Hotărârea nr. 231/2011

Hotãrârea nr. 231 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploie[ti, ca urmare a modificãrii prevederilor Ordonantei nr. 63/2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 231 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a modificării prevederilor Ordonanței nr.63/2010

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal, a statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a reorganizării activității instituției;

având în vedere prevederile art.III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr. 63/2010 privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale, respectiv serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, completate conform prevederilor Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 63/2010;

în baza prevederilor O.U.nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007 ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1,- Aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a reorganizării activității instituției potrivit modificării prevederilor O.G.nr.63/2010, începând cu data de 01.07.2011, conform anexelor nr.l, nr.2 și nr.3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- începând cu aceeași data prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 255/2010 și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2010 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.-Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 iulie 2011

Președinte de ședință, Iulian Teo


'v^Contrasemnează Secretar, TT? Oana Criștîna Iacob # k 1       LI /

vi! /*> S             ra /

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a modificării prevederilor Ordonanței nr.63/2010

Potrivit prevederilor Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului maxim de posturi pentru serviciul public local comunitar de evidență a persoanelor cu personalitate juridică din cadrul municipiilor, cu excepția municipiului București, se are în vedere criteriul : un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora.

Astfel numărul maxim de posturi determinat pentru Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești se modifică în sensul suplimentării acestuia de la 35 la 49, număr stabilit și comunicat prin adresa nr.6353/11.04.2011 de Instituția Prefectului - Județul Prahova.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRI

ANDREI LIVI


LOSEVICI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE la hotărârea privind aprobarea organigramei, a numărului de personal, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a modificării prevederilor Ordonanței nr.63/2010

Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și stat sau administrația publică locală prin autoritățile administrative autonome. Scopul legii îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor.

Corespunzător prevederilor Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești trebuie să se reorganizeze și să funcționeze cu un număr de personal de 49 de posturi, număr stabilit și comunicat prin adresa nr. 6353/11.04.2011 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, pe baza criteriului : un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora.

Informăm Consiliul Local că acest serviciu desfășoară activitate atât pentru locuitorii municipiului Ploiești și rezidenți, cât și pentru locuitorii a 18 comune arondate.

Activitatea desfășurată este complexă atât prin activitatea de eliberare a cărților de identitate și a cărților de alegători pentru aproximativ 350.000 locuitori, cât și prin întocmirea și eliberarea numeroaselor acte de stare civilă, respectiv certificate de naștere și de deces înregistrate la nivelul serviciului pentru locuitorii din întregul județ urmare faptului că pe teritoriul Municipiului Ploiești funcționează Spitalul Județean de Urgența Ploiești și Spitalul Obstetrica Ginecologie Ploiești, iar conform prevederilor legale faptele de stare civilă petrecute pe teritoriul municipiului Ploiești se concretizează în acte de stare civilă înregistrate de Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești.

Propunerile de modificare a structurii Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești solicitate sunt:

1. Compartimentul Financiar - Contabilitate se va suplimenta cu un post și va funcționa cu structura de 3 posturi de funcție publică de execuție, pentru întocmirea documentației privind recuperarea cheltuielilor efectuate cu serviciile prestate pentru locuitorii comunelor arondate.

 • 2. Compartimentul Casierie se va suplimenta cu un post de casier și va funcționa cu structura de 2 posturi de casier — posturi de personal contractual, pentru încasarea la sediile instituției a taxelor specifice domeniului de activitate.


cu 6 posturi din care un post de conducere de șef serviciu și 5 posturi de execuție și se va reorganiza în Serviciul Stare Civilă cu structură de un post de conducere și 15 posturi de execuție .

4. Serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 11 posturi de execuție (din care un post de funcționar public este ocupat de un polițist detașat de la Ministerul Administrației și Internelor - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București) se va suplimenta cu 6 posturi de execuție și va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 17 posturi de execuție.

Urmare celor menționate mai sus reorganizarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești constă în majorarea numărului de personal de la 35 de posturi la 49 de posturi, număr stabilit și comunicat de Instituția Prefectului în conformitate cu prevederile art.III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr. 63/2010 privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale, respectiv serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

Totodată solicitam transformarea gradelor profesionale a 6(sase)posturi ca urmare a promovării examenelor de către funcționarii publici care au îndeplinit condițiile legale, conform raportului final anexat.

Propunerile rezultate din prezenta au fost avizate de Ministerul Administrației și Internelor - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București prin adresa nr.D/1953865/02.05.2011 și de Agenția Națională a Funcționarilor Publici conform avizului nr.888094/14.06.2011.

De menționat faptul că putem afirma că acest serviciu public are dublă subordonare : Consiliul Local Ploiești și Ministerul Administrației și Internelor - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă șf^rotecția Muncii AnselesciK Ana - Daniela

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții, Contracte


Serviciul Public Local Comunitar De Evidenta Persoanelor Ploiești

Director^xecutiv. Georgescu MagdaleifaLaura

ORGANIGRAMA SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR - PLOIEȘTI


o o

I

g

ti


Funcționari Personal publici contractual


TOTAL 49 CONDUCERE EXECUȚIE


41

3

38


2

1

ti

a

8

55

<

o

o


CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR7*<?/ /2011


DIRECTOR EXECUTIV


Funcționari publici1 17tu o

w

< o

w Pu

<Personal contractualSERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR PLOIEȘTISTAT DE FUNCȚII

Nrj crt.

|                       Funcția Publica                       |

|      încadrare (studii)

Conducere

1

Funcționar public de conducere

Director executiv

|          Grad II (S)

Compartiment Financiar - Contabilitate

2

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

3

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

4

Funcționar public de execuție

Consilier

asistent/1 (S)

Compartiment Casierie

5

Personal contractual

Casier

(M)

6

Personal contractual

Casier

(M)

Compartiment Resurse Umane, Relații cu Publicul, Achiziții Publice

7

Funcționar public de execuție

Consilier

superior/1 (S)

8

Funcționar public de execuție

Consilier

superior/1 (S)

9

Funcționar public de execuție

Consilier

asistent/1 (S)

Curier

10|Personal contractual                    |Curier                 |

Serviciul Stare Civila

11

Funcționar public de conducere

Sef Serviciu

Grad II (S)

12

Funcționar public de execuție

Consilier

superior/1 (S)

13

Funcționar public de execuție

Consilier

superior/1 (S)

14

Funcționar public de execuție

Consilier

superior/1 (S)

15

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

16

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

17

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

18

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

19

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

20

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

21

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

22

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

23

Funcționar public de execuție

Consilier

asistent/1 (S)

24

Funcționar public de execuție

Consilier

asistent/1 (S)

25

Funcționar public de execuție

Consilier

debutant/1 (S)

26

Funcționar public de execuție

Referent

superior/ III (M)

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor

27

Funcționar public de conducere

Sef Serviciu

Grad II (S)

28

Funcționar public de execuție

Consilier

superior/1 (S)

29

Funcționar public de execuție

Consilier

superior/1 (S)

30

Funcționar public de execuție

Consilier

superior/1 (S)

31

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

32

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

33

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

34

Funcționar public de execuție

Consilier

principal/1 (S)

35

Funcționar public de execuție

Consilier

asistent/1 (S)

36

Funcționar public de execuție

Consilier

asistent/1 (S)

37

Funcționar public de execuție

Consilier

asistent/1 (S)

38

Funcționar public de execuție

Consilier

asistent/1 (S)

39

Funcționar public de execuție

Consilier

asistent/1 (S)

40

Funcționar public de execuție

Consilier

debutant/1 (S)

41

Funcționar public de execuție

Consilier

debutant/1 (S)

42

Funcționar public de execuție

Referent

superior/ III (M)

43

Funcționar public de execuție

Referent

superior/ III (M)

44

Funcționar public de execuție

Referent

superior/ III (M)Compartiment Evidenta Informatizata a Persoanei

45

Personal contractual

Inspector

1 (M)

w . - ■      ■

• \ / / /

46

Personal contractual

Inspector

II (M)

1 k Jl      11

V •

47

Personal contractual

Inspector

II (M)

48

Personal contractual

Inspector

II (M)

49

Personal contractual

Secretar - Dactilograf

1 (M)NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE din care :

41

de conducere

3

de execuție

38

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

1                                                     ■                                                                                           4

|NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

49

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.^//20U

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR

DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

'                             A

S

S

*1-

j             *,                                              1

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 intrarea G si camerele 829-832 etaj 8 si punct de lucru pentru Serviciul Evidenta Informatizata in Str. Șoseaua Vestului, nr. 19, etaj 2, este organizat in subordinea Consiliului Local Ploiești in temeiul Ordonanței de Guvern nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002 cu modificările si completările ulterioare si O.G. nr.63/2010.

Art. 2


Art. 3


 • (1) Scopul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Ploiești este acela de a exercita competentele ce ii sunt date prin lege pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenta a persoanelor, precum si de eliberare a documentelor.

 • (2) Activitatea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor se desfasoara in interesul persoanei si al comunității, in sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

 • (1) In vederea indeplinirii atribuțiilor, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor este constituit potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiești si a biroului de evidenta informatizata a persoanei din localitate, care a făcut parte din structura de evidenta informatizata a persoanei a municipiului.

 • (2) Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor este organizat la nivel de direcție cu personalitate juridica si are in componenta servicii si compartimente avand ca principale atribuții: evidenta persoanelor cărților de identitate si a celor de alegator, înregistrarea actelor certificatelor de stare civila, analiza-sinteza si relații cu publicul.

  si eliberarea si eliberarea


Art. 4 Directorul executiv al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor este numit sau eliberat din funcție prin dispoziția primarului, in condițiile legii, cu avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor in conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2 din metodologia aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 2104/2004 si cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 5 In îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Local, ale Ministerului Administrației si Internelor, ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, cu autoritatile publice, societăți, agenti economici, precum si cu persoane fizice.

Art. 6


r

J

J

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC


p


( b •

•i


f

r


«•


tf


t'


1

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor are atribuții pe linie de

 • a)

  evidenta persoanelor si eliberarea cărților de identitate si a celor de alegator, înregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila, financiar-contabi 1 itate,

  resurse umane, relații cu publicul, achiziții si contracte, protecția muncii


 • b)

 • c)

 • d)

Art. 7 Structura organizatorica are următoarea componenta:

Directorul executiv al serviciului public;

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor care are inclus și compartimentul Evidenta Informatizata a Persoanei compus numai din personal contractual;

Serviciul Stare Civila;

Compartimentul Financiar - Contabilitate care are inclus și un post de personal contractual de casier;

Compartimentul Resurse Umane, Relații cu Publicul, Achiziții Publice si Contracte care are inclus și un post de personal contractual de curier;

Art. 8    (1) Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor executa atribuțiile

ce ii sunt conferite de lege pentru soluționarea cererilor cetățenilor care au domiciliul sau reședința pe raza de competenta.

(2) In vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la baza relații de autoritate (ierarhice, funcționale), de cooperare, de coordonare si de control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structura componenta in parte.

Art. 9 Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc intre conducerea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor si structurile subordonate acestuia in scopul menținerii, păstrării si perfecționării stării de funcționalitate a serviciului. Același tip de relații se stabilesc intre șefi si personalul subordonat acestora.

Art. 10 La nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, activitatea de control si coordonare este atributul conducerii si se realizează direct ori prin intermediul directorului executiv al serviciului public si al șefilor de serviciu.

Art. 11 Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor al municipiului Ploiești primește si soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidenta a persoanelor din municipiul Ploiești.

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Ploiești primește si soluționează cererile pe probleme specifice de evidentă a persoanelor din Municipiul Ploiești si din localitățile arondate conform Anexei nr. 1.

DIRECTORUL EXECUTIV

Art. 13

Conducerea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor este asigurata de Directorul executiv al serviciului public.

Art. 14

Directorul executiv al serviciului public reprezintă Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor relațiile cu directorii executivi din aparatul de specialitate al primarului si ai serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, cu comandanții (șefii) unităților din Ministerul Administrației si Internelor, cu instituțiile si organismele din afara sistemului Ministerului Administrației si Internelor, potrivit competentelor legale.

Art. 15

 • (1) Directorul executiv al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor răspunde in fata Consiliului Local, a Primarului si a Secretarului Municipiului Ploiești de întreaga activitate pe care o desfasoara, potrivit prevederilor fisei postului.

 • (2) Personalul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor răspunde de intreaga activitate pe care o desfasoara, in fata directorului executiv al serviciului public.

Art. 16   (1) Directorul executiv isi indeplineste atribuțiile în mod nemijlocit, este funcționar

public de conducere și are următoarele atribuții:

a)


'■ ' $ ■*                                                             •

rV

organizează, planifică și conduce întreaga activitate ăf Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor:

z                                                                                                                                                •.

asigură cunoașterea și aplicarea întocmai, de către întregul personal, a prevederilor legale;

răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;

analizează trimestrial activitatea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

asigură ordinea interioară și disciplina în rândul salariatilor, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii; asigura activitatea de juridic-contencios a instituției ;

îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege;

asigura si răspunde de realizarea atribuțiilor serviciului prevăzute la art. 12.


b)


 • c)

 • d)


e)


 • f)

 • g)

 • h)


(2) în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Directorul executiv al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor emite decizii, cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine.

SERVICIUL DE EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

Art. 17 Atribuții legate de activitatea Serviciului Evidenta Informatizata a Persoanelor:

- evidenta persoanelor si eliberarea actelor de identitate:

 • a)   asigură și organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate și a cărților de alegător, sens în care primește, analizează, verifică și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, stabilirea ori schimbarea domiciliului, precum și înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate;

 • b)  înregistrează cererile, în registrele corepunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile legale;

 • c)  efectuează, după caz, verificări în următoarele evidențe: evidența operativă, evidența informatică sau manuală, centrală sau județeană;

 • d)  pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiunilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidența persoanelor;

 • e)  răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

 • f)   colaborează cu formațiunile de poliție organizând în comun acțiuni și controale la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidența populației, precum și a celor urmărite în temeiul legii;

 • g)  identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități, etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • h)  desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • i)   răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

 • j)   acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI A


ARE IN PRINCIPAL URMĂTOARELE ATRIBUȚII:


Art. 12


a)


b)


 • c)

 • d)


e)


f)


g)


h)


 • i)

j)

k)


întocmește, pastreaza, tine evidenta si eliberează certificatele de cărțile de identitate si cărțile de alegator;

înregistrează actele si faptele de stare civila, precum si mențiunile si modificările intervenite in statutul civil, in domiciliul si reședința persoanei, in condițiile legii;

întocmește si pastreaza registrele de stare civila, in condițiile legii;

întocmește, completează, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mențiuni făcute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, in condițiile legii;

Actualizează, utilizează si valorifica Registrul județean de evidenta a persoanelor, cu datele de identificare si adresele cetățenilor care au domiciliul sau reședința in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor;

Furnizează in cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Persoanelor datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenta Persoanelor;

Furnizează in condițiile legii, la solicitarea autoritatilor si instituțiilor publice centrale, județene si locale, agentilor economici ori a cetățenilor, datele de identificare si de adresa ale persoanei;

Constata desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativa, daca soții sunt de acord cu divorțul si nu au copii minori, nascuti din căsătorie sau adoptați; Constata contravențiile si aplica sancțiuni, in condițiile legii;

Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate; îndeplinește si alte atribuții stabilite prin reglementari legale.


 • k)  asigură eliberarea actelor de identitate persoanelor netransportabile sau pentru cele ce locuiesc în zone izolate ori persoanelor aflate în arestul unităților de poliție, în penitenciarele din zona de competență, prin organizarea de activități de preluare a imaginii folosind echipamente foto digitale din dotare și de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate;

 • l)   asigură securitatea documentelor de serviciu și protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

 • m) asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale Ministerului Administrației și Internelor, în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor commune ce le revin, în temeiul legii;

 • n)  constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • o)  întocmește situații statistice, sinteze ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial, semestrial și anual, în cadrul serviciului, precum și procese verbale de distrugere a actelor de identitate și a cărților de alegător retrase;

 • p)  formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc.;

 • q)  soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice și persoane juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

 • r)  organizează, asigură conservarea și utilizează în procesul muncii evidențele locale;

 • s)  preia informațiile rezultate din rapoartele de verificare din teren și cele din extrasele pentru uz oficial din registrul de stare civilă, însoțite de copia sentinței judecătorești de divorț primite;

 • t)   primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România;

 • u)  desfășoară activități de distribuire a cărților de alegător;

 • v)   furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

 • w)  efectuează verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condițiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua ;

 • x)  asigură gestiunea cărților de identitate provizorii și întocmește procesele-verbale de scădere din gestiune;

 • y)  sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;

 • z)  îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege sau conducerea serviciului;

- informatica:

 • a) actualizeaza Registrul Județean de Evidenta a Persoanelor cu datele privind persoana fizica in baza comunicărilor înaintate de ministere si alte autoritati ale administrației publice centrale si locale, precum si a documentelor prezentate de cetateni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

 • b) preia in Registrul Județean de Evidenta a Persoanelor datele privind persoana fizica in baza comunicărilor nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificările intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

ysR 0 4f f&z' ■    4 <A

** X X xf n\ \\

I,

Ă

ÎS’’ 1

I

<■»

do

‘s^tîatia


o)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)


preia în sistem informatizat imaginea cetățenilor care solicițff ^ber^rea actelQj:\ de identitate sau care solicită înscrierea mențiunii de statali^ a jrfeședirrt^i f buletinul de identitate;                                                   fzz; - ț^ /

operează în Registrul Județean de Evidență a Persoanelor data^nmânărfțcăr ‘ de identitate și a cărților de identitate provizorii; clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circîifăâejși

din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

operează corecții asupra neconcordanțelor înregistrate în Registrul Județean de Evidență a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

colaborează cu primarul localității în vederea actualizării listele electorale

permanente;

 • h) desfășoară activități pentru administrarea rețelei locale de calculatoare, precum și a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);

 • i)  execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

 • j)  evidențiază incidentele de aplicație și le soluționează pe cele referitoare la hardware și sistem de operare;

 • k) participă la operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiștii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. București;

 • l)  asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;

 • m) asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

 • n) formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

 • o) îndeplinește și alte atribuții privind actualizarea Registrului Județean de Evidență a Persoanelor, reglementate prin acte normative.

SERVICIUL STARE CIVILA

Art. 18 Atribuții legate de activitatea serviciului de Stare Civila:

 • a)  întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;

 • b)  înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

 • c)  eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • d)  eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

 • e)  trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de

  f)


  g)


  h)


  i)


  j)


  k)


  1)


  m)


  n)


  o)


  P)


  q)


stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicărrrrominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în \

/             L ,                                             |

statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu; trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare; întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică;

dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;

propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;

primește cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;

primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;

primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrative-teritoriale competente; primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu

J'

%

L"

- .

• X

X •

x<

.        S,

/•*

f.

-r

%

s

'X

>

■’/


e’


t'


•l

•l


S.


avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;

înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind

........prifnite


r)


sf.’ .1 V


s)


t)


U)


w)


redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comUriî^aqfe®^ de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.^^^^X.^.'. transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de Vrtâgfpr’e, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcției pentru ‘ Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice județene din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului; înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I; sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

V)


eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;

X)


efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

y)


efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;

z)


efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

aa) primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

bb) confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;

cc) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

dd) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi


înscris pe acesta;

ee) înregistrează, în R.N.E.P., mențiunile referitoare la desfacere^b&ătoțiH p£^l administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriife «i

11      *                        * -O

administrativ - teritoriale care are în păstrare actul de căsătoț'te de p unităților administrativ - teritoriale de la domiciliul sotiloFs&fiîje, ni păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;                               ‘ o r'

fi) colaborează cu autoritățile de sănătate publică județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

gg) colaborează cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

hh) transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situația indicatorilor specifici; ii) transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situația căsătoriilor mixte;

jj) desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

kk) asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

11) formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

mm) răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei; nn) execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

oo) colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;

pp) răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

qq) îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative.

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE

Art. 19


Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, OG nr. 119/1999, privind auditul public intern și controlul financiar preventiv și Ordinului ministrului finanțelor publice nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern.

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor organizează si iși conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, precum și activitatea de control financiar preventiv (în conformitate cu circuitul documentelor și a deciziei interne pentru delimiterea limitelor de competență) în cadrul

compartimentului Financiar Contabil, aflat în directa subordonare a.Directorului instituției.                                                                 A

Compartimentul Financiar-Contabilitate, prin activitatea desfășurată, asigură măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea desfășurată, de asemenea asigură informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului '-X            p

de venituri și cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare și a contului lunar si anual de execuție.

Compartimentul Financiar-Contabilitate trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale instituției, cât și pentru relațiile cu ordonatorul principal de credite, organisme fiscale și de control.

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, principalele atribuții ale compartimentul Financiar-Contabilitate din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor se referă la :

a)


 • d)

 • e)


k)


întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe care il supune spre avizare directorului executiv si spre aprobare Consiliului Local;

b)


înregistrarea în contabilitate a tuturor bunurilor materiale, numerarul, alte drepturi și obligații deținute cu orice titlu, precum și efectuarea de operațiuni economice;

c)


întocmirea pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta a contabilității imobilizărilor;

întocmirea fiecărei gestiuni de stocuri in parte, atât cantitativ, cât si valoric ; înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziție;

9         7

contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică;

g)


contabilitatea plăților de casă și a cheltuielilor efective, se ține pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat;

h)


contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura sau destinația lor, după caz;

i)


stabilirea rezultatului execuției bugetare, lunar, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective și a conturilor de surse din care au fost efectuate;

j)


ținerea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul - jurnal, Registrul - inventar și Cartea mare, în conformitate cu prevederile legale; întocmirea balanței lunare de verificare, a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

1)


organizarea atât a activității de încasări și plăți cu numerar, prin casieriile instituției și compartimentul Financiar-Contabilitate, cu respectarea prevederilor “Regulamentului operațiilor de casă”, aprobat prin Decret nr.209/1976;

m) organizarea lucrărilor de inventariere în conformitate cu legislația specifică și înaintarea propunerilor privind componența comisiilor de inventariere, precum și a comisiei centrale de inventariere, asigurând participarea personalului la efectuarea inventarierii patrimoniului și stabilirea diferențelor (plusuri și minusuri), rezultate în urma acesteia;

n) asigură înregistrarea în contabilitate a diferențelor înregistrate în urma inventarierii și ia măsurile de regularizare a evidențelor;

o) organizarea și conducerea evidenței angajamentelor bugetare și legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor

Publice;                                                                                ...

s***' C Z Z s ,

organizarea controlului financiar preventiv și propunej^a < unei persoane compatibile, din cadrul acestuia pentru exercitarea (yffnfi'Olului financiar preventiv, în conformitate cu legislația specifică;

organizarea controlului intern asupra activității financiar-contabile conformitate cu legislația în vigoare;

ia măsuri ca actele reprezentând cheltuieli fără viza de cohțj’ol;,preventiv;^să nu se înregistreze în contabilitatea Serviciului Public Comunitar IxwSal de Evidenta a Persoanelor;

asigură întocmirea statelor de plată a salariilor și a altor drepturi cuvenite salariatilor din cadrul instituției;

9                                                                               '

participă și răspunde solicitărilor organelor de control pe timpul efectuării controlului economico-financiar și de gestiune;

îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege sau conducerea serviciului.

In cadrul compartimentului își desfășoară activitatea un casier, personal contractual care are atribuții specifice de casierie conform prevederilor legale.


p)


q)


s)


t)


U)
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

Art. 20 - Atribuții legate de activitatea Compartimentului Resurse Umane, Relații cu Publicul, Achiziții Publice si Contracte :

Resurse Umane

 • a) Asigura aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului din cadrul instituției;

 • b) întocmește anexele la proiectele de hotărâri privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a numărului de personal, a organigramei si a statelor de funcții;

 • c) In colaborare cu personalul din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate stabilește necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget;

 • d) Efectuează lucrările privind evidența și mișcarea personalului din cadrul instituției;

 • e) întocmește proiectele de decizii și celelalte lucrări privind încadrarea și promovarea în muncă și de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • f)  Efectuează  lucrările  legate  de  încadrarea, pensionarea  și încetarea

contractului de muncă, pentru personalul contractual;

 • g) Efectuează  lucrările  legate  de  încadrarea, modificarea,  suspendarea,

transferarea, pensionarea și încetarea raporturilor de serviciu, pentru funcționarii publici;

 • h) Se ocupă de înregistrarea și păstrarea Fișelor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalul contractual, a Fișelor posturilor si a Rapoartelor de evaluare ale funcționarilor publici;

 • i)  Organizează în luna decembrie pentru anul următor, programarea concediilor de odihna ale salariaților și urmărește efectuarea acestora;

 • j)  Tine evidența zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediului de studii și a concediului fără plată pentru salariați și verifică foile de pontaj întocmite de șefii de compartimente;


  k) întocmește note de concediu privind concediul medical, concediul fără plată și concediul acordăț ^entțu;?sțu^ij transmite compartimentului Financiar- Contabilitate; <1 3 X

  • l)  Eliberează adeverințe solicitate de personalul din cadrul inșii încadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi bâtwa/Q,^irat^K>>

  m) Eliberează si tine evidenta legitimațiilor de serviciu a salaH '"   ’ "

  Organizează concursuri si examene în vederea ocupării posturilor vacante, precum si a promovării salariatilor instituției;

  Răspunde de organizarea si funcționarea, potrivit legii, a comisiilor de concurs; asigura secretariatul acestor comisii;

  întocmește documentația necesara acordării concediului pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani si tine evidenta acestora;

  întocmește contractele individuale de munca si urmărește respectarea acestora;

  întocmește contracte de gestiune si urmărește respectarea acestora; întocmește, introduce date si gestionează programul informatic privind Registrul de evidenta a salariatilor pentru personalul contractual din cadrul instituției;

  Asigura întocmirea, completarea si pastrarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul instituției;

  Primește si înregistrează declarațiile de avere si de interese ale funcționarilor publici din instituție, asigura transmiterea acestora in termenul legal la Agenția Naționala de Integritate conform prevederilor legale si asigura scanarea si transmiterea acestora pe format electronic la Primăria Municipiului Ploiești in vederea încărcării pe site-ul instituției;

  întocmește Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul calendaristic următor si il depune la Primăria Municipiului Ploiești in vederea centralizării si aprobării conform prevederilor legale;

  w) întocmește si tine evidenta ecusoanelor salariatilor;

  • x) Exercita si alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului și decizii ale directorului executiv.


  n)


  o)


  P)


  q)


  r)

  s)


  t)


  u)


  V)


Relații cu Publicul:

 • a) Informează permanent conducerea Serviciului Public Local Comunitar de

Evidenta a Persoanelor cu privire la apariția unor acte normative de interes în realizarea obiectului de activitate;

 • b) Primește, inregistreaza si tine evidenta ordinelor, deciziilor, instrucțiunilor,

regulamentelor, ștampilelor si sigiliilor, asigurând repartizarea lor in cadrul serviciului public;

 • c) Verifica modul in care se aplica dispozițiile legale cu privire la apararea

secretului de stat si de serviciu, modul de manipulare si de păstrare a documentelor secrete;

 • d) Asigura înregistrarea intrări i/iesirii tuturor documentelor si clasarea acestora

in vederea arhivarii acestora ;

 • e) Repartizează corespondenta, o preda după executarea operațiunilor de

înregistrare in registrele special destinate;

 • f) Asigura primirea si înregistrarea petițiilor si urmărește rezolvarea acestora in

termenul legal;

 • g) Centralizează principalii indicatori realizați, verifica modul de îndeplinire a

■    ,5 'i ''X'

sarcinilor propuse si întocmește sintezele, situațiile comparative sr analizele activitatilor desfășurate periodic ;

 • h) Asigura primirea, repartizarea si transmiterea răspunsurilor pe site-ul

instituției;                                                                               1

 • i) îndeplinește funcția de consilier etic al instituției si asigura transmitere^

raportărilor la Agenția Naționala a Funcționarilor Publici in tdnTiepiefe 1 1 legale;

 • j) Asigura actualizarea site-ului instituției;

 • k) Asigura afișarea la sediile instituției si pe site-ul instituției a programului de

lucru cu publicul;

 • l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea serviciului sau prevăzute de lege.

Achiziții Publice si Contracte :

 • a) Răspunde de întocmirea programului anual de achiziții publice de produse,

servicii si lucrări pe baza referatelor întocmite de către serviciile / compartimentele Serviciului Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor Ploiești, în funcție de gradul de prioritate;

 • b) Estimează valoarea contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute de

serviciile si compartimentele interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse;

 • c) Asigură si răspunde de planificarea, organizarea si desfășurarea procedurilor

de achiziții publice conform legislației în vigoare;

 • d) Elaborează documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică

precizând orice cerință, criteriu, regulă si alte informații necesare pentru o procedură completă si corecta;

 • e) Asigura eficienta, competitivității si transparentei atribuirii contractelor de

achiziții publice si luarea măsurilor necesare pentru a evita apariția conflictului de interese si/sau de manifestrare a concurentei neloaiale;

 • f) Tine evidenta contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri,

servicii sau activități;

 • g) Reprezintă Serviciului Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor

Ploiești în relația cu Institutul General pentru Comunicații si Tehnologia Informației privind înregistrarea în sistemul electronic de achiziții publice;

 • h) Certifică realitatea, regularitatea si legalitatea pentru bunurile de pe facturile

de achiziție care sunt aferente bunurilor ce intra în gestiune;

 • i) Urmărește în colaborare cu celelalte compartimente funcționale, înregistrarea

mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar în evidentele contabile;

 • j) Respecta prevederile legale privind păstrarea confidențialității documentelor

de licitații si a securității acestora;

 • k) Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondenta repartizată;

 • l) Efectuează instructajul muncii la angajarea personalului in unitate, precum si

instructajele periodice conform prevederilor legale.

 • m) Consemneaza in fisele de protecția muncii si P.S.I. efectuarea instructajului

inițial si periodic a personalului din cadrul unitatii.

 • n) Asigura respectarea regulilor de protecția muncii, securitate si sanatate in

munca si P.S.I. prin afișarea in cadrul unitatii a principalelor reguli de protecție a muncii si a planului de evacuare a clădirii in caz de incendiu.

 • o) Stabilește pentru salariatii unitatii si pentru ceilalți participanti la procesul de

munca atribuțiile si răspunderea ce le revin in domeniul si sanatatii muncii, corespunzător funcțiilor exercitate • p) Asigura si controlează cunoașterea si aplicarea de ca

participantii la procesul de munca, a masurilor teftifi; . organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legâfe^g?f^ferâgftful protecției muncii.                                                   '

 • q) Asigura informarea fiecărei persoane, anterior angajarii in munca, asupra

riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare.

 • r) Asigura achiziționarea de produse necesare respectării protecției, securității si

sanatatii muncii conform prevederilor legale ( instinctoare, apa minerala, etc.) si pastrarea acestora in condiții corespunzătoare si conform termenelor de valabilitate.

 • s) Asigura coordonarea activitatii privind colectarea deșeurilor din cadrul

instituției;

 • t) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea serviciului sau

prevăzute de lege.

Art. 21 - Atribuții legate de realizarea sarcinilor de serviciu specifice postului personal contractual de curier:

 • a) asigură buna circulație a documentelor adresate Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor și preluate de la Direcția de Poșta, de la Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor și de la alte instituții și expedierea acestora celor vizați;

 • b) ridică de la Oficiul Poștal corespondența adresată Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor ;

 • c) înregistrează corespondența în Registrul de Intrare -Ieșire al unității și o repartizează pe bază de semnătură în condica de corespondența ;

 • d) răspunde de îndeplinirea sarcinilor și respectarea actelor normative ;

 • e) răspunde pentru corectitudinea actelor emise și a relațiilor date .

CAPITOLUL III - GESTIUNEA ECONOMICO-FINANCIARĂ SI ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ A SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Art. 22           Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor își desfășoară

activitatea pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli, aprobat de Consiliul Local.

Organizarea și conducerea evidenței contabile, atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor se face pe domenii și categorii de activitate, iar în cazul acestora pe articole și alineate în clasificația funcțională și economică, potrivit bugetului aprobat în conformitate cu prevederile punctelor 160 și 168 din Regulamentul privind aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23


Art. 24


Art. 25


Finanțarea cheltuielilor Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor se asigură din următoarele surse:

 • - venituri proprii;                                                   x

 • - subvenții de la bugetul local.

Pentru efectuarea controlului operațiunilor de încasări și plăți, Serviciul ■> Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor are cont propriu de venituri,' cheltuieli si disponibilități, precum si un cont de depozit, deschise la Trezoreria Municipiului Ploiești.

 • (1) Veniturile proprii provin din sumele incasate din activitatea de eliberare a documentelor prin valorificarea documentelor utilizate, din furnizarea informațiilor si datelor stabilite prin lege , a taxelor de urgenta si a tarifelor aprobate conform H.C.L. nr. 179/2005, precum si venituri provenind din contractele de prestări servicii cu comunele arondate .

 • (2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor se face conform prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Legii bugetului de stat.

 • (3) Excedentele rezultate din execuția bugetului Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor se regularizează cu bugetul local, la sfârșitul anului.

 • (4) Execuția de casă a bugetului Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor se efectuează prin unitatea teritorială a Trezoreriei Statului (Trezoreria Ploiești).

 • (5) In cazul în care finanțarea cheltuielilor curente si de capital s-a asigurat integral din veniturile proprii, excedentele anuale rezultate din execuția bugetului Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor rămân la dispoziția acesteia, urmând a fi folosite cu aceeași destinație, raportându-se în anul următor.

 • (6) In cursul exercițiului bugetar se pot face rectificări ale bugetului de venituri și cheltuieli.

Contabilitatea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor este organizată și condusă de către aceasta până la nivel de dare de seamă inclusiv, și este parte componentă a contabilității generale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Corespunzător celor de mai sus, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor întocmește lunar balanța de verificare a conturilor sintetice, trimestrial darea de seamă contabilă și anual contul de execuție cu anexele prevăzute de normele aprobate de Ministerul Finanțelor Publice pentru investițiile publice finanțate de la bugetul local și din veniturile extrabugetare; situațiile întocmite vor fi predate direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL IV - DISPOZIȚII FINALE
Art.26 In cadrul Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor sunt respectate prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, precum si prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publica.

Art.27 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislație, care privesc probleme de organizare, sarcini și atribuții noi, ori necesitățile legale de disciplina muncii o solicită.

Art.28 Atribuțiile funcționarilor publici si a personalului contractual din cadrul serviciului public vor fi prevăzute in fisele postului.

Art.29 Personalul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor este obligat sa cunoască si sa aplice întocmai, prevederile prezentului regulament de organizare si funcționare.

Localitățile din județul Prahova arondate Municipiului Ploiești sunt următoarele:

 • 1)    Com. Ariceștii Rahtivani

 • 2)   Com. Balta Doamnei

 • 3)    Com. Bărcănești

 • 4)   Com. Berceni

 • 5)   Com. Blejoi

 • 6)    Com. Cocorăștii Colț

 • 7)   Com. Drăgănești

 • 8)   Com. Dumbrava

 • 9)   Com. Gherghița

 • 10)  Com. Gorgota

 • 11)  Com. Mănești

 • 12)  Com. Olari

 • 13)  Com. Păulești

 • 14)   Com. Poienarii Burchii

 • 15)  Com. Puchenii Mari

 • 16)  Com. Rîfov

 • 17)  Com. Tinosu

 • 18)  Com. Tîrgșoru VechiMINISTERUL ADMINLSTR AȚIEI ȘI INTERNELOR

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR Șl ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE


r


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA

T

Doamnei Director Executiv, Magdalena Laura GEORGESCU

Referitor la adresa dvs. transmisă prin fax în data de 26.07,2011, înregistrată ia Direcția Pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date cu nr. 1954334 din data de 26.07.2011, prin care ne-ați transmis, spre avizare. Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local le Evidență a Persoanelor Ploiești, modificat conform adresei noastre nr. 1954246/12.07.2011. vă facem cunoscut faptul că, în conformitate cu dispozițiile Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr,2104/2004. cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.l alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1367/2009 privind înființarea, organizarea și fitncționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, /t VIZAM documentul de referință.

Cu stimă,C

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNE^

Agenția Națională a Funcționarilor Publi^£fyîovA


H c/> ti

?■ ’Q


Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129


NR. 891137/


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV GEORGESCU MAGDALENA LAURA


Referitor la adresa dumneavoastră nr. 219/2011, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 891137/2011, vă comunicăm următoarele:


In conforitate cu dispozițiile:


- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 29 iunie 2011 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:isia de concurs:


Elena Atanasiu, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Luminița Ilie, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Observații: cu respectarea prevederilor art. 60 alin. (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008

Cu stimă,


Președinte - Secretar de Stat Andras SZAKAL

f

X \

f *

'1. '

Director D.G.P.A

a/ /■ W

ol

consilier

-2011-06-07Str. Eforiei nr. 5,sector 5, București www.anfp.gov.ro, tel/fax: 03 72179108

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI


Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul *:

 • 1 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Compartimentul Achiziții Publice si Contracte ;

 • 2 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în 1 superior (3) Compartimentul Stare Civila

 • 3 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor;

 • 4 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor;

5-6 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Stare Civila;

Informații privind selecția dosarelor


Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

3

Motivul respingerii dosarului 4

1. ZAHARIA VIOLETA

ADMIS

2. ILIN SIMONA MAGDALENA

ADMIS

----

3. PARASCHIV VIOLETA SORINA

ADMIS

4. DOBRESCU VERONICA LAURA

ADMIS

----

5. RIZEA MIHAELA ADINA

ADMIS

6. NEACSU NICOLETA ALINA

Observații formulate de către membrii comisiei

ADMIS


Informații privind proba scrisă

i—                  IMI.                  - - - - - • • - -                     - • -                                                                                                               ~ - ~                                                                                       ■ ■ .1 ,|                  ■ ■ ■ 1

<<d

Data și ora desfășurării probei scrise : 29.06.2011                        ;

■ ■ V '                                        '

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :                  .

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. ZAHARIA VIOLETA

90 pct.

ADMIS

2. ILIN SIMONA MAGDALENA

90 pct.

ADMIS

3. PARASCHIV VIOLETA SORINA

85 pct.

ADMIS

4. DOBRESCU VERONICA LAURA

85 pct.

ADMIS

5. RIZEA MIHAELA ADINA

90 pct.

ADMIS

6. NEACSU NICOLETA ALINA

90 pct.

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului : 29.06.2011

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. ZAHARIA VIOLETA

98 pct.

ADMIS

2. ILIN SIMONA MAGDALENA

98 pct.

ADMIS

3. PARASCHIV VIOLETA SORINA

97 pct.

ADMIS

4. DOBRESCU VERONICA LAURA

100 pct.

ADMIS

5. RIZEA MIHAELA ADINA

98 pct.

ADMIS

6. NEACSU NICOLETA ALINA

98 pct.

ADMIS

—• ....— ■■ _ _

Rezultatul final al concursului


Funcția publică:______________________________________________

 • 1 Promovare în grad profesional - consilier din I principal Compartimentul Achiziții Publice si Contracte ;

  k^AHO


 • 2 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Compartimentul Stare Civila

 • 3 Promovare în grad profesional - consilier din I principal (1) în I superior (3) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor;

 • 4 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor;

5- 6 Promovare în grad profesional - consilier din I asistent (1) în I principal (3) Compartiment Stare Civila;

Numele și prenumele candidatului


 • 1. ZAHARIA VIOLETA

 • 2. ILIN SIMONA MAGDALENA

 • 3. PARASCHIV VIOLETA SORINA

 • 4. DOBRESCU VERONICA LAURA

 • 5. RIZEA MIHAELA ADINA

 • 6. NEACSU NICOLETA ALINA


Punctajul final al concursului

188 pct.


188 pct.


182 pct.


185 pct.


188 pct.


188 pct.


Rezultatul***


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


Comisia de concurs


1. GEORGESCU MAGDALENA LAURA


fa1


2. POPESCU OVIDIU COSTIN


3. ATANASIU ELENA


Secretarul comisiei: ANGELESCU CORNEL BOGDAN
*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DA TE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Doamnei director executiv, Laura Magdalena GEORGESCU

Urmare adresei dvs. nr.165 din data de 29.04.2011, înregistrată la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date sub nr. 1953865 din 29.04.2011, prin care ați transmis, spre avizare, organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului PLOIEȘTI, modificate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, având în vedere dispozițiile art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.4 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm faptul că A VIZÂM documentele de referință.

5

De asemenea, vă informăm că, în considerarea faptului că, prin Hotărârea Guvernului nr.64/2011 s-a aprobat Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aceasta incluzând și norme privind procedura divorțului pe cale administrativă, se impune completarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, cu următoarele atribuții, pe linie de stare civilă și transmiterea acestuia în vederea avizării, anterior supunerii spre aprobare prin hotărâre a Consiliului Local.

primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

- confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de

/ • \


sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și Constituie dosarul de divorț;                                                                        ,

 • - constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

 • - solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;

 • - înregistrează, în R.N.E.P., mențiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităților administrativ - teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităților administrativ - teritoriale de la domiciliul soților care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici”.

Cu stimă,


DIRECTOR, Chestor de politie

dr.          CONSTANTIN


Tel. 021-413.54.42,021-746.70.47/8/9;Fax. 021-413.50.49

Str. Obcina Mare. Nr. 2, Sector 6 RO - Bucureștimi


Ploiești. /< C‘i /.

•t r L *-• /V' -fr-r >?*-*•• • ML RUP" ■WU/        ,J-L • I *

i î t- J I 1 :            ‘ • J i • t >■ O :     *

<      •          4.,,.                           . b '            : .                  ;


(    \ I R I..

PRIMARI I MLMCIPH LI I


PLOIEȘTI


Ținând cont de armatoarele considerente: -Prevederile ari. I. punctul 14. din l egea nr.

Ordonanței de urgenta a (iutcmului nr. 63-2010 pentru modificarea ’3 2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea care au


i 3 20 ] i. pri\ ind aprobarea si completarea L egii nr.

r...       ............ r... ..... ... r.                                 x.<. unor masuri financiare,

conform caroia. pentru unitățile administrativ - teritoriale care au organizat serviciul public comunitar local dc evidenta a persoanelor, numărul aferent al posturilor este determinat in raport de numericul populației comunei orașului municipiului respectiv, inclusiv din cadrul unităților administrativ -teritoriale arondate acestora:

-Adresa Direcției Județene de Evidenta a Persoanelor Prahova. înregistrata la Instituția Prefectului - Judelui Prahova cu nr. TK06-23 03.201 I. prin care sc comunica Situația existenta la data de 01.03.201 L privind serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoane hac oreanizate la ni \ ciul unităților administrativ -teritoriale din judelui Prahov a si

* *■** localitățile arondate:

-Adresa nr. ?O.2oll a Direcției Județene de Statistica Prahova, privind situația numerica a populației stabile a unităților administrativ-teritoriale din judelui Prahova:

Având m vedere cele de mai sus. numărul maxim de posturi determinat pentru a Persoanelor organizat la la 35 la 49.


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta municipiului Ploiești, se modifica in sensul suplimentarii acestuia de maxim dc posturi aferem aparaiu’mi de specialitate al Primarului modiîkmidu-sc m mod corespunzător.

J

Primarul municipiului Ploiești arc obligativitatea utilizării


nivelul

numărul

municipiului Ploiești


numărului de posturi


astiel determinat mimai pentru serviciu! public comunitar local de evidenta a persoanelot


A l) RIA N8 l B P R E F E T.

GABRIEL HORNOIl


A.'        *

*u f

■S''
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNE

Agenția Națională a Funcționarilor P


7

Operator de date cu caracter personaj, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Cara^

AVIZ

Având în vedere:

 • - prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare,

 • - prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

 • - adresa Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, județul Prahova nr. 194/2011 de solicitare a avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 888094/2011


temeiul: art. 107, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz

privind funcțiile publice din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Persoanelor Ploiești, județul Prahova

Evidență aPreședinfeaF^Sec

A S/de Stat


Prenume, nume

Funcție publică

Mihaela Baciu

Director D.G.P.A.

întocmit: luliana Niculescu

consilier

Semnătura2 exemplare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a modificării prevederilor Ordonanței nr.63/2010.


PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR, Gheorghe SîrData:           ' QyO //

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTR U PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, O

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTÎrPETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a modificării prevederilor Ordonanței nr.63/2010.

și a emis:
i

PREȘEPINTE,  Sava-Mihâi) Nicolescu

Data: 2   - 0 7 * 2-&