Hotărârea nr. 239/2011

Hotãrârea nr. 239 privind modificarea Hotãrârii nr. 311/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 239 privind modificarea Hotărârii nr. 311/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Marcu Valentin, Popa Constantin și Horghidan Costel și și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii nr.311/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l si alin.6, lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.


Aprobă modificarea art.l al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.311/2010, care va avea următorul conținut:

„Se solicită modificarea și completarea Anexei nr.221 la Hotărârea Guvernului României nr. 866/2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.2. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 27 iulie 2011.CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI PLOIEȘTI EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr.311 Local al municipiului Ploiești


Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.866/2002, cu modificările si completările ulterioare, Spitalul Municipal ( Schuller), Spitalul de Boli Infectioase (Movila), precum si Centrul de Diagnostic si Tratament au fost declarate in municipiul Ploiești ca unitati sanitare publice de interes local. In acest sens au fost preluate in domeniul public al localității, pe baza de protocol, clădirile si terenurile in care isi desfasoara activitatea aceste unitati sanitare de interes local.

Operațiunea de predare-primire s-a realizat pe baza informațiilor din documentele aflate in arhiva acestor instituții, nefiind efectuate măsurători. Ulterior, partea din imobilul situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr.56 in care isi desfasoara activitatea Centrul de Diagnostic si Tratament a fost inclusa in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

In anexa nr.221 la Hotararea Guvernului României nr.866/2002, referitoare la Centrul de Diagnostic si Tratament se menționează elementele de identificare ale imobilului, suprafața construita si suprafața de teren necorespunzand realitatii, intrucat in imobil se regăsesc si alte spatii cu destinație medicala, a căror suprafața nu este inclusa in cea menționata in anexa nr.221 la Hotararea Guvernului României nr.866/2002.

Prin Hotararea nr.311/2010 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat solicitarea de modificare si completare a Anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si în administrarea consiliilor locale respective, in sensul precizării in anexa a caracteristicilor tehnice ale intregului imobil din Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56.

In vederea definitivării proiectului de hotarare de guvern pentru modificarea si completarea Anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002, Ministerul Sanatatii a transmis către Ministerul Administrației si Internelor observațiile formulate de direcțiile de specialitate din cadrul acestui minister, aspecte pe care Consiliul Județean Prahova a solicitat sa fie avute in vedere la completarea documentației ce trebuie transmisa pentru modificarea si completarea Anexei nr.221 la actul normativ menționat. Ca atare se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârii Cosniliului Local al municipiului Ploiești nr.311/2010.

Față de cele expuse, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.
MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii nr.311/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 905/1999 s-a aprobat reorganizarea Policlinicii Județene nr.l prin desprinderea din structura Spitalului Județean Ploiești, ca Centru de Diagnostic si Tratament, unitate sanitara cu personalitate juridica, cu sediul in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56, in subordinea Direcției de Sanatate Publica a județului Prahova. In acest sens, s-a incheiat Procesul Verbal nr.2448/04.08.2000 prin care s-a predat Centrului de Diagnostic si Tratament nou înființat o parte din imobilul din str.Andrei Muresanu nr.56.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 866/2002, cu modificările si completările ulterioare, Spitalul Municipal (Schuller), Spitalul de Boli Infectioase ( Movila ), precum si Centrul de Diagnostic si Tratament au fost declarate in municipiul Ploiești ca unitati sanitare publice de interes local. In acest sens au fost preluate in domeniul public al localității, pe baza de protocol, clădirile si terenurile in care isi desfasoara activitatea aceste unitati sanitare de interes local.

In anexa nr.221 la Hotararea Guvernului României nr.866/2002, referitoare la Centrul de Diagnostic si Tratament se regăsesc elementele de identificare ale imobilului: suprafața construita si suprafața de teren, suprafețe care nu corespund realitatii, situație constatata cu ocazia inventarierii bunului respectiv. Astfel, s-a constatat faptul ca tot in imobilul situat in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56 se regăsesc si alte spatii, a căror suprafața nu este inclusa in suprafața cuprinsa in anexa nr.221 la Hotararea Guvernului României nr.866/2002 si in care funcționează Spitalul de Pneumoftiziologie si alte unitati din domeniul medical.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.311/2010 s-a aprobat solicitarea de modificare si completare a Anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si în administrarea consiliilor locale respective, in sensul precizării in anexa a caracteristicilor tehnice ale întregului imobil din Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56.

Facem precizarea ca, prin adresa nr. 16264/2010 Ministerul Sanatatii a transmis către Ministerul Administrației si Internelor observațiile formulate denr.408/2010. Consiliul Județean Prahova, prin adresele nr. 18061/2010^'si 21530/2010 a transmis in copie adresa menționata si a solicitat sa fie avute in vedere, la completarea documentației care se va intocmi cu ocazia redactării proiectului de hotarare care va avea ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.311/2010, observațiile cu privire la proiectul de hotarare de guvern pentru modificarea si completarea Anexei nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002.

Prin adresele nr. 9259/2009 si nr.3110/2011, Consiliul Județean Prahova a comunicat fapul ca “pana in acest moment, nu a promovat un proiect de act normativ de trecere in domeniul public al județului Prahova a imobilului(partial) situat in Ploiești, str.Andrei Muresanu nr.56 in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Pneumoftiziologie”.

Un alt aspect asupra caruia Ministerul Sanatatii a atras atentia este cel al stabilirii valorii de inventar, in contextul modificării suprafețelor.

In Anexa nr.221 la Hotararea Guvernului nr.866/2002, partea din imobil utilizata de Centrul de Diagnostic si Tratament figurează cu o valoare de inventar preluata de 4.963.814 lei. In Procesul verbal nr.2448/04.08.2000, intregul imobil figurează cu o valoare de 4.963.714 lei (3.258.815 +1.704.899). Se constata ca deși Hotararea de Guvern nr.866/2002 avea ca obiect doar o parte din imobilul situat la adresa poștala str. Andrei Muresanu nr.56, in coloana “Valoare inventar preluata” a fost notata valoarea intregului imobil, diferența de la 4.963.714 la 4.963.814 reprezentând doar o eroare de dactilografiere a cifrei 7. Ca atare, pana la o reevaluare a acestui imobil, in anexa se va nota valoarea imobilului din Procesul verbal nr.2448/04.08.2000.

In ședința din data de 05.07.2011 Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 05.07.2011 a avizat favorabil promovarea proiectului de hotarare alaturat.


Direcția de Gestiune PatrimoniuSef Serviciu, Gabriela MindrutiuAVIZAT,


Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte,


Direcția Management

Financiar-Contabil,Contracte
Anexa la H.C.L. ry/


Nr. crt.

Unitatea sanitara / Localitate

Adresa

Caracteristici tehnice

Suprafața construita

(mp)

——“-----

Supra fata teren (mp)

Valoare inventar preluata

1

2

3

4

5

6

1.

-CDT Ploiești

- Spitalul de pneumo-ftiziologie

-spatii cu destinație medicala

Str. Andrei Muresanu Nr.56

D+P+3 4006,64 mp (suprafața construita desfasurata)

1455,41 mp (suprafața construita la sol)

6296 mp

4.963.714 leiteri ton ^iiiJ proprietate careia se transmite

7

Municipiul PloieștiCătre,


’ UNI 5TERUL ADMINISTRATEI Șl INTERNELOR MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CABINET SECRETAR GENERAL


Str. Cristian Popisteanu, nr.1-3, Sector 1, București, 010024

Tel: 0213072503

www.ms.ro

^4--42/24?05-2-MO--

IINIS'E 3Ui AiFfM'" > 3>!nterhEL0R SFrRETASiA ; îjl uF.NERAt

ÎNREGl.CTRAR;: Nr.......șt.&L&l.........|

Z IO d               5, M...

.......a nu

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI SI INTERNELOR

DOMNULUI SECRETAR GENERAL CRISTIAN BACI

Urmare adresei dumneavoastră nr. 86996/13.05.2010 prin care ne-ati transmis, in copie, proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea anexei nr. 221 la Hotararea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si in administrarea consiliilor 'ocale respective, va transmitem observațiile formulate de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii adresandu-va rugămintea de a le avea in vedere la definitivarea proiectului.

Prevederile proiectului de hotărâre nu respectă formatul anexei tehnice a hotărârii în vigoare.

 • - în coloana ” Caracteristi tehnice” nu se specifică inălțimea clădirii ”P+3”;

 • - în coloana "suprafață construită” se înscrie "suprafață construită desfășurată”.

în contextul modificării suprafețelor trebuie să se precizeze dacă valoarea de inventar rămâne nemodificată.

Nu sunt anexate actele de susținere a modificărilor:

I

 • - Planurile de situație, Planul cadastral

 • - Fișele de inventar din HG privind atestarea domeniului public al județulu

Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahov, cu semnătură pentru conformitate,

Adresa Biroului de cadastru și Publicitate Imobiliară din care să reiasă că imobilul nu este supus incidenței Legii 10 / 2001 republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Având în vedere faptul că, o cotă parte din imobilul Centrului de D agnostic și Tratament aparține Spitalului Județean Ploiești conform Ordinului MS nr. 905/1999, situație în care dreptul de administrare și de hotărâre aparține și Consiliului Județean pentru proprietatea sa, trebuie clarificată situația juridică a imobilului. în acest sens considerăm util prezentarea Protocolului


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CABINET SECRETAR GENERAL

Str. Cristian Popisteanu, nr.1-3, Sector 1, București, 910024 Tel: 0213072503

www.ms.ro

de predare - primire a imobilului, celor două instituții, respectiv Consiliul Județean și Consiliul Municipal.

Totodată menționăm că in conformitate cu prevederile art. 14pct. (8) din Ordonanța Nr. 124 / 1998     *** Republicată, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale,

cabinetele medicale din spitale, rămân în patrimoniul public.

In proiectul de hotarare a Guvernului nu este identificata unitatea sanitara la care se face referire, mentionandu-se doar numărul anexei, respectiv 221.

Cu stima,

SECRETAR GENERAL


ROMÂNIA

Consiliul Județean PrahovaNr. 9259/28.07.2009
Către


Primăria Municipiului Ploiești Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu


Urmare adresei dumneavoastră nr. 014524/07.07.2009 înregistrată la Consiliul județean Prahova cu nr. 9259/09.07.2009, privind clarificarea regimului juridic al unui imobil situat în Ploiești, vă informăm că, până în acest moment, Consiliul Județean Prahova nu a promovat un proiect de act normativ de trecere în domeniul public al județului Prahova a Spitalului de Pneumoftiziologie Ploiești care își desfășoară activitatea în imobilul situat în

Ploiești, strada Andrei Mureșanu nr. 56.Nr.3110/PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE ȘI EVIDENȚA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT


Urmare adresei dumneavoastră nr. 14524/9.03.2011 înregistrată la Consiliul

județean Prahova cu nr. 3110/9.03.2010, vă informăm că până. în acest moment,

Consiliul Județean Prahova nu a promovat un proiect de act normativ de trecere în domeniul public al județului Prahova a imobilului (parțial) situai în Ploiești, strada Andrei Mureșanu nr. 56 în care își desfășoară activilatea Spitalul de Pneumoftiziologie Ploiești.

Președinte, ;. 7 MIRCEA COSMA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA Nr. 311


VIZAT PENT LEGALI SECRE

' ......~

privind solicitarea modificării și completării anexei nr. 221 la Hotărârea Guvernului României nr. 866/2002, privind trecerea unor imobiledin domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective                      11 r

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Popa Constantin și Horghidan Costel și Raportul de Specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu prin care se solicită modificarea și completarea anexei nr.221 la Hotărârea Guvernului României nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective;

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.l si alin.6, lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită modificarea și completarea anexei nr. 221 la Hotărârea Guvernului României nr. 866/2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective, astfel:

 • -  Coloana “Caracteristici tehnice” va avea următorul conținut: Suprafață construită desfășurată - 4006,64 mp, Suprafață teren - 6296 mp

 • -  Coloana “Suprafață construită” va avea următorul conținut: Suprafață construită desfășurată - 4006,64 mp

 • -  Coloana “Suprafață teren” va avea următorul conținut: Suprafață teren -6296 mp.

Art.2. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 6 septembrie 2010.


Președintă de ședință, Valent\\

■' Contrasemnează S z;/' Oana Cristin J-

zz        oSPITALUL JUDEȚEAN FLO pot ) ic. ■,■■■

PROCES VERBAL

?p£0

'      __între Spitalul Județean. Ploiești reprezentat prin ,


-                     . Z f

încheiat astăzi___

medic director - dr. Florin Georgescu și contabil șef - Ana Dumitru pe de-o pacte șf Centrul de Diagnostic și Tratament, cu sediul în Ploiești str. Andrei Mureșanu nr.56, reprezentat de medicul șef - dr. Liliana Badea și contabil șef Tatiana Vlădcscu pe de alta parte, primul la predare și secundul la primire, pentru clădirea din Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr.56.

în baza Ord. Ministerului Sănătății nr.90y20.12.1999 această clădire se predă parțial Centrului de Diagnostic și Tratament nou înființat, cu data de 01 ianuarie 2000. in patru nivele după cum urmează.

es


- r**

— V.

*

* ***> 1 ■ m

*4


t* ■ ** -      • r *

?» .i'   *. n a -

j

L ’lfiiO IC.

J              #

rici-: ? t; ■ rm ătoatele

ab ine te Medicale Individuale Stomatologice - 4 camere cu c suprafață totală de 57,60 m.p., înființate în baza O.G. 124/1998, situate la etajul UF.

» ■*

 • 2. 'Laboratoarele de Tehnică Dentară - 4 camere cu o suprafață totală de 63,86 m.p., situate la etajul III. Ambele categorii de personal au contract de comodat individual cu Spitalul Județean Ploiești, pentru spațiul de mai sus.

 • 3. Holuri ale Cabinetelor medicale individuale stomatologice si Laboratorul de

c? *

tehnică dentară - în suprafață de 68,27 m.p.

Total suprafață ocupată de compartimentul stomatologic - 189,73 m.p.

 • 4. Centrul de I neumologie cu o suprafață totală de 541,50 m.p.

 • 5. Centrul Județean R.F.M. cu o suprafață totală de 110,34 m.p.

 • 6. Holurile din compartimentul R.F.M. vor rămâne în folosință comună, o suprafață indiviză de 101,66 m.p. și 50,83 m.p. pentru fiecare parte.

  7. Demisol, în. suprafță de 312,09 metri patrați care se află Pneumologîe, cu linia de separație de lângă cabina liftului.


sub Centrul de

x

v

J

Recapitulație:

- Stomatologie

- etaj III

189,23 m.p.

4 . ■

• «

« *

- Pneumologie

- parter

541,50 m.p.

- R.F.M.

- parter

212,00 m.p.

- Magazii

- subsol

312,09 m.p.

Total spații din clădire în patrimoniul Spitalului Județean Ploiești

1.254,82 m.p.

Pentru spatii’? mai sus menționate cheltuielile aferente utilităților vor fi suportate de Spital ui județean Ploiești, către Centrul de diagnostic și tratament Ploiești.

Date de identificare:

 • - Clădirea este construită în anul 1970, din beton armat, cu acoperiș tip placă de beton și învelitoare pe bază de hidroizolație.

Având în vedere că imobilul se divide în două proprietăți, valoarea de inventar pentru fiecare este următoarea:

 • - Centrul de Diagnostic și Tratament      = 3.253.815 lei

 • - Spitalul Județean Ploiești                 = 1.704.899 lei

 • - Valoarea este stabilită la data recepției clădirii.

 • - împrejmuire din prefabricate - beton, aferentă spațiului ce rămâne în proprietatea Spitalului Județean este pe o lungime de 99 metri liniari cu o valoare de inventar 942 iep

 • - Terenul curte, inclusiv cel ocupat de clădire este în suprafață de cca 6600 m.p. uferent spațiului ce rămâne în proprietatea Spitalului Județean este de 2»432 m.p., fî.i i s-it- ■ : Li p.-rtea de Est cu vecini:

List - case particulare

vest - clădite Centru ue Diagnostic și Tratament Sud - str. Radu de la Afumați

Nord - se delimitează până la colțul din spate al Centru’1 u de 1 \-.earr.olog• e - P ahnva.

Cl-viire-x es te racordată la :

b

 • - rețeaua de rnerpe ^metrică a orașulm;

 • - rețeaua de apa-cm..:: a orașului;

 • - rețeaua de gaze nai uale a orașul ui;

 • - rețeaua de tennoficare a orașului

Clădirea se transferă fără plajă par țipi, irj..patrimoniul Centrului, de Diagnostic si T) atament.

Rrezentul proces verbal anulează cele două procese verbale nr/730/20.01.200 și 3681 /29.05.200 încheiate între cele două unități.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în patru exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.


CONTABIL ȘEF ANA DUMITCENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT

MEDIC DIRECTO DR. LILIANA B


CONTABIL ȘEF

TATIANA VLĂDESCU


^^CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT PLOIES H


VALOARE


UNITATEA


NOUL


NIL. CRT.UNITATEA SANITARA LOCALITATEA


ADRESA


CARACTERISTICI TEHNICE


SUPRAFAȚA CONSTRUITA

(mp)


SUPRAFAȚA TEREN .

(mp)


INVENTAR PRELUATA (mil.lci)


C.D.T.Ploicsli Clădire Beton


Str.Andrci

. Murcsani nr.56


Supi. 2745 » P i 3


2745

T-------


3855


4.963.814


ADMINISTRATIV-TERITORIALA IN PROPRIET.CAREIA SE TRANSMITE

Cons. local Municipiul Ploiești


ADMINISTRATOR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

•l


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVldtCĂTRE POPULA ȚIE, COMER Ț, TURISM, A GRICUL TURĂ ȘI PROMO VARE OPERA JTUNI COMERCIALE

RAPORT
PREȘED Bolocan Iu li
Data:   JQ <$■ /V