Hotărârea nr. 240/2011

Hotãrârea nr. 240 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti referitor la sistemul de alimentare cu apã si canalizare

R OMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 240


t i

* r            a

< O


cu privire la actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la sistemul de alimentare cu apă și canalizare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Marcu Valentin, Popa Constantin și Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la sistemul de alimentare cu apa și canalizare;

în temeiul Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicata, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 134/2009 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentelor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

In temeiul art.36 alin. 2 litera c din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă modificarea Anexei B, Gestiunea 10-101, pag.347 la Hotărârea nr.225/1999, în sensul actualizării suprafețelor unor imobile construcții conform măsurătorilor de specialitate realizate de P.F.A. Duminică Cristina Magdalena, după cum urmeaza:

 • •  Poziția 2 - Clădire arhivă - Str. Ana Ipatescu nr.6-Cl - Sc= 101,62 mp;

 • •  Poziția 1 - Clădire administrativă - Str. Ana Ipatescu nr.8 - C5 - Sc= 174,87 mp, Scd= 341, 88 mp;

 • •  Poziția 3 - Clădire administrativă - Str. Ana Ipatescu nr.8 - C3 - Sc= 59,32 mp, Scd— 176,19 mp;

 • •  Poziția 4 - Subsol Clădire administrativă - Str. Ana Ipatescu nr.8 - Cil - Scd= 59,32 mp;

 • •  Poziția 6 - Clădire administrativă - Str. Ana Ipatescu nr.8 - CI - Sc= 337,65 mp, Scd— 562,16 mp;

 • •  Poziția 7 - Gheretă portar - Str. Ana Ipatescu nr.8 - C2 - Sc= 5,42 mp;

 • •  Poziția 8 - Magazie scule - Str. Ana Ipatescu nr.8 - C4 - Sc= 179,24 mp;

 • •  Poziția 9 - Clădire administrativă - Str. Ana Ipatescu nr.8 - CIO - Sc= 116,40 mp, Scd- 151,36 mp.


realizate de P.F.A. Duminică Cristina Magdalena care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a pozițiilor referitoare la imobilele sus menționate din anexele la Hotararea nr.48/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la contractul de concesiune din data de 14 iunie 2000 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L..

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte, Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 27 iulie 2011.

Președinte de ședință, Iulian Tec uPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

APROBAT, VICEPRIMAR, Cristian Dumitru

/ V \

b                                               «.

.j;

S'i/

v

• /RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiești"

Potrivit Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” intocmit potrivit Hotărârii Guvernului României nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, a fost insusit prin Hotararea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in care s-au preluat suprafețele si alte caracteristici tehnice ale imobilelor menționate in diverse documente din arhive, fara a se efectua măsurători de specialitate. Acest inventar a fost insusit prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Prin adresa nr.9368/2011 S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a solicitat actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti”cu privire la datele tehnice ale imobilelor situate in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.6 si nr.8 conform documentațiilor intocmite de persoane fizice autorizate, la cererea acestei societăți.

In urma măsurătorilor efectuate cu aparatura de specialitate de către P.F.A. Duminică Cristina Magdalena au reieșit diferente fata de suprafețele clădirilor menționate in actele de proprietate si au fost stabilite suprafețele de teren aferente clădirilor sus menționate. Ca atare, este necesara actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Ploiești” in ceea ce privește imobilele situate in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.6 si nr.8, prin insusirea caracteristicilor tehnice reale ale clădirilor si prin includerea suprafețelor terenurilor

aferente acestora, precum si modificarea corespunzătoare a pozițiilor referitoare la imobilele sus menționate din anexele la Hotararea nr.48/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la contractul de concesiune din data de 14 iunie 2000 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L..

Director Ex


/Florin

Itiv,


Direcția de Gestiune Patrimoniu

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela MindrutiuAVIZAT,


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, f Director, Simomf Ajbu

Direcția Management F inanciar-Contabil,ContracteCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul cu privire la actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la sistemul de alimentare cu apa si canalizare

Prin Legea nr.213/1998, a fost definit domeniul public al localității astfel: bunuri de uz sau de interes public local si care nu sunt declarate prin lege de interes național sau județean.

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” intocmit potrivit Hotărârii Guvernului României nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, a fost insusit prin Hotararea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in care s-au preluat suprafețele si alte caracteristici tehnice ale imobilelor menționate in diverse documente din arhive, fara a se efectua măsurători de specialitate. Acest inventar a fost insusit prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Prin adresa nr.9368/2011 S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a solicitat actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti”cu privire la datele tehnice ale imobilelor situate in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.6 si nr.8 conform documentațiilor intocmite de persoane fizice autorizate, la cererea acestei societăți.

Având in vedere ca in urma măsurătorilor efectuate cu aparatura de specialitate au reieșit diferente fata de suprafețele menționate in actele de proprietate este necesara actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului Ploiești” in ceea ce privește imobilele situate in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.6 si nr.8, prin insusirea caracteristicilor tehnice reale ale acestora.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.


CONSILIERI, Bolocan Iulian Marcu Valentin Popa Constantin Horghidan CosteK \

TINV/yA-__TH'L Nț
Suprafața masurata

Adresa Imobilului

INTRAVILAN

794mp

Ploiești, strada Ana Ipatescu, nr.6

î                          .A. Date referitoare la teren               Jk

c - '

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (nr»p).

Val, de impozitare (lei)

Mențiuni

1

TDI-Cc

794

împrejmuit cu gard lemn, metal placi beton si zid construcție

Total

794


Cod constr.

Cod grupa destinație

Supraf construita la sol (mp)

VaL de impozitare

Jleil

Mențiuni

C1

CAS

101.62

S construita CLĂDIRE ARHIVA C1=101.62mp

Total

101.62


RELEVEU

Scara 1 :Suprafața masurata

-------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------țj----------r                  i          . . ■ ■         ,       1 ■                             - i                              ;

Adresa Imobilului                               U          ’s;      'j

\\r^\ .i      ' ■ ■ s /

794mp

\\ <s\ ! ** * ■ - ’ A \\C <\ v

Ploiești, strada Ana Ipatescu, nr.6                          c

UAT

Ploiești


RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR C1

Nr.

Denumire

Suprafatd utila

încăpere

încăpere

(mp)

1

DEPOZIT

23.27

2

ARHIVA

63.38

3

BIROU

4.67

Suprafața Utila=91.32mp

Suprafața Totala—91.32mp


CARACTERISTICI CONSTRUCTIVEC1

ÎNCĂPERE 1

ÎNCĂPERI 2,3

Regim inaltime

parter

Fundații

beton

Pardoseli

ciment

cărămidă

Pereți

boltari

cărămidă

Plansee

lemn

Invelîtoare

carton

tabla

Inst. electice

220V

Inst. încălzire

Inst. sanitare

An. constr.

1962

Stare constr.

buna


SC. PRAXIS GEODEZ SRLl}

Aut. seria RO—B-tJ, nr§, COBRA^O PLOIEȘTI, str. Hanibtțl,            S.R.L.

Tel. 0244/542695 V Mail: praxisgeodez@yahoo

RELEVEU

Scara 1 : 100CAMERA


90

210


Z5

195


2,00


HOL


2,00270


CM ro


O lO

CM


□ RUP SANITAR


L_E

L0

2070

20


RU

ANITA

o


12

ARHIVA100


LO

60

40


60

40


-----1         ’         U

h        r-1     '     1--------------r

O

1--------------------------------------------------------------------------------------------------

8,51                                   it

HOL

lO CM rO*

4


280


4,88


o oo CM


1,33/x LO

<O


CAMERA
3,63


60

270


60

270


CAMERA

M-


S construita GHERETA PORTAR C2=5.42mp j RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR GHERETA PORTAR C2


RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR


CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C1 PARTER

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

CAMERA

19.98

2

CAMERA

19.99

3

GRUP SANITAR

5.61

4

HOL

3.96

5

GRUP SANITAR

2.46

6

GRUP SANITAR

2.62

7

W.C.

0.83

8

w.c.

0.83

9

ARHIVA

13.36

10

CAMERA

30.12

1 1

CAMERA

21.68

12

CAMERA

19.25

13

HOL

27.46

14

HOL

5.00

Suprafața Utila = 1 73.15mp

Suprafața Totala= 1 73.15mp


Nr. încăpere

Denumire

încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

CAMERA

4.18

Suprafața Utila=4.18mp

Suprafața Totala = 4.1 8mp


Executant,


Data■■ C

* •«. •

P.F.A. DUMINICA CRtSTI^^^S^A^EÎf^, Aut. seria R0—£/F, nr. 0.317/2010 PLOIEȘTI, str. Inhibai, AWTfiRIZARE

Tel. 0244/54269$ Seria R0-S-F Nr. 0317 Afail: praxisgeodâz@yah/)O.CQTri . w

t '’xk             t*! f*' ( [ *'î L ’* îl' ;C ț •*;

x    vn& iu Uis

Va

w.7


RELEVEU

Scara 1 : 100S construita CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C1 ETAJM 79.29mp /

I

I

i


8,86


«OlO lO


O o

CM 00


CXl 00


0.0 00


OlO


00


ao


3,913,75


CAMERA


CAM ERA


CAMERA


CAMERA


m r-ro


r-


ro
CD145


HOL


CM


4 )<£

JiD


0,40


CAMERA


80 r-.


145


LD


130

190


130

190


rc re

Vk

re1J_5

240


o <-


I

I

I

I

1

I

I


(N


70

260


L0 CM

<Vk

ro


HOLpM


O|S

'cM


CM


85


r-


I

I

I

I

I

i

I

I

I

i
RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C1 ETAJ


Nr.

încăpere

Denumire

încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

CAMERA

20.10

2

CAMERA

14.58

3

HOL

8.31

4

HOL

2.13

5

W.C.

1.73

6

CAMERA

7.89

7

HOL

20.47

8

CAMERA

14.31

9

CAMERA

19.60

10

CAMERA

22.15

Suprafața Utila= 1 31.27mp

1 1

BALCON

7.22

Suprafața Totala= 1 38.49mp


Executant,


Data


-V


P.F.A. DUMINICA CRI ȘTI Na MĂGDALE$fA


. r*


PLOIEȘTI, str. Hapiibal,


nr.5î 1


-l


ff * ț

Tel. 0244/542693      AUTORIZARE

Ma.il: praxisgeodez9n/a^^^.^ ș Q317


A

'•H

\

* b

T A

■     c"*-.

X

V


j\02.2011


numi


>*•


SX *

<. , *

y


RELEVEU

Scara 1 : 100


RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR


CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C1 MANSARDA


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

HOL

6.59

2

CAMERA

12.14

3

CAMERA

124.83

Suprafața Utila = 1 43.56mp

Suprafața Totala= 1 43.56mp


Executant,

Data

P.F.A. DUMINECA CRIȘ&NA MAGDAL&f^. Aut. seria RO-B—P,

PLOIEȘTI, str. Manii) al, nr.5 l’'G __ Tel. 0244/542695      AUTORIZARE

MaU: praxisNf-

.5

b \                                     i_fc                a •

—,,    p C**i ■ jîi^ ^*4

02.201 1

■ A

*          l’

1 x

V-     * 1


RELEVEU

Scara 1 : 100
Executant,


Data


RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR MAGAZIE SCULE C4


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

MAGAZIE

179.24

Suprafața Utila = 1 79.24mp

Suprafața Totala = 1 79.24mpA. DUMINICA CRISTIIlA'MAUDÂ^țfA Aut. seria RO-B—F./rtr. 0317/2Q1 PLOIEȘTI, str. Hanippțl, "" "244/542695 //          *RF

praxtsgeodez^i^hoo.cdrn        n


Tel. 0244/542695 j

Mail: *______Ț

* n Se


î!r,0317


02.201 1

f; a


RELEVEU

Scara 1 : 100RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR ANEXA 06


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

MAGAZIE

47.47


S u p ra f a t a U t i I a = 47.4 7 mp

Suprafața

■' /T ' "


]

i

4

IRECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR ANEXA C7


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

MAGAZIE

36.67

2

MAGAZIE

9.75

Suprafața Utila = 46.42mp

Suprafața Totala=46.42mpExecutant,P.F.A. DUMINICA CRISTINA'

Aut. seria R0- B— F,/ptr. 0Șt^^2ffJ0

nr o r

AUTOr Seria R0-* ;

Cur-Cristina

X ''-fA   .

"xj- r f •'

>. %           • r-’ b ’


PLOIEȘTI, str. Hanib^, Tel. 0244/542695  / ’

Mail: praxis geode z@fyQhoo. corn

• ■<

-1

•_ -I

.*!

A>

: ' )

' ■

<; -s'

i

-    ’ z

•-P


,t’


ll


ra


.9


DataRELEVEU

Scara 1 : 100


S construita VESTIAR C8 PARTER=74.47mp


S construita VESTIAR 08 ETAJ=74.47mp
RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR

VESTIAR C8 PARTER


RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR

VESTIAR C8 ETAJ


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

VESTIAR

28.47

2

MAGAZIE

2.78

3

VESTIAR

25.41

4

GRUP SANITAR

6.52

5

W.C.

1.17

6

W.C.

1.40

7

W.C.

1.25

8

W.C.

1.41

9

W.C.

1.25


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

VESTIAR

57.57

2

GRUP SANITAR

13.52


Suprafața Utila=71.09mp

Suprafața Totala=71.09mp


Executant,


Data


Suprafața Utila = 69.66mp

Suprafața Totala = 69.66mp


p.f.Jl duminica cristina<i^^lena Aut. seria RO—B—F.Fri/ 0317/2010^ PLOIEȘTI, stv. Hanifâst, ' A Tel. 0244/542695 1/              ;

Mail: praxis geode z^a.hoo.cfafâQ^'1


j.

> *

/ T


•05.201 1

-

••• t

< ... r

■          t

•l.

V. ■ . 1

•          r


RELEVEU

Scara 1 : 100S construita VESTIAR C9=15.09mp


RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR

VESTIAR C9

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

VESTIAR

13.74

Suprafața Utîla=1 3.74mp

Suprafața Totala = 1 3.74mp

Executant,


DataP.F.A. DUMINICA CRISTIJJAț/3/CpALENA Aut. seria RO—B—^'^ir. 0317/2010

PLOIEȘTI, str. Zfa.nifiaZ.rHft'îlF1" ’■

/                              **p.^

Tel. 0244/542695 f        DE

Mail: praxis geod&^@yaho^\^^^

\ Seria ROT'

\ Du‘

% CrisViru

X<L7 c...

________________________________ ^-^2_____


*■


p'


r

<

i.


. 05.2011

A

Nr.

Denumire

Suprafatc utila

încăpere

incapere

(mp)

1

CAMERA

9.74

2

CAMERA

10.72

3

CASA SCĂRII

4.70

4

CAMERA

22.47

5

HOL

3.59

6

CAMERA

26.78

7

CAMERA

16.07

Suprafața Utila = 94.07mp

Suprafața Totala=94.07mp


Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafatc utila

(mp)

1

CAMERA

21.45

Suprafața Utila —21.45mp

Suprafața Totala=21.45mp


CD/         /

O

■ ■

/ °0

V-    /

/

/     M-/


RELEVEU

Scara 1 : 100
RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C1 1 SUBSOL


Nr. încăpere

Denumire

încăpere

Suprafatc utila

(mp)

1

CAMERA

19.60

2

CAMERA

10.95

3

CAMERA

14.07

Suprafața Utila=44.62mp

Suprafața Totala = 44.62mp


Executant,


DataP. F. A. UMINICA CRISTINA

Aut. seria RO—B—F,

PLOIEȘTI, str. Ha.ni.bfil/

Tel. 0244/542695

Mail: praxisgeode z&y^i ho

r ' * •" •

‘ o

-

• ci Vk

* *

\ <>,s X? ■■

S.         /^0317/20i0i

J


- - '•% < ’ << r \

r ’■

I*

f ? i

:-

.         .. .           --£ T' J

<            f 1 ► # ’• • •.' î i %■ ;•

' •               ••••>' S i •


• *s • «■

r

o.c0ni


SerhP-

D

.f s ) M V* ' 1


•L


Uf ’ * *

- .

| % T> •- u C

V'


031


'j A


VbA

V'\

<< V


RELEVEU

Scara 1 : 100


S construita CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C3 PARTER=59.32mp


3,853.50


u© (OCAMERA


r* CD

in
o.o rolo


r^ in

CD


O)

u5
8,43


RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR


0.0 rn|oconstruita CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C3 ETAJ=59,32mp


3,85

aolUJ


CAMERA3,51


o oo

«I

o


r~i____r
4,58


4,02 CAMERAin

*


90

155

0,30


spre mansardaCAMERA

©


4,02


8,43


oo r"


o CD

CN


90

100


CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C3 PARTER

Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafatc utila

(mp)

1

CAMERA

20.56

2

CAMERA

10.72

3

HOL

6.82

4

GRUP SANITAR

4.08

5

W.C.

1.17

6

W.C.

1.17

Suprafața Utila = 44.52mp

Suprafața Totala=44.52mp


Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafatc utila

(mp)

1

HOL

3.50

2

CAMERA

10.71

3

CAMERA

11.99

4

CAMERA

18.88

Suprafața Utila=45.08mp

Suprafața Totala=45.08mp


RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C3 ETAJ


Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafatc utila

(mp)

1

CAMERA

20.54

2

CAMERA

11.65

3

HOL

7.15

4

CAMERA

6.96

Suprafața Utila = 46.30mp

Suprafața Totala=46.30mpS construita CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C3 MANSARDA-57.55mpExecutant,

Data

P.F.A. DUMINICA CPISTINA

/<

/-■

Z

___________________/

Avi. seria R0- B- Fr nr:

PLOIEȘTI, str. HanibaZf nzr5

02i;2011

Tel. 0244/542695    .       A'JTOR'EARi

Mail: praxisgeodez@yctlibQ.comf k

Scria RO ti-F Hr.

1.

)317    '■

Darnica

Cristiild■'

cna /

LRECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C5 PARTER


Nr. incopere

Denumire încăpere

Suprafețe utilo

.....(mp)

1

CAMERA

10.67

2

CASA SCĂRII

3.61

3

CAMERA

31.83

4

HOL

3.15

5

CAMERA

12.22

6

CAMERA

32.73

7

CAMERA

39.27

8

HOL

12.02

Suprafața Utila=145.50mp

Suprafața Totala=145.50mp


RECAPITULATIA SUPRAFEȚELOR CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C5 ETAJ


Nr,

Încăpere

Denumire încăpere

Suprafatc utiîo

(mp)

1

CAMERA

7.93

2

CAMERA

7.35

3

CASA SCĂRII

2.52

4

CAMERA

28.56

5

CAMERA

32.93

6

CAMERA

34.48

7

HOL

9.75

Suprafața Utila=123.52mp

Suprafața Totala=123.52mp


Executant,


Data


P.F.Â. VUJ4/WCA CPISTIN/JtfA&frXbENA Aut. seria R0~ B-       0377/201$'

PLOIEȘTI. str.         ni^ȚIHOAT

Tel. 0244/542695 /      " [

Maxi praxisgeodez^ahoo. cgjțtf Q £ 12 ARE

• 1 Seria RQ-B4: 031 ?

*

\ \ Duminică A, Cfistina’'^3!5n

»

-

îl


■3R7000.00


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție 1970, k

Pct.         N(m)       E(m)

1

382037.46

580930.1 1

2

382043.85

580942.18

3

382048.40

580950.82

4

382049.94

580955.43

5

382051.97

580959.95

6

382051.79

580960.04

7

382061.08

580981.63

8

382062.72

580985.44

9

382061.36

580985.94

10

382056.13

580988.32

1 1

382051.74

580990.33

12

382050.73

580990.75

13

382048.74

580987.31

14

382047.64

580987.88

15

382040.50

580991.69

16

382039.50

580992.34

17

382032.56

580996.03

18

381986.96

581021.21

19

381986.55

581021.43

20

381979.45

581011.33

21

381977.35

581008.38

22

381974.55

581004.47

23

381982.62

580999.30
24

381982.40

580998.91

25

382004.52

580987.32

26

382004.43

580987.14

27

382006.01

580986.29

28

382012.96

580982.94

29

382031.24

580973.35

30

382038.27

580969.77

31

382033.31

580959.60

32

382030.63

580955.43

33

382027.96

580950.24

34

382022.13

580938.99

35

382026.40

580936.62

36

382029.25

580934.82

Suprafața totala măsurată-2486mpPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 500


Suprafața masurata

Adresa Imobilului

INTRAVILAN

2486mp

Ploiești, strada Ana Ipatescu, nr.8


UAT

Ploiești


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

TDI-Cc

2486

Parțial împrejmuit cu gard placi beton, metal si zid construcție

Total

2486

PROPRIETAR MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


B. Date referitoare Io construcții

Cod constr.

Supraf construita la sol (mp)

Mențiuni

Nr. inventar

CAS

337.65

S construita desfasurata(P + E+M) CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C1 =562.1 6mp

1286_m.

CAS

5.42

S construita GHERETA PORTAR C2=5.42mp

12870

CAS

59.32 ■

S construita desfasurata('P+E=M) CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C3=176.19mp

12872 ~

CA

179.24

S construita MAGAZIE SCULE C4=179.24mp

13109 ,

CAS

1 74.8’7

S construita desfasurata (P+E) CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ■ C5=341,88mp

12867-

CAS

1 16.40

S construita desfasurata (S+P) CLĂDIRE ADMINISTRATIVA C10=151.36mp

12868

CAS

S construita desfasurata SUBSOL CLĂDIRE ADMINISTRATIVA CI 1 59.32 = mp

12865-

Total

872.90
B. Date referitoare la construcții

PROPRIETAR APA NOVA PLOIEȘTI

Coc consiG

Supraf construita la sol (mp)

Mențiuni

Nr, inventar

CA

57.77

S construita ANEXA C6=57.77mp

CA

56.72

S construita ANEXA C7=56.72mp

CAS

74.47

S construita desfasurata (P+E) VESTIAR C8=148.94mp

cas

15.08

S construita VESTIAR C9=15.O9mp

Totai

204.04


Executant,


c c

c

irj o

oo in


PF.A, DUMINICA CRISTINA MAGDALENA

Â'ui. seria R0-B-Ft nr. 0317/2010 ^2       PLOIEȘTI, siv. Hanibal, nr.5

y       TeL 0244/542695

rtjr.        Mait:. praxisgeodez@yahaa.com

05.2011 r


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație^ comerț,

turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale j

PROCES VERBAL încheiat astazi 21.07.20111. Proiect de hotarare cu privire la actualizarea “Inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești


alimentare cu apa si canalizare privind imobilele situate in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr. 6 si nr.8.

Prin adresa nr.9368/2011 S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a solicitat actualizarea

“Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești


datele tehnice ale imobilele situate in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr.6 si nr.8 conform documentațiilor intocmite de persoane fizice autorizate la cererea S.C. Apa Nova S.R.L.

2. Proiect de hotarare privind includerea in “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a terenului !.n suprafața de 2819 mp, situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.138.

Prin cererea înregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr.2991/2011, S.C.Kaufland Romania Societate in Comandita, in calitate de proprietar al terenului din Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138, in suprafața de 31.036 mp, a CDmunicat acordul de a transmite către Municipiul Ploiești, cu titlu de donație, dreptul de proprietate asupra unei parcele de teren in suprafața de 2819 mp, identificat potrivit planului care constituie Anexa nr. 1, in vederea edificării unei intersecții cu sens giratoriu si a unor iccese.

Prin Hotararea nr.73/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat acceptarea donației terenului in suprafața de 2819 mp fiind semnat, in acest sens, Contractul de Donație autentificat sub nr.1035 din 01.04.201 Ide către Biroul Notarilor Publici Asociati Meirosu Mihai Gabriel si Meirosu Carmen.

/r

daca termenul contractului de închiriere a incetat) s-a solicitat Serviciului Juridic Contencios punctul de vedere in acest sens.

Potrivit răspunsului comunicat de Serviciul Juridic Contencios prin adresa nf£ 652/18.07.2011 a reieșit ca doamna Raducanu Florentina nu mai poate beneficia de prevederile art. 20 alin. 2 lit. b din Legea nr. 448/2006 in sensul sciririi de la plata chiriei pentru perioada menționata mai sus. Totodată se atrage atentia ca pctrivit art. 89 alin 1 din Legea nr. 448/2006 odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap, comisia de evaluare are obligația de a elabora programul indiv.dual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap, iar potrivit alin. 3, al art. 89 din actul normativ menționat mai sus, certificatul prevăzut la alin. 1, dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispozițiile prevezute de lege pentru gradul de handicap respectiv.

întocmit: Elena Branza

C\ WtCtvE? .

17. Cu privire la adresa transmisa prin fax in data de 18.07.2011 prin, care S.C. Apa Nova S.R.L. solicita actualizarea incepand cu luna iulie a suprafeței domeniul public menționata in contractul nr.025711/13.01.2010 incheiat cu municipiul Ploiești si sa factureze volumul de apa pluviala ținând cont de noua suprafața, respectiv 3.710.237,5rrp.

Conform corespondentei purtata cu S.C. Apa Nova S.R.L a reieșit ca aceasta a actualizat suprafața străzilor canalizate din municipiul Ploiești cu ajutorul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana pe baza planurilor Theotop.            .        >

18. Cu privire la solicitarea d-luiba^ Ion va comunicam următoarele:

Prin scrisoarea înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești la nr. 10942/2011, dl.Hobae Ion aduce la cunoștința faptul ca imobilul pe care il deține ir proprietate, situat in str.Gh.Doja nr.153 (langa Colegiul National “I.L.Caragiale”) este disponibil pentru vanzare.

Potrivit informațiilor si planurilor transmise de dl.Hobae Ion Imobilul construit in anul 1996 se compune din teren in suprafața de 1.400 mp si un cor> de caldire (parter, etaj si mansarda)             ,             n         " c 1

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri:

Dumitru Cristian

Popa Constantin

Horghidan Costel

Marcu Valenti

In atentia:


Domnului Director Adjunct - Amedeo Florin TABARCA Sef Serviciu - Gabriela Mindrutiu


Referitor:


Solicitare actualizare “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Referința ns: DFC/SIAM/OT 187.11-015Stimate Domnule Director,


Va mulțumim pentru profesionalismul si rapiditatea cu care răspundeți solicitărilor Apa Nova Ploiești.


Va rugam prin prezenta sa actualizați inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, in conformitate cu Planurile de amplasament si delimitare a imobilelor din str. Ana Ipatescu nr. 8 si nr. 6, comandate recent de Apa Nova Ploiești si pe care vi le punem la dispoziție.


In urma actualizării inventarului va rugam sa ne eliberați documerte doveditoare care sa ateste faptul ca imobilele din str. Ana Ipatescu nr. 8 si nr. 6, aflate in concesiunea Apa Nova Ploiești, sunt proprietatea publica a municipiului Ploiești.


Documentele solicitate ne sunt necesare pentru realizarea intabula ii, in numele Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a imobilelor mai sus menționate si cbtinerea autorizației de construire pentru consolidarea clădirilor.


Va rugam sa primiți, stimate Domnule Director, expresia întregii noastre considerații.■■  ,ț- r A

/ Z V. . -

liviaTAR       ,'o^wa

Sef Serviciu Investiții A6Hîatiii'ltyagazi(

< i -a v

i — <

\ ....

Telefon:0244 407 657 / 0744'1340 956

Fax: 0244 407 681  < A.CH17


■ ..APA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10,100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail: clienti@apanova-ploiesti.ro

Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711


©VGOUA

APAROMAN1A

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA N R.,2±


privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ai municipiului Pioi«stiConsiliul Local al municipiului Ploiești :

Vazand Raportul Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor caro alcătuiesc domeniul public al municipiului , prin care se propune insusirea a cestuia ;

In temeiul Legii nr.213/1998 , privind proprietatea publica si regimul juridic ai acesteia , precum si al prevederilor Hotărârii Guvernului nr.543/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor , orașelor , municipiilor si județelor;

In baza Legii nr.69/1991 , republicata sn 1996 , privind Administrația publica locala ,

Arf.1 - Insusoste inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești , conform anexei nr. 1 ce constituie parte integranta din prezenta hotărâre .

Z\rt.2 - Orice modificare intervenita va fi cuprinsa !ntr-un nou Inventar ce va fi supus aprobării Consiliului Local .

Art.3 Serviciul Secretariat va difuza prezenta hota rare celor interesat! ,


Președinte de ședința ,
■ a l4

* p

t' a'"a

A     A

p-

» • 4

a ba

4

1*  r»

ar

aa. APa

( r

a

r

a

4     a

4

4

r.

4b

4

a a

g p

*

*’ 'a

4 r «

8 ’a

* - -

a b

■'■•

4

4.

a

"■

a“

* 4

4

’ %

4     r

a * a*i

■ a

a.

a

a

■%


b

4".  ► ■

*

8

8

A4

4 a ,4

4>

’a -1

4   ■

■ *

' ' :

■      p

4

r 4

a •    *

’ *4

4    ■

% r

b

4 ’ M

_ 4 "4

4

* ’:

4"

4   *

4

4   W

4   ■

4  W

4

«.

• J

4

4

4

a *4

»*4

4

4 *  •"

a  *■*

4

a*

*

h    A

B    ’’p

4

4n    v

+;

4

4

4

ar   a a

v  ■**

4

8 '

«

.w

<1 a

b.

4    4

■ ♦

■ * **

a

■ 4

4" ’1-

41    '''

A

A

4   ' *

*    "a

»•

b

41

• 4

4

’ *

• 4

p      •

.     b 4

4 a

a      4

4

44* '"4

4

l.-’î

J

4H

•.

■ 4

■ * *

V**

8 8*

4

• 4

^B

4 b

a 4

p a

a      a

"■ ’*

a

a

.

■ a

a

4 a1*

* -’4

A    ,

4P" \

■ —

4-  b".

A

1 ••

A  .  A

**’  ’4

A    A

4

a

:♦ •♦

*

b       |

a

_ 4

-

•’• *

a •

4 1 r

• -

r ’4

% *

--

“    4

4    4

* ■ -

^B

4

* 4

4

^B   •

4 .  ■

^B         ^B

4     a

-

4

4

*

4

4

4

4

4

a

a

a

a

a

4

"r

•.

pa

■g

4

'a

8B

’ •

'4

'a

*4

-4

4

r4g

P4

4

a

4

4

*

4

A    • —

4   *

■   4

î •*

a

A

4   ■

4   r

4    b

4   *

V

a

4

4

4*’    b

4

n r 4

4

O    A^B

4 «    r

4

4      •

4

4

4

5'

4*

4

4 •

4

-

4   •*«

»

-•

a

“4

4

■;

%

a

a .  4

4    *

a *  *

*

4

*4

4

r -P

ab

^b

44*

4

4

A 4

•a *

• a’

■ \

"44

• P

p’

4

■ 4 a? 1

4 •4-*

r“

-     4

4

^b *

*"'"r

;>

a"

■ ■ *

f ■:

* *

? : *

■ 4

■ ’ ►

k4j' -

C:

!   4 4

o r 4

a      4

■   4

*1 *

4*

4

■ 4

• 4

* ’ 4

Ml"

4b*

a

•*4

4b* *\

a      ■

"■

♦ *a

 • ■ ■‘-"4

 • ■    A

A — A

% ’*î

*A   2

4*   4

A    A

4 ’.'S

A    .

4     4

A      -

b’   -8

A    a

■"*■%

m          a

f-s"

4*

r s

;    -a

8 '..*

^b

T b

p

»a“

4

• ■ *

a 4

* ■ V

^B   ^B

" •- |*

4a 4

O       ^B

"r* • "

■    ■

8      r

4 a

4b aa 4

a e

4

L :

4     a

♦   .4

■ .

» r 4

>, *•

-

■ p !

4  h'

«4 +■*

r f

*

* 8

A*    1-P

r     ’ • b

* “’r

*a " b

a

* *

M    a

■ a

’ •

r,

a4«    4

4"      *

*

" ■

Îp

1 ’fcP1

■* "

'

4  a’"*

V

r     4

b_ V

4

4

8 r

4   ■

-

r    r

*

b

•4’

" 4

b

4*    *

a   ■ r

■ ■■■

"   a A

a-..

*   4

4

4

' b *

V ’a

* ••’ •

1 **

■ 4

*

"-4

£ ;.:

a" s , X

4*

4

4

%

b 1

b

■ « b" 4

■?

•  4r"

C:

p      r

\ P ♦

* ■ u *

r?S

■    4

. ♦

4»J « a

*/:

4

4

*

■4

t ’

■4

’ "4 *

ti

 • •  r  4

 • * -•  *

*  4

4     *

4

%

r r;

r44

V"

«•

4 ■

4 A

:>

• ’4*%

4 a 4

*a- ,►

ha

4 4ad   8

a

4

4-    ’

4   ( J

\ ':

gp

4*' P

1..J

••a

4

’* î

a *4

s 1 *4

,      b

■ -   4

b. ■

a 4

r.ș

% y

f-4

'4 -

, 1 4

XJ

4

» b

»

4

*- ,x

"a   4

*.Ț

4*   ’4

4       -a

4 ’

ș

4 a b i;

***.*%

a *

"4

8-a fc

A*

41' S *.  ,4*

-A

4

H

V-î

.*"X

■      4

’♦ •

co

"5-^

4

4

*'■

_    4

4 ■■b *

1‘ *:

4

4

«"8

4

4

4 a •*

4   ■

<■':

< r

i. ’ :

pg

« b

• a-ta

■ * ■

4

r :

• r —*

•   a *

4

s\

T W-

4 .♦-ă

4*‘ a

* .

r*x

f %

4

^4*

1

4"* a

*

r“î

4“

4

“♦

X

4    ♦* 4    r

4

: ■ ’

■ r

4

aa

a

X

4    *4

4

4

8

4    b

4a

4**  *

« • •

a

î -J

4b J 44

4b 444

4a

"a * ■

1 .*-

. b

4   4

a’b  *

J

"a *

■e

4" a

a      8

%*’

g«V".

a ■   ’

8 P "

.,4

8 " 8

*H «8*

* ■ V b ■  *

*4*"-4*

H.

4r J •i■
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICÎICgj^

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la sistemul de alimentare cu apa si canalizare.PREȘEDINȚI

Bolocan IuliaSECRETAR, V alentin Marcu

Data: