Hotărârea nr. 241/2011

Hotãrârea nr. 241 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiesti a unei pãrti din imobilul Sala Sporturilor Olimpia situat în Parcul Tineretului din Ploiesti

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 241

cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a unei părți din imobilul Sala Sporturilor „Olimpia” situat în Parcul Tineretului din Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești a unei părți din imobilul Sala Sporturilor „Olimpia” situat în Parcul Tineretului din Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții “Consolidare, Modernizare si Extindere Sala Sporturilor „Olimpia”;

Luând în considerare prevederile art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare, și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al uni tăți 1 or admini strati v- ter itorial e;

Având în vedere prevederile art.3, art.4 si art.10 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) si art.119 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a unei părți în suprafață construită de 1.598,00 mp (suprafață construită desfășurată de 1.598,00 mp) din suprafața construită existentă de 2.590,00 mp (suprafață construită desfășurată de 3672,65 mp) din imobilul Sala Sporturilor „Olimpia” situat în Parcul Tineretului din Ploiești, în vederea scoaterii din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acesteia pentru realizarea obiectivului de investiții “Consolidare, Modernizare și Extindere Sala Sporturilor „Olimpia”.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DJ Iulian Teodori


Dată în Ploiești, astăzi 27 iulie 2011.

0^7 txTAT'T’ Az

ȘEDINȚAp^     <

ea

ONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Oana Crisfina Iacob

i A


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


// 4ț-

APROBAT,' 4 vi ce primar, \\ *•* .*‘l **

-        ___\A%


 N z4

'A

f Kțt ,

,.u


i*


1.RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a unei părți din imobilul Sala Sporturilor „Olimpia” situat în Parcul Tineretului din Ploiești

Potrivit Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, constituie domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotararea nr.231/2008 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat preluarea in patrimoniul municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a Sălii Sporturilor Olimpia si a celor 6 terenuri de tenis situate in municipiul Ploiești, Parcul Tineretului.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.312/2010 s-a aprobat transmiterea in folosința gratuita a imobilului Sala Sporturilor Olimpia situat in Parcul Tineretului din Ploiești către S.C. Compania Naționala de Investiții “CNI” - S.A., pe toata durata realizării lucrărilor de consolidare, extindere si modernizare, incheindu-se in acest sens protocolul nr.2495/2011.

In vederea realizării acestei lucrări, proiectul tehnic prevede desființarea: “Anexei sportive existente si a pardoselii teren de joc (parter) - Sala Sporturilor Olimpia”, sens in care a fost emisa Autorizația de desființare nr. 119/2010. Conform planului anexa la proiectul tehnic, caracteristicile tehnice ale pârtii din imobil supuse desființării sunt următoarele : suprafață construită de 1.598,00 mp (suprafață construită desfășurată de 1.598,00 mp) din suprafața construită existentă de 2.590,00 mp (suprafață construită desfășurată de 3672,65 mp).

Pentru realizarea operațiunii de desființare se impune trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești a pârtii sus menționate din imobilul Sala Sporturilor „Olimpia” situat in Parcul Tineretului din Ploiești, urmând ca ulterior sa se procedeze la casarea si valorificarea bunurilor ce rezulta din desființarea “anexei sportive existente si a pardoselii teren de joc (parter)” a Sălii de Sport Olimpia.

Ca atare, potrivit prevederilor art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare, și valorificare a

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative-teritoriale, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.                                  ,            <


Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,


Florin Petrache

4*Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P.,

Gabriela Mmdrutiu

'$)


AVIZAT,


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director, sin^^

Direcția Management

F inanciar-Contabil,ContracteCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a unei părți din imobilul Sala Sporturilor „Olimpia” situat în Parcul Tineretului din Ploiești

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.312/2010 s-a aprobat transmiterea in folosința gratuita a imobilului Sala Sporturilor Olimpia situat in Parcul Tineretului din Ploiești către S.C. Compania Naționala de Investiții “CNI” - S.A., pe toata durata realizării lucrărilor de consolidare, extindere si modernizare.

In vederea realizării acestei lucrări, proiectul tehnic prevede desființarea: “Anexei sportive existente si a pardoselii teren de joc (parter)”, sens in care a fost emisa Autorizația de desființare nr.l 19/2010.

Pentru aceasta operațiune se impune trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești a pârtii sus menționate din imobilul Sala Sporturilor „Olimpia” situat in Parcul Tineretului din Ploiești, urmând ca ulterior sa se procedeze la casarea si valorificarea bunurilor ce rezulta din desființarea “anexei sportive existente si a pardoselii teren de joc (parter)”.

Ca atare, potrivit prevederilor art.2 din Ordonanța Guvernului nr.l 12/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare, și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative-teritoriale, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR, Cristian Dumitru


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație; comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 21.07.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Bolocan Iulian. Dumitru Cristian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Paîrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

 • 1. Proiect de hotarare cu privire la actualizarea ,cIirdentarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la sistemul de alimentare cu apa si canalizare privind imobilele situate in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.6 si nr.8.

Prin adresa nr.9368/2011 S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a solicitat actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al munisipiu.ui Ploiesti’privind datele tehnice ale imobilele situate in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.6 si nr.8 conform documentațiilor întocmite de persoane fizice autorizate la cererea S.C. Apa Nova S.R.L.


 • 2. Proiect de hotarare privind includerea in "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului rn suprafața de 2819 mp, situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.138.

Prin cererea înregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr.2991/2011, S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita, in calitate de proprietar al terenului din Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138, in suprafața de 31.036 mp, a comunicat acordul de a transmite către Municipiul Ploiești, cu titlu de donație, dreptul de proprietate asupra unei parcele de teren in suprafața de 2819 mp, identificat potrivit planului c^re constituie Anexa nr.l, in vederea edificării unei intersecții cu sens giratoriu si a unor iccese.

Prin Hotararea nr.73/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat acceptarea donației terenului in suprafața de 2819 mp fiind semnat, in acest sens, Contractul de Donație autentificat sub nr.l035 din 01.04.201 Ide către Biroul Notarilor Publici Asociati Meirosu Mihai Gabriel si Meirosu Carmen.


A' y\...

 • 3. Proiect de hotarare cu privire trecerea din domeniul public in donteniul prtvă/al municipiului Ploiești in vederea casarii si valorificarea bunurilor ce rezulta drn desjinț^a “anexei sportive existente si a pardoselii teren de joc (parter)” a Sălii dei;S|)ort Olimpia

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 312/2010 s-a aprobat transmiterea in folosința gratuita a imobilului Sălii de Sport Olimpiasituat, jn Parcul Tineretului din Ploiești către S.C. Compania Naționala de investiți: “CNI -^Ă-.^pe toata durata realizării lucrărilor de consolidare, extindere si modernizare.

In vederea realizării acestei lucrări proiectul prevede desființarea: “Anexei sportive existente si a pardoselii teren de joc (parter)” conform Autorizației de desființare nr. 119/2010.

Pentru continuarea lucrării s-a impus constituirea prin Dispoziiia nr. 2813/14.07.2011 emisa de Primarul municipiului Ploiești a unei comisii care sa procedeze la casarea si valorificarea bunurilor ce rezulta din desființarea “anexei sportive existente si a pardoselii teren de joc (parter)” a Sălii de Sport Olimpia. Pentru realizarea acestei operațiuni este necesara trecerea din domeniul public in domeniul privat a unei parti din imobilul Sala Sporturilor Olimpia menționata in Autorizația de desființare nr.l 19'2010 conform art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000.

 • 4. Cu privire la solicitarea nr. 9811/07.06.2011, inaintată de cfoamna Mihai Sorina, vă comunicam următoarele'.

Doamna Mihai Sorina deține cu contract de inchiriere spațiul ce locuit situat in strada Ștefan Octavian Iosif, nr 10, format din doua camere in suprafața de 26,50mp si dependințe in suprafața de 19,90 mp.

In contractul de inchiriere sunt inscrise următoarele persoane:

Mihai Sorina - titular;

Mihai Nicusor - sot;

Nitescu Monica - sora;

Bivolaru Ioana - matusa;

Mihai Constantin Cătălin - fiu;

Mihai Mihaela Ramona -fiica;

Mihai Andreea Simona - fiica;

Mihai Antonio-Cristian - fiu.

Precizam faptul ca Mihai Sorina a preluat titulatura contractului de inchiriere in urma decesului mamei sale Bivolaru Gherghina. In contractul de inchiriere inițial figurau: Bivolaru Gherghina-titular, Mihai Sorina-fiica, Nitescu Monica-fita, Bivolaru Ioana-sora, persoana cu handicap ce a fost reprezentata de Bivolaru Gherg/iina. In urma decesului titularei a fost numita curator doamna Stan Elena prin Dispoziția rr. 79/24.01.2000 pentru Bivolaru Ioana. Atât Nitescu Monica cat si curatorul doamnei Bivolaru Ioana au fost de acord ca Mihai Sorina sa preia titulatura contractului de inchiriere cu condiția menținerii dreptului locativ pentru sora si matusa doamnei Mihai Sorina.

daca termenul contractului de inchiriere a incetat) s-a solicitat Serviciului Juridic Contencios punctul de vedere in acest sens.

Potrivit răspunsului comunicat de Serviciul Juridic Contencios prin adresa nr. 652/18.07.2011 a reieșit ca doamna Raducanu Florentina nu mai poate beneficia prevederile art. 20 alin. 2 lit. b din Legea nr. 448/2006 in sensul scutirii de la plata chilei pentru perioada menționata mai sus. Totodată se atrage atentia ca potrivit art. 89 alin Tain Legea nr. 448/2006 odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap, comisia de evaluare are obligația de a elabora programul individual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap, iar potrivit alin. 3, al art 89 din actul normativ menționat mai sus, certificatul prevăzut la alin. 1, dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispozițiile prevezute de lege pentru gradul de handicap respectiv.

întocmit: Elena Branza

C\ IvtbCkP? .

17. Cu privire la adresa transmisa prin fax in data de 18.07.2011 prin care S.C. Apa Nova

S.R.L. solicita actualizarea incepand cu luna iulie a suprafeței domeniul public menționata in contractul nr.025711/13.01.2010 încheiat cu municipiul Ploiești si sa factureze volumul de apa pluviala ținând cont de noua suprafața, respectiv 3.710.237,5mp.

Conform corespondentei purtata cu S.C. Apa Nova S.R.L a reieșit ca aceasta a actualizat suprafața străzilor canalizate din municipiul Ploiești cu ajutorul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana pe baza planurilor Theotop.            »        »

18. Cu privire la solicitarea d-luiba&Ion va comunicam următoarele:

Prin scrisoarea înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 10942/2011, dl.Hobae Ion aduce la cunoștința faptul ca imobilul pe care il deține in proprietate, situat in str.Gh.Doja nr.153 (langa Colegiul National “I.L.Caragiale”) este disponibil pentru vanzare.

Potrivit informațiilor si planurilor transmise de dl.Hobae Ion imobilul construit in anul 1996 se compune din teren in suprafața de 1.400 mp si un corp de caldire (parter, etaj si mansarda)          _ f             ~            ~   »

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii caire Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri:

Dumitru Cristian

Popa Constantin

Horghidan Costel

Marcu ValentiROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ro.r:           CTnwn r rjff1


itmP^rcuI w<sX.


I.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

fi


Vazand Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu, prin care se propune atribuirea in folosință gratuită a imobilului situat în incinta Parcului Tineretului respectiv Sala Sporturilor Olimpia către S.C.Campania Națională de Investiții "C.N.I.”-S.A.;

In baza prevederilor art.8 alin (1) din Ordonanța Guvernului; nr.25/2001 de Înființare a Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” • S.A. si prevederilor Hotararea Guvernului nr. 818/03.07.2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului “Săli de sport” prin Compania Naționala de Investirii “C.N.I.” -SA.;

Având in vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privinc autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea construcțiilor, republicata si actualizata;

In temeiul art. 36 alin.5 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aproba transmiterea in folosința gratuita a imobilului, situat in județul Prahova, localitatea Ploiești, Parcul Tineretului, identificai potrivit planului de situație si extrasului de carte funciara nr. 42763 din data de 28.07.2010 al Cârtii Funciare nr. 5249 anexate si care fac parte integranta din prezenta hotarare. Imobilul are numărul cadastral 4324, iar suprafața din acte este de 2590 m.p.

ART.2 Imobilul identificat la art. 1 fiice parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si se transmite in folosința gratuita către S.C. Compania Națională de Investiții “C.NJ.”- S.A. pentru Programul “Săli de Sport - Structuri preluate” pe toata durata realizării lucrărilor de consolidare, extindere si modernizare.

ART.3 (1) Predarea imobilului se va face in condițiile legii, pe baza de protocol de predare-primire intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si S.C. Compania Naționala de Investirii “C.N.I.” - S.A.

(2) împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa semneze Protocolul cu S.C. Compania Naționala de Investiții S.ACSMART.4 Prevederile Hotărârii Consiliului LocaJ


aplicabilitatea la dala adoptării prezentei hota rari,


nr. 239/2010 isi încetează


ART.5 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contenbios va duee la cunoștința

R >■

celor interesați prezenta hotarare.


Dat» In Ploiești, astazi, 6 septembrie 2010.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Valentin Sâva
i

i t b

J

I


t I l

I

i

I


Beneficiar CONSILIUL LOCAL AL M7.IN. PLOIEȘTI

£4 9 tr/<K aț  //,


încheiat astazi,       • «   » • * »     *

 • I. Beneficiarul : CONSILIUL LOCAL AL MUNICH’I JLUI PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești. B-dul Republicii nr. 2-4, reprezentat prin Primar Andrei Liviu Volosevici, în calitate de pnedator și Compania Naționala de Investiții -C.N.l. S.A., cc s&. iu) in Municipiul București, B-

*

dul Dinjcu Golescu nr.38 sector 1, în calitate de primitor. în bazi Hoiarârii nr. 312/06.09.2010 a

Consiliului Local al municipiului Ploiești, am procedat la pr» are» suprafața din acte de 2590 mp. Sala Sporturilor “OLIMPIA

- primirea imobilului cu


municipiul Ploiești, județul Prahova, cu număr cadastral 4324, î

situai în Parcul Tineretului, scopul realizării lucrărilor de


consolidare, extindere și modernizare a imobilului.

 • 2. Imobilul ce se predă Companiei Naționale de Investiții C.N.l S.A este destinat Sălii de sport și se dă în folosință gratuită pe durata realizării lucrări? ir dc consolidare, extindere și

modernizare.

 • 3. Beneficiarul: Consiliul Locul al înun. Ploiești se obligă iâ asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, precis a și racordurile pentru utilități (apa, gaz, energie, canalizare, etc.) aferente construcției, pâr i la limita amplasamentului șantierului, conform graficului de execuție anexă la contractul de e cecuție a lucrărilor.

4.Imobilul identificat la pcul face parte din domeniul p blic al municipiului Ploiești, lîind administrat de Clubul Sportiv Municipal Ploiești în baza lotărârii nr.202/28.07.2010 » Consiliului Local al municipiului Ploiești si este liber de orice sare ni,

Prezentul protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat. Beneficia:'


Am primit. Compania Națională de Investirii - C.N.I. S.A.ROMÂNIA

județul prahova

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMAR

Nr. 310087 din „13.12-20.IC

AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE


Ca urmare a cererii adresate de CLUB SPORTIV MUNICIPAL

PLOIEȘTI


cu domiciliulI sediul în județul Prahova __nninicipiuVorațul/comuna ._.____EIâiggțL— ’

satul - , sectorul , cod poștal Str. Milcov nr. 1 , bi - . sc. . et.„, ap.^, telefon/fax e-mail_______> înregistrată lanr. 31OO87_din uiil3.12.2010

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările șl completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ executarea lucrărilor de desființare pentru :

ANEXA SPORTIVA EXISTENTA

SI PARDOSEALA TEREN DE JOC (PARTER) SALA SPORTURILOR “OLIMPIA”

HOTA: Corform Dispoziției Primarului nr.          12.2010. privind eliberarea in ngrm ere urgenta a

autorizației de desființare, in termen de 30 de zile de la data emiterii p^xentei autarteatii de desființare parțiala. documentația se va completa, conform Legii nr. 50/1 $91, modificata st completata, cu:

 • - Acord Inspectoratul de Stat in Construcții Prahova;

 • - Expertiza tehnica pentru lucrările de desființare parțiala;

• Plan de amplasament si delimtiare a imobilului, vteai de O.CP.f Prahova fRC.Ff origk a! si copie,

 • - Plan de situație întocmit de arhitect corform Anexei 1 la Legea 50 /199], republicata si completata.-

 • - Dovada O.A.P. pentru lucrările de desființare vamala;

 • - pe imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Prahova, municipiul Ploiești, cod poștal Zona Parc Olimpia f.n. (parcul Tineretului)

Cartea funciară______________

Fișa bunului imobil__sau nr. cadastrali

 • - lucrări în valoare de 138.880 lei ■

în baza documentației tehnice - DX pentru autorizam executării lucrurilor de desființare (D T.A.D.) nr. 480 / 2010 a fost elaborata de SC ARCHPLAN ATLAS_SJLL cu sediul în județul Prahova, . municipiul Ploiești . comuna'satul ■ cod poștal , str. Laboratorului nr. 5A . bl. - sc.__et. -, , ap. - respectiv de Va&ntin DuniiWcu

arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. 2394 , ta conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și excrciarca profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei Teritoriale Prahova a Ordinului Arhitecților din România.

CV PRIVIRE. LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE I AC URMĂTOARELE PRECIZĂRI: . J

A. Doeutnentnti» tehnic* - D.T. (0.T.A.D.) - vlxnU »pr» ne>cbi«ib«rc -, tapreun* cu CMte «vlielc fl ccardurie obți^lț^ ?•

prccure M actul admiebtmtlv *) autor+tftțîj eofflpc«*nte pentru protecția mediului, race parte Integranta din premiu ■utoritttțte*

r ' .                                                ’

!


____ _ __                             _______ __- _mw>r ~-~• _____-- ,_ -j — ______ t         - -______- — - - — y> wfr M

/Vcr&pe»tetMS ftirtwrt*/ • docwnmtațtei - D. T. ufauH țpre nachimter? {heliul n avizdor fi ftenrăM.?Kcrr obțin *tn) eanxtiade etfuwjMM ctfBiftrygH^. dwotf cn, fx r^^*/prr^fr^rj>W,                    a^64/ln./717^ 7^^                 '

nutenfairta otettoMti Intrărilor dt cortftFtiCfitk rtfrublîcaii^


(**


r i         -i7

*                   >                          i

i iar*—


fa eonforrinue aiprevederile ort ? atin-flS)~(l$)   I^fta wMH fi & Mt/wterre        țwwu acaret JHrectiuct

CwiilM W337/CEJZ (Diraafi^ 5L4) prWri evalritct tffâcfo? muritor prdeffl pnbiics rfprfrtfe MHpM tH&iiinii tn situați fi în cart tn dtnpul țr*™ firii tetf&rlto? fii numai în pericada de valabi&^rt * WdW»?/!te/ da ccar&ujrt survin jnrifâ&t de t&tui privind lucrările de wvrtruqki autoritate, cart conduc fa n<Xffttst£d madifMrit accffer^ ifadarul are ohlifflte de fr folUdto a nouă dfcfoWM/fe da canatrtdro


V1


R Titularul autorlxițto «ta obligat:

1. Sn MiUfije data începerii iverfirilor autorizate. prin trimiterea te?ninterii canforru fcnnuforuiL< aroxat auto ‘i2Bțiai (formulatul -


modal F 17) îa autoritatea «dmiabtripei pubhoc locale emitenu > autorizației.

2. S* anunțe dota începerii lucrfirilor auicrizate, prin trimlurcs tnțtiniQni corfonr ftjrmultiruiu' anexat milo iației (fonnuiwu’ -model F.l 8) la Inspectoratul In Construcții al județe iui, împrcnoS cu dovodt achităm cotei lognie do C J% diu vsloaufl rutorizatl a lucrărilor


de construcții și instalații aferenta acettoru33 enunțe date fi nu ItZAfli Ji‘ crfirifor autorizate, prin a-irahere^ înj^nțAni, ccnfonn formularului NWI «u-»ri?.nțiai (fonnuiaru!


-maccl F19) Ia In3pe«toî*toi în Construcții al ujctejului, odată eu ornivotaru conuri®! de recepție,

 • 4. SA pJUtrcsc pe șantier • în perfectă atwc - autorizația de desființare ți do cum ca tați f. tehnicii -D.T, (CT.A.O.) vizate spre nesciiimbarc, pe cure le va precenu la cererea orgiacilor de control, potrivit Legii, pc toată duram executorii lucrurilor.

 • 5,  în autul în caro, pc parcursul executorii lucr&rHor, ac descoperii vcutigii arheologice (ffafin.cnn? de ziduri, incadiamento de


goluri, fund iții. pietre ciopli ic sau sculptate, oseminte, inventar moncrir. ceramic etc


S& sistez* execurnrea lucrări iot, sâ îs mteuri de pază


51 cc protecție ți să anunț* imcdtol emitentul autoriiațici, procum ți Dtjvtețta îodatasnâ pentru cultură, cu‘te și pBtrimoan eufautU național.


£. $1 respecte condițiile impuae de utfliwrea ți protejarea domeniului public, precum ți de proiecție n mediului, potrivit


normelor generale ?) locaic.

7. SA transporte la rampn Ecologica Boldești Stoaicrn mstcnalclc care nu sc pot racirpeto son valonfca, rimase în urma MCCUtanl hw^rilorde Qonatrucții,

$. Să dwTiittțrza conrtrucțiile provizorii de șantier 5n termen dft_3_ rile da tatanrinarea efectivi e lucrllri'or.


F U începenx execuției luertrilor, să monte» fa toc vizibil « Fanod ac i denii fi care o investiției * (vezi anexe 8 la normele metoda logice)

 • 10. La fÎMliznrea execuției lucrărilor, M. monteze « Pllcuțt de identificare a Investitei »

 • 11, în situați* ncfinalizării lucrărilor iri ferm unui prevăzut de autenzapo, s£ solicite prelungirea vftln&lJltîlții leajieh, cu ccî puțin


15 zile Pinten termenului de expirare a valahi'itfitii autorizației de confitruire (Inclusiv (lunn de execuție a lucrărilor),

12, S3 prezinte "Certificatul dc performanți energeîiaă ă clădirii* la efectuarea recepției te terminare* lucrfiri or;


J3. Si loiicite "Autorizația de jacuntatc 1* incendiu *l duplefectuarearacepțtei In terminarea lucrlrDor sau namte dc puncrez m


funcțiune ti clădirilor penuu care t-a obținut “Avizul do *ccaritate In incendiu":


14. SI regularizeze buca de autorizare O» revin* «mitenrnlut, precum ?i celotehc obLgrrții de pletil ce fi tedn, potrivit legii, ca untnre a renliHrfi Investiției;


15. SA dedare cotiavuc ți i; t proprie tete part'cnuu.X raahzate, fr vedere» impunerii, te Organele fînflltotare terii) nete $nu ia unitățile subordonate acestora, dupll terminarea lor complet! ți no mai tfiniu de 15 dle de Io dota expiri lermenului dc valEbltatc a autorizației de eansmiire (inclusiv duram da execuție a lucrărilor).


 • C. Durate do ex conți* a luerfiriler o«ts de 13 hi ni, calculate de ’i dan în oa perii cfocrivc o lucrărilor («nunțaft prcolabri', litottțic tn care perioada de valabilitate o autorizației se extinde pe între aga durail dc execuție a lucrărilor autorizate.

 • D. Tcnocavl dc vitebditaie a autorizați*! est* de

lucrfirite de execuții autorizate.


luni do te data emiterii , interval de timp tn tfre îreb«io teceputcptoiesn


IVICISECRETAR, QANA CWSTÎNA UCDB


Zarhitec

SIMONA ELENA'!


DIRECT ( RITA


ADJUNCT, NEA2U


Taxe de autorizare ta valoare da


ri ... lei a fost tiabituS confbnn chitantu . nr. -

Prezenta autorizație a fost (rnMnusd solicitantului drcct/prir poștă la dita de____, 'n?oțnA dc {)

exemplar (a) din doemnetitAria tehnică, împreună cu avî2dc și acordurile obținute, vizata spre uesclihrbftre. bitcwiitt: £teHQ*RDxa?w Oheor^he-con^Utr/Md2 2()ICfCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești a unei parti din imobilul Sala Sporturilor „Olimpia” situat in Parcul Tineretului din Ploiești


Data: