Hotărârea nr. 232/2011

Hotãrârea nr. 232 privind modificarea repartizãrii reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti în Consiliile de Administratie si în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitãtii, din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 232 privind modificarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Compartimentului Organizare Evenimente, Invațamant, Cultură, Culte, Management Asistență Medicală, prin care se propune modificarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești;

în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011,

în baza Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4925/2005 și a strategiei descentralizării învățământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în ședința de Guvern din 20 decembrie 2005, modificată prin ordinul nr. 4106/11.06.2010,

în temeiul articolului 36, alineatul 6, litera a, punctul 1 din Legea 215/2001, republicată si actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Artl Aprobă modificarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 începând cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local nr. 298/2008 cu modificările si completările ulterioare îsi incetează aplicabilitatea.

Art.3 Compartimentul Organizare Evenimente, învatamant, Cultură, Culte, Management Asistență Medicală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică-Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astazi 27 iulie 2011.


Contrasemnează Secretar, zSOana Crisfina IacobEXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Raportul de specialitate evidențiază rolul important al consiliului de administrație în organizarea procesului instructiv-educativ și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în consiliul de administrație a acestor unități se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală, ca entitate educațională.

îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea școlii, în baza propunerilor consiliului de administrație. Legătura permanentă dintre școală și Consiliul Local, prin intermediul consilierului local permite elaborarea de hotărâri care să asigure calitatea procesului instructiv-educativ. în acest sens pot fi menționate ca priorități pentru administrația locală, următoarele:

 • - optimizarea finanțării școlilor;

 • - asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație;

 • - dezvoltarea în continuare a culturii digitale;

 • - dezvoltarea rețelei unităților de învățământ preșcolar;

 • - promovarea spiritului de angajare la toate nivelele administrației publice locale.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propun proiectul de hotărâre alăturat.


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011.

Conform reglementarilor de organizare și funcționare al Unițătilor de învățământ preuniversitare, art. 33(1), consiliul de administrație este format, potrivit legii, din 9-15 membrii, între care:

 • a) directorul unității de învățământ;

 • b) directorii adjuncți;

 • c) l-5 reprezentanți ai cadrelor didactice, aleși de consiliul profesoral;

 • d) contabil/contabil-șef, dacă exista la nivelul unității școlare;

 • e) reprezentanți ai autorității publice locale, ai asociației de părinți, ai elevilor din clasele a IX-a - a XH-a/a XlII-a, ai agenților economici (în mod obligatoriu pentru învățământul profesional și tehnic), precum și ai instituțiilor și organizațiilor comunității locale;

 • - personalul didactic de predare și de instruire practica, care face parte din consiliul de administrație, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalți membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calități manageriale și performanțe profesionale deosebite;

 • - președintele consiliului de administrație este directorul unității de învățământ;

 • - la ședințele consiliului de administrație participa fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din unitatea de învățământ. Punctul de vedere al liderului sindical se menționează în procesul-verbal al ședinței;

 • - președintele consiliului de administrație invita în scris, cu 48 de ore înainte de data ședinței, membrii consiliului de administrație și observatorii, care nu fac parte din personalul școlii;

 • - președintele consiliului de administrație numește prin decizie secretarul consiliului de administrație, care are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului de administrație;

 • - la sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului de administrație toți membrii și invitații, dacă exista, au obligația sa semneze procesul-verbal, încheiat cu aceasta ocazie. Președintele consiliului de administrație răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor ședinței respective.

n

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:                             l|

 • ♦     i

11.1 b b

 • • * S

I *


 • a) adopta proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unwfââi

  7*     \

  W rs r.-T ;

  s. X. S f


învățământ;                                                                  y

s.


 • b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității deîrivățărnânt;

 • c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral;

 • d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;

 • e) organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct;

 • f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic;

 • g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

 • h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

 • i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;

 • j) aprobă orarul unității de învățământ;

 • k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director;

 • l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Consiliul de administrație se întrunește lunar, precum și ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia și este legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este convocat și la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al parinților/asociației de părinți.

Hotărârile consiliului de administrație se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

/s

In municipiul Ploiești sunt 86 de unități de invătământ și anume:

9 colegii din care: 5 colegii naționale, 2 colegii tehnice, 1 colegiu (Spiru Haret), 1 colegiu economic;

1 liceu de artă ( Carmen Sylva);

7 grupuri școlare din care: 2 gr. șc. administrative și servicii (Gr. Șc. Servicii Sf. Andrei și Gr. Șc. Adm. și Servicii Victor Slăvescu), 1 grup școlar de transporturi, 4 grupuri școlare industriale ( Gr. Șc. Ind. Toma Socolescu, Gr. Șc. Ind. Teleajen , Gr. Șc. Industrie Ușoara, Gr. Șc. Ind. 1 Mai);

27 școli gimnaziale;

43 grădinițe din care: 2 grădinițe cu program redus, 22 grădinițe cu program normal, 11 grădinițe cu program prelungit, 7 grădinițe cu program normal si prelungit).

‘b


/

J. ( / .     - b

t

I

b •                  *

+

A


*T-,

/                             ' ■> f

•i

Modificarea repartizării consilierilor din Consiliul Local al municipiului Ploiești se face pe cele 25 de grupuri de unități de învățământ.

In contextul celor prezentate mai sus și în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, supunem aprobării Consiliului Local noul tabel nominal cu modificarea consilierilor pe grupuri de unități de învățământ.

08.07.2011

Compartiment Organizare Evenimente, învatamant, Cultură, Culte, Management Asistentă Medicala Consilier, Danila Steluta

4


REPARTIZAREA CONSILIERILOR PE GRUPURI DE UNITATI ȘCOLARE

Nr. crt.

Unita ti de invatamant

Nume Consilier Local

Telefon

1.

• Liceul de arta “Carmen Sylva”

Gheorghe Adina

PDL

0723 218913

0741 131609

• Școala nr. 25 “H.M.Berthelot”

Avramescu Teodor

PSD

0723 522320

0729 555416

• Grădiniță nr. 29 - structura gr. 38

Sicoie Florin

PNL

0722 259710

0729 555401

• Grădiniță nr. 38

2.

• Colegiul National “Mihai Viteazul”

Neagu Puiu

PDL

0721 292208

0723 202811

• Grădiniță nr. 28

lonescu Gabriel

PSD

0729 805114

0727 878879

• Grădiniță nr. 37 - structura gr. 35

Teodorescu Iulian

PNL

0722 700413

0729 555413

3.

• Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu”

Sava Valentin

PDL

0744 370214

0723 289288

• Școala nr. 15 “Mihai Eminescu”

Avramescu Teodor

PSD

0723 522320

0729 555416

• Școala nr. 19

Sicoie Florin

PNL

0722 259710

0729 555401

• Grădiniță nr. 11 - structura Gr. Sc “1Mai"

4.

• Colegiul “Spiru Haret”

Mateescu Radu Val.

PDL

0744 531068

0729 555405

• Grădiniță nr. 12

Popa Constantin

PSD

0720 470030

0727 786785

• Grădiniță nr. 52 - preluata de gr. 28

Horghidan Costel

PNL

0727816826

0726 122006

5.

• Colegiul Economic “Virgil Madgearu”

Sugă Gheorghe

PDL

0731 792626

• Grup Sc. Adm. “Victor Slavescu”

lancu Ion

PSD

0723 588728

0729 555420

• Grădiniță nr. 35

Lupu Adrian

PNL

0723 238603

0721 227256

6.

• Colegiul “Al.l.Cuza”

Marcu Valentin

PDL

0728 002870

0727 785784

• Școala nr. 4 “Elena Doamna”

Calota Emil

PSD

0722 318377

• Grădiniță nr. 2 - structura gr. 35

Teodorescu Iulian

PNL

0722 700413

0729 555413

• Grădiniță nr. 39

7.

• Colegiul Pedagogic “Jean Monnet”

Stanei u Marilena

PDL

0740 264567

0723 225511

• Școala nr. 9 “Rares Vodă"

Eparu Ion

PSD

0722 203995

0729 555402

• Grădiniță nr. 32

Lupu Adrian

PNL

0723 238603

0721 227256

• Grădiniță nr. 30

8.

• Colegiul “I.L. Caragiale”

Popovici Elisabeta

PDL

0722 356563

0723 206561

• Școala nr. 21 “Sf. Vineri”

Dumitru Carmen

PSD

0722 537056

0729 555411

• Grădiniță nr. 44 “Crai Nou”

Sicoie Florin

PNL

0722 259710

0729 555401

9.

• Colegiul “Nichita Stanescu"

Stanciu Marilena

PDL

0740 264567

0723 225511

• Gr. Sc. Servicii “Sf. Andrei”

Dumitru Carmen

PSD

0722 537056

0729 555411

• Grădiniță nr. 53

Bolocan Iulian

PNG CD

0727 799933

0722 239953

10.

• Gr. Sc. Teleajen “Ludovic Mrazek”

Stanciu Marilena

PDL

0740 264567

0723 225511

• Școala nr. 10 “George Cosbuc”

Nicolescu Sava Mihai

PSD

0722 234105

• Grădiniță nr. 5 - structura gr. 38

Bolocan Iulian

PNG CD

0727 799933

0722 239953

11.

• Gr. Sc Energetic “Elie Radu"

Popovici Elisabeta

PDL

0722 356563

0723 206561

• Școala nr. 3 “Toma Caragiu”

Popa Constantin

PSD

0720 470030

0727 786785

• Grădiniță nr. 36 “Sf Mucenic Mina”

Teodorescu Iulian

PNL

0722 700413

0729 555413

12.

• Gr. Sc. “Toma Socolescu”

Marcu Valentin

PDL

0728 002870

0727 785784

• Grădiniță nr. 50

lonescu Gabriel

PSD

0729 805114

0727 878879

Horghidan Costel

PNL

0727816826

0726 122006

13.

• Gr. Sc. “1 Mai”

Neagu Puiu Daniel

PDL

0721 292208

0723 202811

• Grădiniță nr. 51

Nicolescu Sava Mihai

PSD

0722 234105

• Grădiniță nr. 26

Sicoie Florin

PNL

0722 259710

0729 555401

• Grădiniță nr. 17 “Scufița Roșie”

14.

• Gr. Sc Transporturi

Sava Valentin

PDL

0744 370214

0723 289288

• Grădiniță nr. 7 - structura Sc nr. 7

Eparu Ion

PSD

0722 203995

0729 555402

• Grădiniță nr. 8 - structura gr. 10

Bolocan Iulian

PNG CD

0727 799933

0722 239953

15.


16.


17.


18.


19.


• Școala nr. 13 “Dimitrie Bolintineanu”Școala nr. 7 “Candiano Popescu”


• Grădiniță nr. 3 - structura gr. nr. 35


• Gr. Sc. Industrie Ușoara


 • • Școala nr. 17 “loan Grigorescu”

 • • Grădiniță nr. 1 - structura gr. nr. 28• Școala nr. 1 “Radu Stanian”


• Școala nr. 16 “Anton Pann”


• Grădiniță nr. 14 - structura Sc. 16


• Grădiniță nr. 9 “Nichita Stanescu”


 • • Școala nr. 8 “Grigore Moisil”

 • • Grădiniță nr. 41 - strucutura sc. “Gr. Moisil”


 • • Grădiniță nr. 34 “Raza de soare”

 • • Grădiniță nr. 49 “Dumbrava minunata”


• Școala “Nicolae Simache”Școala nr. 2 “len achita Vacarescu"


• Grădiniță nr. 21


• Grădiniță nr. 23


Marcu Valentin


Sugă Gheorghe lonescu Gabriel Lupu Adrian


Popa Constantin


Horgidan Costel


Stanciu Marilena Horghidan Costel


PDL


PDL

PSD

PNL


PSD


PNL


PDL

PNL


0728 002870


0731 792626

0729 805114

0723 238603


0720 470030


0727816826


0740 264567

0727816826


0727 785784


0727 878879

0721 227256


0727 786785


0726 122006


0723 225511

0726 122006


20.

 • • Școala nr. 14 “Sf. Vasile”

 • • Școala nr. 5 “Ion Creanga”

 • • Grădiniță nr. 13 “Cheita de aur” - st. gr. 28

 • • Grădiniță nr. 24

Sarbu Gheorghe Horghidan Costel

PDL

PNL

0744 380943

0727816826

0723 202811

0726 122006

21.

 • • Școala nr. 12 “Nicolae Titulescu”

 • • Școala nr. 23 “Andrei Muresanu”

 • • Grădiniță nr. 33

 • • Grădiniță nr. 43

Gheorghe Adina

PDL

0723 218913

0741 131609

22.

 • • Școala nr. 28 “Nicolae Balcescu”

 • • Grădiniță nr. 10

 • • Grădiniță nr. 40

Bolocan Iulian

PNG CD

0727 799933

0722 239953

23.

 • • Școala nr. 29 “Emil Palade”

 • • Școala nr. 22 “Mitica Apostol”

 • • Grădiniță nr. 18 “Casuta cu povesti” -

Structura “Crai Nou”

lancu Ion

0723 588728

0729 555420

24.

 • • Școala nr. 31 “Nicolae lorga”

 • • Școala “I.A.Bassarabescu”

 • • Grădiniță nr. 20 - structura sc. nr. 29

Popovici Elisabeta Mateescu Marius

PDL PNG CD

0722 356563

0722 208276

0723 206561

0727 718719

// ' . 1 ------- x     1

■'•-M

j*

P


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO   TuLUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești.

PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR Gheorghe Sîr;Data:RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

SEC


Sav


TAR,


tin


Data:


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ,

RESPECTAJREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești.

și a emis:

PREȘEDINTE,

Sava-MihakNicolescu


SECRETAR, Puiu Daniel NeaguData:

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPOR T

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului PloieștiData: