Hotărârea nr. 243/2011

Hotãrârea nr. 243 privind concesionarea directã a unui teren cãtre Filip Constantin si Filip Maria în vederea extinderii apartamentului proprietate personalã situat în Ploiesti, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

A1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 243 privind concesionarea directă a unui teren către Filip Constantin și Filip Maria în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la concesionarea directă a unui teren către domnul Filip Constantin și doamna Filip Maria în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon;

Potrivit prevederilor art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 10.03.2011 și 05.07.2011;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, în suprafață de 3,15 mp, identificat conform planului de situație întocmit de către P.F.A. Marutoiu Ion care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - însușește evaluarea efectuată de către P.F.A. Bucur N. Alexandru -Evaluator pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, în suprafață de 3,15 mp, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă concesionarea directă către Filip Constantin și Filip Maria, a terenului adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, în suprafață de 3,15 mp, în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat la această adresă prin edificarea unui balcon.

Durata concesiunii este de 49 ani, cu drept de prelungire cu cel mult jumătate din durata inițială.

Art. 4 - Stabilește redevența anuală pentru concesionarea terenului menționat la art. 1 astfel încât să se asigure recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. Bucur N.

Alexandru - Evaluator, în termen de 25 ani și anume 65,8 lei/an pentru terenul adiacent imobilului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, în suprafață de 3,15 mp atribuit către Filip Constantin și Filip Maria.

Art. 5 - Aprobă ca redevența stabilită conform art. 4 să se achite de către concesionar pe toată durata concesiunii. Redevența se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 6 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de concesiune, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 - Direcția Administrație Public, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iulie 2011.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Filip Constantin și Filip Maria în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui ba în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domenrS^^^jc șa privat de interes local.


în exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, priviiic^âdii publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Localvh0țărj^$?*£

a       -• • • .                        ♦                      A.-***                     • -a                     ■                                    *


Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alăturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibilă în condițiile art. 15, litera e), din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Filip Constantin și doamna Filip Maria, în calitate de proprietari ai apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 4253/08.10.2007, au solicitat prin adresele înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 2118/31.01.2011 si nr. 10863/23.06.2011, concesionarea terenului în suprafață de 3,15 mp situat la adresa sus menționată, în vederea edificării unui balcon.

Având în vedere cele prezentate precum și necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local, propunem concesionarea terenului proprietatea Municipiului Ploiești în suprafață de 3,15 mp situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, către domnul Filip Constantin și doamna Filip Maria pentru edificarea unui balcon la adresa sus menționată.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Costel HorghidanIulian Boloca

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

VICEPRIMAR,


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către și Filip Maria în vederea extinderii apartamentului proprietate personală si str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

Potrivit art. 15, litera e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilită potrivit legii, pentru extinderea construcțiilor pe terenurile alăturate la cererea proprietarilor sau cu acordul acestora.

Prin cererile nr. 2118/31.01.2011 și nr. 10863/23.06.2011, cu documentația aferentă anexată, domnul Filip Constantin și doamna Filip Maria, în calitate de proprietari, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 4253/08.10.2007, ai apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, solicită concesionarea terenului în suprafață de 3,15 mp în vederea edificării unui balcon.

Terenul în suprafață de 3,15 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1405/10.09.2010, terenul ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiești adiacent apartamentului situat în str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, propus spre concesionare are folosința actuală - curți construcții și se încadrează în zona valorică B conform prevederilor Hotărârii nr. 316/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Domnul Filip Constantin și doamna Filip Maria au obținut avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura stabilite prin Certificatul de urbanism nr. 1405/10.09.2010.

Cererea domnului Filip Constantin și doamnei Filip Maria prin care solicită concesionarea terenului în suprafață de 3,15 mp, în vederea extinderii apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter prin edificarea unui balcon a fost analizată în cadrul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din data de 10.03.2011 și a fost avizată favorabil.

Prin adresa nr. 10863/24.06.2011 domnul Filip Constantin și doamna Filip Maria au depus Raportul de evaluare întocmit de către P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU -EVALUATOR pentru terenul in suprafață de 3,15 m.p. situat în str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2.

în cadrul ședinței din data de 05.07.2011 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniukiîț Scrvicii Către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Confc^'ial^|Witii - S emis aviz favorabil, pentru inițierea unui proiect de hotărâre.


Conform raportului de evaluare întocmit de către P.F-ALEXANDRU, transmis prin adresa nr. 10863/23.06.2011, valoarea t            ent

apartamentului situat în str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, în Suprafață de 3,15 mp a fost stabilită la 123 euro/mp, rezultând o valoare totală de 387 euro echivalentul a 1645 lei la un curs de 4,2517 lei/euro.

Având în vedere cele prezentate, propunem concesionarea terenului în suprafață de 3,15 mp adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, către domnul Filip Constantin și doamna Filip Maria în vederea extinderii apartamentului proprietate personală prin edificarea unui balcon, pe o perioadă de 49 ani. Considerăm că este necesară recuperarea valorii terenului, stabilită de P.F.A. BUCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR, în termen de 25 ani, rezultând o redevență anuală de 65,8 lei. Redevența stabilită se va achita de către concesionar pe toata durata concesiunii. Aceasta se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică. Plata redevenței se va efectua anual până la data de 15 martie a fiecărui an.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, i Florin PetracheȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

(i^-T

ȘEF SERVICIU,

Gabriela Mândruțiu


VIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Sira^a^Albii


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Cristina Vlaicu^


întocmit:

Georgiana Ilie45.2


rA

4

, g 'â-

o Ol v

1

- -J

= Ejdenklcfa. îft Sodc

bedepet _


vedere balcon sc.T50

vedere lateralao

TROTUAR PRplECTfiT

plan balcon sc.1:50


/^teasEE

Zz

%-


cjrin&î -findareSi?

^50 '


£un4ahl1|ft>    2>0


"•^XxAcfet lafecole bdtaon. cÂnț. -2^00

- - »

.45.;


A\ iC

T>


Oi W‘ co

XJ o


SC. B


144.07


145.04


44.96


o5[

OJ


PLAN


4


Ț(i soAo toicoCL


, j twdntre IAkcAo

J bcț\c£>h_


secție A-A1 ’.

•>


închiderea balconului sereai^aza

£bq profite metalice .si geam.

Z'

t


constr

z J f

i


. X r ■. i\ li


'i


(I


l»*1


•■k


-f
f                                                      r'                      i

SOÎUHÎlFtEHnTcE CONOM1CECUPRINSEÎNPREZENTADOCUMENTÂTÎE’SUNT'PROPRiEfÂTE~ “ INTELECTUALA S C^CONSPROIECF S A. PLOIEȘTI Șl POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT             -                                      , ,               « .

DOCUMENTAȚIA nu PO-’E fi reprodusă INTEGRAL SAU PARȚIAL fără acordul scris al s.c. -coNSPROiEcrsA ploiești_________________ '__________________•___________


verificator/ «expert


CERINȚA:


REFERAT/EXPERTIZA Nr.


r,

f

r

s

I

_________C O N D.U.C

“director ~ GENERAL DIRECTOR ~ PRCXECTARCOC îi (DONATO li î Af K^AOULHtîZ| Ing. DABD^jl

Bogttan . 7 o ~Arh. M1RC

Ale un#COORDONARE


roiect saI.

V..B ” ROMÂNIA

• CCMT^XH jnutz*■       w •              inînM.su ’pA'J


S0Sl(_conșp

^toiEs-ăr


PROIECTAT

I OES6NaT_


c.ach M.Belea

c.arn. M. Belea

c.arh M.Belea


/>
pAq.

rre^


- w> ■eAK.cw. -. _— \ie*R£^, ^er©


Data:

* CX..    /“v


in'


* ■■


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


- INTRAVILAN - P 1,0 IE STI

Adresa amplasamentului: Muri. Ploiești, Str. Sabinelor nr. a bl. 6C, sc. A, parter, tip. 2, j'ud. Prahova

Proprietar: FILIP CONSTANTIN

FILIP MARIA ■

Domiciliul: Mun. Ploiești, Str. Sabinelor nr. 4, bl.'6C, ap. 2, Jud. Prahova

Conform: Contract de Vanzare Cumpărare

nr. 4253/08.10.2007

Incheiere BCF nr. 56280/090 0.201 ’___________

(Număr cadastral provizc iu 763-Adeverința nr.3635/03.03. :00 5 bloc= 400 mp teren propus spre concesiune =


l

V1


K i*

NORD


Suprafața

SuprafațaINVENTAT! COORDONATE BLOC

SUPRAFAȚA - 400znp

PUNCT

:ontur

COORDONATE

X[m]

1

362646,963

562839.486

2

3326+4.320

562841.183

3

362841.913

682842.727 '

4

382613,365

562661.042

5

382807.934

562852.623 ‘

6

ÎP > 1L543

582831,069 '

t

A

382848,963

662839.486 '


DIST

[m]


3.1+0

2.6 sa

33.920 ' 10.013

39.928

10.013


INVENTAR COORDONATE

TEREN PROPUS SPRE CONCESIUNE SUPRAFAȚĂ ^3>45mp^

PUNCT

30NTVT

COORDONATE

D1ST [m]

X[ru]

Y[m]

M

382844.914

582842.109

7

n

382642.507

662843.653

xi-OCU

8

1.100

3

382841.013

662642.727

A

302844.320

582841.183

«.□ou

2

7

3620+4.914

5828+2.109

1.1UU


|382325392800


io (M co w co tnIWxA UtA Htt      Z-^XL

Amolasanicnt145.07

145.0


0.00+/—1 45.38


BLOC


144.98


PARCARE


382775


ION 2003


NORD


382925


s.c.


S1RN

5.07


Plan de încadrare in zona

Scara 1:10000


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

______PLOIEȘ TI______ ANEXĂ


co CXl CD in


Scara: 1/500 1/lOCfoO


SUPORT TOPOGRAFIC

PENTRU CERTIFICAT DE URBANISM IN VEDEREA CONCESIONARII TEREN


/Beneficiar :FILIP CONSTANTIN FILIP MARIA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Filip Constantin și Filip Maria în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon

și a emis:

Data:
P.RA.

BUCUR N. ALEXANDRU EVALUATOR


*1


• *M * Ui • H *•<*■*•**•• *•*****’ w .*•}< «mtti m • * <f **22!î

RAPORT DE EVALUARE
UCUR N. ALEXANDRU - EVALUATOR


str. înfrățirii, nr. 5A, bl, 67 bis, sc. C, ap.116, Ploiești

tel: 0720 546 418, e-mail: sandelbucur@yahoo.comRAPORT DE EVALUARE

A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE TIP

“TEREN”

SITUATA IN MUN. PLOIEȘTI,

STR. SABINELOR, NR.4, BL.6C,

SC.A, AP.2

JUDEȚ PRAHOVA

NUMĂR CADASTRAL:763-CI-A-U02

PENTRU VANZARE

PROPRIETAR:

CLIENT:

DESTINATAR:


PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Persoana fizica:

FILIP CONSTANTIN

Persoana juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOIESTI-DIRECTIA

DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU

VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Persoana fizica:

FILIP CONSTANTIN

VALOARE DE

PLATA:

RAPORT NR.:

1.645 LEI ECHIVALENT 387 EURO


494/ 23 IUNIE 2011

-A


Datele, informațiile si conținutul prezentului raport sunt confidențiale si nu reproduse far a consimțământul prealabil al evaluatorului, al clientului si al deAin^arul^^

! ,


P.F.A. Bucur N. Alexandru Evaluator


Str. înfrățirii nr. 5A bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel. : 072054641h,


°'tșn


E-mail: sandelbucur@yahoo.com


CLIENT

Persoană fizica:

FI LIP CONSTANTIN

Adresa

 • ■  Mun. Ploiești, jud. Prahova

 • ■   Str. Sabinelor, nr 4, bl. 6C, sc.A, ap.2

 • ■  Tel: 0720410031

DESTINATARUL RAPORTULUI

Persoană fizica:

FILIP CONSTANTIN

Persoană Juridica:

PRIMĂRIA MUNICIPILUIPLOIESTI-DIRECTIA DE GESTIIUNE PATRIMONIU, SERVICIU VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE


ÎNREGISTRARE LA   #

EVALUATOR

Nr.494 / 23.06.2011

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

1.

EVALUATOR

BUCUR ALEXANDRU

Legitimație ANE VAR

Nr. 9919/2011

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

10.000 EURO

Firma

| PFA BUCUR N. ALEXANDRU-EVALUATOR   |

Adresa

Str. înfrățirii nr. 5A bl. 67 bis, sc. C, ap. 116, Ploiești, Prahova

Tel.: 0720546418

E-mail: sandelbucur@vahoo.com


Proprietate rezidențială compusă din:

TEREN - suprafața 3,15 mp


Persoană juridica: PREMARIA IV1UNICIPILUI PL£J

Mun. Ploiești, jud. Prahova

Str. Sabinelor, nr 4, bl. 6C, sc.A, ap.2


condiții limitative deosebite


Nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fe pot fi tranzactionat liber pe piața

4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAȚĂ ESTIMATĂ

1.645 LEI echivalent

387 EUR

BUCUR ALEXANDRU

.. .

Expert Evaluator Proprietăți Imobiliare

bru Titular ANEVAR


BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piață

SCOPUL EVALUĂRII

V anzare/Concesionare

DATA INSPECȚIEI PROPRIETĂȚII

Inspecția a fost efectuată la data de 17.06.2011, de către ing. Bucur Alexandru

DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

23.06.2011

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE

1 EURO = 4,2517 LEI


6. DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE


 • ■ Descrierea proprietății,

Adresa: mun. Ploiești, str. Sabinelor,nr. 4, bl. 6C,sc. A, ap 2 Jud Prahova Descrierea: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp poziționat in partetea din spate a blocului 6C in dreptul sufrageriei apartamentului 2.

 • ■ Proprietar si dobândire,

- Proprietar. PRIMĂRIA MUNICIPILUI PLOIEȘTI

Dobândirea - Temei legal:

Temei contractual: Contract de vanzare cumpărare nr. 4253/08.10.2007, Certificat de urbanism nr. 1023/15.06.2008 emis de Primăria Ploiești, Incheirea de intabulare nr. 56280/18.10.2007

în ANEXA este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienței proprietății,

Contract de vanzare cumpărare nr. 4253/08.10.2007, Certificat de urbanism nr. 1023/15.06.2008 emis de Primăria Ploiești, Incheirea de intabulare nr. 56280/18.10.2007


nr.


Memoriu tehnic justificativ, Releveu ap nr.2 situat in mun. Ploiești, Sabinelor,nr. 4, bl. 6C,sc. A, Plan de amplasament in zona^pfen j ■ Sarcini, - din informațiile existente la momentul mțocihirh

evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate ff/țrânzactiqnata jiber

20

N c ‘V A

•***5X"^—— • -.2__Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp situat in mun. Ploiești, str.

Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,

L *

IJ -----------:-----------J 1/ .,            i

£/

berile ori&efei dp

V       V ) /•

-t ^ .7 -;x-.

VA ’ >


piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața

Dreptul de proprietate: Deplin

Cartea Funciară - 44000/Ploiesti

- Număr cadastral: 763-C1-A-U02

Mențiuni speciale în Cartea Funciară: -

Extras de Cartea Funciară: -neprezentat

în ANEXA este prezentată copia xerox Releveu ap nr.2 situat in mun. Ploiești, str. Sabinelor,nr. 4, bl. 6C,sc. A, Pian de amplasament in zona, Plan de situație


ca este lidin informațiile existente la momentul întocmirii raportului de evaluare -Nu sunt sarcini si proprietatea poate fi tranzacționala liber pe piața. Evaluarea terenului se va face in ipoteza ca este liber de orice fel de sarcini si pot fi tranzactionat liber pe piața nu a fost prezentata alta documentație privind dreptul de proprietate decât cea anexata la prezentul raport nu a fost prezentat extras de carte funciara pentru informare.


I - pe teren era edificat un balcon construit din zidărie de BCA cu pardoseli de ___________________________I gresie la interior si tamplarie de PVC cu geam tennopan____________________ MENȚIUNI 2: Abateri / neconcordanțe de la înscrierea din Cartea

Funciară


DATE PRIVIND DOCUMENTAȚIA CADASTRALĂ


UTILIZAREA

ACTUALĂ A

PROPRIETĂȚII


 • ■ Documentația cadastrala:

 • ■ Suprafața de teren supusa evaluării:

- TEREN: S,-3,15 mp


rezidențial


9.


DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASAREZONA DE AMPLASARE Urban: zona semicentrala in cartierul Mihai Bravu in zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri; poziția terenului este la aprox. 50m de râul Dambu

ARTERE IMPORTANTE ■ Auto:

DE CIRCULAȚIE ÎN     I    - Str. Mihai Bravu

APROPIERE             I    - Str. Sabinelor

 • ■ Feroviar:

 • ■ Calitatea rețelelor de transport: asfaltate______________________________________

Tipul zonei

zona semicentrala in cartierul Mihai Bravu in zona ocupata in principal de cartier rezidențial de blocuri ; poziția terenului este la aprox. 5 Om de râul Dambu

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI


Tipul zonei -

 • ■   Cartier blocuri de locuințe

în zonă se află:

 • ■   Rețea de transport în comun în apropiere , cu mijloace de transpg suficiente, autobuz,

 • ■   Unități comerciale în apropiere : (magazine )suficiente, / bine

aprovizionate cu mărfuri de bună calitate, piață agroaîîîjn Mihai Bravu) , supermarket Plus                        ® 9919 ©

 • ■   Unități de învățământ , Sc. genenerala         /

---

1 \                   ^p'a 'j

20'.^ SsQriZ ;'VaLUa5'<


Unități medicale (cabinete particulare ) Instituții de cult- Biserica

Sedii de bănci; BRD, ING, RAIFFEISEN Instituții guvernamentale -


GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor).


 • ■   Rețea urbană de energie electrică: existentă

 • ■   Rețea urbană de apă: existentă

 • ■   Rețea urbană de termoficare: existentă

9

 • ■   Rețea urbană de gaze: existentă

 • ■   Rețea urbană de canalizare: existentă

 • ■ Rețea urbană de telefonie: existentă_________

 • ■ Poluare in limitele orașului Ploiești


AMBIENT


 • ■ Liniștit

 • ■ Trafic auto mediu


CONCLUZIE PRIVIND AMPLASAMENTUL
*AHOV*


Zona semicentrala a orașului Ploiești in cartier Mihai Bravu- in apropierea râului Dambu. Poluare in limitele orașului Ploiești. Ambient civilizat.


DESCRIEREA TERENULUI


DATE GENERALE


 • ■ Amplasare : mun Ploiești cartier Mihai Bravu

Jr

 • ■ Suprafața S = 3,15mp

 • ■ Deschiderea la drum: -


DESCRIERE


 • ■ Dimensiuni: 1,1 Omx 3,18m

• Forma: regulată

 • ■ înclinare: plat

 • ■ Inundabil: nu

 • ■ împrejmuit-neimprejmuit


VECINĂTĂȚI IMEDIATE


VECINĂTĂȚI


UTILITATI


ÎMPREJMUIRE CERTIFICAT DE URBANISM NR.


 • ■ N — poprietate Primăria Ploiești

 • ■ S - bloc 6C

 • ■ E- poprietate Primăria Ploiești

 • ■ V —bloc6C_______________

 • ■ Cartier de blocuri


 • ■ Gaze-da

 • ■ Electricitate - da

 • ■ Canalizare—da

 • ■ Apa-da_____

 • ■ neimprejmut

 • ■ 1023/15.06.2008ÎL

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

DEFINIREA PIEȚEI ȘI SUBPIEȚEI

■ Piața terenurilor

*99)9® X

,7/      BUC’JR /

X i         a n j î /

1

-ABIL 20^NATURA ZONEI


OFERTA DE

PROPRIETĂȚI

IMOBILIARE SIMILARE • ■ Zonă ocupata in special de cartier de blocuri cu regim de iriți

 • ■ Din punct de vedere edilitar: zona în stagnare

 • ■ Din punct de vedere economic: zonă cu economie in stagi

 • ■ medie

CEREREA DE

PROPRIETĂȚI


SIMILARE

ECHILIBRUL PIEȚEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ)

PREȚURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRI ETĂȚI SIMILARE

■ tendința spre echilibru
Maxim:214 EURO/mCONCLUZII ȘI TENDINȚE PRIVIND PIAȚA PROPRIETĂȚII


 • ■ echilibru ; Tendință: piața imobiliara este in stagnare, numărul de tranzacții fiind forte redus datorita crizei financiare si situației de nesiguranța generata de aceasta

 • ■ REZULTATUL CERCETĂRII; pe termen mediu si lung -posibilitate de stabilizare a preturilor sub nivelul actual. LICHIDITATE MEDIE,

Se vor anexa oferte care susțin elementele de piață cuprinse în prezentul raport

r ..... , ,      ! _______                   ! !                                   ...... ... —


12. EVALUARE

REGLEMENTĂRI ȘI CADRU LEGAL

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE EVALUARE -EDIȚIA A VIII-A, 2007

 • ■ IVS 1 - Valoarea de piață - baze de evaluare

 • ■ IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piață

 • ■ IVS 3 - Raportarea evaluării

 • ■ GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare

12.1. Cea

ai buna utilizare

Conceptul de cea mai buna utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectata din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire si va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare in capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai buna utilizare - este definita ca utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este fizic posibila, fundamentata adecvat, fezabila financiar si are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai buna utilizare este analizata uzual in una din următoarele situații:

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului liber

 • ■   cea mai buna utilizare a terenului construit.


Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa indeplineasca patru crierii./ Ea trebuie sa fie:

permisibila legal posibila fizic fezabila financiar maxim productiva

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp situat in mun. Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,


0 * -

► /

>-/  _^,i. r1          t ■

/ rz

Analiza efectuată a presupus culegerea unor informații de pe piața terenurilor extravilan^ a^icdfe^^ ’ ’ t precum și studierea alternativelor posibile de folosire a acestora.                            \\Concluzia este că, cea mai bună utilizare a proprietății în cauza este utilizarea ca proprie

agricola                                                                               1

r

Practic, ținând cont de tipul terenului si de amplasarea acestuia, cea mai buna alternativa posibila pentru activul analizat este cea de teren liber - curs construcții. Prin prisma criteriilor care definesc noțiunea de C.M.B.U. aceasta abordare:

“ este permisibila legal;

 • ■   îndeplinește condiția de fizic posibila.

 • ■   este fezabila financiar.

 • ■   este maxim productiva se refera la valoarea proprietății imobiliare in condițiile celei mai bune utilizări (destinații).


 • 12.2. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparației directe

În ANEXA este prezentată determinarea valorii de piață prin metoda comparației de piața prin corecții brute.

A fost determinata valoare terenului in zona (123EURO/mp) folosind ca etalon suprafața construita a blocului 6C , respectiv 400mp.

Ținând cont de acesta valoare a fost deteminata valoarea de piața a suprafeței de teren supusa evaluării in prezentul raport adica 3,15mp

Nota: A fost utilizata numai aceasta metoda de determinare a valorii de piața deorece pentru utilizarea celorlalte metode nu au fost identificate informații suficente si sustenabile pentru utilizarea acestora in prezentul raport

VALOAREA DE PIAȚĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAȚIEI DIRECTE

1.645 LEI echivalent 387 EUR

 • 13. DEFINIȚII, IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE ȘI ALTELE

13.1. DEFINIȚII

■ VALOREA DE PIAȚĂ

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

 • 13.2. IPOTEZE ȘI CONDIȚII LIMITATIVE:


  1. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este pe/misă folosirea raportului de către o terță persoană fără obținerea, în prealabil, a^ar clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se pregjzeaz^'


de mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nici o altă persoana în afara ciienWm

20

X?         Z • A /      < i , ■<*' 'fv

-A r v ■'    '

' 1v A b

^-2“—_____

Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp situat in mun. Ploj i^tr. Sabinelor, nr.4, bL6C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


* f -      -

1 ' V <

.. i          4."           '

destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă respoij^bilifațea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezul jirma : deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport.                                ___

Raportul de evaluare își păstrează valabilitatea numai în situația în care condițiile de piața, reprezentate de factorii economici, sociali și politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Toate afirmațiile din prezentul raport sunt valabile la data raportului.

Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natura legală, care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată, fie dreptul de proprietate asupra acesteia și care nu sunt cunoscute de către evaluator. In acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive, iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil și se poate tranzacționa, că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată și aceasta nu este ipotecată sau închiriată. In cazul în care există o asemenea situație și este cunoscută, aceasta este menționată în raport. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) și responsabilă.

Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerințe, valoarea de piață va fi afectată.

Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. Orice schiță din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietății și este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. în cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

Dacă nu se arată altfel în raport, se înțelege că evaluatorul nu are cunoștință asupra stării ascunse sau invizibile a proprietății (inclusiv, dar fără a se limita doar la acestea, starea și structura solului, structura fizică, sistemele mecanice și alte sisteme de funcționare, fundația, etc.), sau asupra condițiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată, inclusiv prezența substanțelor periculoase, substanțelor toxice etc.), care pot majora sau micșora valoarea proprietății. Se presupune că nu există astfel de condiții dacă ele nu au fost observate, la data inspecției, sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obișnuite, necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietății, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu oferă garanții explicite sau implicite în privința stării în care se află proprietatea și nu este responsabil pentru existența unor astfel de situații și a eventualelor lor consecințe și nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

Evaluatorul obține informații, estimări și opinii necesare întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi credibile și evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate și corecte. Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea în privința acurateței informațiilor furnizate de terțe părți.

Conținutul acestui raport este confidențial pentru client și destinatar și autorul nu îl va dezvălui unei terțe persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare și/sau atunci când proprietatea a intrat în atenția unui corp judiciar calificat. Evaluatorul a fost de acord să-și asume realizarea misiunii încredințate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării precizate de către client și în scopul precizat în raport.

Consimțământul scris al evaluatorului și al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar), trebuie obținut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice scop, de către orice persoană, cu excepția clientului și a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizați în raport. Consimțământul scris și aprob trebuie obținute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi mqdîfic^t sau transmis unei terțe părți, inclusiv altor creditori ipotecari, alții decât clientul categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relații publice, informații, | vânzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului^^
iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valo

1 x» i? S fi


** -——— *:

ta-. *• L - .■■■•*A*-T2S A’i


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp situat in mun. Ploiești Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,11. Evaluatorul este de acord ca raportul de evaluare să fie verificat de către persoa conform codului deontologic al ANEVAR.

13.3 ALTE PRECIZĂRI

Raportul de evaluare este completat in ANEXA cu fotografii din care rezultă încadrarea proprietății imobiliare în zona și aspectul interior si exterior al acesteia.

în procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și RON.

13.4. SURSE DE INFORMARE

Valorile comparabilelor au fost preluate din următoarele surse:

 • ■   Publicații de specialitate

 • ■   Internet

• Informații de spre tranzacții încheiate

 • 14. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. In aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

 • 15. CERTIFICARE

  Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

  Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o la data 23.06.2011.

  Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

  Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

  Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea^ Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acesțrfi raport, în concordanță cu Standardele Internaționale de Evaluare.

  Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent/Cu excepția  persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acoidat asistență profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare.

  f!              n

  \\ <

  w

  1 *


  1.


  2.


  3.


  4.


  5.
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp situat in mun. Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,


 • 16. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECT

ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI), A INFORMAȚIILOR APLICABILE ȘI A FACTORILOR RELEVANȚI, OP (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAȚĂ A PROPRIETĂȚII IMOBIL DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PIAȚĂ RECOMANDATĂ

1.645 LEI echivalent 387 EUR

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

COMPARAȚIEI DIRECTE

întocmit

ing. Alexandru Bucur Expert Evaluator Membru Titular
ANEXA:

Determinarea valorii de piață prin metoda comparației directe

ANEXA:

Fotografii

ANEXA:

Harta

ANEXA:

Extrase privind prețurile pe segmentul de piață al proprietății

ANEXA:

Documente de proprietate
Suprafața bloc_________

Preț (oferta/vanzare) (Eur/mp)_____________

Drepturi de proprietate Valoarea corecției (%)_________

Valoarea corecției (Eur/mp}

Preț corectat___________

Condiții vanzare (% din oferta)____________________

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat____________

Localizare_________________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp.)

Preț corectat____________

Acces__________________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Destinația (utilizarea terenului)

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

Utiiitati_______________________

Valoarea corecției (%)______

Valoarea corecției (Eur/mp)

Preț corectat___________

construcție demolabila pe teren_____________________

Valoarea corecției (%) Valoarea corecției (EUR/mp)

Preț corectat___________

înclinație__________________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (ElIR/mp) Preț corectat___________

raportul !/L_______________

Valoarea corecției (%)

Valoarea corecției (EUR/mp) Preț corectat___________

Suprafața blocului (mp.)674


510


350


49.000


200,000

concesionare | integra!

-30%

-60


196,00 integra!

-30% -59


214,00 integra!

-30% -64


35,00

integra! 1 -30% -ÎTl


140,00


137,20


149,80


24,50


-10%


oferta -14,000

126,00


oferta -13,720


oferta -14,980

134,82


oferta -2,450

22,05


semicentra! centra! -10%

-12,600

|     113/40


asfaltat


similar

0%

_________0

113,40


centra!


centra!


periferic0%

______0

113,40


pe teren
0%

_____0

119,07


plat


0,250


400,00


similar_______

_____0%

0,000 119,07 ________0,77

-20% -23,814 95,26

674


-10% -12,348 111,13


similar

_____0%

________g

111,13


rezidențial


_____0%

________g

111,13

!a strada

_____5%

5,557

116,690%

_____o

116,69


-10% -13,482 121,34 similar


50%

______11

33,08 similar


0%

0,000

121,34


rezidențial


0% ________o

33,08 rezidențial/ Industria!


_____0% _________o

121,34

la strada0%

_____g

121,39


50%

___17

49,61


in zona0%

____0

50,51


similar_______

_____0%

__________0_

116,69

0,248

_____0%

__________0_

116,69

51(h^


similar 0% _________g

121,39

0,733


-20%

-24,278

.......97,1

& yy | ysimilar

0% ______0 50,51 0,633

-10% -5,051 45/46 49.000

90%


------------------------------7^^

Proprietatea evaluata: 1 eren intravilan in suprafața de 3,15 mp situat in mUn^knestl Sabinelor, nr.4. bl.6C. sc.A, ap-2, Jud Prahova,                           4o.


*-</> UJ

t I* /j

Valoarea corecției (EUR/mp)

6

6

v. ^,461

Preț corectat

101,21

122,52

97,11-

90,92

Total corecție bruta

122,038

96,259

123,007

135,676

Total corecție bruta procentual

61,02%

49,11%

57,48%

387,65%

corecție bruta cea mai mica

X

Valoarea unitara estimata (rotund) (eur/mp.)

123,0

EURO/mp

Suprafața teren -construcție balcon

3,15 mp


| Curs valutar (lei/eur)


4,2517


Ținând cont de faptul ca prin calculul de mai sus am determinat valoarea de piața a terenului in zona folosind ca etalon suprafața blocului 6C ( 400mp) valoare suprafeței de 3,15mp pe care se va realiza balconul

este : 3,15 mp x 123 EUR/mp = 387 EURBalcon- interiorintrare in sufragerie (ap 2)

Ji

JAI

■hsS;

*

/•

t

n

— >hi a


n

* a. o


Sr

COMPARABILE


COMPARABILA 1

EQUINOX

Ploiești, zona Mihairavu


135.000

EUR

200

EUR / mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 674 mp Front stradal: 29.5 m
CaracteristiciSuprafața teren: 674 mp Front stradal:      29.5

Nr. fronturi:

Lățime drum acces:— înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:—


• SpecificațiiModificat la: 14/03/2011


Utilități


 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •  Gaz

 • •   Curent

Alte detalii zonă

 • •   Amenajare străzi: asfaltate

 • •   Mijloace de transport

 • •    Iluminat stradal

Alte informații

 • •   Alte detalii: Terenul se alfla in imediata vecinătate a stadionului ilie Oana.

 • •    Link extern: http://www.editurl.com/i67

hftp://www. imobiliare.ro/anunt/XOOO 1308H

Tipărește Salvează anunț

Date agenție/agentloiesti, Strada Ion Maiorescu,


Nr.12, BI.33S1, Ap.5D


www.equinox.ro

19 * fir BUCUR L    ALEXANDRI


•A t\\Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp situat in mun. Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,


COMPARABILA 2


HtfW ij?        ‘ fi" TlTI u ~urrLniTnLi^r.‘i Tur ■■ iLUVi i~rJj ■/țn,;

Autentificare

» Ultima căutare » Detalii anunț imobiliar

14 ijl.IJ JJ■ Fjf~fc»~TT 1 >1 <11 > 1*„TkDCJWrau .1.4-1jJ pjl>>ițijm«,i 1‘wtJB frtrfli".FXCi*>‘!r-RTflrrWii    i    J J .  - -  - z i R uf-O*rjv . >l>    W i'IiJ^r W■FVPW JR —J»U i| ■ ■           Ma^rTyuiWf 'i^j< iji i»gd

Vanzare teren Mihai Bravu, Ploiești

Toate punctele de interes

Preț Preț/mp Tip teren Suprafață teren (mp) Deschidere la stradă (m)

100.000 EUR

196 EUR nespecificat

510

11.5

140


Zile in Norc


Modificat la


03:10 14-Jun-2011


47 mPoze (1)

Detalii anunț imobiliar


Vanzare teren Mihai Bravu,

Localizare pe harta: http://www.editurl.com/lq7 Panorama Norc: http://w


Zona: Mihai bravu

Detalii anunț imobiliar: Vanzare teren Mihai Ploiești


Harta & street-view

Map data ©2011 Google - Terms of Use
Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp situat in mun. Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, b!.6C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,COMPARABILA 3

Ultima căutare » Detalii anunț imobiliarVanzare teren Mihai Bravu, Ploiești


Toate punctele de interes


Preț

Preț/m p Tip teren Suprafață teren (mp)

Deschidere la stradă (m)

Zile in Norc


75.000 EUR

214 EUR nespecificat

350

16

229


Modificat la        03:04 14-Jun-2011

Compară
‘ Detalii anunț imobiliar

Poze (1)

Vanzare teren Mihai Bravu, Ploiești

Utilități: Apa, Canalizare, Gaz, Curent Zona: Mihai Bravu

Alte detalii zona: Amenajare străzi (asfaltate), Iluminat stradal


Detalii anunț imobiliar: Vanzare teren Mihai Ploiești

www.norc.ro


COMPARABILA 4

Teren construcții de vânzare

Ploiești, zona Mihai Bravu

1.700.000

EUR

35

EUR/mp

Preț negociabil

Tip teren: intravilan construcții Suprafața teren: 49.000 mp Front stradal: 176 m

Caracteristici

Suprafața teren: 49.000 mp Front stradal:      176 m

Nr. fronturi:          2

Lâtime drum acces:—

1

înclinație teren:

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită:—


Proprietatea evaluata: Teren intravilan in suprafața de 3,15 mp situat in mun. Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.A, ap.2, Jud Prahova,

 • •  Apa

 • •   Canalizare

 • •   Gaz

 • •   Curent

Alte informații

 • •    Alte detalii: Localizare pe harta: http://binged.it/jVSZE3

Street view: http://www.norc.ro/pano/1l4sw9km/

http://www.imobiliare.ro/anunt/X000130AE

Tipărește Salvează anunț

• Date agenție/agent

EQUINOX

Ploiești, Strada Ion Maiorescu, Nr.12, BI.33S1, Ap.5D

www.equinox.ro

QCWUltima căutare » Detalii anunț imobiliar


Vanzare teren Mihai Bravu, Ploiești


Toate punctele de interes

Preț


100.000 EUR


Preț/mp


196 EUR


Tip teren

Suprafață teren (mp) Deschidere la stradă (m)


nespecîficat

510


11.5


Zile in Norc


140


Modificat la


03:10 14-Jun-2011


Detalii anunț imobiliar Poze (1)
Cod anunț AFK8C


frlTTl*


Vanzare teren Mihai Bravu, Ploiești


Localizare pe harta: http://www.edituri.com/lq7 Panorama Norc: http://www.norc.ro/pano/jOxZUXOj/ Zona: Mihai Bravu


Vă recomandăm


Vanzare teren Mihai Bravu, Ploiești

J 75.000 EUR

I 350 mp

| Zile in Norc: 2291.130.000 EUR

2260 mp

Zile in Norc: 154


-ce


Strada Putui cu


g yjîc&a Bâirâo


135.000 EUR

674 mp

Zile in Norc: 229Cumpărături zilnice

OQQOO

Sigură

nesigură      -

sigură

1

Școli, grădinițe

□□□□ j

Cu trafic intens

intens

rar

Parcuri

■4’J’’

Curată

mizerabilă -

curată

Vânzare teren

Rețea de transport

’•          > ’    >         j        *

Liniștită

zgomotoasă

liniștită

Albert

Totali I Evaluare detaliată

Bereasca

Evărli£5ZS

actualizat fa data 28-3-2011


http://www.norc-imobiliare.ro/vanzare-teren—mihai-bravu-ploiesti/afk8c/idn


18.06.2011Ultima căutare » Detalii anunț imobiliar


Vanzare teren Mihai


ravu,


Ploiești


EQUINOX


Toate punctele de interes


Preț

Preț/mp

Tip teren

Suprafață teren (mp) Deschidere Ia stradă (m) Zile in Norc

Modificat la


75.000 EUR

214 EUR nespecificat

350

16

229

03:04 14-jun-2011Contactează agenția


Cod anunț AC7GA
Alerta de preț


Comoară


Detalii anunț imobiliar


Vanzare teren Mihairavu, Ploiești


Utilități: Apa, Canalizare, Gaz, Curent

Zona: Mihai Bravu

Alte detalii zona: Amenajare străzi (asfaltate), Iluminat stradal


Detalii anunț imobiliar: Vanzare teren Mihairavu, Ploiești


v-


Strada Mhai Srawu


£

w

J3F


fi = 1’7;


1

▼t


•s


■ i!


>•


,heoSor«’3n■p

■a


ADPP S&'e


X

7

' ■ -7

i '       ’


2\gedțîNimobiliare


Vă recomandăm


/

O îu

A

£


Map data ©2011 Google -


70.000 EUR

preț -7,1%

300 mp

Zile in Norc: 229


Ce spun utilizatorii Norc despre această zonă


Impresie generală:


Cele mai bune categorii:


Cumpărături zilniceȘcoli, grădinițe


□□□□ j


Parcuri


r*                .     •’v     :•                •,

w.¥*


150.000 EUR


Rețea de transport

Totali | Evaîuare rtetajjată


Evaluează aceasta zonăfNU aceasta proprietate!)

Zona este ...

problematică

excelentă

Evaluează această zonă

Sigură

nesigură :

sigură

Cu trafic intens

intens

rar

Curată

mizerabilă         "?

curată

Liniștită

zgomotoasă

liniștită

•f

EvalueazăVânzare teren in zona ...

Aibert

Bereasca

Democrație?

Enachita Vacarescu


actualizat la data 28-3-2011


http ://www.norc-imobiliare.ro/vanzare-teren--mihai-bravu-ploiesti/ ac7 ga/idn


18.06.2011


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT NR.93/2011


Către,

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

Urmare adresei dumneavoastră nr.93/2011, referitoare la regimul juridic al terenului situat la parterul blocului 6C, ap.2, str.Sabinelor nr.4, Ploiești solicitat de dl.Filip Constantin in vederea edificării unui balcon va comunicam faptul ca acesta face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

SEF SERVICIU, Gabriela Mindrutiu


ÎNTOCMIT:

D.CJ2 EX.

10.02.2011