Hotărârea nr. 242/2011

Hotãrârea nr. 242 privind includerea în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploie[ti a terenului în suprafatã de 2819 mp, situat în Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 138

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 242

privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești’* a terenului in suprafața de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului în suprafața de 2819 mp, situat în Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138;

In baza prevederilor art.7 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.”C” și art.121 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului(teren) în suprafață de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138, având numărul cadastral 131771 și nr. inventar 1281.

(2) Imobilul(teren) menționat la alineatul (1) se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iulie 2011.

r i •          *

•* fx fc

s.


Contrasemnează Secretar,

1

' Oana Cristina Iacob

I r                                  '

J

•                                   f

f

r f


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului in suprafața de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138

Potrivit Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin cererea inregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr.2991/2011, S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita, in calitate de proprietar al terenului din Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138, in suprafața de 31.036 mp, a comunicat acordul de a transmite către Municipiul Ploiești, cu titlu de donație, dreptul de proprietate asupra unei parcele de teren in suprafața de 2819 mp, identificat potrivit planului planului de amplasament si delimitare care constituie Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarare, in vederea edificării unei intersecții cu sens giratoriu si a unor accese.

Prin Hotararea nr.73/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat acceptarea donației terenului in suprafața de 2819 mp fiind semnat, in acest sens, Contractul de Donație autentificat sub nr.1035 din 01.04.201 Ide către Biroul Notarilor Publici Asociati Meirosu Mihai Gabriel si Meirosu Carmen.

In urma efectuării dezlipirii terenului in suprafața de 31.036 mp, nr.cadastral 106831, nr.cadastral vechi 5608-5609-5610-4988-2899/3, din Cartea funciara nr. 128108 a municipiului Ploiești (nr.C.F. vechi 57763), terenul in suprafața de 2819 mp a primit numărul cadastral 106836, conform Actului de dezlipire autentificat sub nr. 1034 din data de 01.04.2011. Potrivit încheierii nr. 17784 din

04.04.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova s-a intabulat dreptul de proprietate in favoarea municipiului Ploiești asupra imobilului cu nr.cadastral 131711 (provenit din nr.cadastral de pe hârtie 106836).

Menționam faptul ca pentru terenul in suprafața de 31.036 mp sus menționat Primăria municipiului Ploiești a eliberat Autorizația de Construire nr.927/20.12.2010 prin care se autorizează executarea lucrărilor de construire

pentru: Ansamblu comercial compus din Hipermarket si galerii comerciale, cu instalații interioare, platforme parcare, cai de comunicație in incinta, imprejmuire, cu anumite condiții printre care se numără si executarea unor lucrări care vor face obiectul unei autorizări ulterioare, una din acestea fiind “re giratoriu cu revizuirea instalației de iluminat public .

In conformitate cu art.7 alin.d din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare


^Jiz^rea sensului

r ț

• i                     .    . i:


s.,


dreptul de proprietate publica se dobândește si prin acte de donație acceptatele consiliul local daca bunul in cauza intra in domeniul public.


Direcția de Gestiune Patrimoniu
Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mjndrutiu

fio


AVIZAT,


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, Simona Albu


Direcția Management Financiar-Contabil,Contracte

Director, Cristina Vlaicu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

l

la proiectul de hotarare privind includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului in suprafața de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138

Prin Hotararea nr.73/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat acceptarea donației S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita către Municipiul Ploiești a terenului din Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138, in suprafața de 2819 mp, in vederea edificării unei intersecții cu sens giratoriu si a unor accese.

In temeiul acesteia, a fost incheiat Contractul de Donație autentificat sub nr.1035 din 01.04.201 Ide către Biroul Notarilor Publici Asociati Meirosu Mihai Gabriel si Meirosu Carmen.

Având in vedere faptul ca dreptul de proprietate asupra acestui teren s-a transferat in scopul edificării unei intersecții cu sens giratoriu si a unor accese, amenajari care, potrivit Legii nr.213/1998 si Hotărârii de Guvern nr.548/1999, fac parte din domeniul public al municipiului, se constata necesitatea includerii terenului din Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138 in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al localității”.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1: 2000


Suprafața măsurată: | Adresa imobilului:


2819mp


•s


Ploiești,BId. Republicii ni. 138,T-65,P-A 8/1,..., A 8/6; A 8/2Q,...,A 8/23 ,PH.
X=384600 00


ROMPEIROL


Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

-


Rest proprietate LO T 1-28217mp


X-384350.00


//


Pct

9

  • 4

  • 5

  • 6

7


B(a.)

578432,459

578507.540

578499.012

578490.502

578487.079CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


// A 'A / •* ’

| X.-3 v, -H r ‘ '

î -

S/ /;


jl


s“ s

* • ■

1 * c

• • s • •

■ ?

s '

»

4*


, * , V

I

4

a

»-• -

V *


1b


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂ POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVAREOPi*& COMERCIALE

IUNI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului in suprafața de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138

ZZ2ZZZZZZData:             2ctt