Hotărârea nr. 236/2011

Hotãrârea nr. 236 privind schimbarea destinatiei unui imobil cu altă destinatie decât aceea de locuintã din patrimoniul municipiului Ploiesti

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 236 privind schimbarea destinației unui imobil cu altă destinație decât aceea de locuință din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Iulian Bolocan, Marcu Valentin, Constantin Popa și Costel Horghidan precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune schimbarea destinației unui imobil cu altă destinație decât aceea de locuința din patrimoniul municipiului Ploiești;

A

In baza prevederilor Legii nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

în temeiul art. 3 6, alin. 1, alin. 2 lit. c si alin. 6, alin, a, punctul 17 din Legea nr. 215 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă schimbarea destinației de spațiu cu altă destinație decât aceea de locuința în spațiu cu destinația de locuința a imobilului identificat în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă modificarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 159/31.05.2009 privind schimbarea destinației unor imobile cu destinația de locuință, prevederile art. 1 din aceasta ramanand valabile doar pentru imobilul din str. Iuliu Maniu nr. 24.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri

Dată în Ploiești, astazi 27 iulie 2011

O»''''

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUAPROBAT, VICEPRIMAR, Cristian Dumitru


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cu altă destinație decât aceea de locuința din patrimoniul municipiului Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 28/26.02.2009, s-a aprobat trecerea spațiului situat în str. Eroilor bloc 14F, ap. 1, din domeniul privat în domeniul public al municipiului, stabilirea destinației de locuință de necesitate, conform motivelor arătate în respectiva hotărâre si repartizarea acestuia.

Spațiul menționat mai sus a devenit liber prin mutarea locatarilor, în locuințele proprietate personală situate în str. Cibinului, bloc A7, în urma finalizării activității de executare a lucrărilor de consolidare al tronsonului II al blocului A7, str. Cibinului.

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 159/31.05.2010 s-a aprobat schimbarea destinației unor imobile din locuințe de necesitate în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință din patrimoniul municipiului Ploiești, printre care se numără si spațiul din str. Eroilor, bloc 14 F, ap. 1.

Potrivit art. 1, Anexa 1 litera c din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 167/30.07 2003 în vederea schimbării destinației unor spații existente fără realizarea de lucrări de construcții se va emite numai certificatul de urbanism, nefiind necesară emiterea autorizației de construire.

Pentru unitatea cu altă destinație decât aceea de locuință situată în str. Eroilor, bloc 14F, ap. 1, în urma analizării solicitărilor și a situației spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință libere, în ședința din data de 29.06.2011, Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al municipiului Ploiești a hotărât schimbarea destinației în locuință, prin hotărâre a Consiliului Local, urmând calea legală de repartiție.

Această propunere a fost analizată și de Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale care, conform procesului verbal din data 05.07.2011, a propus schimbarea destinației spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Eroilor, bloc 14F, ap. 1, în spațiu cu destinația de locuință.

1 s

!•

i

t

' ’r ‘T' • '

<         .•       ■/

: :      -        ' - ’ț

•: •. --

In temeiul art. 36, alin. 1 și alin 2, lit. c din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabîrca

*

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios,

Achiziții Publice, Contracte Juridic - Contencios,


Direcția Management Financiar Contabil Contracte


Director,

Cristina^yiaicu


j Director, SimonaÎNTOCMIT

Ciripoiu Adrian Lucian


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSULUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cu altă destinație decât aceea de locuință din patrimoniul municipiului Ploiești

în înfăptuirea atribuțiilor privind administrarea domeniului public și privat al municipiului conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie inchiriate.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele municipiului se administrează prin grija autorității adminstrației

republicată, Guvernului punerea în proprietatea publice.


La nivelul municipiului există o unitate cu altă destinație decât aceea de locuință situată în str. Eroilor, bloc 14F, ap. 1, pentru care în urma analizării solicitărilor și a situației spatiilor cu altă destinație decât aceea de locuință liberă, în ședința din data de 29.06.2011, Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al municipiului Ploiești a hotărât schimbarea destinației în locuință, prin hotărâre a Consiliului Local, urmând calea legală de repartiție.

Această propunere a fost analizată și de Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură, promovare operațiuni comerciale care, conform procesului verbal din data 05.07.2011, a propus schimbarea destinației spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Eroilor, bloc 14F, ap. 1, în spațiu cu destinația de locuință.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre aprobat.


VICEPRIMAR

CRISTIAN DUMITRU


CONSILIERI

BOLOCAN IULIA MARCU VALENT POPA CONSTANTIN/

HORGHIDAN COSTEL'

ANEXA NR. 1 H.C.L. nr
IMOBILUL DIN PATRIMONIUL MINICIPIULUI PLOIEȘTI PENTRU CARE URMEAZA SA FIE SCHIMBATA DESTINAȚIA DIN

SPAȚIU CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTAT IN SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

NR. CTR.

ADRESA SPAȚIU LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

OBSERVAȚII

1.

Ploiești, str. Eroilor, bl. 14F, ap. 1

5 camere si dependințe Supafata utila de

119.74 mp

Proprietate privata a municipiului Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț,

turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 05.07.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu
Având in vedere intenția autoritarilor locale de realizare a pasajului subteran


str.Marasesti-intersectie cu calea ferata Bucuresti-Brasov pentru clarificarea regimului juridic al str.Marasesti s-au efectuat măsurători de specialitate, in urma carora s-a constatat ca se impune actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești» in sensul eliminării tronsoanelor din Drumul Județean nr.129 care aparțin proprietarii publice a județului Prahova. Ca atare, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.233/2010 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind insusirea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești» in sensul mai sus aratat. Prin adresa nr.168 /2010 a fost transmisa Consiliului Județean Prahova hotararea menționata mai sus in vederea promovării unui proiect de hotare de guvern referitor la actualizarea ■ «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești » aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001. Prin adresele nr. 15996/2010 si nr.6627/2011 Consiliul Județean Prahova a făcut cunoscute propunerile privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.233/2010. Ca atare , se constata necesitatea promovării unui proiect de hotarare corespunzător solicitărilor transmise de Consililiul Județean Prahova, in sens contrar prevederile H.C.1.233/2010 neputand fi insusite.  • ■  ........ț

i <•              ’ • «il!

!■ * p

Prin adresa nr. 17167/2010 domnul Popescu Danut h cesionarea terenului situat in Ploiești, str.Ghe.Gr.Cantacuzino ,A, parter in suprafața de 0,52 mp pentru realizarea unei cai de sfecic0sr-le lai sus menționat (trepte). Dosarul este completat cu documentația solicitată?

Solicitarea domnului Popescu Danut Dumitru a fost analizata in ședința Comisiei nr.2 din data de 03.05.2011 si a primit aviz favorabil.

Proiectul de hotarare privind concesionarea directa a unui teren in vederea extinderii construcției proprietate personala situat în Ploiești, str.Ghe.Gr.Cantacuzino nr.222A, bl,130B, sc.A, parter prin realizarea unei cai de acces (trepte), a fost respins in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31.05.2011.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 11007/27.06.2011, domnul Popescu Danut Dumitru a solicitat reanalizarea proiectului de hotarare privind concesionarea terenului situat in Ploiești, str.Ghe.Gr.Cantacuzino nr.222A, bl.l30B, sc.A, parter in suprafața de 0,52 mp pentru realizarea unei cai de acces (trepte).

întocmit: Licu Elena


! M


c.


b

  • ■   «

*

5

  • 7. Cu privire la situația spațiului situat in Ploiești, strada Eroilor bloc 14 F, ap.l, vă comunicam următoarele’.

Apartamentul nr.l, situat in strada Eroilor bloc 14 F, format din 5 camere si dependințe, a avut destinația de spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința.


Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 28/26.02.2009, s-a aprobat trecerea spațiului din domeniul privat in domeniul public al municipiului si stabilirea destinației de locuința de necesitate, întrucât pe perioada executării lucrărilor de consolidare al blocului A7, strada Cibinului sa se asigure mutarea locatarilor in alte spatii de locuit.

La acest moment, spațiul din strada Eroilor, bloc 14 F, ap.l, este liber prin mutarea locatarilor in locuințele proprietate personala, in urma finalizării lucrărilor de consolidare al blocului A7, strada Cibinului.

*                                        l

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l59/31.05.2010, s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului si schimbarea destinației acestui spațiu din locuința in spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința.

Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al municipiului Ploiești a analizat, in cadrul ședințelor comisiei, solicitările formulate de către asociații, fundații, partide, etc. referitoare la atribuirea unor spatii pentru sedii in scopul desfășurării activitatii, precum si situația spatiilor libere, in vederea valorificării acestora.

In urma analizării solicitărilor si a situației spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința libere, in ședința din data de 29.06.2011, comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al municipiului Ploiești a hotarat ca pentru spațiul liber din Str. Eroilor bl. 14F, ap. 1 sa d4

fie schimbata destinația in locuința, prin hotarare a Consiliului Local, urmând calea legala de repartiție.

întocmit: Toma Daniela


  • 8. Cu privire la solicitarea inaintata de domnul Neacsu Ovidiu George, va comunicam următoarele:


Intre Municipiul Ploiești si S.C. Gatedoor Holding Corn S.R.L. a fost incheiat contractul de concesiune F.N./30.04.1993. Obiectul contractului este preluarea in concesiune a terenului situat in Ploiești, str. Ștefan Greceanu, ansamblul de locuințe si dotări Basarabi in suprafața de 592,80 m.p.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 9786/07.06.2011, domnul Neacsu Ovidiu George a solicitat transferarea dreptului de concesiune a terenului situat in Ploiești, Ansamblul Basarabi nr. 3, str. Ștefan Greceanu 33, bL L3, conform contractului de vanzare — cumpărare autentificat sub 1336/19.05.2011.

nr. nr.


Conform contractului de vanzare — cumpărare autentificat sub nr. 1336/19.05.2011 încheiat intre S.C. Gatedoor Holding Corn S.R.L., pe de o parte si domnul Neacsu Ovidiu George, pe de alta parte, a fost vândut — cumpărat blocul L3, compus din 31 de apartamente cu 3 camere, 8 apartamente cu 2 camere si 8 apartamente cu o singura camera, subsol, parter si spatii comune, situat in Ploiești, Ansamblul Basarabi 3, str. Ștefan Greceanu nr. 33, județul Prahova.

Imobilul este compus din parter, subsol si 8 etaje si are o suprafața utila totala de 2684,19 mp, din care 255,50 la subsol, 294,90 mp la parter si 2133,79, pentru 31 de apartamente si o suprafața construita de 3086 mp, din care la subsol 287 mp, la parter 357 mp, iar pentru cele 31 apartamente 2442 mp.

întocmit: Georgiana Ilie


9. Cu privire la solicitările inaintate de către Tugulan Silvian, Sorescu Tudor, Diaconu Gheorghe, Despan Gabriela, Heiman (Despan) Gentiana, Marinau Dragos Mihai, Pirvidescu Cezar Costin, Echimvernescu Viorica Marcela Cristina, Machiiescu Tudor, Tanasescu Marius, Marinescu Niculaie, Roman Viorel, domnul Duca Anatolie, domnul Duca Florin Tiberiu, domnul Alexandru Emil Petrescu, doamna Despan Rodiana beneficiari ai Legii nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, va comunicam următoarele:
f                                                                                     y           i r

Având in vedere ca domnul Andrei Stelian nu este de acord cai cele solicitatele ț !                                                                                              «■>«' ff

Comisia 2 in vederea rezolvării cererii domnului Apostolache Drăgds, s-a soliciwMlin nou punctul de vedere la Serviciul Juridic Contencios cai^.^prin a^țe 598/28.06.2011 ne-a comunicat ca pe cale de consecința, Municipiul          in

calitate de proprietar al terenului situat in Ploiești, str. Colonia Teleajan nr. 21A are dreptul de a dispune de acest teren in sensul de a proceda la concesionarea unei suprafețe de teren, fara acordul notarial al chiriașilor.

întocmit Adrian Ciripoiu

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:


Bolocan Iulian


Dumitru Cristian

Popa Constantin

Horghidan Costel

Marcu Valentin

fi •

.1 K -j


■ • r^a^frjfcîiiafrliTÎ-u ;>^i^>t»i!i> iwt 1,1*1 in.” In li’ II ■-» i,                              --' — —•■*                                                             ________ ______ _________ _________ ______ _____ _____ _____________ _______________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința

PROCES VERBAL

încheiat in ședința din data de 29.06.2011

La ședința participa domnii consilieri Gheorghe Adina, Florin Sicoie, Elisabeta Popovici, Gabriel Ionescu, Marius Mateescu

I. PRELUNGIRI CONTRACTE

1. Direcția Sanitara Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor Prahova -solicita prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Ansamblul Eroilor bloc 14E, ap.l. Spațiul este construit din fondul de stat.

Nu figurează cu debite.

Termenul contractului de închiriere a expirat la data de 05.06.2011.

Cerere nr.9273/30.05.2011.                       .      '         f

leui/V/c, Q                                   fauZu/ W Qtj

2. Fundația “Buna Vestire” - solicita prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.33. Spațiul nu este construit din fondul de stat, neexistand notificare conform Legii nr. 10/2001.

Nu figurează cu debite.

Termenul contractului de închiriere va expira la data de 28.06.2011.

Cerere nr.8945/24.05.2011.                a                       .

S.C. Zado Prod SRL - solicita prelungirea convenției pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara de Sud, modulul I.

Termenul convenției a expirat la data de 14.11.2010.

Cerere nr. 8806/23.05.2011.

Convenția nr.235288/30.11.2004 cu termen limita data de 14.11.2010 a fost încheiata intre Municipiul Ploiești si S.C. Zado Prod SRL pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara de Sud, modulul I, in suprafața utila de 9,00 mp.

Având in vedere faptul ca, urmare notificării, reprezentantul S.C. Zado Prod SRL nu s-a prezentat in vederea predării spațiului pe baza de proces verbal de predare primire, a fost întocmit referatul nr.272/25.03.2011 prin care s-a propus preluarea pe cale administrativa a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara de Sud, modulul I.                                        V\ li

Vf


Vt


;■                                                                                          7

Urmare deplasării efectuate in teren in data de 19.05.2011


la j-șpatiul cu aftaj* destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara Sud V^odulul I, ,4w constatat faptul ca la acest moment S.C. Zado Prod SRL folosește spațiul, faraforniâ contractuala.                                                                        ;

,...... s.  .    -

......... întrucât S.C. Zado Prod SRL a folosit spațiul de la data expirării convenției, pentru a fi posibila recuperarea sumelor datorate pentru folosința spațiului ce a făcut obiectul convenției nr.235288/30.11.2004, a fost instituita obligație de plata pentru perioada 15.11.2010 (data incetarii convenției) pana la data preluării spațiului pe cale administrativa conform referatului nr.272/25.03.2011.

Prin Dispoziția nr. 2402/06.06.2011 emisa de Primarul municipiului Ploiești s-a aprobat constituirea comisiei pentru preluarea pe cale administrativa a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Insula Gara de Sud, modulul I ocupat de către S.C. Zado Prod S.R.L.

S.C. Zado Prod SRL nu figurează cu debite, acestea fiind achitate la zi.

banalizarea solicitării referitoare la prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56. Nu figurează cu debite.

Termenul contractului de închiriere a expirat la data de 31.05.2011. Cerere nr.6348/11.04.2011.

In ședința din data de 11.05.2011 comisia a analizat dosarul si a hotarat amanarea luării unei hotarari.


In acest sens, prin adresa nr.422/30.05.2011 înaintata către Serviciul Evidenta si Inventariere Bunuri in Domeniul Public si Privat au fost solicitate informațiile necesare, precum si orice alte documente referitoare la spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Andrei Muresanu nr.56, in care isi desfasoara activitatea S.C. Inac Cinafarm SRL pentru a fi puse la dispoziția comisiei.

Serviciul Evidenta si Inventariere Bunuri in Domeniul Public si Privat prin adresa nr. 422/07.06.2011 a comunicat următoarele:

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 866/2002, cu modificările si completările ulterioare, Centrul de Diagnostic si Tratament Ploiești a fost declarat ca unitate sanitara publica de interes local in municipiul Ploiești. In acest sens, in baza Protocolului nr. 1962/2003, incheiat intre Centrul de Diagnostic si Tratament Ploiești si Primăria municipiului Ploiești a fost preluat in domeniul public al localității si s-a efectuat predarea-primirea unei parti din imobilul (construcție si teren) situat in Ploiești strada Andrei Muresanu nr.56.

Ulterior, imobilul menționat mai sus a fost inclus in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Cu ocazia inventarierii spatiilor preluate s-a constatat faptul ca la parter isi desfasoara activitatea S.C. Inac Cinafarm SRL, pentru acest spațiu nefiind incheiat alt protocol de predare-primire.

..1
  • 5. Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Prahova - solicita prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Gheorghe Lazar, bloc CC Sud, parter. Spațiul este construit din fondul de stat.

Nu figurează cu debite.

Termenul contractului de inchiriere va expira la data de 25.07.2011.

Cerere nr.9978/09.06.2011.

.. a ,     ,

  • 6. Uniunea Naționala Pentru Progresul României - solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Bdul Independentei nr.21, corp C-l 1.

Nu figurează cu debite.

Termenul contractului de inchiriere va expira la data de 06..07.2011.

Cerere nr.9905/08.06.2011.

G&au^tci q

2> QHj •

II. CERERI DIVERSE:

1. Cristea Marian, Iacob Dumitru Sorin,, Iacob M. Nelu , Iordache Stelian, Penes Marius Sorin, Baluta Radu, Negulescu Aurel Marian, Taunean Brandusa Virginia, Taunean Radu Mihai, Ghiu Ioana Adriana, Cazacu Marian Elviu, Ion Traian, Musatoiu Oana, Musatoiu Dumitru, Branescu Gabriel, Serbau Andreea Luisa, Zapciu Nicolae, Tomulescu Dumitru, Ciobotaru Nicolae, Micu Sorin, Alexandru Marian, Marinciu Dragos Mihai, Parvulescu Cezar Costin, Echimvernescu Viorica Marcela Cristina, Machitescu Tudor, Tanasescu Marius beneficiari al Legii nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare - solicita atribuirea in condițiile Legii nr. 341/2004 a unui spațiu comercial.

Conform prevederilor art. 5, lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, persoanele indreptatite pot beneficia de cumpărarea sau inchirierea cu prioritate, fara licitație, din fondul de stat, a unui spațiu comercial sau de prestări servicii, corespunzător cu o suprafața utila de pana la 100 mp, inclusiv in indiviziune, sau concesionarea ori inchirierea cu prioritate, fara licitație, a unei suprafețe de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spațiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobândirii.e

4

S.

•4,

• b g

AT,

r • •

’JJp

L ’.

’Y

s• .


r

T,

> i

•>

1.

4. • ?

i ■£

.ii

■<


CJW (MicCC .


2 CMI Dr. Raducanu Camelia - solicita preluarea spațiului cu alta desti decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga care a fost detinut $de către. Dr. Dobrescu Marilena in vederea modernizării si aducerii acestuia M^^araele impuse de activitatea medicala. Precizam faptul ca la data de 25.05.2011, spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17 care a fost detinut de către CMI. Dr. Dobrescu Marilena a fost predat pe baza de proces verbal de predare-primire către Municipiul Ploiești.


f(/c (      __________ ,K , t____

C&CffyMQ          CM       cfiaC & .fâdkcMlUM

3. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăti si Intervenție pentru Agricultura Centrul Județean Prahova vederea identificării unor spatii funcționale ce pot fi prelua comodat.

Oquu<H& Q* Cm mciM,

COMISIA : Președinte:      - consilier Marius Mateescu


J&L

aMcSdtyfaf/

AsU/bO     C^CjUO^ '^) X
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura, promovare operațiuni comerciale

I

PROCES VERBAL încheiat astazi 05.07.2011

Comisia este compusa din domnii consilieri: Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Popa Constantin, Horghidan Costel, Marcu Valentin

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

  • 7. Referitor la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.233/2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 — însușirea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești »

Având in vedere intenția autoritarilor locale de realizare a pasajului subteran str.Marasesti-intersectie cu calea ferata Bucuresti-Brasov pentru clarificarea regimului juridic al str.Marasesti s-au efectuat măsurători de specialitate, in urma carora s-a constatat ca se impune actualizarea «Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești» in sensul eliminării tronsoanelor din Drumul Județean nr.129 care aparțin proprietarii publice a județului Prahova. Ca atare, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.233/2010 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind insusirea « Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești » in sensul mai sus aratat. Prin adresa nr.168 /2010 a fost transmisa Consiliului Județean Prahova hotararea menționata mai sus in vederea promovării unui proiect de hotare de guvern referitor la actualizarea « Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al muncipiului Ploiești » aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1359/2001. Prin adresele nr. 15996/2010 si nr.6627/2011 Consiliul Județean Prahova a făcut cunoscute propunerile privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.233/2010. Ca atare , se constata necesitatea promovării unui proiect de hotarare corespunzător solicitărilor transmise de Consililiul Județean Prahova, in sens contrar prevederile H.C.1.233/2010 neputand fi insusite.


- J

b

li

A i

.            Vi

Z N            ' *:

î r \ .•4 i

■t


Prin adresa nr.


17167/2010 domnul Popescu Danut l^jJmitnj șolicjjța| concesionarea terenului situat in Ploiești, str.Ghe.Gr.Cantacuzino nis^^Ă, bl/l^^y sc.A, parter in suprafața de 0,52 mp pentru realizarea unei cai de ace^ț la îfeafdb^fil mai sus menționat (trepte). Dosarul este completat cu documentația solicitată^ ' ' Solicitarea domnului Popescu Danut Dumitru a fost analizata in ședința Comisiei nr.2 din data de 03.05.2011 si a primit aviz favorabil.

Proiectul de hotarare privind concesionarea directa a unui teren in vederea extinderii construcției proprietate personala situat în Ploiești, str.Ghe.Gr.Cantacuzino nr.222A, bl.l30B, sc.A, parter prin realizarea unei cai de acces (trepte), a fost respins in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31.05.2011.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 11007/27.06.2011, domnul Popescu Danut Dumitru a solicitat reanalizarea proiectului de hotarare privind concesionarea terenului situat in Ploiești, str.Ghe.Gr.Cantacuzino nr.222A, bl.l30B, sc.A, parter in suprafața de 0,52 mp pentru realizarea unei cai de acces (trepte).

întocmit: Licu Elena


7. Cu privire la situația spațiului situat in Ploiești, strada Eroilor bloc 14 F, ap.l, vă comunicam următoarele'.

Apartamentul nr.l, situat in strada Eroilor bloc 14 F, format din 5 camere si dependințe, a avut destinația de spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 28/26.02.2009, s-a aprobat trecerea spațiului din domeniul privat in domeniul public al municipiului si stabilirea destinației de locuința de necesitate, intrucat pe perioada executării lucrărilor de consolidare al blocului A7, strada Cibinului sa se asigure mutarea locatarilor in alte spatii de locuit.

La acest moment, spațiul din strada Eroilor, bloc 14 F, ap.l, este liber prin mutarea locatarilor in locuințele proprietate personala, in urma finalizării lucrărilor de consolidare al blocului A7, strada Cibinului.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.159/31.05.2010, s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului si schimbarea destinației acestui spațiu din locuința in spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința.

Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al municipiului Ploiești a analizat, in cadrul ședințelor comisiei, solicitările formulate de către asociații, fundații, partide, etc. referitoare la atribuirea unor spatii pentru sedii in scopul desfășurării activitatii, precum si situația spatiilor libere, in vederea valorificării acestora.

Având in vedere ca domnul Andrei Stelian nu este de acord cu cele solicitate de i-j k 1                                                                                                              /       , ,J

Comisia 2 in vederea rezolvării cererii domnului Apostolache Dragos, s-a solicitat din nou punctul de vedere la Serviciul Juridic Contencios care prin adresa nr. 598/28.06.2011 ne-a comunicat ca pe cale de consecința, Municipiul Ploiești^ in calitate de proprietar al terenului situat in Ploiești, str. Colonia Teleajan nr. 21A are dreptul de a dispune de acest teren in sensul de a proceda la concesionarea unei suprafețe de teren, fara acordul notarial al chiriașilor.

întocmit Adrian Ciripoiu

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

*

Consilieri:


Bolocan Iulian

Dumitru Cristian

Popa Constantin

Horghidan Costel

Marcu Valentin

■ ’ ■ '• ■ ,•    *                •

■ /

I

■ ?

*■”'                                                                              . ’• i

In urma analizării solicitărilor si a situației spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința libere, in ședința din data de 29.06.2011, comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al municipiului Ploiești a hotarat ca pentru spațiul liber din Str. Eroilor bl. 14F, ap. 1 sa fie schimbata destinația in locuința, prin hotarare a Consiliului Local, urmând calea legala de repartiție.

întocmit: Toma Daniela

  • 8. Cu privire la solicitarea inaintata de domnul Neacsu Ovidiu George, va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Gatedoor Holding Com S.R.L. a fost incheiat contractul de concesiune F.N./30.04.1993. Obiectul contractului este preluarea in concesiune a terenului situat in Ploiești, str. Ștefan Greceanu, ansamblul de locuințe si dotări Basarabi in suprafața de 592,80 m.p.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 9786/07.06.2011, domnul Neacsu Ovidiu George a solicitat transferarea dreptului de concesiune a terenului situat in Ploiești, Ansamblul Basarabi nr. 3, str. Ștefan Greceanu 33, bL L3, conform contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub 1336/19.05.2011.

nr. nr.


Conform contractului de vanzare - cumpărare autentificat sub

nr.


1336/19.05.2011 incheiat intre S.C. Gatedoor Holding Com S.R.L., pe de o parte si domnul Neacsu Ovidiu George, pe de alta parte, a fost vândut - cumpărat blocul L3, compus din 31 de apartamente cu 3 camere, 8 apartamente cu 2 camere si 8 apartamente cu o singura camera, subsol, parter si spatii comune, situat in Ploiești, Ansamblul Basarabi 3, str. Ștefan Greceanu nr. 33, județul Prahova.

Imobilul este compus din parter, subsol si 8 etaje si are o suprafața utila totala de 2684,19 mp, din care 255,50 la subsol, 294,90 mp la parter si 2133,79, pentru 31 de apartamente si o suprafața construita de 3086 mp, din care la subsol 287 mp, la parter 357 mp, iar pentru cele 31 apartamente 2442 mp.

întocmit: Georgiana Ilie


  • 9. Cu privire la solicitările înaintate de către Tugulan Silvian, Sorescu Tudor, Diaconu Gheorghe, Despan Gabriela, Heiman (Despan) Gentiana, Marinau Dragos Mihai, Pirvulescu Cezar Costin, Echimvemescu Viorica Marcela Cristina, Machitescu Tudor, Tanasescu Marius, Marinescu Niculaie, Roman Viorel, domnul Duca Anatolie, domnul Duca Florin Tiberiu, domnul Alexandru Emil Petrescu, doamna Despan Rodiana beneficiari ai Legii nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, va comunicam următoarele:

ROMANIA                                    U '

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 159

privind schimbarea destinației unor imobile cu destinația de locuința din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de Specialitate al Direcției Evidenta si Valorificare Patrimoniu, prin care se propune schimbarea destinației unor imobile cu destinația de locuința din patrimoniul municipiului Ploiești;

In baza prevederilor Legii nr.l 14/1996 - privind locuințele, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr.l275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996;

In baza prevederilor art. 1, Anexa 1, litera c din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 16/2003, privind aprobarea metodologiei de emitere a actelor pentru autorizarea construcțiilor;

In baza prevederilor art. 8 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin. I din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba schimbarea destinației de locuințe in spatii cu alta destinație decât aceea de locuința a imobilelor identificate in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești a imobilului situat in str. Eroilor, bl. 14F, ap. 1.

Art. 3. Aproba modificarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 28/26.02.2009 si Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 374/24.11.2009, in ceea ce privește aceste imobile.

Art.4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 mai 2010


A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^ Carmen Dumitru


■ / z\ 'x

Contrasemnează secretar, - Mana Magdalena Mazalu


Z '

, ,'x

? * X -OV \ " 4 t

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


3-


DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMON

I!


-A•J:‘A


'A


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind schimbarea destinației unor imobile cu destinația de locuința din patrimoniul municipiului Ploiești

La nivelul municipiului Ploiești au existat un număr de 5 spatii cu destinația de locuința care nu au făcut obiectul unor contracte de închiriere, spatii enumerate in Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești, nr. 374/24.11.2009, prin care s-a aprobat stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor imobile cu destinația de locuințe din patrimoniul municipiului Ploiești, conform motivelor aratate in respectiva hotarare.

Printre acestea, se numără si imobilul situat in str. Iuliu Maniu nr. 24, format din doua corpuri de clădire si teren curte in suprafața de 109,00 m.p., care este proprietatea municipiului Ploiești. Spațiul a devenit liber prin punerea in executare a Sentinței Civile nr. 5368/22.06.2006, pronunțata de Judecătoria Ploiești privind evacuarea necondiționata din locuința a fostei chiriașe Moise Elena. După eliberare, in cursul anului 2009, imobilul a fost reabilitat din fondurile alocate de la bugetul local ale municipiului Ploiești.

Apartamentul nr.l situat in str.Eroilor bloc 14F, format din 5 camere si dependințe, a avut alta destinație decât aceea de locuința.

In cursul anului 2009, prin Programul National de reducere a riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința, au fost efectuate lucrări de consolidare al tronsonului II, al blocului A7, str. Cibinului. In acest sens era necesar ca, pe perioada execuției lucrărilor de consolidare sa se asigure mutarea locatarilor in alte spatii de locuit.

Ca atare, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 28/26.02.2009, s-a aprobat trecerea spațiului situat in str. Eroilor bloc 14F, ap. 1, din domeniul privat in domeniul public al municipiului si stabilirea destinației de locuința de necesitate, conform motivelor aratate in respectiva hotarare.

Spațiul menționat mai sus a devenit liber prin mutarea locatarilor, in situate in str. Cibinului, bloc A7, in urma a lucrărilor de consolidare al tronsonului II al

locuințele proprietate personala finalizării activitatii de executare blocului A7, str. Cibinului.

Potrivit art. 1, Anexa 1


litera c din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 167/30.07 2003 in vederea schimbării destinației unor spatii existente fara realizarea de lucrări de construcții se va emite numai certificatul de urbanism, nefîind necesara emiterea autorizației de construire.

....."

Ca atare, propunem schimbarea destinației unor imobile oHdeșținatia locuința din patrimoniul municipiului Ploiești, spatii enumera®» iți         1,'-'lai

? J                   A                               **                            ’                    b

proiectul de hotarare alaturat.                                    U

In temeiul art.36, alin. 1 din Legea nr.215/2001 a admipiștțatieipublic^ locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, co&tțiid local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes Tocai, cu excepția celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritari ale administrației publice locale sau centrale.

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Director,

Simona ena DolniceanuDirector Adjunct, Amedeo Flori âbircaAvizat,


Direcția Administrație Publica Juridic - Contencios, Director,

Luminița Gaborfi
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind schimbarea destinației unor imobile cu destinația de locuința din patrimoniul municipiului Ploiești

In infaptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local sa fie date in administrarea regiilor autonome si instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.

privind locuințele, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotararea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii Locuinței nr. 114/1996, locuințele municipiului se administrează prin grija autoritarii adminstratiei


In conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 republicata, Guvernului punerea in proprietatea publice.

La nivelul municipiului exista doua unitari locative cu destinația de locuințe de necesitate situate in str. Iuliu Maniu nr. 24 si str. Eroilor, bloc 14F, ap. 1, care au devenit libere prin punerea in executare a Sentinței Civile nr. 5368/22.06.2006 pronunțata de Judecătoria Ploiești si prin mutarea locatarilor in locuințele proprietate personala situate in str. Cibinului bloc A7, in urma finalizării activitatii de executare a lucrărilor de consolidare al tronsonului II al blocului A7, str. Cibinului.

Având in vedere faptul ca cele doua unitati locative sus menționate sunt necesare pentru soluționarea solicitărilor primite din partea unor persoane juridice, se impune schimbarea destinației acestora in spatii cu alta destinație decât aceea de locuința.

Ca atare, propun schimbarea destinației de locuințe a acestor imobile cu destinația de locuința din patrimoniul municipiului Ploiești, in spatii cu alta destinație decât aceea de locuința. Potrivit art.36, alin.l din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are inițiativa si hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritari ale administrației publice locale sau centrale.

Ca atare, supune spre analiza si aprobare Consiliul Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

IMOBILE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PENTRU CARE URMEAZA SA FIE SCHIMBATA DESTINAȚIA DE LOCUINȚE IN SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

Nr. Crt.

Adresa

Elemente de identificare

1.

Str. Iuliu Maniu nr. 24

Corp A - cu regim de inaltime P+Et. 1 , format din 4 camere si dependințe

Corp B -cu regim de inaltime P, format din una camera

Teren curte 109,00 mp.

i 2.

i

str.Eroilor bl. 14F ap. 1

-apartament format din 5 camere si dependințe

(I


*s,


Sx

< w •? •


•T


ț

<■: i

• A

/


V V

î*

/’ i -r

V         l[


■*


d*


v i* ) :

I-


■*

■*


■*

{


Sț,y

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind schimbarea destinației unor imobile din locuințe in spatii cu alta destinație din patrimoniul municipiului Ploiești

t.


t.


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind schimbarea destinației unor imobile din locuințe in spatii cu alta destinație din patrimoniul municipiului Ploiești

și a emis:                                .           .

PREȘEDINTE, Mateescu RaduSECRETAR, Stanciu Marilena

Data:. Ăl (k. Mi-


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cu altă destinație decât aceea de locuință din patrimoniul municipiului PloieștiPREȘEDțNJE, Bolocan Iu li


SECRETAR, V alentin Marcu

Data: