Hotărârea nr. 234/2011

Hotãrârea nr. 234 privind aprobarea Programului de investitii al SC Dalkia Termo Prahova SRL pe anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIprivind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu și Costel Horghidan și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2011;

Având în vedere prevederile articolului 13 - investiții din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat producție - transport - distribuție;

Luând act de Procesul-Verbal al Reuniunii Comitetului de Coordonare al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. din data de 16.05.2011;

In baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități și a Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

In temeiul articolului 36, al.2 lit.„d” și al.6 lit.„a” pct.14 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE ;

ART.l. Aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2011, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., Comitetul de Coordonare, precum și R.A.S.P. Ploiești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 3. Direcția Administrației Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoșința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astazi 27 iulie 2011.


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob


c/yEXPUNERE DE MOTIVE

''-r *


.<<privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011

, 1                   f .      .                          s

^1/ ''

A

In Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii


serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești, valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.

Obligațiile contractuale ale operatorului pe perioada 2004 - 2010, au fost în valoare de 13,863 mii. EURO, iar realizările pe perioada 2004-2010 sunt în valoare de 20,659 mii. EURO.

Programul de investiții pe anul 2011 este propus de operator în valoare de 2,507 mil.EURO față de 1,071 mii. EURO prevăzut în contractul de delegare prin concesiune.

Programul de investiții pe anul 2011 este aprobat de Adunarea Generala a Asociațiilor Societății Dalkia Termo Prahova SRL in data de 19.05.2011

Având în vedere volumul fondurilor alocate pentru investiții în perioada 2004 - 2010 și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre.


CONSILIER,


Costel HORGHIDA

Vicenri

Cătăli

•l


tl e


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011

Prin adresa nr.PAO 114838/01.06.2011 (anexata prezentului raport), operatorul serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Ploiești, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., transmite spre analiză și promovare Programul de investiții pe anul 2011, în vederea aprobării în Consiliul Local.

în Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești, valoarea planului previzional de investiții de modernizare este de 25,074 milioane EURO, care se va derula pe parcursul unei perioade de 15 ani.

Programul de investiții pe perioada 2004-2009 și realizarea acestuia se prezintă astfel:

An

Investiții previzionate

Investiții aprobate prin H.C.L. nr. 180/2004, nr.3 /2008 si nr.225/2009 nr.280/2010 [mii. EURO]

Realizări în perioada 2004-2010

[mii. EURO]

în    contractul

delegare concesiune

[mii. EURO]

de prin

2004

4,580

0,748

0,816.186

2005

3,535

4,509

1,221.397

2006

1,978

4,842

2,456.716

2007

0,722

7,433

7,672.000

2008

0,894

8,066

4,236.030

2009

1,198

4,451

1,411.970

2010

0,956

1,699

2,845

Total

13,863

31,748

20,6592

Situația realizării programul de investiții pe anul 2010

In contractul de delegare prin concesiune valoarea previzionată este de 0,956 milioane EURO si prin H.C.L. nr. 280 / 2010, în operatorul angajeaza fonduri de investirii în valoare de 1,699 mii.


Aceste fonduri au fost destinate, in special, pentru:

 • ■  Investiții pentru conformitate;

 • ■  Investiții pentru securitatea personalului si a instalațiilor;

 • ■  Investiții pentru imbunatatirea performantelor tehnice;

 • ■  Proiecte Distribuție si favorizare clienti;

 • ■  Modernizare rețea primara;

Valoarea investițiilor realizate pe anul 2010 este de 2,845 milioane EURO, conform situației prezentata de operator.

Menționăm că documentația tehnico-economică aferentă proiectelor

5                                                         3                                                                                    JC

de investiții și procesele verbale de recepție se regăsesc în evidența operativă și contabilă a S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

Programul de investiții pe anul 2011

Pentru anul 2011 , operatorul propune un program de investiții, în valoare de 2,507 milioane EURO, conform Anexei 1, fata de 1,071 milioane EURO cat a fost previzionat in contractul de delegare prin concesiune.

Programul de investiții pentru anul 2011 este aprobat in ședința Adunării Generale a Asociaților S.C.Dalkia Termo Prahova SRL, din data de 19.05.2011 si in Comitetul de Coordonare din data de 16.05.2011.

Principala investiție din anul 2010 a fost punerea in funcțiune a turbinei pe gaze (TAG), lucrare inceputa din anul 2009.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind programul de investiții al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pe anul 2011.

Director R.A.S.P. PLOIEȘTI,

Ing. Răzvan LUNGU

Sef Birou încălzire Urbana

Ing. Cozeta SIMIONDalkia Termo Prahova Direcția

N r.intr/iesire.ftflx«C2.»

J|- . IJII r'~ ml------■                    ........... ~ V

•41 JUN 2011


DIRECȚIA ECONOMICA


Adresa completa: Str. Văleni, nr. 1-3, bl.33 IK,

Cod postai 100046, Ploiești, Prahova

Tel: 0244-594579, 0244-529312


CĂTRE,


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


IN ATENTIA D-NEI: COZETA SIMIONUrmare solicitării dumneavoastră va inaintam alaturat următoarele:

 • -  Situația investițiilor realizate pe anul 2010

 • -  Copii ale proceselor verbale de punere in funcțiune

 • -  Planul de investiții pe anul 2011

 • -  Copie Proces Verbal AGA

Cu stima,


S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova


Nr. RC: J29/

/28.04.2004, Cod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON


Q VGOLIA

GNVIRONNGMGN1


eDF


SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL

CUI R0 16372612


PROGRAM INVESTIȚII 2011NR.

1

 • 1.4

 • 1.5

2

2.2

 • 3

  • 3.1

  • 3.2

  • 3.3

  • 3.4

  • 3.5

 • 3.7

 • 3.8

 • 3.9

 • 3.10

 • 3.11

 • 3.12

 • 4

4.3

 • 4.5

 • 4.9

 • 4.10

 • 4.11

 • 4.13

 • 4.14

416

4.17


CAPITOL INVESTIȚII


Investiții pentru conformitate


Modernizare fascicol convectiv (etaj 3) CAF 2____________________________________________

Montare sisteme de expansie_______________________________________________________

IT (licențe si echipamente)

Investiții pentru securitatea instalațiilor si a personalului

Soft - starter EPA 9, EPA 6

Investiții pentru imbunatatirea performantelor tehnice

Bucla reglaj presiune turbina - cazan/ Servicii Sistem______________________________________

Modernizare sistem etansare EPA 6________________________________________________

Modernizare EPR treapta II___________________________________________________________

Eliminare neetanseitate condensator TA 5_____________________________________________

Modernizare sistem control debit apa adaos in termoficare_______________________________

Modernizare vane exploatare turbine__________________________________________________

Recuperator căldură din canalul de gaze arse CZ5____________________________________

Centralizare/ integrare comanda CZ5, TAS____________________________________________

Deplasare comanda electrica CC7 CCU________________________________________

Sistematizare servicii electrice 2x200 ->CCU__________________________________________

IT - upgrade aplicații informatice (software + hardware) - NAV

Investiții Distribuție si favorizare clienti

Tronson magistrala 4 centru intre vane sectonare tribunal si vane secționare Palatul Culturii Procurare vane tip fluture_________________________________________________________________

Modernizare sistem pompare ACI - PT 11 Vest_______________________________________

Modernizare sistem pompare ACI PT 12 Republicii____________________________________

Integratoare bucla de măsură_________________________________________________________

Implementare sistem tratare apa______________________________________________________

Modernizare sistem contorizare / Sistem radio___________________________________________

Noi racordări______________________________________________________________________________

Dezvoltare servicii

TOTAL


DIRECTOR GENERAL , Pavel Micka /


10.678,10


CONTABIL SEF, Cristiha Du mitre seu


SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL


PLAN INVESTIT!! 2011CAPITOL INVESTIT!!


nvestitu pentru conformitate


1.1

 • 1.4

 • 1.5

2

2.2

3

 • 3.1

 • 3.2

 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.7

 • 3.8

 • 3.9

 • 3.10

 • 3.11

 • 3.12


Modernizare fascicol convectiv (etaj 3) CAF 2__________________________

Montare sisteme de expansie______________________________________

IT (licențe si echipamente)

Investiții pentru securitatea mstalatnîor si a personalului

Soft ■ starter EPA 9, EPA 6

Investiții pentru imbunatatirea performantelor tehnice

Bucla reglaj presiune turbina - cazan/ Servicii Sistem_________

Modernizare sistem etansare EPA 6______________________

Modernizare EPR treapta II_______________________________

Eliminare neetanseitate condensator TA 5_________________

Modernizare sistem control debit apa adaos in termoficare Modernizare vane exploatare turbine_______________________

Recuperator căldură din canalul de gaze arse CZ5__________

Centralizare/ integrare comanda CZ5, TA5_________________

Deplasare comanda electrica CC7 --> CCU_______________

Sistematizare servicii electrice 2x200 -->CCU_______________

IT - upgrade aplicații informatice (software + hardware) - NAV


884


202

180

440

950

450

345

470

6294

43

Tronson magistrala 4 centru intre vane sectonare tribunal si vane secționare Palatul Culturii

1.1001

4.5

Procurare vane tip fluture

2411

4.9

Modernizare sistem pompare ACI - PT 11 Vest

161

4.10

Modernizare sistem pompare ACI PT 12 Republicii

18|

4.11

Integratoare bucla de măsură

8001

4.13

Implementare sistem tratare apa

300

4.14

Modernizare sistem contorizare / Sistem radio

300|

I 4.16

Comercial - racordări noi clienti, alte servicii

806

TOTAL investiții 2011 ron

10.678

|TOTAL investiții 2011 keuro

2.507


SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL


PROGRAM INVESTIȚII DALKIA TERMO PRAHOVA 2010


mii lei mii lei

Real1 Investiții pentru conformitate

1.1 JIT (licențe + echipamente)

Achiziție contoare cu modul radio, cu posibilitatea de transmitere la distanta a datelorLucrări vase expansie

Investiții pentru securitatea instalațiilor si a personalului Reorganizare servicii electrice interne (reducere perimetru instalații

 • 2.1. |6kV + modificare circuit cablu si conexiuni pentru consumatorii 0,4

kV)_____________________________________________________________

3 Investiții pentru imbunatatirea performantelor tehnice 3TITAG DTPh______________________________

 • 3.2. |IT - upgrade aplicații informatice (software + hardware)_____________

 • 3.3. |Modemizare bucle de reglaj cazan 7______________________________

Integrare (centralizare) in platforma software comanda Cazan 5, Turbina 5_______________________________________________________

Achiziție sistem modular instalație de prelevare / condiționare și ' măsură indici cazan 7 (analiza automatica regim chimic ape)_______

3.6. |Monitorizare Online rezistenta oxigen dizolvat in rețeaua de apa

Implementare sistem automatizare si monitorizare - Stafie pompare păcură etapa Brazi II si Statie pompe apa potabila

'4 Investiții blsiributie si favorizare clienti

4.1.|Modernizare rețea primara - Magistrala VI Torcători__________________

Achiziție sistem de tip unitar (online) si echipamente pentru gestiunea ' si exploatarea eficienta a serviciului Dispecerat_______________________

Modernizare sistem contorizare PT 5 SUD si consumatori aferenti

 • 4.3. |prin implementare sistem de prelevare a datelor in cadrul

dispeceratului unic__

4.4.IComercial - racordări noi clienti___________________________

4.5.|Monitorizare online duritate reziduala totala in apa adaos  4.6 |Modernizare pompe puncte termice

5Altele

Total plan investiții 2010Realizat, programul de modernizare a parcului de contoare continua in anul 2011

Proiect tehnic realizat. Achiziția echipamentelor si lucarile de montaj se vor realiza in anul 2011


Proiect inceput in 2010 (buget multianual)


3.585


2.012


Proiect inceput in 2009 (buget multianual)


Reconiiguare si uniticare, in baza noilor cerințe, a camerelor de comanda.

Proiect reportat in buget 2011ÎNTOCMIT

Mariana IgnatX.

• .                      - "l

-

*’ ’L«.

. ’ r

■ '            -7 ■■■'.

■yy ’

«•

//

1 f


SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL


' ' ''

\ p A/

1 4

’S,IT (licențe + echipamente)


Achiziție contoare cu modul radio, cu posibilitatea de transmitere la


Lucrări vase expansie


nvestîtii pentru securitatea instalațiilor $i a personalului


Reorganizare servicii electrice interne (reducere perimetru instalații


lificare circuit cablu si conexiuni pentru consumatorii 0,4


nvesțitn pentru imbunatatirea performantelor tehnice


 • 3.1. ITAG DTPh_______________________________________

 • 3.2. [IT - upgrade aplicații informatice (software + hardware)

 • 3.3. [Modernizare bucle de reglaj cazan 7___

Integrare (centralizare) in platforma software comanda Cazan 5, Turbina 5__________________________________________________

Achiziție sistem modular instalație de prelevare / condiționare și măsură indici cazan 7 (analiza automatica regim chimic ape) 3,6. |Monitorizare oniine rezistenta oxigen dizolvat in rețeaua de apa

Implementare sistem automatizare si monitorizare Stafie pompare păcură etapa Brazi II si Statie pompe apa potabila

Investiții distribuție si favorizare client)


4.1. [Modernizare rețea primara ■ Magistrala VI Torcători__________________

Achiziție sistem de tip unitar (oniine) si echipamente pentru gestiunea


si exploatarea eficienta a serviciului Dispecerat___________________

Modernizare sistem contorizare PT 5 SUD si consumatori aferenti

 • 4.3. |prin implementare sistem de prelevare a datelor in cadrul

dispeceratului unic_______________________________________

 • 4.4. IComercial - racordări noi clienti___________________________

 • 4.5. |Monitorizare oniine duritate reziduala totala in apa adaos 4.6 [Modernizare pompe puncte termice

Altele

Total plan investiții 2010________

Total plan investiții 2010 keuro


Director General Pavel Micka


350

:   340

[Realizat, programul de modernizare a [parcului de contoare continua in anul 2011

50

15

[Proiect tehnic realizat. Achiziția

1 echipamentelor si lucarile de montaj se vor

[realiza in anul 2011

600 |

_ _ 82

600

82

| Proiect inceput in 2010 (buget multianual)

&58S |

9.456

2.012

8.754

Tproiect inceput in 2009 (buget multianual)

Realizat

Reconltauare si unificare, in baza noilor


800

41

0

900

7,225

1.737cerințe, a camerelor de comanda.


Proiect reporta! in buget 2011


MANAGER TEHNIC Adrian TohaneanuComitetul de Coordonare al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.


REUNIUNE COMITET DE COORDONARE.luni, 16.05.2011, orele 14:00

încheiat astazi, 16.05.2011, cu ocazia reuniunii Comitetului de Coordonare, desfasurata la sediul Dalkia

Termo Prahova S.R.L. (Strada Văleni, nr. 1-3, bloc 33 IK).

La reuniune au participat:

 • - Participanti: Ion Eparu, Costel Horghidan, Mihail Pavel, Cozeta Simion, Pavel Mitka, Lavinia Săniuță,

 • - Invitați: Domnul Primar Liviu Andrei Volosevici, Ioana lliescu, Andreea Niță- Dalkia Termo Prahova

In conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune, Comitetul de Coordonare este un organ consultativ fiind interfața intre Concedent si Concesionar si are printre atribuții: discutarea rapoartelor financiare si tehnice anuale intocmite de Concesionar conform dispozițiilor Regulamentului Serviciului Public, si avizarea lor in vederea transmiterii către Concedent - Art.52.3.

4

1. Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2010, respectiv: Bilanțul, contul de profit si pierdere, note explicative, fluxuri de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii si raportul administratorului; propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului fiscal 2010; a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a planului previzionat de investiții 2011:

Domnul Director General Pavel Mitka prezintă evenimentele anului 2010, cele mai semnificative fiind recertificarile: ISO 9001 si ISO 14 001, implementarea unei turbine cu gaz 25MWe, realizarea programului de reorganizare la unitatea de exploatare Producție dar si criza gazului din luna ianuarie.

Domnul Director subliniază faptul ca impactul negativ al celui din urma nu a fost resimțit de clienti, ci doar de trezoreria societății.

In plus, toti parametrii din Contractul de Delegare prin Concesiune au fost respectați, singura neconcordanta fiind cauzata de aceeași criza a gazului. In plus, indicatorul intern de continuitate in furnizare a ramas la standardele cunoscute, de peste 99, 6%.

De asemenea, Doamna Director Economic subliniază faptul ca energia termica produsa de Dalkia a ramas cea mai ieftina din Romania, prin raportare la sisteme comparabile.

In ceea ce privește tariful pentru gaz, tendința anunțata a acestuia este de creștere in perioada următoare. Adaugand si eliminarea subvenționării acestuia, Dalkia propune realizarea de intervenții de către partenerii contractuali, pe langa instituțiile abilitate ale Guvernului pentru identificarea unei modalitati de a susține subvenționarea tariful de gaz folosit de consumatorii industriali pentru incalzirea populației. Doamna Saniuta adauga ca in conformitate cu metodologiile elaboarate de Autoritatea de Reglementare in Domeniul

"        ’.S    <

Energiei se poate face o diferențiere clara intre volumul Gcal produs pentru populație si cel produs 'pentru alte //

entitati, ca atare corectitudinea solicitării subvențiilor este garantata.                         /

Doamna Director Economic prezintă structura situațiilor financiare la 31 12.2010,' egiptul de profit si pierdere, Bugetul de Venituri si cheltuieli 2011.

•                    l"                                           .            ’

1

s

este formata din echilibru susține bonusului pentru


Analizând structura veniturilor totale ale societății, componenta actualei Cifre de Afaceri vanzarea de energie electrica reprezentând 50% si 46% din energie termica - Acest producția in cogenerare si, totodată, incepand cu 1 aprilie 2011 accesul la obținerea cogenerare de inalta eficienta. Doamna Director adauga faptul ca valoarea bonusului alocat scade cu 10% pe an, lucru care determina necesitatea de a identifica, impreuna cu partenerii contractuali, modalitatea de a interveni pe langa autoritatile abilitate pentru a menține acordarea acestui bonus la valoarea actuala.

Doamna Director adauga ca 3% din veniturile totale obținute este datorata valorificării alocațiilor de CO2. Aceasta procedura este valabila pentru operatorii(producatori de emisii de gaze cu efect de sera) care prin masuri de eficientizare a activitatii, implementarea unor scheme tehnice inovante, folosirea unor combustibili mai puțin poluanti reusesc sa obțină o diferența pozitiva intre cantitatea de to CO2 alocata de Guvernul României si cantitatea produsa. Excedentul se poate valorifica pe piața libera , deficitul cumparandu-se. Prin compararie cu realizările anterioare, in Bugetul anului 2011 al DTP se prevede vanzarea intregii cantitati de CO2 ramasa disponibila din alocații. Din 2013, toti producătorii de emisii vor fi nevoiti sa cumpere cantatile, valoarea unei tone fiind 20=25€.

Decompozitia vânzărilor de energie termica:

 • - 73% din CA provine din vanzarea de energie termica pentru populație;

 • - 17% din CA provine din vanzarea de abur către Petrom. Decizia Petrom de a isi limita consumul cu 2011 va avea un impact recurent negativ in rezultatele

  intern numai la producția proprie financiare ale societății.

  De asemenea, la cererea electrica este determinata de 2


  începând


  Domnului tipuri de


Consilier Eparu, se face mențiunea ca producția de energie contracte: reglementate si piața zilei următoare. Contractul

reglementat asigura o certitudine atat in privința cantitatilor cat si a preturilor pentru un an complet. Orice dezechilibru (+ sau -) al Sistemului Energetic National se plătește de către operatorul care l-a provocat.

Domnul Primar lanseaza propunerea de a discuta impreuna cu reprezentanții societății, posibilitatea ca Dalkia sa producă si sa furnizeze energie electrica pentru iluminatul public, clădirile instituțiilor publice si RATP in baza unui parteneriat contractual, in măsură in care preturile ofertate de societate sunt mai mici decât cele ale distribuitorilor actuali. Conducerea Dalkia isi noteaza propunerea si este de acord cu discutarea ei.

Doamna Director Econom ic menționează volumul de ^3cal vândut in 2010. Pentru a privi in dinamica indicatorii se fac comparații cu perioadele precedente (anul 2009) si proiecția Bugetului anului 2011 pentru care se previzioneaza o scădere fata de realul 2010 din cauza anularii contractului cu Petrom. Domnul Consilier Horghidan sugerează ca aburul pe care Dalkia il poate produce sa fie utilizat ca materie prima pentru o turbina pe abur, care sa producă energie electrica. Domnul Midka menționează ca aceasta turbina nu ar funcționa in cogenerare, ci in condensatie, nefiind rentabila din punct de vedere financiar.

>***/.*•■■'* _

Ao O ' A* V---

ț

A

*■ h


• ■ ' ■■

Domnul Eparu subliniază ideea ca unitatea de cogenerare a Petromului poate sa deviriâ un jpotential

- p. .

concurent al Dalkia pe piața orașului Domnul Consilier propune ca Dalkia sa isi construiască un plan de

\          ■ -i              ,b

f

//

b


rezerva pentru aceasta eventualitate. Doamna Saniuta menționează ca, in condițiile in care Petrorn vadorisa \ . ' ; J ,•••••••■■

faca acest lucru, va trebui sa se supună tuturor reglementarilor in vigoare si, in plus, aceasta irfteritie este.

’ • • *

.....

direct dependenta de aceesul la sistemul de transport si distribuție, chestiuni reglementate prin Contractul de Delegare prin Concesiune.

In ceea ce privește bugetul 2011, pentru cheltuielile de exploatare Doamna Director menționează ca acestea sunt impactate de creșterea tarifului la gaz- combustibilul de baza. Toate cheltuielile de mentenanta si intretinere au fost si sunt tinute sub strict control, incluzandu-le pe cele aferente finalizării instalării TAG si introducerii acesteia in schema de producție. Cantitatile de combustibil consumate demonstrează eficienta investițiilor realizate, cat si faptul ca realizarea mentenantei corecte au dus la obținerea unei cantitati mai mari de produs, folosind aceeași cantitate de resurse primare. Cheltuielile cu salariile 2009-2010 includ si plățile compensatorii aferente celor doua planuri de reorganizare din anii precedenti, societatea neavand in plan o reorganizare de aceeași amploare in anul 2011.

Doamna Saniuta menționează ca subvenția neincasata la 30.04.2011 este de 27 Mron.

Aceasta suma include atat facturile aflate sub Protocolul de eșalonare cat si facturile emise aferente perioadei curente. Se menționează ca Protocolul de eșalonare a fost respectat de către Primăria Ploiești, suma de 10 MRon fiind achitata in luna martie 2011.

Doamna Director trece in revista nivelul investițiilor realizate de Dalkia in cadrul Contractului de Concesiune, care se ridica, incluzând sumele alocate in 2010, la valoarea de 20,7 M€ din totalul de 25M€ prevazuti in contract Se prezintă situația compararativa a obligațiilor contractuale fata de realizări , acestea fiind superioare după primii 7 ani cu suma de 24MRon.

Reprezentanții Dalkia propun repartizarea profitului net pe dividende.

In ceea ce privește investițiile previzionate pentru 2011, acestea sunt axate pe proiecte de ameliorare a eficientei instalațiilor de producție prin diminuarea/ eliminarea autoconsumurilor, pe gestionarea nivelului de pierderi pe rețeaua de distribuție prin schimbarea unor tronsoane cu grad de uzura ridicat si implementarea unui sistem informatic de urmărire de la distanta pentru o mai buna centralizare si vizibilitate a datelor. De asemenea, investițiile 2011 sunt concentrate pe securizarea instalațiilor si a personalului prin montare de protecții si modernizare a anumitor parti din circuitele electrice, cat si pe realizarea investițiilor de conformitate, care sa asigure o buna stare de funcționare a echipamentelor. Valoarea totala a acestor acțiuni se ridica la 10 678Ron.

Comitetul de Coordonare avizeaza Situațiile financiare la 31.12.2010, Contul de profit si pierdere , Propunerea de repartizare a profitului net, Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2011, cat si Programul previzionat de investiții pentru anul 2011.

De asemenea, Domnii Consilieri isi dau avizul pozitiv pe schema pașilor de urmat in declararea Zonelor Unitare de încălzire.

5. Diverse:                                                                                             '’<■

// >;* \ ?

1. Domnul Primar anunța ca pe data de 17.05 va exista □ ședința comuna cu toti Președinții de

: J ’

Asociații, in vederea stabilirii modalității de acordare a subvenției la încălzire pentru următorul sezon de iarna, in urma eliminării subvențiilor de la bugetul de stat. Acordarea acestora va fi in funcție de anumite categorii de venituri (care vor fi definite de Municipiul Ploiești). In bugetul local exista fonduri pentru suportarea diferenței intre prețul de producție si tariful pentru populație (valoare care ajunge la 3,4 MRon/sezon de încălzire). Domnul Primar va susține emiterea unei decizii de către Consiliul Local, care sa pună in practica o schema de ajutor pe baza nivelului veniturilor pentru fiecare familie.

Domnul Primar propune ca in luna august sa se organizeze un exercițiu, prin care sa se definitiveze aspectele administrative si fiscale ale modalității de acordare a subvențiilor (cum se va efectua emiterea facturilor de către Dalkia, ținând cont ca nu toate apartamentele dintr-o asociație se vor incadra in aceeași categorie, operatorul facturând pe baza cantitatilor inregistrate de contorul instalat la baza blocurilor).

2. Zonele Unitare de încălzire:

In ceea ce privește declararea zonelor unitare, Domnul Primar si membrii Comitetului de Coordonare sunt de acord cu necesitatea protejării SACET-ului in Ploiești, prin aplicarea legii existente in domeniu, cat si prin identificarea si aplicarea unei modalitati de tratare a cazurilor particulare de neplata din cadrul anumitor asociații de proprietari.

Pentru facilitarea demersului de declarare a zonelor unitare, se propune definirea unei echipe de lucru din partea Consiliului Local-Dalkia. Domnul Primar solicita punerea la dispoziție a tuturor elementelor existente, cat si a studiului de fezabilitate, pentru definirea componentei echipei si avansarea pe acest subiect. Doamna Manager Comercial, Ioana lliescu, Domnului Primar pana in data de 20.05.

isi ia angajamentul de a transmite intreaga documentație in atentia


Membrii Comitetului de Coordonare:

Mihail Pavel

Secretar,

Cozeta Simiont

Lavinia Săniuță

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


* '

o.

//S • V'

A ,7 p/

■ > l> /

i

\ .

\.

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA B PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZ


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRET Gheqrghe
Data:

•»


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PRO MEDIUL UI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011Data:     -Z-