Hotărârea nr. 230/2011

Hotãrârea nr. 230 privind aprobarea statului de functii al Politiei Locale Ploiesti, ca urmare a transformãrii unor posturi pentru functionarii publici care au promovat examenul

HOTARAREA NR. 230 privind aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi pentru funcționarii publici care au promovat examenul

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civila si Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Politiei Locale a municipiului Ploiești ca urmare a transformării a 5 posturi de nivel inferior in 5 posturi de nivel superior si a transformării gradelor profesionale a 35 de posturi pentru funcționarii publici care au fost promovat examenele;

avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 7/31.01.2011 privind înființarea, organizarea si funcționarea Politiei Locale a municipiului Ploiești;

in conformitate cu prevederile art. 128 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizata coroborate cu prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare, care reglementează promovarea in gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici;

in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a funcționarilor publici care reglementează modul de promovare al funcționarilor publici declarați admiși la examenele de promovare in clasa;

in temeiul art. 36, alin. (2), lit. „ a” si alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1—Aproba statul de funcții al Politiei Locale a municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi pentru funcționarii publici de execuție care au promovat examenul, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2—Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale in vigoare, incepand cu data de 01.07.2011.

Art.3- Prevederile anexei nr. 1B a Hotărârii Consiliului Local nr. 7/31.01.2011 se modifica conform prezentei.

Art.4 - Politia Locala a municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5 - Direcția Administrație Publica, Juridic, Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 27.i

y * * //

,7

Președinte de ” ‘ ă, // &

Iulian Teo           k- '■

\ I L                        i.

V

b • a

V;

Kr

*

r

i

i -


/■

\ *


Contrasemnează Secretar, î - Oana C ina Iacob
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE Ia proiectul de hotarare privind aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi pentru funcționarii publici care au promovat examenul

Art.128 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizata, coroborat cu prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare, reglementează promovarea in gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici.

Art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a funcționarilor publici reglementează modul de promovare al funcționarilor publici declarați admiși la examenele de promovare in clasa prin transformarea posturilor.

Având in vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea statului de funcții al Politiei Locale a municipiului Ploiești, ca urmare a transformării a 5 posturi de nivel inferior in 5 posturi de nivel superior si a transformării gradelor profesionale a 35 de posturi pentru funcționarii publici de execuție care au fost promovat examenele.


ROMANIA

•a-


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi pentru funcționarii publici care au promovat examenul

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare, coroborata cu Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice care pune bazele unui sistem de salarizare unitar aplicabil tuturor funcționarilor publici si crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare in raport cu activitatea depusa, consideram oportuna transformarea posturilor de nivel inferior in posturi de nivel superior pentru funcționarii publici care au fost declarați admiși la examenul de promovare in clasa.

Posturile de funcție publica propuse a fi transformate sunt:

 • -  Un post de referent, clasa III, grad profesional „ Superior” in post de consilier, clasa I, grad profesional „ Asistent” in cadrul Compartimentului Resurse Umane;

 • -  Un post de polițist local, clasa III, grad profesional „ Asistent” in post de polițist local, clasa 1, grad profesional „ Asistent” in cadrul Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice

 • -  Un post de polițist local, clasa III, grad profesional „ Superior” in post de polițist local, clasa I, grad profesional „Asistent” in cadrul Compartimentului Ordine Publica IV

 • -  Un post de polițist local, clasa III, grad profesional „Asistent” in post de polițist local, clasa I, grad profesional „ Asistent’ in cadrul Compartimentului Ordine Publica IV

 • -  Un post de polițist local, clasa III, grad profesional „ Superior” in post de polițist local, clasa I, grad profesional „ Asistent” in cadrul Compartimentului Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra

Posturile de funcție publica propuse a fi transformate in urma promovării in gradul profesional următor sunt:

 • -  3 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Principal” in 3 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Superior” la Biroul Ordine Publica I;

 • -  3 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Asistent” in 3 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Principal” la Biroul Ordine Publica I;

 • -  2 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Principal” in 2 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Superior” la Biroul Ordine Publica II;

 • -  6 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Asistent” in 6 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Principal” la Biroul Ordine Publica II;

 • -  2 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Principal” in 2 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „Superior” la Biroul Ordine Publica III;

 • -  4 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Asistent” in 4 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „Principal” la Biroul Ordine Publica III;

 • -  1 post de polițist local, clasa III, grad profesional „ Principal” in post de polițist local, clasa III, grad profesional „Superior” la Compartimentul Ordine Publica IV;

 • -  3 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Asistent” in 3 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „Principal” la Compartimentul Ordine Publica IV;

 • -  2 posturi de polițist local, clasa III, grad profesional „ Principal” in 2 posturi de polițist local, clasa III,grad profesional „ Superior” la Compartimentul Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra

1 post de polițist local, clasa III, grad profesional „ Asistent” in post de polițist local, clasa III,grad profesional „ Principal” la Compartimentul Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra

1 post de consilier, clasa I, grad profesional „ Principal” in post de consilier, clasa I, grad profesional „ Superior” la Compartimentul Resurse Umane

1 post de consilier, clasa I, grad profesional „ Principal” in post de consilier profesional „ Superior” la Biroul Contracte, Achiziții Publice, Juridic, Proct


___ _ ■''/

// V1 ■'

1 post de consilier, clasa I, grad profesional „Asistent” in post de consilier,. c|asa_I,araci A

1                                                      '■       »        "■*  ' -t.xn

A               -A                    A          *          4                        A              -A ■                                                 A * * A *             A -A A               _ * *          ---- *-■                                  •> “


Al


profesional „ Principal” la Biroul Contracte, Achiziții Publice, Juridic, Prddgduf^: ' ,

 • 1 post de consilier juridic, clasa 1, grad profesional „Asistent” in post de .consilier jițtțdic,#’S

clasa I, grad profesional „ Principal” la Biroul Contracte, Achiziții/Pfibl ic^ / Jarjdjdy’^ș1 Proceduri                                                                          ".....

 • 2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional „ Principal” in 2 posturi de con^jMeh^id^să^, grad profesional „ Superior” la Serviciul Financiar Contabilitate

1 post de polițist local, clasa I, grad profesional,, Principal” in post de polițist local, clasa I, grad profesional „ Superior” la Serviciul Disciplina in Construcții, Afisaj Stadal, Protecția Mediului si Control Comercial

-  1 post de polițist local, clasa I, grad profesional „ Asistent” in post de polițist local, clasa I,

grad profesional „ Principal” la Serviciul Disciplina in Construcții, Afisaj Stadal, Protecția Mediului si Control Comercial

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare, funcționarii publici de execuție au dreptul sa participe la examenele de promovare in gradul profesional superior, examene ce se organizează semestrial, daca indeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) Sa aiba cel puțin 3 ani vechime in gradul profesional al funcției publice din care se

promovează;

 • b) Sa fi obtinut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;

 • c) Sa nu aiba in cazierul administrativ o sancțiune disciplinara neradiata in condițiile legii.

Urmare solicitării Politiei Locale a municipiului Ploiești, Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a eliberat adresa nr. 885586/03.05.201 lconexat cu nr. 885585/03.05.2011 in care a nominalizat membrii in comisia de concurs si de soluționare a contestațiilor.

Totodată promovarea se poate face numai daca posturile de funcție publica de execuție sunt prevăzute in Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2011, iar cheltuielile de personal nu depasesc bugetul aprobat.

Având in vedere ca toti funcționarii publici de execuție au promovat examenele ce au fost organizate in perioadele: 18-19.05.2011, respectiv 07-09.06.2011, propunem transformarea posturilor începând cu data de 01.07.2011.

Anexam adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 885586/Conexat cu nr. 885585/03.05.2011 precum si rapoartele finale ale examenelor.

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare anexat.

Sef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Pro


An

Direcția Administrația Publica Juridic - Contencios, Achiziții Publice, ContracteDirector General, POLITIA LOCALA PLOIEȘTI

TANASE DANIEL

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


POLITIA LOCALA PLOIEȘTI

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare*

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR GENERAL

director general

1

S

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

director general adj.

1

S

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGAMENTUL CĂLIT AȚII

3

sef birou

sef birou

1

s

4

consilier

consilier

1

superior

s

5

consilier

consilier

1

superior

s

6

consilier

consilier

1

principal

s

7

consilier

consilier

1

asistent

s

8

consilier

consilier

1

asistent

s

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE

9

Sef Serviciu

sef serviciu

1

s

10

consilier

consilier

1

superior

s

11

consilier

consilier

1

superior

s

12

consilier

consilier

1

superior

s

13

consilier

consilier

1

asistent

s

14

consilier

consilier

1

debutant

s

15

referent

referent

III

superior

M

16

CASIER

casier

1

M

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

17

consilier

consilier

1

superior

s

18

consilier

consilier

1

principal

s

7,

19

consilier

consilier

1

asistent

s

i

BIROUL CONTRACTE, ACHIZIȚII PUBLICI

E, JURIDIC-PROCEDURI

kL T2 2

20

sef birou

sef birou

1

s

.                    J ' -

21

consilier juridic

consilier juridic

1

principal

s

X.

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare*

de conducere

de execuție

22

consilier juridic

consilier juridic

1

asistent

S

23

consilier

consilier

1

superior

S

24

consilier

consilier

1

principal

s

25

consilier

consilier

1

principal

s

26

consilier

consilier

1

asistent

s

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL, PROTECȚIA MEDIULUI SI CONTROL COMERCIAL

27

Sef Serviciu

sef serviciu

1

s

28

consilier

polițist local

1

superior

s

29

consilier

polițist local

1

superior

s

30

consilier

polițist local

1

superior

s

31

consilier

polițist local

1

superior

s

32

consilier

polițist local

1

superior

s

33

consilier

polițist local

1

superior

s

34

consilier

polițist local

1

superior

s

35

consilier

polițist local

1

principal

s

36

consilier

polițist local

1

asistent

s

37

consilier

polițist local

1

asistent

s

COMPARTIMENTUL EVIDENTA PERSOANELOR

38

consilier

polițist local

1

asistent

s

39

consilier

polițist local

1

asistent

s

BIROUL DISPECERAT

40

sef birou

sef birou

S

41

inspector de specialitate

inspector de sp.

II

S

42

referent

referent

IA

M

43

referent

referent

1

44

referent

referent

1

m /O

45

referent

referent

II

ivy^c |    -

COMPARTIMENTUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE                                                                            L >;

46

consilier

polițist local

1

principal

s

47

consilier

polițist local

1

asistent

s

48

consilier

polițist local

1

asistent

s

49

referent

polițist local

III

superior

M

161 I sef birou62 (consilier63 (consilier • 64 (referent de specialitate

 • 65 Ireferent66 Ireferent67 Ireferent
69 Ireferent

•<

70

referent

71

Ireferent

72

Ireferent

73

Ireferent

74

Ireferent

75

referent


de execuție / nivel de salarizare* polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist localpolițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local83 referent


84 referent


86 referent


87 referent


88 referent


89 referent


90 referent


91 referent


92 referent


93 referent94 sef birou


95 referent


96 referent


97 referent


98 referent


99 referent


100 referent


101 referent


102 referent


103 referent


104 referent


105 referent


106 referent


107 referent


108 referent


109 referent


110 referent


111 referent


STRUCTURA


FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA


FUNCȚIA PUBLICA


de conduceresef birou
de execuție / nivel de salarizare* polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local

polițist local

polițist local


polițist local

polițist localpolițist local polițist local polițist local polițist local


polițist local


polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local polițist local


re

</»

O


5

flj

O


■o

5


superior


superior


superior


superior


Funcția contractuala


de conducere


de execuție


re

O. re

O)


O) ■Usuperior principal principal


principal


principal

principal


principal


asistent


asistent

superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior


superior<D

> z


cu dj

N

tv

(/*de execuție / nivel de salarizare* polițist local polițist local polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


5


re re

N _re

re

V)


principal


128

consilier

129

(consilier

130

[referent

131

[referent

132

[referent

133

[referent

134

(referent

135

referent

136

referent

referent


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


polițist local


NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta

profesionala

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare*

de conducere

de execuție

145

referent

polițist local

III

superior

M

146

referent

polițist local

III

superior

M

147

referent

polițist local

III

superior

M

148

referent

polițist local

III

superior

M

149

referent

polițist local

III

superior

M

150

referent

polițist local

III

superior

M

151

referent

polițist local

III

principal

M

152

referent

polițist local

III

principal

M

153

referent

polițist local

III

principal

M

154

referent

polițist local

III

principal

M

155

referent

polițist local

III

principal

M

156

referent

polițist local

III

principal

M

157

referent

polițist local

III

principal

M

158

referent

polițist local

III

asistent

M

159

referent

polițist local

III

asistent

M

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICA IV

160

consilier

polițist local

1

principal

S

161

consilier

polițist local

1

principal

S

162

consilier

polițist local

1

principal

S

163

consilier

polițist local

1

asistent

S

164

consilier

polițist local

1

asistent

S

165

consilier

polițist local

1

asistent

S

166

consilier

polițist local

1

asistent

S

167

referent

polițist local

III

superior

M

168

referent

polițist local

III

superior

M

169

referent

polițist local

III

superior

M

//^

170

referent

polițist local

III

superior

M

L $

11^ Ci

7,-.z; -

171

referent

polițist local

III

superior

M

II           .

/.     V"'

Y ••• •\ -••••• ■- .

172

referent

polițist local

III

superior

M

v

1    11 ■ J , .*•,

173

referent

polițist local

III

superior

M

174

referent

polițist local

III

superior

M

175

referent

polițist local

III

superior

MNR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE

PUBLICA

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta

profesionala

Nivelul studiilor

Nivelul de

salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare*

de conducere

de execuție

176

referent

polițist local

III

superior

M

177

referent

polițist local

III

superior

M

178

referent

polițist local

III

superior

M

179

referent

polițist local

III

superior

M

180

referent

polițist local

III

superior

M

181

referent

polițist local

III

superior

M

182

referent

polițist local

III

superior

M

183

referent

polițist local

III

superior

M

184

referent

polițist local

III

superior

M

185

referent

polițist local

III

superior

M

186

referent

polițist local

III

superior

M

187

referent

polițist local

III

superior

M

188

referent

polițist local

III

superior

M

189

ref e re nt

polițist local

III

principal

M

190

ref e re nt

polițist local

III

principal

M

191

referent

polițist local

III

principal

M

COMPARTIMENTUL INTERVENȚIE RAPIDA SI GRUPA ECVESTRA

192

consilier

polițist local

1

asistent

S

193

referent

polițist local

III

superior

M

194

referent

polițist local

III

superior

M

195

referent

polițist local

III

superior

M

196

referent

polițist local

III

superior

M

197

referent

polițist local

III

superior

M

198

referent

polițist local

III

superior

M

199

referent

polițist local

III

superior

M

s

<

200

referent

polițist local

III

superior

M

i.

/ r

8 *

201

referent

polițist local

III

superior

M

i '                              »

ft. - r

■;                      i.

202

referent

polițist local

III

superior

M

•                                                  r

•                 i

i

4

4

■ ■

203

referent

polițist local

III

superior

M

, • *

• •. “

204

referent

polițist local

III

principal

M

V

'• X *

b 1

t.

»•       X.

205

referent

polițist local

III

principal

M

X;

« 1

206

referent

polițist local

III

principal

M

——

207

referent

polițist local

III

asistent

M


FUNCȚIA PUBLICA

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare*


Funcția contractuala

de conducere

de execuție • 209 | paznic

 • 210 Ipaznic

 • 211 Ipaznic

 • 212 Ipaznic

 • 213 [paznic

 • 214 (paznic

 • 215 Ipaznic

 • 216 Ipaznic

 • 217 Ipaznic


 • 219 (paznic

 • 220 Ipaznic

 • 221 Ipaznic


paznic paznic paznic paznic paznic paznic paznic paznic paznic paznic paznic paznic paznic paznic paznicinspector de specialitate


.X


paznic

S______

inspector de specialitate

II

S


NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalt funcționar public

de conducere

de execuție / nivel de salarizare*

de conducere

de execuție

237

magaziner

magaziner

1

M

238

muncitor

muncitor

1

239

îngrijitor

îngrijitor

1

240

șofer

șofer

1

/A

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERN ELofârf

Agenția Națională a Funcționarilor PubliciV/>£<_

, AfUN. o

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

POLITIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NRJlJLL» DATA 0 5 MLE011 ‘ . REGISTRATURĂ ~ |


NR. 885586/ (

Conexat cu nr. 885585

0 3. MAL 2011 f'

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI DIRECTOR GENERALADJUNCT VAIDA ADRIAN

____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4

Referitor la adresele dumneavoastră nr. 1219/2011 și nr. 1220/2011, înregistrate la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 885585/2011 și nr. 885586/2011, vă comunicăm următoarele:

în conforitate cu dispozițiile:


- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 07 iunie 2011 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Elena Atanasiu, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

I.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Corina Nedelcu, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova

Cu stiPreședinte - Secretar de Stat An


CCMihaela Baciu

Director D.G.P.A

întocmit: Iuliana Niculescu

consilier
, înregistrat ia

POLITIA LOCALĂ T A MU LP1ULUI PLOIEȘTI NR. • * . REGISTRATURĂMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTER

Agenția Națională a Funcționarilor P

i i i'.r

i i                     •

’ \           p*’


’ V

p                                                 _

■■■

^b b ' /] utoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129 */ T 1


NR. 885586/ Conexat cu nr. 8855 85

03. MAI. 2011

POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA


DOMNULUI DIRECTOR GENERALADJUNCT VAIDA ADRIAN


Referitor la adresele dumneavoastră nr. 1219/2011 și nr. 1220/2011, Înregistrate la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 885585/2011 și nr. 885586/2011, vă comunicăm următoarele:


în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 07 iunie 2011 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:


Comisia de concurs:

Elena Atanasiu, consilier, Instituția prefectului județul Prahova


Comisia de soluționare a contestațiilor:


Corina Nedelcu, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova


Cu stimă,


Președinte - Secretar de Stat An
Mihaela Baciu

Director D.G.P.A

Întocmit: luliana Niculescu

consilierI

i

i

i

i


AneW§M

RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE IN CLASA /^ALjg^

Z<XM^-   7/Ax

7^ ' ? V ~î

Consilier,clasa I, grad profesional "Asistent” la Compartimentul Resurse .Uman post.                                                                     *\X| XX '' !

Polițist Local, clasa I, grad profesional "Asistent" la Compartimentul <5^j Drumurile Publice-1 post                                        1

Polițist Local, clasa I, grad profesional "Asistent" la Compartimentul OrâtffeWblica IV-2 posturi.

Polițist Local, clasa I, grad profesional "Asistent” la Compartimentul Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra.-1post.


Funcțiile publice pentru care se organizează examenul1 2 3:

1. '


2.


4.Informații privind selecția dosarelor

V

4

4

I Data selecției dosarelor: 12.05.2011

--

‘ Numele și prenumele candidatului

Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor

Motivul respingerii prezentării la examen    ;

i 1. NEAGU DOINA

ADMIS

i

! 2 BADEA IRINEL

ADMIS

1

1

i 3 PREDA ANGHEL

ADMIS

t

V                                         3

I 4. BONDU GEORGIANA

ADMIS

I 5 FRINCU STELIAN

1—---- ■■■_■                                    .,      ■ ........ w, ............. ,               . a

ADMIS

4

1

L

k

i Observații formulate de către membrii comisiei:

•                                                                        4

p

i

I

r

Informații privind proba scrisă


| Data și ora desfășurării probei scrise: 18.05.2010, ora 10:00 I Probieme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:

4

!  Numele și prenumele candidatului I Punctajul final al interviului

Pi. NEAGU DOINA                     •

j 2. FRINCU STELIAN                    j

°                                        I

j 93,34

j______________91,67 ______


 • 3 BADEA iRINEL

 • 4 PREDA ANGHEL

i 5 BONDU GEORGIANA


Rezultatul ADMIS


4

i î

r

I

I


ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS


Numeie și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

1. NEAGU DOINA

b

95

ADMIS

2. BADEA IRINEL

88,34

ADMIS

3. PREDA ANGHEL

86,34

ADMIS

4. BONDU GEORGIANA

86,34

ADMIS

5. FRINCU STELIAN

79,34

ADMIS

Informații privind interviul

Rezultatul final al examenului


1

I

Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional„Asis _____Compartimentului Resurse Umane

Numele și prenumele candidatului

1 NEAGU DOINA


Punctajul final al examenului

192,34


cadrul


^zuHW

ADMISA

t                                                                       \

4

' ’ ’

M

J


Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional,țAsistent” irț^ cjadrul rnmnartimanti iii ii Pirri ilafiA na DrnmiirilA Piihlira            \

i<\        -----


Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice


Numele și prenumele candidatului | 2 BADEA IRINEL

I


Punctajul final al examenului

182,68


,-v y/

A----— ■' Sf

Ay?, .Rezultatul ' AD1VIIS


Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional„Asistent" in cadrul

I


Compartimentului ordine Publica IV


Numele și prenumele candidatului i 3 PREDA ANGHEL

4

I


Punctajul final al examenului

179,68


Rezultatul ADMIS


I r

î

s


1

I

*

i Funcția publica de execuție: Consilier, clasa 1, grad profesiona WP !     Comaprtimentului Ordine Publica IV

1,,Asistent" in cadrul >

r

L

! Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul

1 4 BONDU GEORGIANA

l

4

i

178,01              l

i

ADMIS

i

1!


1 ■• -x— i -             ■ ■—i■ ■ ■ ■■■ i                                   ■■ ■               -------- ii ii. ■■■■ ■■■■■ ■ ■ i_±                                                        iibiiiiii                                                                                      ■ -

i Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional„Asistent" in cadrul I ;_____Compartimentului Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra____________________________\


: Numele și prenumele candidatului

I 5 FRINCU STELIAN

I

i___


Punctajul final al examenului

176,34          ’ i

.....- ...... -■ - - ---------------...... - - j


Rezultatul ADMISp

Comisia de examen:

1. VAIDA ADRIAN - PREȘEDINTE COMISIE3. DUMITRESCU LAVINIA - MEMBRU


Secretarul comisiei:


GROZEA MAGDALENASemnătură :


i 5 snctia publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional„Principarj

I

: humele și prenumele candidatului I

^33 ANGHELACHE DANIELA

î

I


Biroului Ordine Publica II


Pu -etajul final a! examenului

167,83


j Funcția publica de execuție: Poilust !ocal. clasa !h, grad profesional„Principa Biroului Ordine Publica I!

; Mumele și prenumele candidatului I

■                                                                                                                                                                                 i

I

!

i

I

1


33 POPESCU CAMELIAPunctajul fina! a! examenului 166,66


Rezultatul


ADMIS


î                                                                                                                                                                                                                                                                                                        u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       I

i

I

J

*

>

i

............ -        - ----------------.i

Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa Hi, grad profesional,,Principal” in cadrul ș____Biroului Ordine Publica III

■ Wumaie și prenumele candidatului i |                                               w        Al

!                                                                                                                                                                                                                                                                                                       i

c

Punctajul fina; al examenului 165,16


ADMIS

ni WÎTÎLÂANDREI ALEXANDRU i

I

4 5

i

!

i

*

*


1

-


Punctajul fina! a! examenului _ 144,8'2
iih.oG. Zod


Anexa nr. 3

Anexa 2 B la H.G. nr. 611/2008

RAPORTUL FINAL

AL EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL

r6

4

/

1 I

V ■ '

k


►   4                               '

Z

/ 6

. ' > s. .

Polițist Local, clasa III, grad profesional "Superior” ia Biroul Ordine Publica 1-3 posturi Polițist Local, clasa III, grad profesional "Principal" la Biroul Ordine Publica 1-3 posturi Polițist Local, clasa III, grad profesional "Superior" la Biroul Ordine Publica II-2 posturi Polițist Local, clasa III, grad profesional "Principal” la Biroul Ordine Publica II .-6 posturi Polițist Local, clasa III, grad profesional "Superior" la Biroul Ordine Publica III-2 posturi Polițist Local, clasa III, grad profesional "Principal" la Biroul Ordine Publica III-4 oosturi

Polițist Local, clasa III, grad profesional "Superior" la Compartimentul Ordine Publica IV-1 post

Polițist Local, clasa Ui, grad profesional "Principal" la Compartimentul Ordine Publica IV-3 posturi

Polițist Local, clasa III, grad profesional "Superior" la Compartimentul Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra-2 posturi


Funcțiile publice pentru care se organizează examenul1:

X t>

2.

 • 3.

 • 4.

&

. t

k 6 %

6.


7.


K.


9.


I

I

I

1

«,

I

ț

i

<

*

I

i

L

i

i


 • 10. Polițist Local, clasa 111, grad profesional "Principal" la Compartimentul Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra-1 post

 • 11. Consilier, clasa I, grad profesional "Superior” la Compartimentul Resurse Umane - 1 post

 • 12. Polițist Local, clasa I, grad profesional "Superior" la Serviciul Disciplina in Construcții Afișa; Stradal, Protecția Mediului si Control comercial - 1 post

 • 13. Polițist Local, clasa I, grad profesional "Principal" Ia Serviciul Disciplina in Construcții A fisa; Stradal Proiecția Mediului si Control comercial - 1 post

1-i. Consilier clasa I, grad profesional "Superior" la Biroul Contracte, Achiziții juridic.. Proceduri — 1 nost

Publice.


 • 15. Consilier, clasa I, grad profesional "Principal" la Biroul Contracte Achiziții juridic. Proceduri - 1 post

  Publice,


 • 16. Consilier juridic ciasa 1, grad profesional "Principal" la Biroul Contracte, Publice, juridic, Proceduri — 1 post

  Achiziții


 • 17. Consilier clasa I, grad profesional "Superior" la Serviciu! Financiar Contabilitate - 2 postor:

Informații privind selecția dosarelor

i Data selecției dosarelor: 27.05.2016

i Numele si orenumeie candidatului

i-------


Rezultatul verificării indeplinirii condițiilor


’V6


Motivul respingeri prezentării la examen


1 ALEXANDRU IORDACHE


; 2 ANGHEL EUGENIA' ; 3 ANGHE LACHE DANIELA

j 4 ANGHELĂCHE CORNEL

5 BUZ1A MARIAN-,

; 6 BUC1UMEANU DRAGOS COSTI\_ . 7 COMANE-SCU ADRIAN___~

8 IOaU A LAÎJRENTIU DANIEL

i 9 IaNCULESCU CRISTIAN

j GEORGIAN

PlO DINU GFORGE ION? 7 , 11 DINU ȘTEFAN __

! 12 GRIGORE PALA___

; 13 G OR PAȘI N CR (STIN A


CU ADRIAN


«OMIS ADMIS ADMIS ÂDMÎS ADMIS ADMIS ÂDWI’S âdmIs âdmTs


5D.V.7 Âbftrt’i; ÂDÎVÎS ADMIS


<1


1

1

b

4


‘ Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional și compartimentul din cadrul autorității sau instituției publice in care es;e prevăzut dosii?

J

54 GEREA GHEORGHE RAZVAN

ADMIS                   _______

15 GHEORGHE LILIANA

ADMIS                            .„.L,-. ■ '.

________ . .         ________ _________ ________ i________________________________________________________________■.              _________v ______________________

16 LUPU M1HAELA CRISTINA

ADMIS         !

ZX.V '       Ț z XX'

17 MOCANU GABRIELAISABELA

ADMIS

.. -----      ......!                                               .i

18 NEAGU TOMINA

ADMIS

p c:,-                                1

!>                                                  (sy     r

-. ______ !l M

19 NISTOR ALBERTHO GABRIEL

ADMIS         1

m   t1*                     1           —y/

20 PA VEL COSTIN

ADMIS

\ *..   :     - J /< - 77

XX          -    <1* ^//

-- • 21 POPA MARIAN________

 • 22 PETRARU ANDREI_____

 • 23 POPESCU GEORGEIONUT

 • 24 POPESCU ANCA ANGELA

 • 25 POPESCU CAMELIA

 • 26 PETRE VALENTIN_________

 • 27 STRULIA ADRIAN__________

 • 28 SIMION MARIA___________

 • 29 STOICHICIU CEZAR DAN

 • 30 STANCU GEORGICA

| 31 STAICU ZOIA

i 32 SANDU VASILE_____________

 • 33 STEFANESCU MIHAIL______

 • 34 VASILESCU IOAN GABRIEL

 • 35 VINTILA ANDREI ALEXANDRU

  ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMISI Observații formulate de către membrii comisiei:

I                                                                  *

t

I

I

I-

4

l

I

i Data șj ora desfășurării probei scrise: 07.06.2011 ora 10:00 P Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise: î

i

Informații privind proba scrisă


4

1

â

! Numele și prenumele candidatului

1

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul       1

1

1.    SIMION MARIA

99

ADMIS

2. ALEXANDRU IORDACHE COSMIN

98,66

ADMIS

1

r k

3. ST AICU ZOIA

98,66

ADMIS

4. VASILESCU IOAN GABRIEL

98

ADMIS       i

i   5. MOCANU GABRIELA

99

ADMIS

i   6. STOICHICIU CEZAR DAN

94,33

ADMIS

7. BUCIUMEANU DRAGOS ;      COSTIN

93,66

ADMIS

1

1

I

i   8. POPESCU GEORGE IONUT

95

ADMIS

•   9. LUPU MIHAELA

91

1

ADMIS

10. STRULIA ADRI AN

92,33

ADMIS      j

11. STEFANESCU MIHAIL

'                94,33

ADMIS

i   12. SI ANCE GEORGICA

 • 13. PETRARU ANDREI

 • 14. NISTOR ALBERTHO

_____GABRIEL______________ I   15. POPA MARIAN

______________90_____________

______________93______________

i                     91

s

1

; —

ADMIS

ADMIS

ADMIS

1

L

*

ADMIS

P 16. ANGHEL EUGENIA

|   17.COM ANESCU ADRIAN

1                89,66

J— - ■ ■                           -            7

!                    93

'        ADMIS        !

ADMIS

se va completa cu mențiunea „admis'c respectiv „respir-'

' *1

18. 1ANCULESCU CRISTIAN    [

88,66

ADMIS       i

19. GHEORGHE LILIANA      î

89

ADMIS

20. PETRE VALENTIN

88

ADMIS

21. POPESCU ANCA ANGELA |

85,33

ADMIS

22. GEREA GHEORGHE      j

RAZVAN

87,33

1

ADMIS    !

23. GRIGORE PAUL

87

ADMIS

24. DINU GEORGE IONUT

86

ADMIS z    1

1   25. BUZIA MARIANA          i

81

ADMIS

26. NEAGU TOMINA NICOLETA

77,66

ADMIS

3

27. DINU ȘTEFAN             |

80,66

ADMIS      i

I   28. IONITA LAURENTIU

DANIEL                  1

79

ADMIS

!   29. PA VEL COSTIN            i

79,66

ADMIS

Ș   30. GORPASIN CRISTINA

78,33

ADMIS

31. SANDU VASILE           '

75

ADMIS

32. POPESCU CAMELIA

72,66

ADMIS

33. ANGHELACHE DANIELA

ADMIS

34. VENTILA ANDREI

;     ALEXANDRU

70,16

ADMIS

p

j   35. ANGHELACHE CORNEL

55,16

ADMIS

Informații privind interviul

i

b

f

1

J

Data și ora desfășurării interviului:

09.06.2011 ora 11:00

Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului:-------

d

1

Numeie și prenumele candidatului

I Punctajul final al interviului

Rezultatul

;   1. ALEXANDRUIORDACHE

COSMIN

|                96,66

i

ț

ADMIS

1 1

r

1

2. ANGHEL EUGENIA

94,66

ADMIS       i

3. ANGHELACHE CORNEL

89,66

1      ADMIS

|   4. ANGHELACHE DANIELA

94

ADMIS

5. BUCIUMEANU DRAGOS COSTIN

96,33

p

l

ADMIS

1

1

6. BUZIA MARIANA

94,33

ADMIS

7. COMANESCUA DRIAN

i                      91

j

ADMIS       i

J   8. DINU GEORGE IONUT

94

ADMIS       i

■   9. DINU ȘTEFAN

93,33

ADMIS

'   10. GEREA GHEORGHE

!     RAZVAN

i.................................................................................... .                      -----. - ..... —

94

i

i

ADMIS

1

J

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ll

.                                                                                                                                                                                                                                                                                1

11. GHEORGHE LILIANA

1                94,33

'        ADMIS        '

1   12. GORPASIN CRISTINA

!                93,66

ADMIS       1

'   13. GRIGORE PAUL

93.33

ADMIS       1

j   14.1ANCULESCU CRISTIAN

j ....... 95   ....

;       ADMIS

j   15. IONITA LAURENTIU

DANIEL

94,33

4

‘       ADMIS       1

1 *

1

b

j. -

16 LUPUMIHAELA

97

'        ADMIS        '

17. MOC’ANU GABRIELA

95

ADMIS

18. NEAGU TOMINA

NICOLETA

96,66

ADMIS

i

19. NI STOR ALBERTHO

93,66

ADMIS

20. PA VEL COSTIN


 • 21. PETRARU ANDREI

 • 22. PETRE VALENTIN_____

 • 23. POPA MARIAN________

 • 24. POPESCU ANCA ANGELA

 • 25. POPESCU CAMELIA

 • 26. POPESCU GEORGE IONUT |

 • 27. SANDU VASILE           i

 • 28. SIMION MARIA           i

 • 29. STAICU ZOIA_________

 • 30. STANCU GEORGICA

 • 31. STEFANESCU MIHAIL

 • 32. STOICHICIU CEZAR DAN

 • 33. STRULIA ADRIAN

 • 34. VASILESCU IOAN GABRIEL j

 • 35. VINTILA ANDREI

ALEXANDRU


96,33

94


94,66


 • 95.33

 • 96.33

 • 96.33

 • 95.33

92

 • 96.33

 • 94

96,33

 • 95


ADMIS V AbMis > ADMIS î——

ADMIS __ADMIS

ADMIS

ADMIS

ADMIS

ADMIS


ADMIS


ADMIS


Rezultatul final al examenului


Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional„Superior” in cadrul Compartimentului Resurse Umane_________________

Punctajul final al examenului


1

J f

ț-

i Numele și prenumele candidatului I

î

I

i

I

1


I 1 SIMION MARIA


195,33

_______         ____ p


Rezultatul


ADMIS


i

J I

i ■i

I


Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa I, grad profesional,,Principal’' m cadrul ! Serviciului Disciplina in Construcții, Afisaj Stradal, Protecția Mediului si Control , Comercial                                                                        i

I *

p

4

I j

I

I b

1 I

I ■■                                                    --1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■

| Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesiona^Superior" in cadrul 1 ' Serviciului Disciplina in Construcții, Afisaj Stradal, Protecția Mediului si Control ! Comercial                                                                        |

I

I i

i i i

i

—j

i, i

i ! 1

___ ______ _ _ ______ _______ _______ ___________ 1

Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I. grad profesional „Principal'1 in cadrul ! Biroului Contracte, Achiziții Publice, Juridic , Proceduri__                        !

Numeie și prenumele candidatului j Punctajul final al examenului

194,33


** M                                            ■ ■ MB IR ■■ M                               |                                     ■                                  ■ I ■ I

Numele și prenumele candidatului

I

I

I2 ALEXANDRU IORDACHE

COSMIN


Al


Punctajul final a! examenului 195,32


Rezultatul


ADMIS


I

1

j—.

' Numeie si prenumele candidatului

:                                                    '                                                                                                                                              i


i

i

i

I 4 VASILESCU IOAN GABRIEL


Punctajul final ai examenului 194,92


Rezultatul


ADMIS


Rezultatul


ADMIS


f p

I

b

P

4 I

I


Funcția publica de execuție: Consilier Juridic, clasa I, grad profesional„Principa!" in ' ______cadrul Biroului Contracte. Achiziții Publice. Juridic, Proceduri

---------r- •                                   !■— ----- _____ r              ____-   -I—III    ___-    ____________ .                +__________7__ _       _      _____


; Numeie și prenumele candidatului ;


Punctajul final ai


Rezultatul


I

J

I

p


r ■                                                                               ■

i                         .......... ........... ...

examenului

*p

5 MOCANU GABRIELA

I

i

i           ...         .... .................

194

ADMIS

r                                                                                                                                   ’                              ,

/'                                                          * r

V

s

/

/                                                                                      I

i

.       j

i                               ;

Funcția publica de execuție: Consi!!®”. clasa 1, grad profesional„Superior" in cadrul Biroului Contracte, Achiziții Publice, Juridic , Proceduri

Numeie și prenumele candidatul

Punctajul final al examenului

Rezultatu I

f              •

I

6 STOICHICIU CEZAR DAN

190,66

_

ADMIS

:

I Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional„Superior" in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

Numele și prenumele candidatului i

t

I

i

7 BUCiUMEANU DRAGOS COSTIN j

<1 t

Punctajul final al examenului


Rezultatul


189,99


ADMIS       !

I

- -- — - ■iFunctiapubii ca de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional„Principal" in cadrul I

j. Biroului Ordine Publica III

/ I

I Numeie si prenumele candidatului i

J*                    *                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *

I

II

i

--———-------—-----

s

p

î

l

I

ț

p

b


I 8 POPESCU GEORGE IONUT

i

i

l

i „ -- — - —— — — _


Punctajul final a' examenului 189.66


Rezultatul


ADMIS


I F l t


î Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa Iii, grad profesional,,Superior" in cadrul ' Compartimentului Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra                           i

Numele și prenumele candidatului ■      Punctajul final al

i        examenului

............. ....................»■ 1 "...... 1

Rezultatul      ’

i

i

9 LUPU MIHAELA               !           188

F

F

E

ADMIS

T

+

1

p

[ F u n c ti a publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional„Principar* in cadrul !

Biroului Ordine Publica III                                                              i

i                   . -........... - — ■ ■                   ------ ------- . . .                   ________________________ . ... ___________________________________     ______ ...                                                                                                                                                                                                                                                                   r

. ! Numele și prenumele candidatului

• •. *

l) ,                                                              ____________________________________________________________________________________________________________

i 10 STRULIÂ ADRIAN

*

------ - --------- — ---- ~ -------------- - - - -


Punctajul final al examenului 186,33


Rezultatul


ADMIS


I Funcția pubiica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional,,Principal" in cadrul ! Biroului Ordine Publica l

- , - . . . - Ț.. . . - _ .                      ---___ __ .... . - - - mi .. i--_ ‘

1

j

I

t


Punctajul final a!

Rezultatul

Numele și prenumele candidatului ;

L

I

examenului

11 STEFANESCU MIHAIL

I i

186,33

ADMIS       |

I


J

a

1

Funcția pubiica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional,.Principal" in cadrul

A          «4*1 to-w-v         lll It f*\     1 M Ol i l*» I ft ** ** fiț f

Vrunipcu uiiieiuuiuk v/iuintf ruuiiuci it

Numele și prenumele candidatului !      Punctajul fina! ai

i        examenului

'V^zultețâl\

' \\

r      .             VV

_________________a . ., ..TT j \.

12 STANCU GEORGICA         Ș         185,33

I

p

I

I

__________________________________________________________________________________________________________1—....

fe    ADMIS

<-■                                    ~ </           i

.'.-O-. Jf

i_—---— — . y---

■ ...      ______________:ișm----------------

■t . »

■\r    —• • -


Funcția pubiica de execuție: Polițist local, clasa III, arad profesional,.PpncipaP jrț^cadru!

1            _              _ t                                                                                                                lJ î

MM _           r     •            ■ W          MU    fr M •                                                                                                                                                             f.t


Biroului Ordine Publica i

b

I

a

i i

Numele și prenumele candidatului î      Punctajul final a!

i        examenului

Rezultatul

I 13 PETRARU ANDREI            !           185

!

- -     — -               -........          _i_  .                                     . .   .   .—------ .   , ..

ADMIS


I

Funcția pubiica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional„Principal" in cadrul

VzUIIipctr LIII lt?E 1 LUIUI VHUlIie ruuii Numele și prenumele candidatului

1

j

LrCX IV

Punctajul final a! examenului

Rezultatul

b

I

1 14 NISTOR ALBERTHO GABRIEL

I

184,66

I

ADMIS      i

l

ț

I J

X

*


Funcția pubiica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesiona!„Principar in cadrul


Biroului Ordine Publica II Numele și prenumele candidatului ;


15 POPA MARIAN               i


Punctajul final al examenului 184,33


Rezultatul


ADMIS

I


I

1 1

Funcția pubiica de execuție: Polițist local, clasa Iii, grad profesional,,Superior" in cadrul Biroului Ordine Publica Hi

Numele și prenumele candidatului

I

Punctajul final al examenului

Rezultatul

1 16 ANGHEL EUGENIA

f

1

1

b

184,32

_ .. -............ - - - ................... -

ADMIS

i

I. .. .............................

f

l

1

i

l I I

*

I

r

i J


t,

! Funcția pubiica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional„Principar* in cadrul!

,______Biroului Ordine Publica II_________________ i


Punctajul final al

Rezultatul

Numele și prenumele candidatului ;

p

t

1 h

......1.

examenului

I

1

1

17 COMANESCU ADRIAN

t

1

1

!

1

i

■  - -  ■ -       .  . 1  —rnrn.T.wr.n

184

i

I

1

1

ADMIS


Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional „Superior" in cadrul

______Biroului Ordine Publica >______

Numele și prenumele candidatului j

p

[

ț

1


18 IANCULESCU CRISTIAN


Punctajul final a! examenului 183,66


Rezultatul


ADMIS■                    ■ ■ —> » ■                              ■ ■ i » ■ ■ m h ■                                 "—■■■■                                        ■                                           ■                        .......... ■ « ■ ■ I ■ .XI yrtw— ■■■ ■ I- | ■ • r

| Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesionak;Superior | Biroului Ordine Publica Iii                                      /

ț .                                                                                                                                                                        I                                                              ■■ ■           I        I                              ■                                           ,              ■ ■■ I I      ■          I                                             ■             ■ I I ■ !■ ■!   ■■■ I                                  ■ I              |J ■ ■ ■           ■      ■    ■         I I. ■       ........

i Numele și prenumele candidatului ! Punctajul final a!             Rezu

4


- --_ ' ■

” in cadrul


Rezultatul


19 GHEORGHE LILIANA


examenului

183,33


h ■■■ r

•l

X ■


ADMIS

*

-  —I--1   — -


Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa Iii, grad profesional„Principal" in cadrul Biroului Ordine Publica I


Numele și prenumele candidatului

p

I

I

j”20 PETRE VALENTIN

I

I


Punctajul final a! examenului


182


Rezultatul


ADMIS


Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional„Superior" in cadrul Serviciu! Financiar Contabilitate


Numele și prenumele candidatului


J 21 POPESCU ANCA ANGELA

c

i


Punctajul final al

Rezultatul

examenului

1


181,66


ADMIS


l

Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional,,Principal" in cadrul Biroului Ordine Publica li

Numeie și prenumele candidatului !      Punctajul final a!

examenului

Rezultatu;      '

1

' 22 GEREA GHEORGHE RAZVAN i         181,33

I                                                                          *

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            I

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‘

ADMIS

1!

' 1 B «Hi I I !■                   I                                                                               M.......... ta IM I I I III IIIMMWI


Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional„Principal" in cadrul j Biroului Ordine Publica I!                                                             i

I I

I

I

I

I


Numele si prenumele candidatului

I

I i r

i

( i


23 GRIGORE PAUL


Punctajul final a! examenului 180,33


Rezultatul


ADMIS


4

4

■) ‘

*i Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesionah.Principa!1" in cadrul i Biroului Ordine Publica Iii


Numele și prenumele candidatului

F

p

i 24 DINU GEORGE IONUT

!

1__—------------------------------------------------- - -----r-L.L... , _____


Punctajul final a' examenului


180


Rezultatul


ADMIS


[ Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional„Superior" in cadru! ' ______Biroului Ordine Publica I!_______________________________ ' Numele și prenumele candidatului i Punctajul fina! a! | Rezultatul

;__:__________examenuiu?__________;________________________


2S BUZi MARIANĂ                       175,33

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a

1

ADMIS

--------------

/-■ *• ..

/ / "• / . .

......                         .  _ Z/ _.....-t-  .........

Funcția publica de execuție: Polițist iocal, clasa IH, grad profesional,,Principal" ^ cadrul Compartimentului Ordine Publica iV                     Ă j

Numele și prenumele candidatului 1      Punctajul final a!    >

l        examenului

Rezultatul

4                       *

A

■                               4

/ ’ * / •

26 NEAGU TOMINA NICOLETA    !         174,32

K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i

4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   E

i i

ADMIS

■ * ■

Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa IH, grad profesional,,Principal" in cadrul Ș Compartimentului Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra

Numele și prenumele candidatului

. .

Punctajul fina! al examenului

Rezultatul

27 DINU ȘTEFAN

i

1

p

1

173,96

ADMIS

r

Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional,,Superior" in cadrul !     Compartimentului Intervenție Rapida si Grupa Ecvestra

I Numele și prenumele candidatului I      Punctajul final al

!         examenului

Rezultatul

31 SANDU VASILE                        170,33

I

<--i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADMIS

t

Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional„Superior" in cadrul Biroului Ordine Publica II

Numele și prenumele candidatului

J

Punctajul final al examenului

Rezultatul      '

p

I

V

35 ANGHELACHE CORNEL

I

,,, ■ .................... .......

144,82

I

_

ADMIS

«                                                                                                                                                                                                                        i

i i

!

Comisia de examen:                '

I

Semnătura

1. VAIDA ADRIAN - PREȘEDINTE COMISIE

.............

2. ATANASIU ELENA - MEMBRU

4

4

h

fl

i   3. DUMÎTRESCU LAVINIA - MEMBRU

r

1

1 l                           MAfinAi cma

J             1

y

I

bk »

I l

1

4

Semnatara :


Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional,.Superior" in cadrul !

Compartimentului Ordine Publica IV

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final ai examenului

Rezultatul

l

.                                                                                                             . I

28 IONITA LAURENTIU DANIEL

173,33

ADMIS

b

. . . ■                                                                                                                                                        ------------ - ■ iFuncția publica de execuție: Polițist local, clasa III, arad profesional,.Superior" in cadrul ' Biroului Ordine Publica !                      ~                                      I


Numele și prenumele candidatului

i

4

I


29 PAVEL COSTIK              >


Punctajul final al examenului

172.66

*


Rezultatul

ADMIS


I

1

l

Vi

L

1

&

J

Funcția publica de execuție: Polițist Local, ciasa III, grad profesional,.Superior" in cadrul Biroului Ordine Publica I

Numele și prenumele candidatului I      Punctajul final al

I         examenului

Rezultatul

_........._.....                                                                                     i

i 30 GORPASIN CRISTINA                    171,96

i

I__i__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADMIS

i

I

p

i r.mc ti a puL’ice. de execuție: Polițist locaș, clasa Iii, grad profesional,.Principal" in cadrul | ' Biroului Ordine Publica f i r


i Numete si orenumele candidatuiu' i

■ -                                                                                                                                                       I

; _ --------1

ț

<1

* I

(

4


33 ANGHELACHE DANIELA

t

!


Punctajul final a! examenului 167,83


Rezultatul

y


ADMIS


Funcția publica de execuție: PoliLst loca:. clasa EL, grad profesional,.Principal" in cadrul Biroului Ordine Publica ll

r

i


Numele și prenumele candidatului !

b

I f

i

i

I

I

I

1


33 POPESCU CAMELIA

I

i

I


Punctajul final a? examenului 166.66


Rezultatul


ADMIS


,1


Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa III, grad profesional„Principal" in cadrul j Biroului Ordine Publica III                                                              i

Numele și prenumele candidatului

ii

I

34 VINTILA ANDREI ALEXANDRU i

i

....                    ------------ ---------v -•                                            ■■■- -.....                                                               l


Punctajul final ai examenului 165,16


Rezultata;


ADMISRezultatul final al examenului


1

i

L

I Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional„Asis

■___Compartimentului Resurse Umane__

Numeie și prenumele candidatului | Punctajul final al examenului ,______


Numele și prenumele candidatului

1 NEAGU DOINA

â

>

1


192,34


1 Funcția publica de execuție: Consilier clasa I, grad profesional„Asist Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice


i

t

j Numeie și prenumele candidatului

2 BADEA IRINEL


Punctajul final al examenului


182,68


t

I

f t

i

i

icadrul


M

&

k

--------- --------- - ■ ■■■ ■ ■ ■■■■■■ --------------------------------- --

j Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesionai„Asistent" in cadrul i ordine Publica IV

: Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul       *

• 3 PREDA ANGHEL

i

179,68

ADMIS

1.

1

î

d

1

L


Funcția publica de execuție: Consilier, clasa I, grad profesional„Asistent" in cadrul i i__Comaprtimentului Ordine Publica IV_______________________

; Numeie și prenumele candidatului i Punctajul final al examenului i 4 BONDU GEORGIANA                   178 01         i

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                       I __________________________ '                                                                                                                    !


Rezultatul

ADMIS


r

J

s

j

;

i

4

1

j


Funcția publica de execuție: Consilier, clasa i, grad profesional,,Asistent" in cadrul i I__Compartimentului intervenție Rapida si Grupa Ecvestra

' _ Numele și prenumele candidatului j Punctajul fina! a: examenului i__Rezultatul

Q’FRINCU STELIAN                         176.34   '      t ' ADMIS

i i

;                                                                                                                                                                                                                                                             ;


Rezultatul


ADMIS


Comisia de examen:


VA; DA ADRIAN - PREȘEDINTE COMISIE


BULIGESC’J GEORGE - MEMBRU DUMÎTRESCU LAVINIA - MEMBRU


va


■ Secretarul comisiei: GROZEA MAGDALENACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale Ploiești ca urmare a transformării unor posturi pentru funcționarii publici ce au promovat examenul

Data:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPOR T

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea


statului de funcții al Poliției Locale Ploiești ca urmare a transformării unor posturi pentru funcționarii publici ce au promovat examenul


PREȘEDINTE, Elisabeta PopoviciSECRETAR, Lupu Adpțăn Gelu

A h


Data:               \

1

i Data și ora desfășurării interviului: 18.05.2011, ora 14:30

2

Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului:

3

Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional și compartimentul din cadrul autorității sau instituției publice în care este prevăzut postul

se va completa cu mențiunea ..admis”, respectiv „respins"

4

Funcția publica de execuție: Polițist local, clasa Hi, grad prcfesionaî„Supedor” in cadrul _____ Biroului Ordine Publica II                                                                    1

^urnele st c-renumele candidatului'!

i

5

i

35ANGHELACHE CORNEL      i

ț

1

6

---------- — - • — 6 - — ____________ —..... __ _ -