Hotărârea nr. 245/2011

Hotãrârea nr. 245 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Popescu Dãnut-Dumitru si Popescu Daniela-Loredana în vederea extinderii constructiei proprietate personalã situatã în Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei cãi de acces (trepte)

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 245 privind concesionarea directă a unui teren către Popescu Dănuț - Dumitru și Popescu Daniela - Loredana în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei cai de acces (trepte)

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor Consilieri Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Costel Horghidan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către Popescu Dănuț - Dumitru și Popescu Daniela - Loredana în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei cai de acces (trepte);

Potrivit prevederilor art.10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în 01.02.2011, 12.04.2011 și 03.05.2011;

în temeiul art.36 alin.(2), lit. c) și alin.(5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 0,52 mp, adiacent balconului aferent apartamentului nr. 1 situat în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl.l30B, sc.A, parter, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Dragomir L. Traian “Leoteh” care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR pentru terenul în suprafață de 0,52 mp, adiacent balconului aferent apartamentului nr. 1 situat în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl.l30B, sc.A, parter, prevăzut la art. 1, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 - Aprobă concesionarea directă către Popescu Dumitru - Dănuț si Popescu Daniela - Loredana a terenului în suprafață de 0,52 mp prevăzut la art. 1, în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei cai de acces (trepte) la balconul existent.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art.4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 10 ani și anume 34,10 lei/an pentru terenul în suprafață de 0,52 mp, adiacent balconului aferent apartamentului nr. 1 situat în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl.l30B, sc.A, parter, atribuit către Popescu Dumitru - Dănuț si Popescu Daniela - Loredana.

Art.5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art.4 să se achite de către concesionar pe toată durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iulie 2011.

Președinte de ședință,


Contrasemnează Secretar,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind concesionarea directă a unui teren către Popescu Dănuț - Dumitru și Popescu Daniela - Loredana în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei cai de acces (trepte)

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art.15, litera e, din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Popescu Dănuț - Dumitru și doamna Popescu Daniela - Loredana, în calitate de proprietari, în baza contractului de vânzare-cumparare nr. 87/26.01.2010, ai apartamentului situat în Ploiești, str. Ghe.Gr.Cantacuzino nr.222, bl.l30B, sc.A, ap.l, parter, au solicitat prin adresele înregistrate la Primăria municipiului Ploiești la nr. 17167/2010 si nr.5294/2011, concesionarea terenului în suprafață de 0,52 mp situat la adresa sus menționata, în vederea edificării unei cai de acces (trepte) la balconul existent.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea municipiului Ploiești în suprafața de 0,52 mp în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei cai de acces (trepte) la balconul existent.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alaturat.


Valentin MarcuCostel Horghidan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind concesionarea directă a unui teren către Popescu Dănuț - Dumitru și Popescu Daniela - Loredana în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, se. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei cai de acces (trepte)

Potrivit art.15, litera e) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 17167/01.10.2010 și nr. 5294/15.04.2011 cu documentația aferentă anexată, domnul Popescu Danut Dumitru si doamna Popescu Daniela, în calitate de proprietari, în baza contractului de vânzare-cumparare nr. 87/26.01.2010, al apartamentului situat în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, sc. A, ap.l, parter, solicită concesionarea terenului în suprafață de 0,52 mp în vederea edificării unei cai de acces (acces din exterior la balconul edificat).

Balconul a fost construit in baza Autorizației de construire nr. 1096/2.feb.2000.

Pentru exploatarea terenului in suprafața de 3,99 mp. pe care este edificat balconul in extinderea locuinței proprietate particulara cu destinația exclusiva de locuit situat la parterul blocului din str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 133B, sc.A, ap. 1 se afla in derulare contractul de concesiune nr. 3169/11.03.2002, al cărui termen este pe durata existentei construcției realizate.

Terenul în suprafață de 0,52 mp situat în Ploiești, str. Ghe.Gr.Cantacuzino nr.222, bl.l30B, sc.A, ap.l, solicitat pentru realizarea accesului din exterior (trepte) face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr.960/24.06.2010, este necesara rezolvarea situației juridice a terenului (daca se afecteaza domeniul public).

Domnul Popescu Danut - Dumitru si doamna Popescu Daniela - Loredana au obținut avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr.960/24.06.2010.

Solicitările privind concesionarea terenului în suprafață de 0,52 mp, în vederea realizării unei cai de acces la balconului aferent apartamentului nr. 1 situat în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl.l30B, sc.A, parter au fost analizate în cadrul Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale în ședințele din 01.02.2011, 12.04.2011, 03.05.2011 primind aviz favorabil.


Prin adresa nr.5294/15.04.2011 domnul Popescu Danut- Dumitru a transmis un raport de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU — EVALUATOR, privind concesionarea terenului in suprafața de 0,52 mp.

în cadrul ședinței din data de 03.05.2011 a Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, comisia a emis aviz favorabil.

Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. Bucur N. Alexandru valoarea de piața recomandata pentru terenul adiacent balconului aferent apartamentului nr. 1 situat în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl.l30B, sc.A, parter, in suprafața de 0,52 mp a fost stabilita la 341 lei echivalentul a 83 EURO (0,52

mp x 159 euro/mp = 83 euro x 4,114 lei/euro

= 341 lei).


Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafața de 0,52 mp adiacent balconului aferent apartamentului nr. 1 situat în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl.l30B, sc.A, parter, către Popescu Danut - Dumitru si Popescu Daniela - Loredana în vederea în vederea extinderii construcției proprietate personală prin realizarea unei cai de acces (trepte) la balconul existent, pe o perioadă de 49 ani.

Pentru recuperarea valorii terenului in termen de 10 ani, rezulta o redeventa anuala de 34,10 lei (341 lei : 10 ani = 34,10 lei/an). Redeventa stabilita se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică. Plata redeventei se va efectua ?                                                                                                    »                                                                                                               5

anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


ȘEF SERVICIU,

Viorica Pățrașcu

ȘEF SERVICIU, Gabriela Mândruțiu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE Sef Serviciu Financiar, Cristina Vlaicu

A

întocmit:

Elena Licu

Simona Albu

L—1W

Z5<


O f*k


DORIT®'


DORMrDR

S=X3.24rrț o


CAMERA -CE ZI 5»*a:omo

A


'4

rf'            ? 7*>

----C"""*

-1* -

- fl 1

* B

—nț-----------

!•


382530

s r*.

40 r*.

DU

/

1


domeniupublic-parcare <


PLAN PARTER 5c MOO"

SITUAȚIA HXISTEMTAwC.


tr>


IÎWAMEN it

CORPORALE

2^3


SPĂLĂTOR

' S


OOArOR


;mitGWPA\5 fl. PEDICHIURA Hi i


J ; AȘTEPTARE

1 )    “               V*


-^90^Jaal       _bp.=.9O           _   hc^90

j ■ ■ ~              »_■ * ■'■•■•* ■ ■ ■ M >1 A_- —_ «- - j£. . - . . LT -^

PLAN PARTER ScJlOO ’

SITUAȚIA FINALA


INVENTAR DE COORDONATE TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONAT

DEN

3UNCT

CONT

COORDONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

9

332516.82 | 578677.95

O.«

7

382516.36

578677.55

a

382518.06

578677,59

1.20

10

382518.02

573678.06

0*47

«

1*20 ]


UJ âj

UJ


f—


2 0

U>3


DIRECTOR GENERAL ______________*■ «___________________


RN2

1M.2J


166.Zi©    66.21


Cmpiosorne'it propus _ CONCESIONASE TERENTudor Serbări

broascai as.sd'

/ / / / y I

/16CJ4

/

/RNI

riafi.O


382300


SI ECONOMICI CUPVNSE IN FKXZENTA coNsnciecT sa ploiești- si pot fi


POATE FI UMOOLSl ?CE3XAL SA


PLAN AMPCZ □uPcfcTToPD .M’ASTAMjEMf CU $TOUA~[A


VEJt.'FfCAT


ourun /  /

scara 1:500


A mplasament


KLHIV UCZ INUAUKAKC: IN £ONA scara 1: 10 000U*'3f ju


: flj3'nr4(/T0


CI ICC bloc 130B

P-4


domeniu public -


detaliu scara 1:50


“ flDL A


©

1(56.24©


<•

/RN 1 Ies.3625CC

5?

MO «1 r*

cmptosomenț prepus / CONCESIONARE TERENTERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Gheorghe Ghgore Cantacuzino, nr. 222, bloc 130B, scara A, Parter, apartament 1,jud. Prahova.

Proprietar: POPESCU DĂNUȚ-DUMITRU și POPESCU DANIELA-LOREDANA din mun. Ploiești, b-dul Republicii, nr. 108.

bloc 1382, scara A, etaj 7, apartament 24, jud. Prahova.

Act de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare nr. 87 din 26.01.2010. Extras C.F. nr. 40942 din 16.08.2010.

Corpul de proprietate are NR. CAD. 2093/130B;A ;1. Suprafața construită apartament: 82,85 mp.

Suprafața utilă apartament: 66,25 mp.

Suprafața teren proprietate de stat: 25,28 mp.

Cota indiviză:                    3,97 %

Suprafața bloc S=368,00 mp. (S=368,00 mp. din măsurători)

Suprafața balcon S=4,G0 mp. (S=4,00 mp. din măsurători)

NR. CAD.balcon 105487

k l A


R.N.2

REPER NjVlLM^N)


Vizat O.C.P.l.-Prahova con f.L. 50/1991 Republicata in 2004


INVENTAR DE COORDONATE

SUPRAFAȚA BLOC 146

DEN

X1NCT

CONT

COOROONATE

DIST

[m]

<m]

t

332516.37

578690.32

r 25.75

2

332519.27

578664.68

14.29

3

332533.50

578666.02

25.75

4

• 382531.10

578691.66

14.30

SUPRAFAȚA TEREN -363.00 mp


inventar de coordonate TEREN CONCESIONAT—BALCON

DEN

PUNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Ytm]

5

382518.4+

578673.54

6

332517.2+

578673.50 ■

7

382516.86

578677.55 ■

a

382518.06

578677.59 ■

4.07

OIST

[m]

î,20

4.07

SUPRAFAȚA TEREN =4,33 mp


1.20


INVENTAR DE COORDONATE TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONAT

DEN

’UNCT

CONT

COORDONATE

X[m]

Y[m]

9

332516.82

578677.95

7

382516.86

578677.55  ■

a

382518.06

578677.59

ÎO

332518.02

578678.06  ■

0.47

SUPRAFAȚA TEREN =0.52 mp1.20Sistem de proiecție STE


UTORIZATA


X

X

X

X

\


4                '

' r

, 1

1


SUPORT TOPOGRAFIC

4

pentru - CONCESIONARE TEREN

1


**


Proprietar: POPESCU DĂNUȚ-DUMITRU și POPESCU DANIELA-LOREDAfiljr din mun. Ploiești. frtfU Republicii, r.f.,19&. j            <7

bice 1382, scara A, etaj ^sarterrent 24, jud Prahova.. X' x V'-      -                                             r •     /

--------------------- — ■ ■-----------'■ 'V --

X •

X


I

i i i


SUPORT TOPOGRAFIC scara 1:500


Amplasament


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

scara 1: 10 000362500

8

« rx

□             t propus _/

CONCESIONARE TEREN


INVENTAR DE COORDONATE SUPRAFAȚA BLOC î 46

OEM

PUNCT

coordonate

DIST

CONT

X(m]

Y[m]

[m]

1

382516.87

578690.32

25.75

2

382519.27

578664.68

14.29

3

382533.50

578666.02

25.75

4

- 382531.10

578691.66

14.30

SUPRAFAȚA TEREN = 368.00 mp


'voisn cți v


XN 2

i aa.2J


ia 92 ♦©


CI

ICC bloc 130B

P~4


166.0/ 166.66


/ 166.1 4


CETAUU

scara 1.50

• '"RfAÎA-0.52 mp.


362330

8

o   >

i r"Hcfr


[4omeniupublic _pa


str' Gheor*he G”s°” cantacuzino


INVENTAR DE COORDONATE TEREN C0NCESI0NAT_6ALC0N

DEN

PUNCT

CONT

COOROONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

5

382518.44

578673.54

1.20

6

382517.24

578673.50

4.07

7

382516.86

578677.55

1.20

a

382518.06

578677.59

4.07

SUPRAFAȚA TEREN =4 33 mp


INVENTAR DE COORDONATE

TEREN PROPUS PENTRU CONCESIONAT

DEN

PUNCT

CONT

COOROONATE

DIST

[m]

X[m]

Y[m]

9

382516.82

578677.95

0.40

7

3825 î 6.86

578677.55

1.20

6

382518.06

578677.59

10

382518.02

573678.06

1.20


i


TERITORIU ADMINISTRATIV: PLOIEȘTI

Adresa: mun. Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 222, bloc 130B, scara A, Parter, apartament 1, jud. Prahova

Proprietar: POPESCU DĂNUȚ-DUMITRU și POPESCU DANIELA-LOREDANA din mun. Ploiești, b-dul Republicii, nr. 108, bloc 13B2, scara A, etaj 7, apartament 24, jud. Prahova.

Act de proprietate: Contract de vânzare-cumpărare nr. 87 din 26.01.2010. Extras C.F. nr. 40942 din 16.08.2010

Corpul de proprietate are NR. CAD. 2093/130B; A ;1.

Suprafața construită apartament: 82,85 mp.

Suprafața utilă apartament: 66,25 mp.

Suprafața teren proprietate de stat: 25,28 mp.

Cota indiviză:                    3,97 %

Suprafața bloc S=368,00 mp. (S=368,00 mp. din măsurători)

Suprafața balcon S=4,00 mp. (S=4,00 mp. din măsurători)

NR. CAD. balcon


105487


Vizat O. C.P.I.-Prahova conf.L. 50/1991 Republicata in 20041 67.0#


z z

/

/

/<0 ?

n no/?


'Vi

A z-

K


«•


r

’x
OMm


OBIECTUL:


.. \


•■tl

• V £ ■

>


4

. a_

J

h

*


V*'

SUPORT TOPO<^4PTCi

pentru - CONCESIONARE TERE^-~


Proprietar: POPESCU DĂNUT-DUMITRU șt POPESCU DANIELA-LOREDANA din mun Ploiești, b-dul Republicii, nr. W3 ir'cc       sca'a A. elaț 7 apartament 24 jud Prahov3
BUCUR N. ALEXANDRU

EVALUATOR


........

O "-*”*»*

«m-riTV*J**’__T

b. **>V


RAPORT DE EVALUARE

/ P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR

str. înfrățirii, nr. 5A, bl. 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești

tel: 0720 546 418, e-mail: sandelbucurr@yahoo.com

«•


* ♦

!r

>


RAPORT DE EVALUARE


i j


A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP

“TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. GHE.GR. CANTACUZINO, NR.222, BL. BOB,

SC.A, PARTER AP.l ,JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL APARTAMENT :2093/130B;A;l

NUMĂR CADASTRAL BALCON : 105487

PROPRIETAR:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

CLIENT:


Persoana fizica:


POPESCU DANUT DUMITRU

DESTINATAR:

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOI ESTI-DIRECTIA

DE GESTHUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

POPESCU DANUT DUMITRU

VALOARE DE


341 LEI ECHIVALENT 83 EURO

PIAȚA:

RAPORT NR.:


475/14 APRILIE 2011


Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu vor putea fi reproduse fara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destinatarului.

P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator

Str. înfrățirii nr. 5A, bl 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel. : 0720546418

E-mail: sandelbucufrgiyahoo.com


r>

r


. — ’rr

-Iu


e'


"i---------------------------------------------------------------------------- 1 l-'^'-------- Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 0,52 mp situat in mun. Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino. nr.222, bL130B, sc.A. parter, ap.l. Jud Prahova.

/

< ■

I

ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.475 /14.04.2011

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație ANE VAR

Nr. 9919 / 2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

| PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR   |

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5 A, bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel. : 0720546418

E-mail: sandelbucura vahoo.com

2.

CLIENT

Persoană fizica:

POPESCU DANUT DUMITRU

Adresa

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Bld Republicii, nr 108, bl. 13B2, et. 7, ap.24

 • ■  Tel:0721492782

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

POPESCU DANUT DUMITRU

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTDUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Proprietate rezidențială compusă din:

PROPRIETATEA

EVALUATĂ (conform inspecției)TEREN - suprafața 0,52 mp

Proprietar         Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Adresa proprietății ■ Mun. Ploiești, jud. Prahova

■ Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr 222, bl. 130B, sc.A, parter, ap.l

condiții limitative deosebiteNU a fost prezentata încheierea de intabulare nr. 65247/2009 si Extras de carte

Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzacțional liber pe piața
4. DECLARAREA VALORII
VALOAREA DE PIAȚA
ESTIMATĂ

'W < '■ *\\      \ v-

’. t '■aîV.

•V.        ') /4.

\ ■ ■■ > ■ ■ i '<•

' ■ < >

>■.j

7^ Ari     >

341 LEI echivalent M lZ

*"  •   r*-«-                   b

83 EUR

L          ' K*      / l

*//


BUCUR ALEXANDRU
Expert Evaluator Proprietăți I


obiliare


bru Titular ANEVAR

5.

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piața

SCOPUL EVALUĂRII

V anzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 12.04.2011, de către ing. Bucur Alexandru

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

14.04.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,1140 LEI


 • ■ Descrierea proprietății,

 • ■ Adresa

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr 222, bl. 130B, sc.A, parter, ap.l

*

Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 0,52 mp poziționat in partea din fata a blocului 130B in dreptul balconului (lateral spre vest) aferent apartamentului nr. 1.

1 Proprietar si dobândire,

Teren in suprafața de 0,52mp

Proprietar: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Apartamentul nr. 1

Proprietar si dobândire,

- Proprietari: POPESCU DANUT DUMITRU si

: POPESCU DANIELA LOREDANA

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 87/26.01.2010, încheierea de intabulare nr. 4106/03.02.2010, încheierea de intabulare nr. 4111/03.02.2010, încheierea de intabulare nr. 40942/16.08.2010, încheierea de intabulare nr. 65247/2009

A       ___

In ANEXA este prezentata copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății : Contract de vanzare cum 87/26.01.2010, încheierea de intabulare nr. 4106/03-02-2DJ0, intabulare nr. 4111/03.02.2010, Încheierea deA

.....        .                                                          ------- ■            ■ -............-■?       ________________ f -------,xf         .. r

fr ’-c-

±    ••     ■ J

n ’• -• i •


A"

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 0,52 mp situat în mun. Ploișsfi^stX Qbe Gr. Cantacuzino, nr.222, bl. BOB, sc.A. parter, ap. 1, J ud Prahova.                      ----

t

>

* A

r j •

I

r


•l

• r


40942/16.08.2010,

Extras

de

carte

4106/03.02.2010,

Extras

de

carte

4111/03.02.2010,

Extras

de

carte


funciara pentru informare funciara pentru funciara pentru


ii


nr.


informare nr. informare


nr. 40942/16.08.2010, Releveu apartament, Plan de încadrare in zona, Suport topografic, Foaie de avere,


Sarcini, - din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzacționala liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața


■ Pentru apartament situat in mun. Ploiești, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr 222, bl. 130B, sc.A, parter, ap. l,Jud Prahova

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară 63467 /Ploiești

Număr cadastral: 2093/130B;A; 1

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

Extras de carte funciara pentru informare nr. 4106/03.02.2010

Pentru balcon

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară 63707 /Ploiești

Număr cadastral: 105487

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

Extras de carte funciara pentru informare nr. 4111/03.02.2010


din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare —Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

NU a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare recent.DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ


UTILIZAREA

ACTUALĂ A PROPRIETĂȚII


 • ■ Documentația cadastrala:

 • ■ Suprafața de teren supusa evaluării:

- TEREN: S{ - 0,52 mp


rezidențial


DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE


ZONA DE AMPLASARE


Urban: zona semicentrala in cartierul Păltiniș- Cantacuzino , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri ; poziția terenului este adiacent stradal la strada Ghe. Gr. Cantacuzino ; blocul se afla in vecinătatea sediului instituției “Agenția de protecție a mediului ” Prahova


ARTERE IMPORTANTE

DE CIRCULAȚIE ÎN


■ Auto:

 • -  Str. Ghe. Gr. Camtacuzino

 • -  Șoseaua VestuluiAPROPIEREProprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 0.52 mp situat in mun. Ploi Gr. Cantacuzino. nr.222. bl. BOB. sc.A. parter, ap.i. Jud Prahova.            z,

(' i: --------m

ou


CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI


UTILITĂTI EDILITARE • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate

Tipul zonei -

 • ■   Cartier blocuri de locuințe

In zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de transport suficiente, autobuz,

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară, (Piața aurora) , supermarket Kauffland

 • ■   Unități de învățământ , Lic Energetic

 • ■   Unități medicale -cabinete particulare

 • ■   Instituții de cult- Biserica Eroilor

 • ■   Sedii de bănci;BRD, ING

 • ■   Instituții guvernamentale -


Rețea urbană de energie electrică: existentă Rețea urbană de apă: existentă Rețea urbană de termoficare: existentă

9

Rețea urbană de gaze: existentă

Rețea urbană de canalizare: existentă

■ Rețea urbană de telefonie: existentă GRADUL DE POLUARE | ■ Poluare in limitele orașului Ploiești ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale

9                                    *                I

evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


AMBIENT


■ Trafic auto intens


(I


CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL


zona semicentrala in cartierul Păltiniș- Cantacuzino , zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este adiacent stradal la strada Ghe. Gr. Cantacuzino ; blocul se afla in vecinătatea sediului instituției “Agenția de protecție a mediului ” Prahova

Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.DESCRIEREA TERENULUI


 • ■ Amplasare : mun Ploiești (cartier Cantacuzino-Paltinis)

 • ■ Suprafața S = 0,52mp

 • ■ Deschiderea la drum: -


 • ■ Dimensiuni: 0,47m xl,10 m

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil; nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit


 • ■ N- bloc BOB

 • ■ S- poprietate Primăria Ploiești

 • ■ E- poprietate Primăria Ploiești

 • ■ V - poprietate Primăria Ploiești

 • ■ Cartier de blocuri


 • ■ Gaze —da

 • ■ Electricitate - da


t

J

 • ■ Canalizare -da

» ■

 • ■ Apa-da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut

CERTIFICAT DE URBANISM NR.

■ neprezentatANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE


DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIETEI

9


NATURA ZONEI


OFERTA DE


PROPRIETĂȚI

9


IMOBILIARE SIMILARE


CEREREA DE

PROPRIETĂȚI

SIMILARE


■ Piața terenurilor


Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime P+4

Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat


■ medieECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

■ tendința spre echilibru

■ Minim: 188 EURO/mp

• Maxim:230 EURO/mp

CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung —posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport

12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE -EDIȚIA A VIH-A, 2007

 • ■ IVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ IVS 3 - Raportarea evaluării

• GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

12.1. Cea mai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietarii selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.


Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila


mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului liber

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului construit.

 • ■   permisibila legal

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor intravilane , precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietarii imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinării).

12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

A        _____

In ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (159EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului BOB , respectiv 368 mp, considerat ca fiind teren liber.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 0,52 mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ
DETERMINATĂ PRIN METODA

341 LEI echivalent 83 EUR


COMPARAȚIEI DIRECTE

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 0,52 mp situat in mun. Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino. nr.222, bL130B. sc.A, parter. ap.L Jud Prahova.

f f                                   •'

.............—------------ ------------------------------------------------------- -......—                              «Ț — - —-------î ■


13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, intr-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.


13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:


1.


2.


3.


4.


5.


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoană în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piață, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. In cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. In cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune căjiuexiștă astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile înpe efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Aceț r ■ r"                                                                    ■

t.


’l


-țl


t.


t.


r


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 0,52 mp situat in mun. Ploi Gr. Cantacuzino, nr.222. bl. BOB, sc.A, parter, ap.l. Jud Prahova.

t           *

1 I »•

' / -x t ; t *

« 1 * * ' ' nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării pro

de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și/nii dste i responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe șrnîcf pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

 • 7.

 • 8.

 • 9.

 • 10.


Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport. Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprobarea trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către banca creditoare.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

■ Publicații de specialitate ■ Internet ■ Informații de spre tranzacții încheiate

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în acestecondiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și cjoficljiziile prezentate în prezentul raport de evaluare.


, is ; J ’•

r/ s

fi ■                                                                                .. .s

■ .•ț

■ii y                            '•   7;      :•

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 0.52 mp situat in mun. Ploiești, str. Ghe Gr. Cantacuzino, nr.222, bL130B. sc.A. parter. ap.L Jud Prahova.                         5 ~

A

b

 • 15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 12.04.2011.

  2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.


Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

341 LEI echivalent 83 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

Intoc


ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Ci proprietari

ANEXA:

Contract de vanzare cumpărare nr. 87/26.01.2010

ANEXA:

încheiere de intabulare 4106/03.02.2010

ANEXA:

încheiere de intabulare 4111/03.02.2010

ANEXA:

încheiere de intabulare 40942/16.08.2010

ANEXA:

Extras de carte funciara pentru informare nr. 4106/03.02.2010

ANEXA:

Extras de carte funciara pentru informare nr. 4111/03.02.2010

ANEXA:

Extras de carte funciara pentru informare nr. 40942/16.08.2010

ANEXA:

Releveu apartament

ANEXA:

Plan de încadrare in zona

ANEXA:

suport topografic

ANEXA:

Foaie de avere

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 0,52 mp situat in mun. Ploiești str. XJhe. Gr. Cantacuzino. nr.222. bl J30B, se.A, parter, ap. 1. Jud Prahova.Suprafața bloc________

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)____________

Drepturi de proprietate

Valoarea corecției (%)________

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat__________

Condiții vanzare (% din oferta)___________________

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectatconcesionare


-10%


Localizare


semicentrai (Cantacuzino-stradai )


806integrai

-30%

-65


150,50


Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4


530


350


520


188


integrai

-30%

-56


131,60


oferta -13,160


118,44integrai

-30%

-69


160,30


oferta -16,030

144,27


230


integrai

-30%

-69


161,00


oferta

-16,100

144,90


Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp.)

Preț corectat___________

Acces__________________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Destinația (utilizarea terenului)

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Utilități_______________________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

construcție demoiabiia pe teren_____________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (EUR/mp) Preț corectat___________

înclinație__________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (EUR/mp) Preț corectat___________

raportul I/L_______________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (EUR/mp) Preț corectat___________

Suprafața blocului (mp.)

Valoarea corecției (%)


asfaltatpe terenplat


0,554


368,00


periferic        semicentrai

(Cantacuzino- (Cantacuzino-Coca Coia) | Marasesti) 15%

20,318

155,77 _________I similar_______ 0%       0%

0            0

155,77 |      130,28

comercial industrial


semicentrai (Vest)


centrai (Cantacuzino Pisica Aibă)


similar


-20%

-31


10%

11,844

130,28


similar


0%

_____0

130,28


124,61

ia strada______I pe teren

5%       0%

6,231         0,000

130,84      130,28
_______0% _______-5%

0

130,84

similar_________ similar________

0%

0

130,84

0,45

______10%__10% 13,084

143,93__136,15

806

10%       '5%


5%

7,214

151,48 similar


-5%

7

similar


0%

_____g

137,66


similar


similar


0%

_____0

137,66_____0%

________0 159,06 similar _____0% _________0

159,06

0,545 _____0%

0,000 159,06 350.

•J T-5%

__7

130,77


similar_______

_____0%

__________0

130,77

0,325

_____15%

19,616

150,39

520I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ---- --- -----

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 0.52 mp situat in mun. Ploj^ti Gr. Cantacuzino. nr.222. bl. BOB, sc.A. parter, ap.l. Jud Prahova.Preț corectat

Total corecție bruta

Total corecție bruta procentual76,01%


56,64%


43,46%


54,51%


corecție bruta cea mai mica

Valoarea unitara estimata (rotund) (eur/mp.)

159,0

EURO/mp

Suprafața teren -construcție balcon

0,52

mp

Valoarea estimata teren in suprafața de 0,52mp(rotund)

83 €

| Curs valutar (iei/eur)

I          4,114

Valoare estimata

341 lei

Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața

a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 130B ( 368mp) valoare suprafeței de 0,52mp pe care se va realiza scara balconului

este : 0,52 mp x 159 EUR/mp =2,68 EUR


rotund 83 EUR echivalent 341 LEI


FOTOGRAFII


usvwmi

V ecinatati


T7.’


.5


<•!


Ifl-i


IJ


A_


7.!'► A .


ss


Vedere intrare bloc


>. b- f

f       L5-“_r


•%

£


J <•

■ Ut-


•z.


Vecinătăți


Vedere exterioara bloc


-r ,t

- £ ’

.7.

" r

) r

î ?


r

tX'


iC


ui


YV|

vg

• *" *. V « <. <

• **.1

’’

4'


.              c-


1X1


\\


t.


p,1 -J

'/*J

A “ *


L'


Intrare laterala in


s

■Ș

 • • J "C

 • • Kr ’ "4 •. «v . '4

>1-*; Ș. j ' XI


.>

9


balcon


•J

T .


!*• tr *!


•>


..-I


K J

j,l c.X11'^


X$J


îl


p

1-


•r-


A.


Teren- 0,52mp


r-


«*>5


1/


r'n


hW

tiS


&r


■ ■***-•:

RELEVEU APARTAMENT scara 1:100

J

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

’*\'1 ' \ ;

Adresa imobilului           /.-X        / ;

\\ .. -'■?

2093

368.00 mp.

str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 222, bl. 130^scara A,' '' etaj P, apartament 1, mun. Ploiești, jud. Prahova^', ) ■ '     ’

j

Cartea funciara colectiva nr.

63467

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuala (U)

C.F. individuala


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila [mp.]

1

Camera de zi

18.00

2

Bucătărie

9.68

3

Dormitor

9.89

4

Dormitor

11.90

5

Baie

4.17

6

Hol

12.02

7

WC de serviciu

2.34

Suprafața utila = 68.00 mp.

Executant:


Recepționat:


Nume, prenume, funcție, semnătură, stampilaJi-2*


a

v. w    . yo

f

r

¥


1

Xj

x \

X


A*'*

<S'

'7 <!>//


2 ZlUL. 2010


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:10 000

str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 222, bl 130B, scara A, etaj P, apartament 1, mun. Ploiești, jud. Prahova.
Executant


Nume, prenume, semnătură, stampila

P.F. DragomirL. Traian "Leoteh"


Recepționat

Nume, prenume, funcție, semnătură, stampilaONC®

Carte Funciara Colectiva Nr. 63467


UAT


PARTEA I A - Foaia de avere


Nr. Cad.

Descriere imobil

w^prafata terenul (&ț/)

2093

Teren cu - CI -bloc

Str. Gh. Gr. Cantacuzino

Nr. 222

Bloc 130B

368,00 ■ y

--
Nr. tronson


130B


TOTAL_____

Descrierea pârtilor comune indivize


A

Nivel

Cod Unitate Individuala

Număr

Apartament

Nr. camere

Supraf. utila pe apart

Cota parti comune pe apart.

Cota parte teren

Pe apart

* • -■ %

Carte Funciara Individuala nr. *

Observații

3

4

5

6

7

8

9

10

11

parter

2093-C1-U1

1.

3

66.25

3.97%

25.28

in proprietate

parter

2093-C1-U2

2.

4

parter

2093-C1-U3

3.

4

1

2093-C1-U4

4.

3

1

2093-C1-U5

5.

4

1

2093-C1-U6

6.

3

1

2093-C1-U7

7.

3

2

2093-C1-U8

8.

3

2

2093-C1-U9

9.

4

2

2093-C1-U10

10.

3

2

2093-C1-U11

11.

3

3

2093-CI-UI 2

12.

3

3

2093-CI-UI 3

13.

4

3

2093-C1-U14

14.

3

3

2093-C1-U15

15.

3

4

2093-C1-U16

16.

3

4

2093-C1-U17

17.

4

4

2093-CI-UI 8

18.

3

4

2093-CI-UI 9

19.

3

-

-


Hol intrare, casa scării si hol acces palier pe nivel, subsol tehnic fara spatiile enumerate mai sus, terenul aferent blocului, instalații electrice, sanitare, canalizare, termoficare, spălătorie, uscatorie.Recepționat:electrica

s-a.


S.C, Filiala de Distribuție a Energiei Electrice


ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD

SUCURSALA de DISTRIBUȚIE _________PLOIEȘTI__________

Tel. 0244 405701 Fax 0244 405704 www.electrica.ro

Către POPESCU DANUT DUMITRU

PRAHOVA, loc. PLOIEȘTI, str. REPUBLICII, nr. 108, bl.l3B2, ap. 24

Urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată cu nr. 30101000396 din 04.08.2010 privind avizarea amplasării în PRAHOVA, loc. PLOIEȘTI, str. Cantacuzino Gheorahe Grigore, nr. 222, bl.!30B, scA, ap.l, cod postai 100492 a obiectivului reprezentând RE COMPARTIMENTARE APARTAMENT, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚA IN SALON INFR UMUSETARE SI CREEARE ACCES DIN EXTERIOR, conform planului anexat vă comunicăm următoarele:

In urma analizării documentației depuse, suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite :

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL NR.30101000396 / 04.08.2010

cu următoarele precizări:

• Pe planul de situație s-au trasat cu aproximație liniile electrice aeriene (LEA) kV și liniile electrice subterane (LES) kV pozate la o adâncime de circa 0,6 - lm.

Amplasamentul construcției față de elementele din teren și față de instalațiile electrice aeriene și subterane nu vor fi modificate și rămân neschimbate, conform planului anexat, respectându-se condițiile de coexistență impuse de prescripțiile energetice/normele tehnice energetice în vigoare, S.C. ELECTRICA S.A.- PE 101 A / 85 (republicat în 1993), PE 101/5 (republicat în 1993), NTE 003/04/00, NTE 007/08/00, PE 106/2003, l.LI - Ip 5- 89, SR 8591 / 1997:

 • - distanța minimă admisă între conductorul extrem al LEA, la deviație maximă și cea mai apropiată parte a clădirii, fără să constituie traversare, este de 3 m pentru LEA lkV < Un <=20 kV și de 4 m pentru LEA 20kV < Un <= 110 kV;

 • - traversarea peste clădiri de LEA de joasă tensiune este interzisă, cu excepția clădirilor civile, care pot fi traversate de linii cu conductoare torsadate, respectându-se distanțele minime de 1 m față de acoperiș și de 1,2 m față de coșul de fum;

 • - apropierea față de clădiri se realizează în funcție de categoria de pericol la incendiu a clădirii:

 • a) față de clădirile de categoriile A și B, distanța minimă de apropiere între axul LEA de joasă tensiune și peretele clădirii va fi de 1,5 ori înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere;

 • b) față de clădirile de categoriile C,D și E și clădirile civile, se vor respecta distanțele de 1 m pentru LEA joasă tensiune cu conductoare izolate și neizolate;

Distanța pe orizontală între un stâlp al LEA și orice parte a unei clădiri trebuie sa fie de minimum lm.

- distanța de siguranță în plan orizontal ale cablurilor pozate în pămâr^ț-^— față de fundații de clădiri este de minimum 0,’6 m.

 • • In cazul în care în zona de amplasament a construcției există insttâ^ții energetice ale altor destinatari decât S.C. ELECTRICA S.A., se va s^fiȘita acordul acestora .


 • • In situația în care pe terenul dumneavoastră se află ins^tEații energetice proprietate CEMTTT Ploiești , aveți obligația asigu^ăbir necondiționate a accesului personalului și a utilajelor CEMTJT Ploiești , pentru remedierea incidentelor, executarea reviziilor și a lucrărilor la aceste instalații.

 • • Construcțiile cu caracter provizoriu vor fi debranșate necondiționat de la rețeaua electrică, la solicitarea Consiliilor Locale.

 • • In timpul execuției lucrărilor, se vor lua măsuri de către constructor, pentru respectarea normelor de protecție a muncii privind lucrul în apropierea liniilor electrice aeriene sau subterane.

 • • Orice modificare a instalației de alimentare cu energie electrică solicitată de consumator va fi plătită integral de acesta, branșamentele electrice afectate de viitoarea construcție vor fi refăcute in soluție modernizată.

 • • Lucrările în instalațiile energetice vor fi realizate numai printr-o societate atestată de către ANRE. Pentru prevenirea avarierii instalațiilor (LES) cu utilaje de construcție sau autovehicule și pentru evitarea producerii de accidente, se vor efectua sondaje de identificare exactă a traseelor cablurilor electrice, numai cu asistență tehnică din partea C.E.M.T.J.T. PLOIEȘTI, str. MIHAI BRAVU , nr. 19., telefon 0244405888care va asigura delegat competent.

Prezentul AVIZ nu constituie autorizație pentru execuția instalației de alimentare cu energie electrică, și nici pentru execuția instalației de utilizare a energiei electrice, pentru execuția acestora fiind necesară solicitarea avizului tehnic de racordare.

Avizul de racordare se va solicita și obține separat, în conformitate cu reglementările privind tariful de racordare (HGR nr.90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public) .

Condiții speciale:

In caz de nerespectare a condițiilor din prezentul aviz, veți răspunde civil sau penal de consecințe, conform Legii nr. 13/2007, iar CEMTJT Ploiești nu va elibera aviz de racordare și nu va racorda construcția la rețeaua electrică.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. și a certificatului de urbanism nr. 960 / 24.06.2010 .

Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 68.20 lei, a fost achitat cu chitanța nr. / .

Termen de valabilitate: avizul este valabil, în intervalul de timp de la data emiterii avizului pana la data la care expiră certificatul de urbanism

in baza căruia a fost emis și pe perioada de existență a construcției, cu

respectarea prevederilor legislației in vigoare'

S--J- «


■w


7*


,T”

/


■ r;


b, d


x'.;

• }


r» >•


■<f \

\\


Șef CEMTJT Ploiești


'<rl


U

r

s


■n


*S             ,i


întocmit


ING BULAREANU ALEXANDRU


Prezentul aviz are anexate 1 planuri de situație vizate spre neschim de CEMTJT Ploiești

Spre știința : C.E.M.T.J.T. PLOIEȘTI

C.E.110 kV PloieștiROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI30423


din 27-05-2010


CERTIFICAT DE URBANIS

Nr. _________960 _____Din: ? 4 |(JN. 2010LOCUINȚA IN SALON


ÎNFRUMUSEȚARE SI CREARE ACCES DIN EXTERIOR IN ACESTA

Ca urmare cererii adres atede                   POPES CU D ANUT DUMITRU

cu dorniciliul\s ediul in județul________PRAHOVA___, locafitatea_____________PLOIEȘTI

satul____:____, sectorul ~     , cod postai______________:______________

strada____REPUBLICE_____snr. 108        __13B2

sc. A ___,et.______7____,ap. .. „.24______ , tel./fax _______________z_______________, e-mail___:_________-_______________

si ________________________________POPESCU DANIELA-LQREDANA

cu domiciliul\s ediul in județul___ Prahova            ^localitatea ______________PLOIEȘTI

satul__________1_______, sectorul____:_____, cod postai _________.    ______________

sat/strada______REPUBLICII____nr 108         ____________13B2

sc. A___   3 eț 7_____, ap. 24

înregistrata la nr.             304238             din        27-05-2010

pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești,

satul______’_____________, sectorul____2___, cod postai:___

strada str- GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr> 222  ' bl               130B

•5


209

/

1999

5

5

3


sc. A , et. P , ap.__1___, sau identificat prin:____

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr.

faza__JPUG ~      aprobata prin Ho t ararea Cons iliului Local nr. _209/1999 _________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SECERTIFICA:

A

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietatea particulara, conform Contractului de vanzare-cumparare nr.87/26.01.2010.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

*

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale : zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare.

Terenul se incadreaza in zona valorica B. conformH.C.L. nr.316/2002.

*


 • 3. REGIMUL TEHNIC


UTR-N-2; Lb. Se recomanda ca documentația tehnica sa fie intocmita de SC CONSPROIECT SA proiectantul inițial al blocului 130B, conform competentelor stabilite de Legea nr.50/1991, republicata, in conformitate cu P.U.G. siR.L.U. aprobate de H.C.L nr.209/1999.

In cazul in care documentația tehnica va fi intocmita de alt proiectant autorizat, se va solicita acordul SC CONSPROIECT SA, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare.

Utilizări permise: locuințe in blocuri, instituții publice, servicii profesionale, sociale si profesionale, comerț, activitati nepoluante.

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existentei unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicata, Legii nr. 10/1995.

Utilizări interzise : orice unitati economice poluante si care generează trafic intens; locuințe pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada conformart.30 din R.G.U.

%

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE -RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA -

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - SCHIMBARE DESTINAȚIE - DIN LOCUINȚA IN SALON ÎNFRUMUSEȚARE                            -

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CLĂDIRI CU FUNCȚIUNI DE LOCUINȚE COLECTIVE - CREARE ACCES DIN EXTERIOR-

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIEDECONSTRUIRESAU AUTORIZAȚIE DE DES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚIILE ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANE M:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului: AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 loc. PLOIEȘTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CEsi prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanismse comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incad'rarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:


După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.

*<  ■ tea *         *■**■->  r4-* r       A» ■ «« *    44 * ad * «f     &        ■ ■■        -■ te r* ■■ ■ r ■           *      * • •»        ■ m ■ P wr *                ■ >4         ■■ ■ v        4 te M                    fr ț* ■■ f    » ■ r * ■     vd ■ «      te 44*                  te ■ te»   +• *  ■ rteii*                                          4 *  *« ■ b    vte ■    ■ q      4               W           4

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

ra d


d*                         R                   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  »                     ►

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

4

5 .CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONS TRUIRE / DES FIINȚARE VA FI INS OTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

•* z'


A

/

•x

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plân cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

1 h

 • *

 • *

- acordul asociației de locatari

s<s

Lx -

ir declarații notariale: - acordul vecinilor pentru schimbarie destinație din locuința in salon infrumusatare (tabt nume, prenume, act identitate si semnaturi - original).

Conform art. 27, alin.6 din Ordinul nr.839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: “refuzul nejustificat de a-si da acordul se constata de către instanța de judecata competenta, hotararea acesteia urmând sa fie acceptata de către emitentul autorizației de construire/desfîintare in locul acordului vecinilor”;

- declarație notariala, din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul vreunui litigiu, aflat pe rolul instanțelor judecătorești;

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

Q D.T.A.C.                  □ D.T.O.E.

□ D.T.A.D.


 • d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

  d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

  S alimentare cu apa

  gaze naturale

  Alte avize/acorduri

  H canalizare

  \/l telefonizare

  Q alimentare cu energie electrica

  □ salubritate

  □ alimentare cu energie termica

  □ transport urban

  d.2) avize si acorduri privind:

  □ securitatea la incendiu

  □ protecție civila

  LJ sanatatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - plan pe suport topografic conform Legii nr.50/1991,-republicata, vizat de O.C.P.I. Prahova (daca accesul exterior afecteaza domeniul public);

d.4) Studii de specialitate

 • e) actul administrativa! autoritatii competente pentru protecția mediului;

 • f) dovada privind achitarea taxelor legale. Documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

taxa emitere autorizație de construire 0.01 din valoarea devizului general al lucrării

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrărilor

NOTA: documentația tehnica, pe baza careia se va solicita eliberarea autorizației de construire, va fi insotita de următoarele:

 • - documentația tehnica (in 2 exoriginale) va avea cadrul conținut stabilit prin anexa 1 a Legii nr. 50/1991, republicata, corelata cu cerințele avizelor si acordurilor solicitate si va fi intocmita, semnata si verificata conform H.G.R. nr. 925/1995, Legea nr. 184/2001, Codul Civil, O.M.S. nr. 536/1997, Legea nr. 114/1996;

 • - rezolvarea situației juridice a terenului (daca se afecteaza domeniul public);

 • - plan anexa la actul de proprietate;

 • - dovada de luare in evidenta a proiectului la O.A.R.;

 • - anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire.rbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

4NDREI-UVIU


M AZÂLU M

&ARHITECT SEF,

MUNTEANU SIMONA-ELENAOR ApjlINCT,

NEAGU      RCELAAchitat taxa de 6 lei, conform chitanței nr. 155530 din 27-05-2010


Prezentul certificat de urbanisma fost transmis solicitantului direct / prin posta Ia data deDirecția Regionala Centru de Distribuție

Punct de lucru Ploiești

Serviciu Inginerie Rețea - Birou ABDP+CI Com. Blejoi, sat Blejoi, nr. 956

Jud. Prahova

Cod postai 107070

Contact-retelecentru@distrigazsi.id-retele.ro


D-l POPESCU DANUT DUMITRU

Str. Republicii nr. 108

Bl. 13B2 , Sc. A , ap. 24

Jud. Prahova , Mun. Ploiești Cod. Postai :

Interlocutor: Anca Simionescu

Tel. serviciu: 0244409497

Referitor la documentația dvs. inregistrata cu nr. 8945 din 28.07.2010 , prin care solicitați avizul pentru lucrări de construire - clădiri cu funcțiuni de locuințe colective - recompartimentare interioara; lucrări de construire — clădiri cu funcțiuni de locuințe colective - schimbare destinație din locuința in salon de înfrumusețare ; lucrări de construire - clădiri cu funcțiuni de locuințe colective -creare acces din exterior- str. Gh. Gr. Cantacuzino , nr. 222 , Bl. 130B ,Sc. A ,ap. 1 , Mun. Ploiești, jud. Prahova, va restituim planul de situație scara 1:500 proiect nr. /2010 elaborat de Serban Broasca , completat cu datele solicitate si va transmitem următoarele:

 • 1.  Pe planul de situație s-a trasat orientativ rețeaua de gaze naturale existente, aflata în exploatarea societății noastre .

 • 2.  Lucrarea propusa , nu afecteaza rețeaua de distribuție gaze naturale .

In urma analizării documentației depuse se emite :

AVIZ FAVORABIL NR. 2 / 0560/11.08.2010

Cu mențiunea :

1. Se vor respecta prevederile NTPEE-2008 si a Legii Gazelor nr. 351-2004 cu privire la pastrarea zonelor de siguranța si protecție fata de conducta de gaze naturale .

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii, conform Ordinului 47/ 2003 emis de

Ministerul Economiei siComerțului, pentru amplasamentul propus in planul de situație si conform

- tj-

s-


1 'K. ***■- ’

Certificatului de Urbanism nr. 960/24.06.2010.

DIRECTOR,


Sef Serviciu Inginerie Rețea ,

Cornel M ARINESCU? .

Ana DRAGULINESCU


J                                                          »       ■_   ■

PrezentuTaviz este insotit de următoarele documente : Planul de situație sc. 1:500DEP. INVENTARIEREA RESURSELOR

COMP. INVENTARIEREA RESURSELOR-PRAHOVA Ploiești, Str. Șt. Greceanu, Nr. 1, telefon 404268

Număr înmatriculare Registrul Comerțului: J 40/1848/1998

Cont Nr.RO34 BPOS 8500 2717 772R OLOI


Către BENEFICIAR, POPESCU DÂNUȚ DUMITRU Ploiești, str. Republicii, Nr. 108

AVIZ CONDIȚIONAT

Referitor la documentația prezentată prin care solicitați avizul unității noastre pentru lucrarea “ RECOMPARTIMENTARE APARTAMENT, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SALON ÎNFRUMUSEȚARE ȘI CREARE ACCES DIN EXTERIOR ÎN ACESTA, PE STRADA GH. GR. CANTACUZINO, NR. 222, BL. 130B, SC. A, AP. 1, PARTER, ORAȘUL PLOIEȘTI “ vă înapoiem un exemplar plan de situație pe care s-au figurat cu aproximație rețelele telefonice existente în zonă, și vă comunicăm următoarele:

A

In zona amplasamentului propus pentru construirea balconului, unitatea noastră are pozat pe zidul blocului, un cablu telefonic aerian, care asigură telefonizarea acestui bloc.

Având în vedere această situație, unitatea noastră AVIZEAZĂ CONDIȚIONAT construcția

acestui balcon, cu respectarea următoarelor măsuri, menite a proteja traseul cablului telefonic aerian:

 • •  La începerea lucrării beneficiarul va solicita în teren, un delegat Romtelecom, în prezența căruia va fi identificat traseul cablului telefonic pozat aerian pe peretele blocului și totodată va fi identificată zona de conflict dintre acest cablu și lucrările propuse de dvs. In acest sens, se va lua legătura cu șeful Dep. Tc. Prahova, telefon 0244/404103, fax 0244/404210.

 • • NU VOR ÎNCEPE LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE A BALCONULUI DECÂT DUPĂ CE DELEGATUL ROMTELECOM A VERIFICAT SITUAȚIA PE TEREN.

 • •  În funcție de condițiile concrete din teren, delegatul de telecomunicații va stabili masurile corespunzătoare de protecție a cablului telefonic pozat aerian pe peretele blocului, precum și poziția viitoare a acestuia prin interiorul sau exteriorul acestuia.

 • •  în cazul în care traseul cablului telefonic va rămîne pe zidul blocului prin interiorul balconului ce se va construi, beneficiarul va proteja traseul acestuia printr-un canalet și va permite accesul salariaților ROMTELECOM ori de cite ori este nevoie, să intervină pentru remedierea deranjamentelor telefonice.

A

 • •  In situația în care cablul telefonic va fi deteriorat din vina beneficiarului balconului, acesta va suporta contravaloarea pagubelor produse.

 • •  Nerespectarea de către beneficiar a măsurilor de mai sus, atrage nulitatea avizului și suportarea contravalorii pagubelor.

 • •  Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost fumozate, ca și transmiterea lor altor terți.

 • •  Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data ROMTELECOM. Taxa de aviz s-a achitat cu

  eliberării și se taxează conform tarifelor

  %


A’

Director Relații Locale

Ing. Iosif Alexe

’                K                                           * 7

S ■

A

întocmit Șerban V.


Copii: Departament Tc. Prahova, Ing. Iosif Alexe
Ref: CIO- 1516

DIRECȚIA DISTRIBUȚIE

Adresa completa: Str. Văleni, nr. 1-3, bl.33 IK, Cod postai 100046, Ploiești, Prahova

Tel: 0244-594579, 0244-529312

Fax:0244-594580, 0244-597767

Ploiești,Nume prenume / adresa* Popescu Danut Dumitru Bulevardul Republicii, nr. 108 bloc 13B2, scara A, ap.24.


Urmare adresei dumneavoastră înregistrata la S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. cu nr. CIO - 1516, prin care ne solicitați avizul pentru lucrarea "Recompartimentare apartament, schimbare destinație din locuința in salon înfrumusețare si creare acces din exterior in acesta ''

L

va transmitem un exemplar cu situația rețelelor pe care le deținem in zona.

Va precizam ca pe terenul situat in Ploiești, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 222, bloc 130B, scara A, parter, apartament 1 (zona "BALCON PROPUS") nu avem amplasate rețele de termoficare, conform planului anexat.

Urmare a verificării documentației depuse pentru lucrarea de " Recompartimentare apartament, schimbare destinație din locuința in salon înfrumusețare si creare acces din exterior in acesta " cu amplasamentul sus menționat se acorda AVIZ FAVORABIL , fara observații.

Valoarea taxei de avizare este de 95,66 lei, fara TVA, conform Notei de serviciu P137/28.03.2006, modalitatea de achitare a taxei fiind direct la caseria SC Dalkia Termo Prahova SRL sau prin ordin de plata in cont RO 45 ABNA 3000264100167351 deschis la RBS BanK Ploiești.

Director Ge Pavel Mick^


Manager Exploatare Distribuție si Servicii
Ing. Adrian Ionitoaei

S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova

Nr. RC: J29/888/28.04.2004, Cod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON

Str. Republicii nr. 108

BI.13B2, ap. 24 100385 Ploiești

Ploiești, 19.07.2010

Referitor: adresa 4609/13.07.2010 - str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.222, bl.130B, ap.1 Referința noastra: DE/SP/MT -1068.10

SC Apa Nova Ploiești SRL eliberează aviz amplasament pentru obiectivul: "recompartimentare apartament, schimbare destinație din locuința in salon infrumusetare si creare accse din exterior in acesta” conform Certificatului de Urbanism nr. 960/ 24.06.2010, eliberat de Primăria Ploiești, plan de situație sc.1:500, eliberat de ONCGC Ploiești, proiect intocmit de c.arh. Broasca Serban, impreuna cu planul de situație ANP scara 1:500 completat cu datele solicitate.

Pe planul de situație s-au trasat orientativ rețelele de apa si canalizare aflate in administrarea societății noastre.

Lucrările propuse nu afecteaza rețeaua de apa potabila sau rețeaua de canalizare.

In urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL NR. 455/ 2010

Cu următoarele precizări:

*

•l

- Avizul este valabil numai impreuna cu planul rețelelor de apa potabila si canalizare si numai după respectarea condițiilor impuse;

- Se va respecta HGR 930/2005 privind instituirea zonelor de protecție sanitara pentru perimetrele fronturilor de captare, a stațiilor de pompare si a conductelor de aductiune;

- Se vor respecta reglementările in vigoare (STAS 8591/1991), privind amplasarea de construcții fata de rețelele de apa potabila si canalizare si nota din plan in zonele de intersecție sau paralelism cu rețelele de apa si / sau canalizare; se vor lua masuri de protecție in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare si a notei din plan;

- Se vor respecta prevederile HCL 320/2007 art. 141 (condițiile de racordare la rețeaua publica de canalizare) si art 92 (obligativitatea bransarii la rețeaua de apa);


APA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10, 100330 Ploiești, RomâniaTel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti@apanova-ploiesti.ro

Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711

Ui


APA NOVA


,Z

s r


'S


z

jr z .-Zz

//c -

; ?       k*

ț —

ii' ,

’. *, *

\x z

X

s X

X

s

- Rețelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se vor executa sondaje prin săpătură manuala, solicitând asistenta tehnica din partea SC APA NOVA Ploiești SRL ;


Ploiești

/


■*


t.


«•


- Lucrările de săpătură si umplutura se vor executa cu atentie, pentru a evita deteriorarea sau avarierea rețelelor de apa si canalizare existente, precum si a branșamentelor de apa si a racordurilor de canalizare;

- Avarierea si deteriorarea rețelelor publice de apa si canalizare de către constructor/ beneficiar, se vor sancționa si suporta de către cei vinovati, conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 94 (cu modificările si completările ulterioare in vigoare), remedierea efectuandu-se de către SC APA NOVA Ploiești SRL, pe cheltuiala constructorului/ beneficiarului. Cantitatea de apa pierduta din cauzele menționate mai sus, va fi stabilita si facturata celor vinovati de producerea avariei;

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data elaborării.

Pentru situațiile deosebite sau urgente se va apela call-center SC APA NOVA Ploiești SRL la telefoanele :

0800 800 923/ 0244 407630.

Alte obligații; CONVENȚIE DE INCENDIU : DA □; NU țl

CONVENȚIE DE DEVERSARE : DAD NUMihaela PQSSA Sef SerVipJu Proiectare

£ / A"

/

4 •* .

APA

S-a cerut autentificarea prezentului act


Af

Ir*


Subsemnatul: POPESCU DANUT-DUMITRU, domiciliat in mun. Plofe^VEb^lt Republicii, nr. 108, bl. 13B2, et. 7, ap. 24, jud. Prahova, declar pe proprie ras^urtoeisCT cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 292 din C. pen., cu privire la falsul in declaratttpfgȘțs semnaturile din tabelul anexat, prin care proprietarii din blocul nr. 130B, situat in municipiul

Ploiești, str. Gheorqhe Griqore Cantacuzino, nr. 222, si-au dat acordul pentru recompartimentare apartament si funcționarea unui salon de infrumusetare, la parterul blocului, in apartamentul nr. 1, proprietatea mea si a soției mele, Popescu Daniela-Loredana, sunt autentice. —---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dau prezenta declarație spre a servi la primărie, la Serviciul Urbanism si oriunde va fi necesar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnoredactat și autentificat la Biroul Notarului Public Tudose Maria, astăzi, data autentificării, în 2 exemplare din care 1 s-a inmînat părții.--------------------------------------------------


ROMANIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC TUDOSE MARIA

STR. G-RAL. TRAIAN MOSOIU, NR.2, BL. TOLSTOI, SC.D, AP.20 LOC. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA cod operator 1026

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 536a din ANUL 2010 LUNA NOIEMBRIE ZIUA 15

în fața mea, TUDOSE MARIA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

1. POPESCU DANUT-DUMITRU, domiciliat in mun. Ploiești, B-dul Republicii, nr. 108, bl. 13B2, et. 7, ap. 24, jud. Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 903125 eliberat in 02.03.2010 de SPCLEP Ploiești, CNP 1821005213524, in nume propriu,

care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat

toate exemplarele.

In temeiul art. 8 lit. b din Legea 36/1995, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 20 lei, TVA de 4,80 lei cu BF nr.        / 2010 / Biroul Notarial.

NOTAR PUBLIC, TUDOSE MARIA


-~u 7

AL,

•KatCv-p V'A*j<fv 2^Ls^ e>^

J'<\Xvw AXa^Xvo ^A-Jc “S^SaaJvv        Ă |J

, sfcA^x XâUj^ ,z yi i

/ 'SrAwvoXj< (S^u e^Ly (2 f Vx/kA

/ g (H^ptu c t' l <4


r

F ti (            ‘'VJ

oc A AM

Subsemnatul: POPESCU DANUT-DUMITRU, domiciliat in mun. Ploiesfe^jfu? Republicii, nr. 108, bl. 13B2, et. 7, ap. 24, jud. Prahova, declar pe proprie rasp^^ten*, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 292 din C. pen., cu privire la falsul in declarativei apartamentul nr. 1, proprietatea mea si a soției mele, Popescu Daniela-Loredana, situat in municipiul Ploiești, str. Gheorqhe Griqore Cantacuzino, nr. 222, bl. 130B, sc. A, parter, județul Prahova, compus din 3 camere de locuit si dependințe, in suprafața utila de 66,25 m.p., nu formează obiectul nici unui litigiu pe rolul instanțelor sau cu terte persoane fizice, juridice, autoritati. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MV V


Dau prezenta declarație spre a servi la primărie, in vederea obținerii certificatului de urbanism si oriunde va fi necesar.-------------------------------------------------------------------------------

Tehnoredactat și autentificat la Biroul Notarului Public Tudose Maria, astăzi, data autentificării, în 2 exemplare din care 1 s-a inmînat părții.--------------------------------------------------


ROMANIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC TUDOSE MARIA

STR. G-RAL. TRAIAN MOSOIU, NR.2, BL. TOLSTOI, SC.D, AP.20 LOC. PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA cod operator 1026

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. _ din ANUL 2010 LUNA NOIEMBRIE ZIUA 15

în fața mea, TUDOSE MARIA, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

1. POPESCU DANUT-DUMITRU, domiciliat in mun. Ploiești, B-dul Republicii, nr. 108,

. bl. 13B2, et. 7, ap. 24, jud. Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 903125 eliberat in 02.03.2010 de SPCLEP Ploiești, CNP 1821005213524, in nume propriu,

care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat

toate exemplarele.S-a perceput onorariul de 20 lei, TVA de 4,80 lei cu BF nr.         2010 / Biroul Notarial.

NOTAR PUBLIC, TUDOSE MARIA

I*"'


rJWWrWWT >

N2_?1b «li*/_ .''J_?_L

•““Wk

4. »               ......


4UHEStU.IU-riMULA

• » f *»4»T»3r : nnucwEtnțMiaț

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA .

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI < EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 63467


A. Partea l-a

Nr. crt


Nr. cad sau topo


Descrierea imobilului


CAD:

2093/130B;A;1


Adresa: Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 222, Bl. 130B, Sc. A, ET. Parter, Ap. 1

Descriere: apartament compus din 3 camere si dependințe cu Su=66,25 mp, Sc=82,85 mp

Parti de uz comun: casa scării, hol acces, subsol tehnic,


instalații electrice, apa, gaze, canalizare Cota din părțile de uz comun: 3.97/100


Cartea funciara cu nr. 63467


Nr. cerere Ziua Luna

AnuL


4106

03

02 2010Comuna/oras/municipiu Ploiești


Observații


C ind=3,97%

S teren aferent=25,28 mp in proprietate balconul este înscris in cartea funciara nr. 63707 a localității Ploiești avand număr cadastral provizoriu 105487


Comuna/oras/municipiu Ploiești


B. Partea a II-a

Cartea funciara cu nr. 63467


Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

2

POPESCU DANUT-DUMITRU PROPRIETATE cu titlu de cumpărare ca bun comun, cf. act 4106/2010

3

POPESCU DANIELA - LOREDANA PROPRIETATE cu titlu de cumpărare ca bun comun, cf. act 4106/2010

Comuna/oras/municipiu Ploiești

C. Partea a lll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

Asistent - registrator,


Cartea funciara cu nr. 63467


Nr. cerere Ziua Luna Anul


HlW«rEț3ilKVll

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

02


Cartea funciara cu nr. 63707


Comuna/oras/municipiu PloieștiNr. crt

~i


Nr. cad sau topo


Descrierea imobilului


Observații


CAD: 1054Adresa: Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino,masurata 4 MP (din acte 4 MP)


Descriere: teren intravilan curți construcții, in suprafața masurata de 4 mp, in suprafața din acte de 4 mp, cu destinația terenuri aflate în intravilane(TDI) si cu următoarele construcții :C1 - BALCON - in suprafața de 4Cartea funciara cu nr. 63707


Comuna/oras/municipiu Ploiești


B. Partea a ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

MUNICIPIUL PLOIEȘTI -domeniu privat PROPRIETATE , cf. act 65247/2009

3

POPESCU DANUT DUMITRU PROPRIETATE cu titlu de cumpărare ca bun comun, cf. act 4111/2010

4

POPESCU DANIELA LOREDANA (soți)

Cartea funciara cu nr. 63707                                                                               Comuna/oras/municipiu Ploiești

C. Partea a lll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

1

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI ADMINISTRARE , cf. act 65247/2009

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

Asistent - registrator,
STANCUTU MADALINA CLAUDIA

Cartea funciara cu nr. 63707

MK

..«f

” ■ ■>

• v: .”^7’7

Afl KS.....................

wiucîaiiiHeBiuaiJk

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

■.


Nr. cerere Ziua

Luna Anul


40942Cartea funciara cu nr. 63467


Comuna/oras/municipiu Ploiești


A. Partea l-a

Cartea funciara cu nr. 63467


Nr. crt

Nr. cad sau topo

Descrierea imobilului

Observații

1

CAD:

2093/130B;A;1

Adresa: Ploiești, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 222, Bl. 130B, Sc. A, ET. Parter, Ap. 1

Descriere: apartament compus din 3 camere si dependințe cu Su=68 mp

Parti de uz comun: casa scării, hol acces, subsol tehnic, instalații electrice, apa, gaze, canalizare

Cota din părțile de uz comun: 3.97/100

C ind=3,97%

S teren aferent=25,28 mp in proprietate balconul este inscris in cartea funciara nr. 63707 a localității Ploiești avand număr cadastral provizoriu 105487

Comuna/oras/municipiu Ploiești

B. Partea a ll-a

Cartea funciara cu nr. 63467


Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

2

POPESCU DANUT-DUMITRU PROPRIETATE cu titlu de cumpărare ca bun comun, cf. act 4106/2010

3

POPESCU DANIELA - LOREDANA PROPRIETATE cu titlu de cumpărare ca bun comun, cf. act 4106/2010

4

se noteaza actualizarea informațiilor cadastrale conform documentației tehnice avizate , cf. act 40942/2010

Comuna/oras/municipiu Ploiești


Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

I        | NU SUNT                                                                              |

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

Asistent - registrator,
MĂRGĂRIT ANAMARIA RODICA

Dosarul nr. 40942 /19.07.2010

ÎNCHEIERE Nr. 40942


istrator POLEACU NICOLETA RADMILA

Asistent - registrator MĂRGĂRIT ANAMARIA RODICA

Asupra cererii introduse de PFA DRAGOMIR TRAIAN privind ACTUALIZARE INFORMAȚII CADASTRALE, si in baza documentelor atașate:

 • - declarație autentica nr. 2030/07.07.2010 emis de NP NECULAE AURELIAN;

vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la inscriere, fiind indeplinite condițiile prevăzute de art. 48 din legea 7/1996 republicata, tariful de 0.00 lei achitat prin documentul de plata:

 • - chitanța nr. 0/19.07.2010 in suma de: 0.00 lei,

pentru serviciul: 262

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:

-imobilul cu numărul cadastral 2093/130B;A;1 apartament compus din 3 camere si dependințe cu Su=68 mp înscris in cartea funciara cu numărul 63467 a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, proprietatea lui POPESCU DANUT-DUMITRU de sub B.2, POPESCU DANIELA - LOREDANA de sub B.3 si sa se efectueze următoarele înscrieri: - se noteaza actualizarea informațiilor cadastrale conform documentației tehnice avizate sub B.4 din cartea funciara cu nr. 63467/Ploiesti;

Prezenta se va comunica pârtilor.

Cu drept de plângere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara.se înscrie in cartea funciara si se soluționează de instanța competenta din circumscripția in care se afla imobilul.

Data la data de: 16/08/2010

Registrator,

Asistent - registrator,

MĂRGĂRIT ANAMARIA RODICA


POLEACU NICOLETA

■f


■j


s"-


’r -

/


r 1            % ih

\    •, *• rfr *

■ *’ i r , " *

W


4 _

■              A • T: B .fcH ■ • ■

rvniarkzciKtBmul


JLflIK"

1 *

ț

-                     r*


BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI

Dosarul nr. 4106 / 27.01.2010

> •

ÎNCHEIERE Nr. 4106

Registrator POLEACU NICOLETA RADMILA Asistent - registrator TOMA ALINA

Asupra cererii introduse de BNP LASLO CRISTINA CARMEN - Prahova privind INTABULARE

DREPT DE PROPRIETATE,


si in baza documentelor atașate:


- contract vanzare-cumparare nr. 87/26.01.2010 emis de NP LASLO CRISTINA; vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la înscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 48 din legea 7/1996 republicata, tariful de 165.00 lei achitat prin documentul de plata:

- chitanța nr. 0142719/26.01.2010 in suma de: 165.00 lei,

pentru serviciul: 232

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:

- imobilul cu numărul cadastral 2093/130B;A;1 apartament compus din 3 camere si dependințe cu Su=66,25 mp, Sc=82,85 mp înscris in cartea funciara cu numărul 63467 a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, proprietatea lui MARIN NICOLAE de sub B.1 si sa se efectueze următoarele înscrieri: - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cu titlu de drept cumpărare ca bun comun in favoarea: POPESCU DANUT-DUMITRU sub B.2 din cartea funciara cu nr. 63467/Ploiesti; , POPESCU DANIELA - LOREDANA sub B.3 din cartea funciara cu nr. 63467/Ploiesti;

Prezenta se va comunica pârtilor.

Cu drept de plângere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara,se înscrie in cartea funciara si se soluționează de instanța competenta din circumscripția in care se afla imobilul.

Data la data de: 03/02/2010

Registrator,Asistent - registrator, TdWÎÂAUKfA


BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI

Dosarul nr. 4111 / 27.01.2010

ÎNCHEIERE Nr. 4111

Registrator POLEACU NICOLETA RADMILA Asistent - registrator STANCUTU MADALINA CLAUDIA

Asupra cererii introduse de BNP LASLO CRISTINA CARMEN - Prahova privind INTABULARE DREPT DE PROPRIETATE, si in baza documentelor atașate:

 • - contract vanzare-cumparare nr. 87/26.01.2010 emis de NP LASLO CRISTINA CARMEN; vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la inscriere, fiind indeplinite condițiile prevăzute de art. 48 din legea 7/1996 republicata, tariful de 60.00 lei achitat prin documentul de plata:

 • - chitanța nr. 0142720/26.01.2010 in suma de: 60.00 lei, pentru serviciul: 232

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:

- imobilul cu numărul cadastral 105487 teren intravilan curți construcții, in suprafața masurata de 4 mp, in suprafața din acte de 4 mp, cu destinația terenuri aflate în intravilane(TDI) si cu următoarele construcții :C1 - BALCON - in suprafața de 4 mp. inscris in cartea funciara cu numărul 63707 a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, proprietatea lui MUNICIPIUL PLOIEȘTI de sub B.1, MARIN NICOLAE de sub B.2 si sa se efectueze următoarele înscrieri: - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cu titlu de drept cumpărare ca bun comun in favoarea: POPESCU DANUT DUMITRU sub B.3 din cartea funciara cu nr. 63707/Ploiesti; , POPESCU DANIELA LOREDANA sub B.4 din cartea funciara cu nr. 63707/Ploiesti (soți)

Prezenta se va comunica pârtilor.

Cu drept de plângere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara.se înscrie in cartea funciara si se soluționează de instanța competenta din circumscripția in care se afla imobilul.

Data la data de: 03/02/2010

Registrator,


POLEACU NICOLETA BACO


Asistent - registrator,

STANCUTU MADALINA CLAUDIA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULA ȚIE, COMER Ț, TURISM, A GRICUL TURĂ ȘI PROMO VARE OPERA ȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Popescu Dănuț - Dumitru și Popescu Daniela — Loredana în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130 B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei cai de acces (trepte)

și a emis:
PREȘE Bolocan Iâli
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Popescu Dănuț - Dumitru și Popescu Daniela - Loredana în vederea extinderii construcției proprietate personală situată în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei căi de acces (trepte).


PREȘEDIN Bolocan Iulian
Data: