Hotărârea nr. 244/2011

Hotãrârea nr. 244 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Barbu Valentin-Virgil si Barbu Nicoleta în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, str. Persani nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 244 privind concesionarea directă a unui teren către Barbu Valentin-Virgil și Barbu Nicoleta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Perșani nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către domnul Barbu Valentin-Virgil și doamna Barbu Nicoleta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Perșani, nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 18.01.2011, 07.06.2011 și 12.07.2011;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Perșani, nr. 5, bl. 92, sc.A, ap. 3, parter, în suprafață de 2,97 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către PFA Ing. Costin Otava care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Perșani, nr. 5, bl. 92, sc.A, ap. 3, parter, în suprafață de 2,97 mp, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Barbu Valentin-Virgil și Barbu Nicoleta, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Perșani, nr. 5, bl. 92, sc.A, ap. 3, parter, în suprafață de 2,97 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la această adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N. Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 60,04 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Persani nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter, în suprafață de 2,97 mp atribuit către domnul Barbu Valentin-Virgil și doamna Barbu Nicoleta.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toată durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

A                   #

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iulie 2011.Contrasemnează Secretar Oana C riști na Iacob

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


'                                 ........ r. r.. _j.f I

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren catr|i Bi Virgil și Barbu Nicoleta în vederea extinderii apartamentului proprie^ în Ploiești, str. Perșani nr. 5, bl. 92, se. A, ap. 3, parter, prin edificarea

în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art. 15, litera e), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Barbu Valentin-Virgil și doamna Barbu Nicoleta, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, str. Persani, nr. 5, bl. 92, se. A, ap. 3, parter, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 2435/23.04.1999, au solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 18574/21.10.2010, nr. 8613/19.05.2011 si nr. 8613/30.06.2011, concesionarea terenului în suprafață de 2,97 mp situat la adresa sus menționată, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafață de 2,97 mp adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Persani, nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3, către domnul Barbu Valentin Virgil și doamna Barbu Nicoleta pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționată.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar:

Cristian DumitruCo

V alenkin/Marcu

Costel Horghidan I

Iulian Bolocan vMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Virgil și Barbu Nicoleta în vederea extinderii apartamentului proprietate p în Ploiești, str. Perșani nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, tară licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 18574/21.10.2010, nr. 8613/19.05.2011 și nr. 8613/30.06.2011, cu documentația aferentă anexată, domnul Barbu Valentin-Virgil și doamna Barbu Nicoleta, în calitate de proprietari, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 2435/23.04.1999, ai apartamentului situat în Ploiești, str. Perșani, nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter, solicită concesionarea terenului în suprafață de 2,97 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafață de 2,97 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Perșani, nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3 face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 984/24.06.2010, terenul propus spre concesionare are folosința actuală - curți construcții și se încadrează în zona valorică B conform prevederilor Hotărârii nr. 316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Domnul Barbu Valentin-Virgil și doamna Barbu Nicoleta au obținut avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 984/24.06.2010.

Cererea domnului Barbu Valentin-Virgil și doamnei Barbu Nicoleta prin care solicită concesionarea terenului în suprafață de 2,97 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str. Perșani, nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter prin edificarea unui balcon a fost analizată în cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 18.01.2011 și a fost avizată favorabil.

Prin adresa nr. 8613/30.06.2011, domnul Barbu Valentin-Virgil a transmis un raport de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, pentru terenul in suprafața de 2,97 mp situat în str. Perșani, nr. 5, bl. 92, sc. a, ap. 3.

în cadrul ședinței din data de 12.07.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, comisia a emis aviz favorabil, pentru inițierea unui proiect de hotărâre.


Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. ALEXANDRU, transmis prin adresa nr. 8613/30.06.2011, valoarea ter apartamentului situat în str. Perșani, nr. 5, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter, în mp a fost stabilită la 120 euro/mp, rezultând o valoare totală de 356 1501 lei la un curs de 4,2160 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenu^Qd'stț

2,97 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Perșani, nr. 5, bl.

către domnul Barbu Valentin-Virgil și doamna Barbu Nicoleta în vedere inderii apartamentului proprietate personală prin edificarea unui balcon, pe o perioadă de 49 ani. Considerăm că este necesară recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redevență anuală de 60,04 lei. Redevență stabilită se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

9          9 i                           jf

F /     / f                jT

/ f .  /      / JA

k fj      J /i I


Florin Petrache

/ -

VIZAT,


ȘEF SERVICIU, Gabriela Mândruțiu $

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,


ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR E CUTIV,

SimDIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Cristina Vlaicuîntocmit:

Georgiana Ilie


SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU PLAN DE SITUAȚIE

SC 1 : 500

JUD. PRAHOVA

TERITORIUL: Mun. Ploiești , Intravilan Str. Persani Nr.5, Bl.92, Sc.A, Parter, Ap.l NUMI- PROPRIETAR: Barbu Valentin Virgil si Barbu Nicoleta


AC I DL PROPj Contract de Vanzare Cum parare Nr.2435/23.04.1999

NUMĂRUL CADASTRAL PROVIZORIU AL BUNULUI IMOBIL: 1X65-CI-A-U3

i

NORD


li)

170.-12


I 70.42
INVENTAR DE COORDONATE. TEREN CE IJRMEAZA A 1 I CONCESIONAT

!*C(

X

Y

Disl

l

382060 05

577606 4 7

2.70

382059 80

577609.15

110

3

382058 69

577609.1 1

2.70

4

382058 95

577606 42

1.10

S - 2.97 tnf

1.


VIZAI:

O.C.E.I. PRAHOVA GONI I EGII 50/1991 REP..IA I I M DE COORDONATE: STEREO '70

PROIECTANT AUTORIZAT DE /A.N.C.P.L:

S.C. TOPOCAD GEO S.R.L.

p l □ i f: s - r i CERTIFICAȚI DE AUTORIZAREA' SOCIETATE,

SERIA B, Nr. 529/13.‘12. 2005

PERSOANA FIZICA’ AUTORIZATA DE A.N.C.P.I.:

! ing. COSTIN OTAVA

'certificat de autorizare

seria B, Nr. 3899/04. 10.2005, categoria A

Scara

1/500 1/10000


Dalu


OBIECTUL LUCRĂRII

SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU PLAN DE SITUATlE

IN VEDEREA OBȚINERII AUTORI?ATlEI DE CONSTRUIRE destinația

Construire balcon sub proiecția existenta a balconului SI

CONCESIONARE TEREN

Barbu Valentin Virgil si Barbu Nicoleta

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


f

b k

*

r

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVIC POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE


e


J

1

. I p-RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Barbu Valentin Virgil și Barbu Nicoleta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală, situat în Ploiești, str. Perșani nr. 7, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter, prin edificarea unui balcon

Data:
P.FJL
BUCURN ALEXANDRU
EVALUATOR


V\dt

RAPORT DE EVALUARE

P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR

str înfrățirii, nr 5A, bl 67 bis sc C, ap.116. Ploiești tel 0720 546 418. e-rra l          .      .

RAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP

“TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. PERSANI, NR.5, BL.92,

SC.A,PARTER, AP.3

JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL: 1865-C1-A-U3 PENTRU VANZARE/CONCESIONARE

PROPRIETAR:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

CLIENT:

Persoana fizica:

BARBU VALENTIN VIRGIL

DESTINATAR:

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

BARBU VALENTIN VIRGIL

VALOARE DE

1.501 LEI ECHIVALENT 356 EURO

PIAȚA:

RAPORT NR.:

495/27 IUNIE 2011

1 |;

*

r*       .                                         t                                                                                                                                                                                                                           •

- •

t            *■

1     r            L                                                                              **

1 ’                                                                                      >

. M                       b b                         r                                                    fc  '

' s .                                                              "                                                                                                                       1

■ "X

k *


Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu reproduse fara consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al destin

CLIENT

Persoană fizica:

BARBU VALENTIN VIRGIL

Adresa

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Persani, nr 5, bl. 92, sc.A, parter, ap.3

 • ■  Tel: 0723273910

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

BARBU VALENTIN VIRGIL

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIESTI-DIRECTIA DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE


ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.495 / 27.06.2011

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

........ 1

ț

b

1

--.-----—--------------?---

1. EVALUATOR

t

BUCUR ALEXANDRU

---------------------------J

1

1

—1

r

r k

Legitimație ANEVAR

Nr. 9919/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

r i i

1

t k

| Firma

PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A bl. 67 bis. sc. C. ap. 116. Ploiești. Prahova

b

1

4

1

!

Tel. : 0720546418

E-mail : >andei?uci.’''■ v e> '

i

i

1

1

1

d

J

1

_

T i

i

i

1

2.

I

3.

i

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

. ..... —-——-— ■ 1

Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 2,97 mp

b

l

Proprietar

Persoană juridica: PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

i

r

i

i

f

i

d

Adresa proprietății

 • ■   Mun. Ploiești, jud. Prahova                                    >

'                                                                    j

 • ■   Str. Persani, nr 5, bl. 92, sc.A, parter^ ap.3                        \          i

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2.07 mp situat in mj^ Persani, nr.5. bl.92. sc.A.parter, ap.3. Jud Prahova,Nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fe pot fi tranzactionat liber pe piața


•ri
DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ

■K

ESTIMATĂ


1.501 LEI echivalent
356 FT'R

BUCUR ALEXANDRU


Expert Evaluator Proprietăți Iobiliare


Membru Titular ANEVAR

DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE5,

f

BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață                                                                !

SCOPUL EVALUĂRII

Vanzare/Concesionare                                                      •

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 24.06.2011, de către ing. Bucur Alexandru i

I

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

27.06.2011

1

1

1

1

1

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4.2160 LEI

t

1

. .. ................ .....- 1

■ Descrierea proprietarii,

I I I

Adresa: mun. Ploiești, str. Persani,nr. 5, bl. 92,sc. A, parter, ap 3 Jud Prahova

Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 2,97 mp poziționat in partetea lateral sudica a blocului 92 in dreptul sufrageriei apartamentului

3,

- Proprietar teren : PRIMĂRIA MUN1CIPILUI PLOIEȘTI

Proprietari si dobândire apartament nr.3 situat in mun. Ploiești, str. Persani.nr. 5, bl. 92,sc. A, parter

Proprietari: BARBU VALENTIN VIRGIL si BARBU N1COLETA

F

Adresa proprietari: mun. Ploiești, str. Persani,nr. 5, bl. 92.se. A, parter . ap. 3

!

Dobândirea - Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 2435/23.04.1999, emis de BN Equitas din Ploiești, lncheirea de intabulare nr. 20792/14.05.2010

în ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de j proprietate a provenienței proprietății,

i

I

I

I


''' i îs de BN i 05.2010, , i

Contract de vanzare cumparare nr. 2435 23.04.1999, em Equitas din Ploiești, Incheireaăeintabulate nr. 20792/14.


MENȚIUNI 1; Situația privind Cartea FunciarăReleveu ap nr.3 situat in situat in mun. Ploiești, s^T^^sanȘ^^^bl.

92,sc. A, parter , Plan de amplasament in zona, Pla^fa<£zsituătie^ Plan < construcție cu destinație balcon                          \\-j <          'v

v * ■■ x * Sarcini, - din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzacțional liber pe piața


Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară —65196/Pîoiesti

Număr cadastral: 1865-C1-A-U3

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

Extras de Cartea Funciară: -neprezentat

A

In ANEXA este prezentată copia xerox Releveu ap nr.3 situat in situat in mun. Ploiești, str. Persanțnr. 5, bl. 92.sc. A, parter, Plan de amplasament in zona, Plan de situație, Plan construcție cu destinație balcon


din informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzactionata liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport

nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare.


MENȚIUNI 2: Abateri/ neconcordanțe de la înscrierea din Cartea

Funciară

1

1

i

7.

DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ

 • ■ Documentația cadastrala:

 • ■ Suprafața de teren supusa evaluării:

- TEREN: S. =2,97 mp

8.

UTILIZAREA ACTUALĂ A PROPRIETĂȚII

rezidențial


9.


DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE


ZONA DE AMPLASARE


Urban: zona periferica, in cartierul Vest in zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri ; poziția terenului este la aprox. lOOm de calea ferata Ploiesti-Brasov


ARTERE IMPORTANTE DE CIRCULAȚIE ÎN APROPIERE


CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI


■ Auto:

 • -  Str. G-ral Eremia Grigorescu

 • -  Str. Persani

 • • Feroviar:

 • • Calitatea rețelelor de transport: asfaltate _____________________________________

Tipul zonei

zona pertiferic in cartierul Vest ; in zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri ; poziția terenului este la aprox. lOOm de linia de cale ferata Ploiesti-Brasov            2 L \  ~ ' 3

I

* ■.

* ,

, 1


Tipul zonei -


'l
S .AH0V*


 • ■   Cartier blocuri de locuințe

în zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mi suficiente, autobuz,

 • ■   Unități comerciale în apropiere (magazine )su aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroalimentară, (Piața Aurora) , supermarket Kauffiand

 • ■   Unități de învățământ , Sc. Genenerala

 • ■   Unități medicale (cabinete particulare )

 • ■    Instituții de cult- Biserica Eroilor

 • ■   Sedii de bănci; BRD, ING, RAIFFEISEN

 • ■   Instituții guvernamentale -

  UTILITĂȚI EDILITARE


  GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


  AMBIENT


  CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL


 • ■   Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termoficare: existentă

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă_________

 • ■ Poluare in limitele orașului Ploiești

■ Liniștit

Trafic auto redus

Zona periferica in cartierul Vest in zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri ; poziția terenului este la aprox. lOOm de calea ferata Ploiesti-Brasov Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.

10,

j

1

i

i

t

i

1

E

--------

DESCRIEREA TERENULUI

DATE GENERALE

 • ■ Amplasare : mun Ploiești cartier Vest

 • ■ Suprafața S=2,97mp

 • ■ Deschiderea la drum: -

DESCRIERE

 • ■ Dimensiuni: l,10mx 2,7m

 • ■ Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit -neimprejmuit

VECINĂTĂȚI IMEDIATE

 • ■ N- bloc 92

 • ■ S - poprietate Primăria Ploiești

 • ■ E - poprietate Primăria Ploiești

 • ■ V - poprietate Primăria Ploiești

VECINĂTĂȚI

■ Cartier de blocuri

UTIL1TATI

 • ■ Gaze - da

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare -da

 • ■ Apa - da

ÎMPREJMUIRE

■ neimprejmut                        < -7'--  .

CERTIFICAT DE URBANISM NR.

■ neprezentat

f

4

11. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE


DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI


Piața terenurilorNATURA ZONEI


OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE


Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de inaltime J+4

Din punct de vedere edilitar zona în stagnare

Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagnare, șomaj ridicat medie


CEREREA DE PROPRIETĂȚI SIMILARE


medie


ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂȚI SIMILARE

tzzZZZZZZ


echilibru


 • ■ Minim:30 EURO/mp

 • ■ Maxim:229 EURO/mp


CONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung —posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport____________________________________________________________


 • 12. EVALUARE


REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGALIVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

1VS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piațăGN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare


12.1. Ceaai buna utilizare


Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

■   cea mai buna utilizare a terenului liber

•   cea mai buna utilizare a terenului construit.           —

criterii. Ea


Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sak îndeplm^asea patru

/ > *

4

trebuie sa fie:                                                        7    \     •

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2.97 mp situat in mun. Ploiești, sir. Persani, nr.5. bl.92. sc.A.parter, ap 3. Jud Prahova.


 • ■   permisibila legal

 • ■   posibila fizic

 • ■   fezabila financiar

 • ■  maxim productiva

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor extrav precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.

Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprietate agricola

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C’.M.B.U. aceasta abordare:

 • ■   este permisibila legal:

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).

12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

A            __

In ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piață prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (120EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 92 , respectiv 438mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 2,97mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru

utilizarea acestora in prezentul rapo


VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

1.501 LEI echivalent 356 El'R

 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.!<■ -


A

s,

*  *   /- p

J


X13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:


*

l'


■' ■' \


1.1

. -"' L?

i' L'i ■< ;

f L/î : ■ * .r-

*f ><iS ■'          , ■ • s .

. • 4: • ' : 1 i

< j •

- >                 , j _

i *         ’ 1 •''

1 r / *      '    4

X /

*             S                    J

/^s.tep^rmjs;

UÎUÎscris âl


o


a.


4.


?.


6.


7.

___          '     ________A/B i—----------------.-----------------------------------------------Jtw---

Uq*\ utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorul&\s^b altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și apW*0^x trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modirfc&i--sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietății evaluate, iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare.

11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către persoane autorizate conform codului deontologic al ANEVAR.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

 • ■   Informații de spre tranzacții incheiate

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

  •i»


Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 15. CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

 • 1. Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 24.06.2011.

 • 2. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și

nepărtinitoare.

J.


Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu arrrnici un interes personal privindz părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Implicarea mea în această misiune nu este condiționată dedormularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de deștinataruI evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza ^nenti^lui întfuncțje de opinia mea.

* * *

, . >• > -

* _ *                                           * •                                                                                                  5

A 5. '                z

* /

*

—-

»** î[ 2 A' Z'-' flr™ ■■Ț.pu--.sr/

 • 5. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea aktesfui rapQrti

în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.                        v S\ '< '  -

\\1p J            .s

 • 6. Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. 6w^kcjțpțiapersoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat ă5iy£nlă ^ profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A ANALIZEI INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

V ALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

1.501 LEI echivalent 356 11 R

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECT'-'

întocmit

ing. Alexandru Bucur

Expert Evaluator Membru Titular ANEVAR
ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

F otografi i

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Documente de proprietate

b


r î. J


1

t


t'


t
S
F


V! E i ODA CO.\! PAR AII EI DI REC TE


•i

—.—

V- '

\\ r __,

Elemente de comparație

i ' ■

Subiect

Comp. 1

Comp. 2

Comp. 3

1 -•?

Comp. 4

438,00

5.000

350

462

juprdtdtă Dioc

3.448

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)

30,000

200,00

229,00

200,00

Drepturi de proprietate

concesionare

integra!

integra!

integra!

integra!

Valoarea corecției (%)

-30%

-30%

-30%

-30%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-9

-60

-69

-60

Preț corectat

21,00

140,00

160,30

140,00

Condiții van za re (% din oferta)

-10%

oferta

1

oferta

oferta

oferta

Valoarea corecției (Eur/mp)

-2,100

-14,000

-16,030

-14,000

Preț corectat

18,90

126,00

144,27

126,00

Localizare

periferic

inferior

superior

superior

superior

Valoarea corecției (%)

80%

•   - -           ----- — j

-10%

-10%

----------- _ _ ..--- -1

-10%

Valoarea corecției (Eur/mp.)

15,120

-___...----__-—       -____j

-12,600

-14,427 i

-13

Preț corectat

34,02 i

113,40

129,84

113,40

Acces

asfaltat

inferior

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

10%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

3

0

0,000

0

Preț corectat

37,42

113,40

129,84

113,40

Destinația (utilizarea terenului)

rezidențial

industria!

industria!/ comercial

rezidențial

rezidențial

Valoarea corecției (%)

-20%

-20%

0%

0%

Valoarea corecției (Eur/mp)

-7

-23

0

0

Preț corectat

29,94

90,72

129,84

113,40

Utilități

pe teren

in zona

!a strada

la strada

la strada

Valoarea corecției (%)

70%

5%

5%

5%

Valoarea corecției (Eur/mp)

20,956

4,536

6,492

6

Preț corectat

50,89

95,26

129,89

113,45

construcție demola bila pe teren

nu

nu

nu

nu

nu

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

6%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0

0

0

0

Preț corectat

50,89

95,26

129,89

113,45

înclinație

plat

similar

similar

similar

similar

Valoarea corecției (%)

0%

0%

0%

0%

Valoarea corecției (EUR/mp)

0,000

0

0

0

Preț corectat

50,89

95,26

129,89

113,45

raportul !/L

0,463

0,045

0,398

0,545

0,865

Valoarea corecției (%)

... 90%

10%

-3%

-10%

Valoarea corecției (EUR/mp)

10

-11,345

45,805

-3,897

126,00

104,78

3.448


Preț corectat___________

Suprafața blocului (mp.)_

Valoarea corecției (%)   _

Valoarea corecției (EUR/mp)96,70

5.000


40%


20

b


15%


/ 350

1   ' -5%

’l                                                      ________________

IV -6,495


102,11

462

___0%

0,000

I


Li


Preț corectat

11 ■ "

Total corecție bruta Total corecție bruta procentualp-

(


414,08%


119,07

137,630


68,82%


50,67%


<_______/

x

j

< * \

’ * .><


103,615


51,81%


corecție bruta cea mai mica

Valoarea unitara estimata (rotund) ______________(eur/mp.)___________ Suprafața teren -construcție balcon______________

120,0 EURO/mp4,216


| Curs valutar (lei/eur)

Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 92 ( 438mp)

valoarea suprafeței de 2,97mp pe care se va realiza balconul

este : 2,97 mp x 120 EUR/mp = 356 EUR

Proprietatea e\?Juaîa. 1 erer ir..r;e.:

PersaHÎ, nr.5, bl.92. se.A.par.r. ae: OLOGRAFII
ce


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața d Persani, nr.5, bl.92, sc.A.parter. ap.3. Jad Prahos

2.97 mp situat in mun. Ploiești, str.


HARTA
(c) Soft Agency


■www.hartionlme.ro


Strada Targoviste


^Pfe Targoviste


•Ș

di

&


Batea


tr-Erou Mokfoveanu Marjau

Cartier Vest I

Sfr- Jafratn*


8

VI e oe.rv


evaluata: Teren intravilan in suprafața de 2,97 irn situat m mur. Pfdevt:. ur . bl.92. se.A.parter an.3. Jud Prahosa.


COMPARABILA 1
^eren (intravilan) m zona Marasesti . Terenul are o suprafața de 5.000.00 no ss un front stradal de 15 00 m Utilitati:

Detalii: Preț negociabil

Destinație - industrial, comercial

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - După primii 50 de metri, terenul se lărgește la 27m. Nu sunt conducte in subteran


Panorama Norc; ritm: ■ • w v,.?u:.rc.ro nano AkA A

Localizare pe harta: h\\AA AtU ArApCl23ij.A-

Preț rotai: 150.OCO.OC EUR .negociat •

Pret/mp: 30.00 EUR (negociat A


Equinox.ro


FORCE IMO-Vanzare teren intravilan 344mp in Ploiești Vest


Ploiești, zona Vest


639.COC

EUR

- Comision: 2%


l ip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 3.449 mp Front strada!: 93 m


Caracteristic;

Suprafața teren:   3.449 mp

Front strada!'      93 m

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:6 m înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:---
Utiiităti

b


Alte detalii zona


 • •   Vecinătăți: Gara, supermarket, blocuri de locuit, statie pentru mijloacele de transport in comun, spital-policlinica, etc.

 • •   Alte detalii: GN01179 Teren intravilan de vanzare in Ploiești, zona Vest, situat langa Billa. Suprafața este generoasa 3449 mp si are trei deschideri, la 2 străzi principale 92,97. respectiv 36,16 ml: la o alee de acces 93,35 ml. A 4-a latura se invecineaza cu alta parcela de teren pe o lățime de 37,89

ml. Conform certificatului de urbanism, terenul este construibil. in zona se permite un regim de

înălțime de P+2. POT0%, CUT 2.4 Se pretează pentru construcție bloc, sediu firma, clădire de


birouri, policlinica, centru de recreere sport, depozite en-gross. restaurant, construcții pentru expoziții, activitati culturale, parcare multietajata. etc Proprietarul este unic, are acte de cadastru-intabulare. Vecinătățile sunt: spital-policlinica, gara de vest, supermarket. blocuri de locuit. Registrul Comerțului, statie pentru mijloacele de transport in comun, magazine, etc Prețul este 200 euro/mp negociabil. Pentru alte detalii contactati-ne ia tei 0733380122 www.forceimob.rc

• Acte, avize: cadastru-intabulare


Link extern:
u ww.imobiliare.ro anunț X4ASC?<?

Tipărește Salvează anunț

• Date agenție/agent

Gabriela Neagu

Director Vanzari


FORCESIMOB


FORCEIMO

Ploiești, Strada Praga nr 5


mai buna adresa


% I

I       ___■—Mr

39S


II IITeren intravilan de vanzare in zona Vest, Ploiești, județul Prahova


LA SOSEA


CONSTRUCȚIE PE TEREN


Apartamente (105) Case si Vile (67)

Terenuri (2)

Spații comerciale (156)PREȚ MP


ALTE AMENAJARI


ALTE INFORMAȚII


Nr. fronturi strada ie - 1 Desbnabe - rezidențial Clasificare teren - intravilan Afre detalii - Localizare pe harta

* r ' ’ — 3 -it f s r> h' ~       - ■ ■ *•* ■

.  •   h.4             f Ft -r ‘r        -W-*   /   -  '                   fa,        b.         L

Panorama No re "7*2 •*.


p- • t

• t


P'


UT1LITATI

Utjlitati: Apa

LOCALIZARE PE HARTA


-CL o


>.

I

p

4

4


<4/

**

•*>


Gh


;rc


•l


1

*

î

r

J

I

h

1

r

i

/

J I

H

\

X


rl


«a


Ploiești'


4

fa.

4


SbtTwcu

Adresa str !on M3iorescu nr 12. bloc 33S1, ap 50, 100067 Plo+eșt; jud Prahova Telefon/Fax 0244-515676 Mobil 3^21-928818 sau 0722^34022

E-mail . ;■ .        •.• < .

Web / ■ ■

Home ; Contact | Site Map , Termeni Legali , Calculator taxe notariale

t.


-S


l"


•l

t


> X

. X-•:A

*-

r ’ -r" s


mp: uquinox.ro teren X000130A0

25.Oh.2i


L

ofertă după 10

SUPRAFAȚA
Teren intravilan de vanzare <n zona


Vest, Ploiești județul PrahcvaFRONT STRADAi.


LA SOSEA.


CONSTRUCȚIE PE TEREN.


PREȚ MP

PREȚ TEREN:


290 CG EU-P

90 CGQ oq EU-ALTE AMENAJARI

ALTE INFORMAȚII

Nr. fronturi stradale - 2 Destinație - rezidențial


Alte caracteristici * Acces auto Teren împrejmuit

Clasificare teren - intravilan

Alte detalii - Certificatul de urbanism prevede un recim de initime O?

UTILITATI

Utilitati: Apa, Canalizare. Gaz. Curent

LOCALIZARE PE HARTA


f

t

J

d

0

L

V

p

i

f

4

I

l

4

)

1

i

I

\

, >


Ploiești


£

TS *• 1


ka*


».c


(I

'V\

\

\ y

IAdresa str Ion Maior eseu nr 12 bloc 33S1. ap 5D, 100067 Ploiești jud Prahcva Tetefon/Fax: 0244-515676. Mobil. 0721-928818 sau 0722-434222

E-maii '

S.

Aeb

Home . Contact t Site Map ; Termeni Legali| Calculator taxa notariale•h


I trafic


Ft» A N K I IM 6ucuinox.ro teren X00013080

I

25.06.201 I