Hotărârea nr. 237/2011

Hotãrârea nr. 237 privind modificarea si completarea poziţiei 849 din Anexa 1 la Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 237 cu privire la modificarea si completarea poziției 849 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Marcu Valentin, Popa Constantin si Horghidan Costel și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziției 849 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006;

In baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea și completarea poziției 849 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri,

Art. 4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astazi 27 iulie 2011.


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

i

\ i


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea si completarea poziției 849, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, in Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse inchirierii si terenurile aferente.

Astfel, la poziția 849 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află inregistrat imobilul situat in Ploiești, str. Diligenței nr.20.

Potrivit referatului nr. 15937/2008 in str. Diligenței, nr.20, municipiul Ploiești a detinut un bloc cu 12 apartamente compus din subsol, parter si 2 etaje si o suprafață de 1121,45m.p. teren curte. Apartamentele si terenurile aferente acestora au fost vândute in totalitate către foștii chiriași, o parte in baza Legii nr.4/1973 iar restul in baza Decretului Lege nr.61/1990, H.G.nr.88/1991, Legii nr.18/1991 si H.G.R. nr.562/1991. Terenul curte a rămas in proprietatea municipiului Ploiești și a fost închiriat in cote indivize proprietarilor și Institutului de Proiectări pentru Instalații Petroliere Ploiești astfel :

 • -  I.P.I.P. Ploiești - contract de inchiriere nr.3828/27.01.2001 si act adițional, pentru suprafața de 150m.p.teren pe care are amplasata o baracă metalică cu destinația de arhivă;

 • -  Bocu Gheorghe - contract de inchiriere nr.4249/05.10.2001 și act adițional, cu destinația teren curte pentru suprafața de 62,57 m.p.si 15,43 m.p. cu destinația teren garaj;

 • -  Cristescu Carmen Antoneta - contract de inchiriere nr.3247/12.03.2007 cu destinația teren curte pentru suprafața de 117, 00 m.p.;

 • -  Constantinescu Victor - contract de inchiriere nr.4457/27.04.2007 cu destinația teren curte pentru suprafața de 114,00m.p și teren garaj pentru suprafața de 17,36 m.p.;

 • -  Constantinescu Vasile - contract de închiriere nr. 1941/12.03.2007 si act adițional, cu destinația teren garaj pentru suprafața de 15,00 m.p.

s si teren curte pentru suprafața de 10,00 m.p.;

 • -  Stemate Vasile - contract de închiriere nr. 10542/31.08.2006 cu destinația teren curte pentru suprafața de 164,70 m.p.si. teren garaj pentru suprafața de 17,50 m.p.;

 • -  Cosmin Adrian - contract de închiriere nr.7865/17.06.2002 cu / destinația teren curte pentru suprafața de 9,00 m.p.;

- Ion Maria - contract de inchiriere nr.4142/03.10.2001 si act adițional, cu destinația teren curte pentru suprafața de 129,25 m.p.;

 • -  Naftan Eftimie - contract de inchiriere nr.31195/08.03.2001 si act

adițional, cu destinația teren curte pentru suprafața de 93,00m.p.;

 • -  Budisteanu Ion - contract de inchiriere nr.488261/19.05.2005 destinația teren curte pentru suprafața de 48,00 m.p.;

  cu


  cu de


 • -  Popescu Tudorel - contract de inchiriere nr.31158/07.03.2001 destinația teren garaj pentru suprafața de 17,36 m.p. si contract

inchiriere nr.31157/07.03.2001 cu destinația teren curte pentru suprafața de 150,64 m.p;

Potrivit procesului verbal de punere in posesie nr.l 142/22.11.2000 și a titlului de proprietate nr. 90387 /15.05.2001, domnului Popescu Tudorel i s-a atribuit in proprietate potrivit Legii nr.l8/1991 a Fondului Funciar suprafața de 168 m.p. Astfel, prin referatul sus invocat s-a constatat că din suprafața totală de

 • 1121.45 m.p.teren curte a mai rămas in proprietatea municipiului o suprafață de

 • 953.45 m.p. Din această suprafața potrivit Dispozițiilor nr.8444/18.10.2004 si nr.l0550/27.07.2007 emise de către Primarul municipiului Ploiești si a procesului verbal de punere in posesie nr.9887/31.07.2008 s-a restituit conform Legii nr.l0/2001 doamnei Constantinescu Anca, domnului Constantinescu Liviu Radu, soți și doamnei Hariton Maria Marcela suprafața de 411,17 m.p. teren cu drept de servitute pentru proprietarii blocului, rămânând astfel o suprafața de 542,28 m.p. teren curte.

Astfel, s-a propus că din suprafața de 542,28m.p. să se scadă suprafața de 150 m.p. ce era inchiriata I.P.I.P Ploiești iar diferența de 392,28 m.p. sa fie împărțită proprietarilor apartamentelor din bloc funcție de suprafața locativă deținută in proprietate, iar proprietarilor care dețineau si garaje să li se scadă din cota ce le revine suprafața ocupată de garaje. Astfel suprafețele de teren curte au fost închiriate după cum urmează :

 • -  Bocu Gheorghe -suprafață utilă 31,16 m.p.- i-a revenit 24,73 m.p.din care 15,43 m.p.teren garaj si 9,30 m.p. teren curte;

 • -  Cristescu Carmen Antoneta - suprafață utilă 61,04 m.p. - i-a revenit 48,63 m.p. teren curte;

 • -  Constantinescu Victor - suprafață utilă 61,04 m.p.- i-a revenit 48,63 m.p.din care 17,36 teren garaj si 31,27 m.p. teren curte;

 • -  Constantinescu Vasile - suprafață utilă 31,16m.p - i-a revenit 24,73 m.p. din care 15,00 m.p.teren garaj si 9,73 m.p.;

 • -  Stemate Vasile - suprafață utilă 62,32 m.p. - i-a revenit 49,46 m.p. din care 17,50 m.p.teren garaj si 31,96 m.p. teren curte;

 • -  Cosmin Adrian - suprafață utilă 61,04 m.p.- i-a revenit 48,63 m.p. teren curte;

 • -  Ion Maria - suprafață utilă 61,04 m.p.- i-a revenit 48,63 m.p.teren curte

 • -  Naftan Eftimie - suprafața utilă 61,04 m.p - i-a revenit 48,63 m.p. teren curte;

 • -  Budișteanu Ion - suprafață utilă 31,16 m.p.- i-a revenit 24,73 m.p.teren curte;

 • -  Iancu Constanța - suprafață utilă 32,25 m.p.- i-a revenit 25,48 m.p.teroh curte.

In baza referatului sus menționat, au fost încheiate acte adiționale la contractele de închiriere in care s-au precizat suprafețele de teren calculate conform prevederilor sus menționate.

Facem precizarea că suprafața de teren de 24,73 m.p. ce a fost deținută de către domnul Budișteanu Ion a fost închiriată domnului Bocu Gheorghe întrucât aceasta a dobândit imobilul deținut in str. Diligenței, nr. 20, ap. 2, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1110/23.03.2007 de notarul public Meiroșu Mihai Gabriel, cota indiviză de 48,63 mp. ce a fost deținută de către domnul Naftam Etimie a fost închiriată doamnei Ion Maria, ca urmare a acordului părților iar terenul de 150,00 mp. situat sub construcțiile deținute de I.P.I.P Ploiești a fost închiriat S.C. Sprinten Infomar S.R.L. întrucât acesta este actualul proprietar al acestor construcții.

Urmare măsurătorilor topografice efectuate de către Persoană Fizică Autorizată Ion St. Ștefan cu aparatură de specialitate a rezultat că la adresa poștală str. Diligentei, nr. 20 exista o suprafață suplimentară de 169,70 mp. teren ce aparține municipiului Ploiești.

Situația mai sus prezentată a fost analizată in data de 07.07.2011 de Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a propus modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 in sensul includerii in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești a suprafaței de teren de 169,70 mp, care urmează sa fie valorificată ulterior precum si in sensul precizării suprafețelor deținute de actualii chiriași.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR E FLORIDIRECTOR EXECUTIVADJUNCT, Amedeo Florin Tabi/ca

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC- ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTE


DIRECTOR, Cristina Vlaicu


f DIRECTOR,

SinionoA/bu

întocmit:Sorin Gheorghe Sima ,■

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la modificarea si completarea poziției 849 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29,1^??^


municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate in domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâre făcându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat in evidentele municipalității.

Având in vedere faptul că imobilele se află in circuitul civil se impune ca acestea să figureze în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, cu suprafețele rezultate din măsurători, pentru a putea fi intabulate.

Astfel, se impune ca in Anexa nr.l, poziția 849 referitoare la imobilul situat in Ploiești, str.Diligenței nr.20 să fie modificată si completată in sensul menționării datelor de identificare actualizate.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea poziției 849 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 in sensul includerii in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești a suprafeței de teren de 169,70 mp, precum și în sensul precizării suprafețelor de teren deținute de actualii chiriași.

VICEPRIMAR, Cristian Dumitru

Consilieri, P

Bolocan Iulian \ Marcu Valentin ? Popa Constantin Horghidan Costel


ANEXA LA HCL NR.

NR.

ADRESĂ IMOBIL

NUME SI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

5

SUPRAFAȚA (M.P.)

OBS.

849.

DILIGENTEI NR. 20

9

BOCU GHEORGHE

TEREN GARAJ

15,43

TEREN CURTE

34,03

IONMARIA

TEREN CURTE

97,26

STEMATE VASILE

TEREN GARAJ

17,50

TEREN CURTE

31,96

CONSTANTINESCU STOICANEVICI VASILE

TEREN GARAJ

15,00

TEREN CURTE

9,73

COSMIN ADRIAN

TEREN CURTE

48,63

CRISTESCU CARMEN ANTON ETA

TEREN CURTE

48,63

CONSTANTINESCU VICTOR

TEREN CURTE

31,27

TEREN GARAJ

17,36

IANCU CONSTANTA

9

TEREN CURTE

25,48

S.C. SPRINTEN INFOMAR S.R.L.

TEREN DEP.

ARHIVA

150,00

-

TEREN

169,70

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV ? ; NR.15937/O £ -


,1“

/

.. /

'; 1. /

REFERAT


*' •'

'

,' ț J ■ Z

*

t\ ‘ ’ X \ < ț ‘    -,           *   .         \            • /

. J m'


Urmare cererii nr. 15937/20.08.2008 a d-nei Iancu Constanta din PloieSt^;s^i)îligentH^ff.20, ap.l, prin care solicita închirierea cotei indivize din terenul curte aferent propriethtil^bânj^lț^potrivit contractului de vanzare- cumpărare autentificat sub nr.366/18.02.2002 de Biroul Notarulin Pufilic Minea Octavian, referim:

In str.Diligentei, nr.20, municipiul Ploiești a detinut un bloc cu 12 apartamente compus din subsol,parter si 2 etaje si o suprafața de 1121,45m.p.teren curte .Apartamentele au fost vândute in totalitate către foștii chiriași, o parte in baza Legii nr.4/1973 iar restul in baza Decretului Lege nr.61/1990, H.G.nr.88/1991, Legea nr.18/1991 si H.G.R.nr..562/1991.Terenul curte a ramas in proprietatea municipiului Ploiești si a fost închiriat in cote indivize proprietarilor si Institutului de Proiectări pentru Instalații Petroliere Ploiești astfel :

 • -  I.P.I.P.Ploiești -contract de închiriere nr.3828/27.01.2001 si act adițional, pentru suprafața de 150m.p.teren pe care are amplasata o baraca metalica cu destinația de arhiva

 • -  Bocu Gheorgfie - contract de închiriere nr.4249/05.10.2001 si act adițional ,cu destinația teren curte pentru suprafața de 62,57 m.p.si 15,43 m.p. cu destinația teren garaj

 • -  Cristescu Carmen Antoneta - contract de închiriere nr.3247/12.03.2007 cu destinația teren

curte pentru suprafața de 117, 00 m.p.

 • -  Constantinescu Victor - contract de închiriere nr.4457/27.04.2007 cu destinația teren curte pentru suprafața de 114,00m.p si teren garaj pentru suprafața de 17,36 m.p.

 • -  Constantinescu Vasile - contract de închiriere nr.1941/12.03.2007 si act adițional, cu destinația teren garaj pentru suprafața de 15,00 m.p. si teren curte pentru suprafața de 10,00 m.p.

Stemate Vasile - contract de închiriere nr. 10542/31.08.2006 cu destinația teren curte pentru suprafața de 164,70 m.p.si teren garaj pentru suprafața de 17,50 m.p.

 • -  Cosmin Adrian-contract de închiriere nr.7865/17.06.2002 cu destinația teren curte pentru suprafața de 9,00 m.p.

 • -  Ion Maria - contract de închiriere nr.4142/03.10.2001 si act a dițional, cu destinația teren curte pentru suprafața de 129,25 m.p.

 • -  Naftan Eftimie - contract de închiriere nr.31195/08.03.2001 si act adițional, cu destinația teren curte pentru suprafața de 93,00m.p.

 • -  Budisteanu Ion - contract de închiriere nr.488261/19.05.2005 cu destinația teren curte pentru suprafața de 48,00 m.p.

 • -  Popescu Tudorel - contract de închiriere nr.31158/07.03.2001 cu destinația teren garaj pentru suprafața de 17,36 m.p. si contract de închiriere nr.31157/07.03.2001 cu destinația teren curte pentru suprafața de 150,64 m.p

Potrivit procesului verbal de punere in posesie nr.l 142/22.11.2000 si a titlului de proprietate nr.90387 /15.05.2001, domnului Popescu Tudorel i s-a atribuit in proprietate potrivit Legii nr.18/1991 a Fondului Funciar suprafața de 168 m.p.Astfel din suprafața totala de 1121,45 m.p.teren curte a mai ramas in proprietatea municipiului o suprafața de 953,45 m.p.Din aceasta suprafața potrivit Dispozițiilor nr,8444/18.10.2004 si nr.l0550/27.07.2007 emise de către Primarul municipiului Ploiești si a procesului verbal de punere iri posesie nr.9887/31.07.2008 se reconstituie dreptul de proprietate doamnei Constantinescu Anca , domnului Constantinescu Liviu Radu , soți si doamnei Hariton Maria Marcela pentru suprafața de 411,17 m.p. cu drept de servitute pentru proprietarii blocului, ramanand astfel o suprafața de 542,28 m.p.

Menționam ca proprietarii anteriori ai apartamentului nr. 1,dobândit ulterior de doamna Iancu Constanta nu au detinut contract de închiriere teren curte.

Fata de cele prezentate propunem ca din suprafața de 542,28m.p. sa se scada suprafața de 150 m.p. ce este închiriata I.P.I.P Ploiești iar diferența de 392,28 m.p. sa fie impartita proprietarilor blocului funcție de suprafața locativa deținuta in proprietate inclusiv doamnei Iancu Constanta, iar celor care dețin si garaje sa li se scada din cota ce le revine suprafața acestora. Astfel suprafețele de teren curte ce urmeaza a fi închiriate sunt:

*

 • -  Bocu Gheorghe -suprafața utila 31,16 m.p.- ii revine 24,73 m.p.din care 15,43 m.p.teren garaj si 9,30 m.p.teren curte

 • -  Cristescu Carmen Antoneta - suprafața utila 61,04 m.p. - ii revine 48,63 m.p. teren curte

a                                                                                                                                                                                                           *                                   '

 • -  Constantinescu Victor - suprafața utila 61,04 m.p.- ii revine 48,63 m.p.din carel7,36 teren garaj si 31,27 m.p. teren curte

 • -  Constantinescu Vasile - suprafața utila 31,16m.p - ii revine 24,73 m.p. din care 15,00 m.p.teren garaj si 9,73 m.p.

 • -  Stemate Vasile - suprafața utila 62,32 m.p. - ii revine 49,46 m.p. din care 17,50 m.p.țeren garaj si 31,96 m.p. teren curte

 • -  Cosmin Adrian - suprafața utila 61,04 m.p.- ii revine 48,63 m.p. teren curte *

 • -  Ion Maria - suprafața utila 61,04 m.p.-ii revine 48,63 m.p.teren curte v

 • -  Naftan Eftimie - suprafața utila 61,04 m.p - ii revine 48,63 m.p. teren curte

 • -  Budisteanu Ion - suprafața utila 31,16 m.p.- ii revine 24,73 m.p.teren curte

 • -  Iancu Constanta - suprafața utila 32,25 m.p.- ii revine 25,48 m.p.teren curte

Se va proceda la intocmirea actelor adiționale si notificarea chiriașilor care au detinut inițial contracte de închiriere, privind modificarea suprafețelor de teren si încheierea unui contract de închiriere d-nei Iancu Constanta.


COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI

ADMINISTRARE FOND LOCATIV

Elenă Brinza

V'

întocmit, Elena DinuPlan de amplasament si delimitare

Strada DILIGENTEI nr.___

scara 1:200


mp ( puncte contur


482.2


8-9-10-11 -12-13-14-15-28-27-26-25-mp ( puncte contur 31-16-17-18-19-20-21-34-33-32-31


- 319.70 mp din care 150 mp inchiriati ( puncte contur 1-2-29-3-31-32-33-34-22-23-24-1 )

®

din strada Ștefan cel Mare


din strada Diligentei SC SPRINTEN INFOMAR Nr.cadastrai 106254


din strada Diligentei


Municipiul Ploiești


din strada Covurlui

Nr.cadastrai 102061CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

•»


pi o M . o‘ C v <'

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul cu privire la modificarea si completarea poziției

849 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Data:PREȘEDINTE, Bolocan Iul
SECRETA V alentin