Hotărârea nr. 238/2011

Hotãrârea nr. 238 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 43/2007 privind transmiterea în administrarea institutiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

I

I

I

I

I

I I

îHOTĂRÂREA NR. 238 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice și serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian, a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.c) și alin.5 lit.a), precum si art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Anexelor nr.6 si 6.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice și serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat cu Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești conform anexelor menționate la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar Contabilitate, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astazi 27 iulie 2011.

Președinte de șgdință^ Iulian Te

l

1

Vb

.4

ii .

Z


. - V \\

Contrasemnează Secretar, J Oana Cristina Iacob

ii

//

-'Z

z


"•I


*•


I*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Bunurile din domeniul public potrivit prevederilor art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, pot fi date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice de interes local. Darea in administrare se realizează prin hotarare a consiliului local.

Prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova au fost aprobate anexele cu bunurile aflate in administrarea regiilor, serviciilor publice si instituțiilor de interes local.

Bunurile transmise in administrare potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 au făcut obiectul unor contracte incheiate cu o parte din instituțiile publice si serviciile de interes local, prin care s-au stabilit obligațiile privind modul de administrare si exploatare a acestora.

Aceasta hotarare a fost modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 190/2009, sens in care au fost incheiate acte adiționale corespunzătoare.

Ulterior acestei etape, prin Procesul Verbal nr. 18030/2009 Serviciul Public Finante Locale Ploiești a predat:

  • 1) imobilul (fost Centrul nr.3-ICRAL) str.Anul 1907 nr.46

  • 2) imobilul (birouri) str.Democrației nr.56 bl.H5 parter

intrucat acestea nu mai erau necesare desfășurării activitatii, aceasta reorganizandu-se in cadrul sediului din B-dul Independentei nr. 16A.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, in sensul excluderii celor doua imobile sus menționate

din anexele cuprinzând imobilele transmise in administrarea Public Finanțe Locale Ploiești.i

<1


DIRECTORDIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

<


ECUTIV, rache


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca

*

*

SEF SERVICIlJ, Gabriela Mindrutiu

)AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS,ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRE DR, lbuSimo


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE DIRECTOR.ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice și serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica

locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii. De asemenea, consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate, ori sa fie închiriate.

In baza prevederilor art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa folosească si sa dispună de acesta, in condițiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare.

In vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin regiilor, serviciilor publice si instituțiilor din subordine, consiliul local hotărăște cu privire la transmiterea in administrarea acestora a terenurilor, clădirilor si a celorlalte componente ale bazei materiale necesare desfășurării activitatii.

Astfel, prin Hotararea nr.43/2007, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 190/28.05.2009 al municipiului Ploiești, s-a aprobat transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești.

Urmare a modificărilor intervenite se impune actualizarea situației bunurilor transmise in administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești si încheierea unui act adițional la contractul de administrare.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Bolocan Iulian^ Horghidan Coste!Marcu V alentiru Popa ConstantiniPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIULINVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVATBunuri care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești date in administrarea Serviciului Public Finanțe LocaleGestiune


Nr inv


Denumire mijloc fix 3


Adresa mijloc fix


TOTAL ANEXA G


Serv Public Finanțe Locale Ploiești

Serv Public Finanțe Locale Ploiești

Serv Public Finanțe Locale Ploiești

Serv Public Finanțe Locale Ploiești


1253

1855


1429


Sediu vechi

Extindere sediu

Casierie SPFL Birouri


Str. INDEPENDENTEI nr. 16 A


Str. INDEPENDENTEI nr. 16 A


Str. BASARABI nr. 5 Șoseaua Vestului nr.19, et.1Director Executiv Florin Petrâdhe1262


Birouri


str. Ștrandului nr.l 9


Director Executiv Adjunct Amedeo Florin TabarcaValoare de inventar

(lei)

_________5_________

2.114.989,24Observații


Suprafața totala - 243,11 mp din care:- camera 1- arhiva = 21,06 mp; -camera 2- birou = 66,87 mp; -camera 3- birou = 16,70 mp; -camera 4- birou = 16,47 mp; -camera 5- birou - 63,93 mp; -camera 6- arhiva = 24,34 mp; -camera 7 -arhiva = 21,34 mp; -camera 8 -registratura =5,80 mp; -camera 9-casierie= 6,60 mp_______

Suprafața totala - 39 mp ;

Numărul de inventar al întregii clădiri este: 1262

Sef Serviciu

Gabriela indrutiuDIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT


Anexa nr.2 la H.C.L 2$


Terenuri care aparțin domeniului public date in administrarea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești


Nr. crt.

Denumirea bunului

Suprafața (mp)

Observații

1

Teren B-dul Independentei nr.l6A

580

Total suprafața 580mp

CUTIV,DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca


SEF SERVICIU, Gabriela Mindrutiu


întocmit Niculina Papuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICI POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice și serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice $i serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului PloieștiPREȘE Bolocan IulianData: