si transformare.

Avand in vedere cele menționate, propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de inchiriere si a chiriei aferente a imobilului unde a funcționat Grădiniță nr. 35 situat in Ploiești, str. Maramureș, nr. 27


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


RAPORT DE SPECIALITATEANU


la proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de închiriere si a chiriei aferente a imobilului unde funcționează Grădiniță nr. 35 situat in Ploiești str. Maramureș nr. 27

Pe rolul Tribunalului Prahova s-a aflat dosarul nr. 6100/2006, avand ca obiect obligarea Municipiului Ploiești la emiterea dispoziției de restituire in natura pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27. Astfel, fost emisa Dispoziția nr. 9602/2007 privind soluționarea notificării formulate de dl. Tomescu Radu, impotriva acestei dispoziții, formulandu-se contestație.

Tribunalul Prahova, prin sentința nr. 2626/2008 a respins acțiunea formulata de către domnul Tomescu Radu. împotriva acestei soluții s-a formulat apel, soluționat de către Curtea de Apel Ploiești prin Decizia nr. 75/2009, prin care s-a admis apelul declarat de Tomescu Radu si s-a dispus restituirea in natura a imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27. Ulterior, Municipiul Ploiești a formulat recurs la înalta Curte de Casație si Justiei.

Prin respingerea recursului de către înalta Curte de Casație si Justiție, Decizia nr. 75/2009 a Curții de Apel Ploiești cu privire la retrocedarea imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27, este definitiva si irevocabila.

In baza dispozițiilor art. 16 (1) din Legea nr. 10/2001, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, proprietarul este obligat sa mențină afectatiunea imobilului, pana la data de 03.04.2014.

In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 261/11.08.2011 a fost constituita comisia de negociere a condițiilor privind închirierea imobilului situat in Ploiești, str. Maramureș nr. 27.

Prin Dispoziția nr. 182/02.02.2011 se dispune restituirea in natura a imobilului (construcție si teren) situat in Ploiești, str. Maramureș, nr. 27, imobil in care isi desfasoara activitatea unitatea de invatamant preșcolar „Grădiniță nr. 35”, iar predarea preluarea imobilului a fost la data 08.04.2011 prin protocolul de predare - preluare nr.4570.

Conform cererii nr. 6246/08.04.2011 proprietarul, Tomescu Radu solicita incheierea contractului de închiriere a imobilului mai sus menționat cu terenul aferent.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1886/2006, suma datorata pentru folosința imobilului, inclusiv teren este de 7.2101ei/luna, respectiv:


schimbul unor prestații corelative.

Menționam faptul ca municipiului Ploiești cat si Centrul Financiar „Grădiniță nr. 28”, in subordinea careia se afla Grădiniță nr. 35, au efectuat diverse lucrări de investiții si reparații absolut necesare pentru obținerea autorizației de funcționare si care au dus la imbunatatirea stării imobilului.

In acest sens, comisia de negociere la intalnirea din data de 21.07.2011 propune efectuarea unei expertize tehnice a clădirii pentru imbunatatirile aduse clădirii, iar valoarea rezultata va diminua cuantumul chiriei.

Având in vedere necesitatea continuării procesului instructiv - educativ din unitatea de invatamant preșcolar care funcționează Grădiniță nr. 35 si ținând cont de numeroasele solicitări din partea părinților pentru inscrierea preșcolarilor cat si de numărul redus al grădinițelor din zona centrala se impune pastrarea imobilului de mai sus si continuarea activității educative.

Fata de cele expuse, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Tehnic - Investiții                  Direcția Management Financiar

Director executiv, T eodora MARIN


Serviciu Dezvoltare intretinere, unitati cultura, invatamant, sanatate Madalina CRĂCIUN


Avizat

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv, SimonaCAL^U


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr........../din............

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr avand in vedere dispozițiile Hotărârii de guvern nr. 1886/2006PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • A.  Tomescu Radu, domiciliat in Bușteni, str. Clabucetului nr. 12, jud Prahova, legitimat cu CI seria PH nr. 489966, CNP 1410928400368, tel. 0744892873, tel/fax 021/315.52.71, avand cont numărul RO74RZBR 0000060003277855, deschis la Raiffeisen Bank, filiala Piața Romana nr. 9- București, in calitate de locator, si

 • B.  MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova, tel/fax 0244/516699, avand codul fiscal nr. 2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Andrei Liviu Volosevici, in calitate de locatar

I OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1. Obiectul contractului il constituie inchirierea imobilului: clădire in suprafața construita desfasurata de 370 mp si teren in suprafața de 1540 mp, situat in municipiul Ploiești, strada Maramureș nr. 27, județul Prahova, proprietatea d-lui Tomescu Radu.

Art. 1.2. Spațiul inchiriat este destinat activitatii de invatamant preșcolar - Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 3 5.

II DURATA CONTRACTULUI

Art. 2.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării si pana la 03.04.2014. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al pârtilor, prin act adițional.

HI PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 3.1. Chiria pentru folosirea spațiului inchiriat, stabilita prin Hotararea Consiliului Local nr. .../.......... si in conformitate cu prevederile HG nr. 1886/2006, este de

................lei/luna.

IV PLATA CHIRIEI

Art. 4.1. Plata chiriei se face intre zilele de 24 - 31 ale fiecărei luni, conform art. 36 din OG nr. 34/2009, prin virament in contul locatorului nr. RO74RZBR

0000060003277855 deschis la deschis la Raiffeisen Bank, filiala Piaj^^pfh^ București. Locatarul ramane răspunzător de plata chiriei, daca a fara instiintarea locatorului inainte de expirarea termenului prevaV OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 5.1. Locatorul se obliga:

 • a) sa predea spațiul in starea prevăzută in procesul verbal, anexa la

 • b) sa controleze modul in care sunt folosite si intretinute de către locatar spatiile inchiriate si sa ia masurile ce se impun in vederea unei mai bune intretineri si folosiri judicioase, potrivit destinației.

VI OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 6.1. Locatarul se obliga:

 • a) sa folosească spațiul ca un bun proprietar si numai in scopul in care i-a fost închiriat.

 • b) sa realizeze reparațiile necesare in vederea asigurării unor condiții de funcționare la parametrii pretinși pentru destinația clădirii.

 • c) pentru orice fel de reparație locatarul trebuie sa obțină acordul scris al locatorului.

 • d) va avea grija de spațiu si nu va permite sau nu va face nimic pentru a-1 deteriora, cu excepția uzurii normale.

 • e) sa plateasca chiria la termenul scadent.

 • f) la expirarea termenului de închiriere sa restituie spațiul in stare optima de folosința.

 • g) sa ia toate masurile impuse de normele PSI, ramanand răspunzător pentru eventualele pagube produse prin neluarea acestor masuri.

 • h) sa suporte toate cheltuielile necesare desfășurării activitatii sale (apa, gaz metan, energie electrica, energie termica, etc.).

VII VERIFICAREA IMOBILULUI DE CĂTRE LOCATOR

Art. 7.1. Locatorul, prin reprezentanții sai, va putea inspecta oricând imobilul, cu condiția instiintarii cu 24 (douăzeci si patru) de ore inainte, in scris, a locatarului asupra zilei in care dorește sa inspecteze imobilul, oricând intre orele 9-17, de luni pana vineri si numai in prezenta locatarului, pentru a verifica starea generala, buna funcționare a utilităților aferente.

Locatarul nu va putea refuza fara un motiv intemeiat o cerere a locatorului in acest sens.

VIII ÎNCETAREA contractului

Art. 8.1. Prezentul contract inceteaza in următoarele condiții:

 • a) de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 2, daca părțile nu convin prelungirea prin act adițional;

 • b) de plin drept, fara punere in intarziere, in cazul nerespectarii de către locatar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale, daca locatarul nu se conformează prevederilor contractului in termen de 15 zile de la primirea unei notificări scrise in acest sens din partea locatorului;

 • c) de plin drept, fara punere in intarziere, in cazul intarzierii cu mai inult-de 30

(treizeci) de zile a plătii chiriei de către locator;

 • d) la solicitarea locatarului, daca derularea contractului nu mai este'posibil-a^s^u

.............. A

oportuna, cu condiția notificării locatorului cu minim 30 (treizeci) c^e ^!ile ipajnte de l data la care se dorește incetarea contractului.


î ■ ■■           |

Z

-r               j      a

IX CONDIȚII GENERALE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 9.1 încetarea in orice mod a contractului nu exonerează pe nici una dintre parti de obligațiile contractuale restante.

La incetarea in orice mod a efectelor contractului, locatarul este obligat sa elibereze imobilul închiriat in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării din partea locatorului in acest sens.

In situația incetarii de orice motiv a locatiunii, locatarul va restitui locatorului imobilul închiriat in stare de folosința.

In situația incetarii contractului la expirarea termenului, evacuarea se va face numai in perioada vacantelor școlare, moment pana la care locatarul va plăti aceeași chirie stabilita prin contract.

Art. 9.2 In situația incetarii locatiunii din culpa sau din voința locatarului, sau la termenul contractual, locatarul va restitui locatorului imobilul inchiriat in stare de folosința, iar toate lucrările de investiții si reparații efectuate vor ramane in proprietatea locatorului fara ca locatarul sa aiba vreo pretenție asupra acestora.

X INTERZICEREA MODIFICĂRILOR CONSTRUCTIVE

Art. 10.1. Nicio modificare in structura interioara sau exterioara a suprafeței inchiriate sau a terenului nu se poate efectua fara acordul locatorului.

XI PENALITATI

Art. 11.1. In caz de intarziere la plata chiriei, locatarul va datora penalitățile de intarziere in conformitate cu prevederile legale.

XII FORȚA MAJORA

Art. 12.1. Forța majora sau cazul fortuit exonerează de răspundere partea care le invoca, in condițiile legii. Partea care invoca aceste situații va trebui sa o faca in scris si motivat, prin acte transmise celeilalte parti la sediul menționat in prezentul contract in termen de maximum 5(cinci) zile de la momentul apariției acestora. In cazul in care situațiile invocate subzista o perioada de 60 (șaizeci) de zile, părțile isi pot notifica in scris rezilierea contractului.

XIII ALTE CLAUZE

Art. 13.1. Daca locatorul vinde imobilul care face obiectului prezentului contract in perioada de derulare a contractului, locatiunea va continua in aceleași condiții pana la indeplinirea termenului prevăzut la art. 2.

Art. 13.2. Orice modificare sau completare a prezentului contract se va face prin acte adiționale semnate de ambele parti contractante.


LOCATOR,


LOCATAR,


Tomescu Radu


PRIMAR,


Andrei Liviu VOLOSEVICI

SECRETAR,

Oana Cristina IACOB

Direcția Economica DIRECTOR Cristina Vlaicu

Direcția Administrație Publica, Juridic -Contencios DIRECTOR, Simona ALBU

Direcția Tehnic- Investiții DIRECTOR Teodora MARIN

SEF SERVICIU Madalina CRĂCIUN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


NR.     J&fO! &09-,201L

PROTOCOL DE PREDARE PRELUARE încheiat astazi ..               ..

In temeiul art.25 (5) din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

In conformitate cu Dispoziția nr. 182/02.02.2011 emisa de Primarul municipiului Ploiești, ramasa definitiva Ia data de 09.03.2011, pr n care s-a dispus restituirea in natura a imobilului situat in Ploiești, str. Maramureș nr.27, jud. Prahova, compus din construcții corp 1 cu suprafața utila de 159,65 mp si corp 2 cu suprafața utila de 99,41 mp si teren in suprafața de 1540 mp (imobilul-constructie care formează obiectul restituirii se identifica conform raportului de expertiza-tehnica judiciara intocmit de expert tehnic judiciar Dumitreanu Florin-Radu, iar imobilul-teren se identifica, potrivit raportului de expertiza tehnica-judiciara intocmit de expert ing. Badea Luciana, întocmite in dosarul nr.3773/2004 aflat pe rolul Tribunalului Prahova), se încheie prezentul

PROTOCOL DE PREDARE PRELUARE

intre:

Municipiul Ploiești prin reprezentantul sau legal domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, care preda

si

Domnul Tomescu Radu, domiciliat in Bușteni, str. Clabucet nr.12, județul Prahova, CNP1410928400368, posesor al C.I. seria PH nr.489966, care preia imobilul situat in Ploiești, str. Maramureș nr.27, jud. Prahova, compus din construcții corp 1 cu suprafața utila de 159,65 mp si corp 2 cu suprafața utila de 99,41 mp si teren in suprafața de 1540 mp.

Imobilul-constructie care formează obiectul restituirii se identifica conform raportului de expertiza-tehnica judiciara intocmit de expert tehnic judiciar Dumitreanu Florin-Radu, iar imobilul-teren se identifica, potrivit raportului de expertiza tehnica-judiciara intocmit de expert ing. Badea Luciana, întocmite in dosarul nr.3773/2004 aflat pe rolul Tribunalului Prahova.


Având in vedere ca in incinta imobilului construcție corp 1 functioăBiztf unitatea de invatamant preșcolar Grădiniță nr.35, sunt aplicabile prevederi din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,/jifr ca noul proprietar este obligat sa mențină afectatiunea imobilului pe o peri ani de la data pronunțării Deciziei nr.75/03.04.2009 a Curții de Apel Ploiesti\^

După indeplinirea formalităților de publicitate imobiliara se va pro intocmirea procesului verbal de punere in posesie.

Prezentul protocol de predare - preluare a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

AM PREDAT,

AM PRIMIT,
DIRECTOR EXECUTIV, FLORIN feptâCHE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, AMEDEO FLORIN TABIRCA

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT SEF SERVICIU,

GABRIELA MINDR UTIUVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE SEF SERVICIU, CA TALIN DOBRESCUROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMARprivind restituirea în natură a imobllului(construcție și teren) situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27, jud. Prahova


Primarul Municipiului Ploiești

Văzând Sentința nr.2626/17.10,2008 prin care Tribunalul Prahova a ’espins acțiunea precizată formulată de contestatorul Tomescu Radu domiciliat în Bușteni, str. Căbucetului nr.12, jud. Prahova, în contradictoriu cu intimata Primăria Municipiului Ploiești cu sediul în Floiești, b-dul. Republicii nr.2-4, jud. Prahova ca neîntemeiată;

Luând act de Decizia nr.75/03.04.2009-definitivă și irevocabilă - prin care Curtea de Apel Ploiești-Secția-civilă și pentru cauze de minori și familie- a admis apelul declarat de reclamantul Tomescu Radu domiciliat în Bușteni, str. Clăbucetului nr.12, jud. Prahova, împotriva sentinței civile nr.2626/17.10.2008 pronunțată de Tribunalul Prahova, în contradictoriu ou Primarul Municipiului Ploiești, jud. Prahova, a schimbat în tot sentința nr.2626/2OO8 pronunțată de Tribunalul Prahova și pe fond a admis acțiunea astfel cum a fost precizată de reclamant în fond după casare, a dispus restituirea în natură a imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27, compus din suprafața de 1540 m.p. teren identificată prin raportul de expertiză ing. Badea Luciana (fila 98 dosar 3773/2004 al Tribunalului Prahova) și construcțiile identificate prin raportul de expertiză constructor Dumitreanu Florin-Radu (fila 113 același dosar) și, în baza disp. art.l6(l) din Legea ir.10/2001 modificată și completată prin Legea nr.247/2005, a obligat reclamantul să mențină afectațiunea imobilului pe o periodă de 5 ani de la data pronunțării prezentei decizii;                                   ' •.

Luând act că prin Dispoziția nr.9602/18.06.2007, Primarul Municipiului Ploiești ’â respins cererea notificată formulată de petiționarul Tomescu Radu întrucât aceasta a fost tardiv formulată fiind introdusă în afara termenului prevăzut de art.22 din Legea nr.ZO/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere că potrivit Hotărârii nr.50/13.02.1998 a Comisiei județene pentru aplicarea Legii nr.l 12/1995 d-nul. Tomescu Radu a primit despăgubiri pentru imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27, însă potrivit adresei nr. F.C. 39845/11.10.2010 a Direcției Generale a Finanțelor ; Publice Prahova aceste despăgubiri nu au fost achitate beneficiarului de drept, respectiv domnului Tomescu Radu;

Văzând adresa nr.53183/12.06.2009 a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;

Luând în considerare faptul că d-nul. Tomescu Radu dorește ca orice document referitor la notificarea nr.34755/2001 sa-i fie transmis la adresa poștală București, b-dul. Magheru nr.26, et.3, ap. 11, sector 1;

A

In temeiul art.3, art.4(2), art.7, art.9, art. 14, art.16, art.21(4), art .2 5 și art.26 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv îr perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art.68 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•l


DISPUNE:

Art.l(l) - Restituirea în natură a imobilului situat în Ploiești, str. Maramureș nr.27, jud. Prahova, compus din construcții corp 1 cu suprafața utilă de 159,65 m.p și corp 2 cu suprafața utilă de 99,41 m.p. și teren în suprafață de 1540 m.p. domnului Tomescu Radu dcmiciliat în Bușteni, str.. Clăbucetului nr.12, jud. Prahova, CNP 1410928400368, conform Deciziei nr. 75/03.04.2009 -

I definitivă și irevocabilă pronunțată de Curtea de Apel Ploiești-Secția-civilă și pei^'&tugjE^ ' și familie.                                                                                                    l a

jx

onform


(2) - Imobilul-construcție care formează obiectul restituirii se identîlîc raportului de expertiză tehnică judiciară-expert tehnic judiciar Dumitreanu Florin-Radu, iar imobilul teren se identifică, potrivit raportului de expertiză tehnică-judiciară întocmi de expert ing. Badea Luciana, întocmite în dosarul 3773/2004 aflat pe rolul Tribunalului Prahova.

Potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară-expert tehnic judiciar Dumitreanu Florin-Radu pe terenul restituit există 5 corpuri de clădire însă dintre cele 5 corpuri de clădire prezintă interes primele două corpuri care au fost preluate de la foștii proprietari în anul 1950.

Din planșele fotografice și din analiza structurii arhitectonice și constructive rezultă evident că cele 3 corpuri de clădire (3,4 și 5) sunt construcții de data mai recentă.

Potrivit adresei nr.309028/2010 a Serviciului de Dezvoltare Urbară și Metropolitană din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, conform Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești, imobilul teren ce face obiectul prezentei dispoziții, este situat în UTR-S-1 și are următoarele reglementări urbanistice:

-terenul se încadrează în zona de impozitare B conf. H.C.L. 316/2002 ;

-destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale ;

L-zonă locuințe mici și servicii

Lmp- subzonă protejată pentru protecția monumentelor istorice

-funcțiunea dominantă :locuințe individuale, cu regim mic de înălțime, majoritar parter în general în zone de protecție monumente ;

 • - funcțiuni complementare instituții și servicii complexe; activități nepoluante ; circulații pietonale ; spații verzi; scuaruri;

 • - utilizări permise : locuințe individuale cu restricții în zone de protecție, instituții publice

aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale, comerț, activ.tăți nepoluante, anexe gospodărești cu regim de înălțime P ;                                                       ' •.

 • - utilizări interzise; orice unități economice poluante și care generează trafic 'întens, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de de suprafață minimă și front la stradă și asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante, conform art.30 din Regulamentul General de Urbanism;

  SJ


Se consideră parcelă construibilă parcela care respectă următoarele condiții :

-suprafața minimă a parcelei este de 150 m.p. și front la stradă de minimum 8 m., pentru clădiri înșiruite și respectiv minimum 200 m.p. și front la stradă de minimum 12 m., pentru clădiri izolate sau cuplate;

- POT = 50% ;

-CUT= 1.50

Imobilul restituit este afectat de contractul de administrare nr. 10697/12.05.2009, încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de proprietar și Consiliul de Administrație al Grădiniței nr.35 reprezentat de director Niculescu Anica în calitate de administrator.

(4) - Având în vedere că în incinta imobilului construcție corp 1 menționat la alineatul 1 funcționează unitatea de învățământ preșcolar Grădinița nr.35, sunt aplicabile prevederile art.16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că noul proprietar este obligat să mențină afectațiunea imobilului pe o perioadă de 5 ani de la data pronunțării Deciziei nr. 75/03.04.2009.

Art.2.(D - Prezenta dispoziție face dovada proprietății persoanei îndreptățite asupra imobilului restituit, are forța probantă a unui înscris autentic și constituie titlu executoriu pentru punerea în posesie, după îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

(2) - După îndeplinirea formalităților prevăzute la art. 2(1) se ^a proceda la încheierea procesului verbal de punere în posesie.

(3) - Prezenta dispoziție trebuie pusă în executare în termen de 3 ani de la data primirii ei, de către persoanele îndreptățite.


i

XC ■ \ * h> \ in ,

.>• ț \ ..

t

*

*

1r

> ’y


Art. 3. -Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții         gOiBR0te^a

luce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art, 4. - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei dispoziții.

Art. 5. - Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Tribunalul Prahova.

Art. 6. - După expirarea termenului prevăzut la art.5, dacă nu >-a formulat contestație împotriva prezentei dispoziții la Tribunalul Prahova - secția civilă, persoana îndreptățită se vor prezenta la sediul Primăriei Municipiului Ploiești cu Dispoziția în original pentru aplicarea ștampilei cu mențiunea « definitivă ».

Art. 7. - Imobilul restituit trebuie înscris la rolul fiscal în termen de 30 de zile de la data
rămânerii definitive a prezentei dispoziții.

Art. 8. -Noul proprietar va încheia cu deținătorii actuali ai imobilului restituit, un protocol de predare preluare, în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de Ia datai rămânerii definitive a prezentei dispoziții.

Dată în Ploiești, astăzi,

X

, în 2(două) exemplare.

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă

*

9

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană / Arhitect Șetx-—-s Simona M


Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte Director, Simo Albu


Direcția Administrâție Publică Juridic Contencios Achiziții Publice Contracte Director Adjunct, Florina PopescuPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI

SCARA 1:500


NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA MASURATA

ADRESA IMOBILULUI:

* 1

- L J Z '

1 54Q mp

PLOIEȘTI. STR. MARAMUREȘ. NR. 27 JUDFT PRAHOVA                 .. . .

CARTE FUNCIARA nr.

UAT

MUN ^LOJESTl


38222S I £

CM r» o ooO

’C

%


o ‘o 0L0» o o o» cp ? <r61001


A. Date referitoare la teren

*r. parcela

Categoria de folosința

Suprafața țmp)

Valoare de impozitare (iei)

Mențiuni

Natura împrejmuirii

Intravahn/ei trav itan

^F"

CC

1 540

calcan, zid

intravilan

TOTAL       1 540

B: Date referitoare la construcții

Valoare de impozitare (lei)

Suprafața construita la sol (mp)

11 11

—  ------L    J


Mențiuni

GRĂDINI ÎA NR. 25.. S±££L= 41 ,QQ m.O.fSd.^ZQ 0U2


klD


525


Pct.

E(m)

S(m)

1

580733,46

382280,47

2

580737,52

382281.62

2

580747,07

382284,24

4

580755.52

382286.95

5

580765.73

382260,66

6

580768,85

382253,60

7

580771.39

382247,90

3

580779,61

382251.49

9

580786,26

382240.03

10

580754.41

382223.85

11

580748,00

382238.11

1

580733.46

382230,47

E/^U&jHjJ^yțxîțtțfMe dgș^ri za /S C.,TdpO\Șioare. GriR L / £ A^°^u^fPC4A2c;o. ooțj;? ! ‘ £

P^aSiSlANU r_-

L DUMITRU 11

Da\ft^20U

afita din măsurători si introducerea imobilului in baza de date9%acuW Juc^


s


/*Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Dosarul nr. 27397/18-05-2011

ÎNCHEIERE Nr. 27397

REGISTRATOR Voicu Marius

ASISTENT REGISTRATOR Mărgărit Anamaria Rodica

Asupra cererii introduse de SC TOPO SOARE GRIGORE SRL - NR.AUTORIZATIE: B 0817 privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.), si in baza documentelor atașate:


- hotarare judecătoreasca nr. 2626/17-10-2008 emis de TRIBUNALUL PRAHOVA,hotarare judecătoreasca nr. 75/03-04-2009 emis de CURTEA DE APEL PLOIEȘTI; hotarare judecătoreasca nr. 4142/01-07-2010 emis de ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE SI JUSTIȚIE; act administrativ nr. 182/02-02-2011 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI;;

vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la înscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute in legea 7/1996 republicata, tariful de 480 lei achitat prin documentul de plata:

-chitanța nr. 253901/18-05-2011 in suma de 480 RON, pentru serviciul cu codul: 211,

-fata de prevederile art.48 din Legea nr.7/1996 republicata,cu modificările si completările ulterioare

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

 • - imobilul cu nr. cadastral 132804, inscris in cartea funciara 132804 / UAT Ploiești ;

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE restituire mod dobândire Hotarare Judecătoreasca in cota de 1/1 asupra Al, Al.l in favoarea : TOMESCU RADU, sub B/l din cartea funciara 132804 UAT Ploiești;  Registrat

  Voicu Mar/us  Eh  Asistent-registrator,

  Mărgărit Anamaria Rodica
PROCES-VERBAL încheiat astazi, 21.07.2011


Cu ocazia întâlnirii comisiei numite prin H.C.L. nr. 261/2010              ocierii

l- L

condițiilor privind inchirierea imobilului situat in Ploiești, str.ures, nr. 27 in care funcționează Grădiniță nr.35

La intalnire au participat:

 • -  Dl. Gheorghe Sarbu - cosilier local

 • -  Dl. Adrian Lupu - consilier local

 • -  Dl.Teodor Avramescu - consilier local

 • - Dl.Tomescu Radu

si reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești:

 • -  D-na Madalina Crăciun -Direcția Tehnic - Investiții

 • -  D-na Simona Albu - Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios

 • -  D-na Iulia Alexandru - Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios


<£ - QZC £ A? & V ttbuț. Q          -


/ QT&-L

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astazi, 19.07.2011 , conține __() pagini si

s-a întocmit in | (        ) exemplare^

Gheorghe Sarbu

Adrian Lupu

Teodor Avramescu

T omescu RaduPROCES-VERBAL încheiat astazi, 19.07.2011


Cu ocazia intalnirii comisiei numite prin H.C.L. nr. 261/2010 in v

condițiilor privind inchirierea imobilului situat in Ploiești, str.Maramtffes, nr. 27 in care funcționează Grădiniță nr.35

La intalnire au participat:

 • -  Dl. Gheorghe Sarbu - cosilier local

 • -  Dl. Adrian Lupu - consilier local

 • -  Dl.Teodor Avramescu — consilier local

 • - Dl.Tomescu Radu

1 - _______________________________________________

si reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești:

 • -  D-na Madalina Crăciun -Direcția Tehnic - Investiții

 • -  D-na Iulia Alexandru - Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios
Prezentul proces-verbal a fost încheiat astazi, 19.07.2011 , conține __{JL ) pagini si

s-a întocmit in ( (_____) exemplar#

Gheorghe Sarbu

Adrian Lupu

Teodor Avramescu

3

T omescu Radu

PROCES-VERBAL

încheiat astazi, 12.05.2011


Cu ocazia întâlnirii comisiei numite prin H.C.L. nr. 261/2010

condițiilor privind închirierea imobilului situat in Ploiești, str. in care funcționează Grădiniță nr.35

La intalnire au participat:

 • -  Dl. Gheorghe Sarbu - cosilier local

 • -  Dl. Adrian Lupu - consilier local

 • -  Dl.Teodor Avramescu - consilier local

 • - Dl.Tomescu Radu

si reprezentanți ai Primăriei Municipiului Ploiești:

 • -  D-na Madalina Crăciun -Direcția Tehnic - Investirii

 • -  D-na Ana Dumitrescu - Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios

Oul             uteug/ ^oll

Prezentul proces-verbal a fost incheiat astazi, 12.05.2011 , s-a întocmit in__(        ) exemplare.


Adrian Lupu
SIIo II

«


MUNÎC î PIUL PLOIEȘTI

:     ÎNREGISTRARE

•l

1...................006.246...


ȚA *
-4*. CI «tutei 12- ,

.'. ?.>t kf,           c»tv -IMo^JSteo 3feS n

SkAmLhX, V-kurl w curO-wi« -'^ț' 1 ’ t           <_

GkĂYi^U ScJțgjjdi-CkA3 j

k <t’H/^ ° u ■   3

- Kj Tkv^*aL','uJ^


Ol Si

"hc^neXcM' (ML Uc<^ ȘccC^v Wo \Ay H

IțgA10         Cu ^)€c~

* W z- (o 2. o Z • "2x>' <          '

IVViVV |A/V C-lt^P l VvVva^s, \   &\^-^7 .)

I                    _          „ .. ~

—^d p2,>Ou (k

ftr. XG

Sub JeM iedul /Ciiwejrcjj /2a du, Cu dolu/ci ti u! Ttx &u     Jud. ftcțA E> U Ct , Sp. Ctabucet 12_f

C.f, st PH kc.          cmP JI+IO92.Q40O3C3

pcopPf efcir a! i^obt 1 utu î SipLiof Pt ^î<z^Ti\

"Pfcf/vo vcf, sfc. Mctrcuwureș *r. (G^âcIsNifa 35j, ț/a jokcrt ÎkIyu Mre.cu c.at iw.cd foc^'d

Cuinei $>t U^blti^cG e&iri Cj       t~CL~ f iUJE> <6 7 tu JlU

lu&P-P^Koiît C&KfeyfttL lecțîstctJP^i \/i&e>Q.F? .

-^c/fe/cț g/g C<p/<7cra/■:   Q-e/. <opi-ib S-ȘJt&țd)

'Bucu/e^Pt sect y t MGrk., ap. HG.

4          •                              *                                         ■

6/- # (^^a.i'G-*~ -ef- 3. a$, 44,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1S,

/


X

r“*b

«

r *


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOME. PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de închiriere si a chiriei aferente a imobilului unde funcționează Grădiniță nr. 35 situat in Ploiești, str. Maramureș nr. 27

și a emis:

/H’i       t WM'u

PREȘEDINTE, Radu MateescuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere și a chiriei aferente imobilului unde a funcționat Grădinița nr. 35, situat în Ploiești str. Maramureș nr. 27

și a emis: