Hotărârea nr. 229/2011

Hotãrârea nr. 229 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 229 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea transformării unor posturi ocupate de angajați care au absolvit studii de nivel superior din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.21/31.01.2007 - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu privire la administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă organigrama și statul de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr.2 ce fac parte din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2011.

A

Art. 2. începând cu aceeași data anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2008 și Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/31.01.2011 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.- Direcția Administrație Publică, Juridic


— Contencios, Achiziții Publice,


Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi 27 iulie 2011.

Președinte de ședință,J /  - '

o

-•1

b

£

b

* b *

«

’ b


tr

V * 4

V

s

"l ■


•i

i


b^

k b b ’

1,

S


Contrasemnează Secretar,

7 %

\\

\ * V;

A               î

•y J

' fi

/o'

*


ii


>

t.


Oana Crisăina IacobMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/31.01.2007 - privind instituțiile și companiile de spectacole, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești propune Consiliului Local următoarele:

  • - transformarea unui post de referent, studii medii, în referent de specialitate, studii superioare, pentru un angajat care a absolvit studii de nivel superior;

  • - transformarea unui post vacant de referent, studii medii, în specialist (IT), studii superioare.

Prin raportul de specialitate, conducerea Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, motivează întemeiat necesitatea acestor schimbări.

Astfel, propunem Consiliului Local aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu nr. 13, Ploiești - 100042 - România Cod fiscal 2843078

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

A

In baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 21/31.01.2007 - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, actualizată, solicităm trecerea și transformarea următoarelor posturi:

un post de referent, studii medii, treaptă profesională I birou Resurse Umane - Secretariat —* în referent de specialitate, studii superioare, grad profesional III, Cabinet Director general, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior;

un post vacant de referent, studii medii, treaptă profesională I Secretariat Literar, Muzical, Documentare Artistică —► în specialist (IT), studii superioare, grad profesional II, Compartiment IT.

Această transformare este impusă de necesitatea existenței în instituție a unui specialist în probleme IT, activitatea instituției fiind în proporție foarte mare informatizată, iar aparatura de tehnică de calcul necesită intervenții de soft/hard rapide pentru a nu bloca funcționarea compartimentelor din teatru. De asemenea, acest specialist IT va asigura și „infrastructura” tehnică pentru ralizarea machetelor și designului materialelor artistice de promovare a teatrului (fluturași, caiete program, afișe).

Având în vedere modificările survenite, precizăm că numărul total de posturi din cadrul instituției, respectiv 195 posturi, nu se modifica.

Astfel se impune modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.                                                      .

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul dc/notărârc anexat.

DIRECTOR GENERAL,

Direcția Administrație Publică                        Sabaflps-'CUcian

Juridic - Contencios, Achiziții, Contracte                          I /

Director executiv


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă și tecția Muncii Ang        a - Daniela


ORGANIGRAMA

TEATRUL "TONA < ARAGIU” PLOIEȘTI
l

I'

SECȚIA DRAMA (1+37=38)


[FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE (3)


FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET-

LUMINAJ1+3=4)


FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR (1+4=5)


IFORMAȚIE COSTUMIERE

PERUCHERIE(1+2=3)IFORMAȚIE MAEȘTRI SUNET-

LUMINA (1+1=2)


IMÂNUITORI DECOR, COSTUME PĂPUȘI (1+5=6)

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI (1+3=4)

•ii. i croR t NI RAL


ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI( 1+2=3)


ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI (1+1=2)


SERVICIUL PRODUCTIE(I)


atelier tapițerie (2)


{compartiment IT (1)


ATELIER TAMPLARIE (1+3=4)


ATELIER MECANIC (1+1=2)


COMPARTIMENT JURIDIC-CONTENCIOS (1)

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE (3)


(COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE(7)


COMPARTIMENT CABINET DIRECTOR GENERAL (1)


CONTABIL SEF (1)


BIROUL ORGANIZARE SPECTACOLE (1+5=6)


DIRECTOR ADJUNCT (1)

IROUL RESURSE UMANE

(1+1=2)

. : otal funcții :

195

lin care :

■ Funcții de conducere :

23

jFuncții de execuție :

172


SERVICIUL ADMINISTRATIV (1+15=16)


FORMAȚIE TRANSPORT (1+2=3)


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


STAT FUNCȚIIAnexa nr.2 la H.C.L. nr.


Nr. Crt.

Nr. Crt.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

PERSONAL CONDUCERE1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

S

3

3

Contabil - sef

S

SECȚIA DRAMA


4

1

Sef secție

S

I 5

1

Actor

S

IA

6

2

Actor

S

IA

7

3

Actor

S

IA

8

4

Actor

S

IA

9

5

Actor

S

IA

10

6

Actor

S

IA

11

7

Actor

S

IA

12

8

Actor

S

IA

13

9

Actor

S

IA

14

10

Actor

S

IA

15

11

Actor

S

IA

16

12

Actor

S

IA

! 17

13

Actor

S

IA

i 18

14

Actor

S

IA

19

15

Actor

S

IA

20

16

Actor

S

IA

21

17

Actor

S

IA

22

18

Actor

S

IA

23

19

Actor

S

IA

24

20

Actor

S

IA

25

21

Regizor artistic

S

I

26

22

Actor

S

I

27

23

Actor

S

I

28

24

Actor

S

I

29

25

Actor

s

I

30

26

Actor

s

I

31

27

Actor

s

I

32

28

Actor

s

II

33

29

Actor

s

II

34

30

Actor

s

II

35

31

Artist plastic

s

I

36

32

Artist plastic

I

37

33

Maestru balet - dans

I

38

34

Sufleur

I

39

35

Sufleur

I

40

36

Regizor tehnic

I

41

37

Regizor tehnic

I

TEHNIC DRAMA FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA


I 42

1

Maestru sunet

I

43

2

Maestru sunet

I

44

3

Maestru lumini

I

45

4

Maestru lumini

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

46

1

Sef formație muncitori

47

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

48

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

49

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

50

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

51

5

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

52

6

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

53

7

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

IFORMAȚIE RECUZITERI

54

1

Recuziter

55

2

Recuziter

----------- fc- / --         \

ti     1 L J.

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE                                     'J         |

56

1

Muncitor calificat (costumiera)

• , ;r -f*.                              i

57

2

Muncitor calificat (costumiera)

rLl <             k'         1 ? 11     ^ .•         / I

1" J

58

3

Machior

X

(•'v / 1" ■ ■ 1

SECȚIA REVISTA                                                                          ' 1

59

1

Sef secție

S

60

61

1

2

Scenograf___________________________________________

Dirijor

S S

IA IA

62

3

Actor

S

IA

63

4

Actor

S

IA

64

5

Actor

S

1

65

6

Actor

s

1

66

7

Actor

s

1

67

Actor

s

1

68

9

Artist instrumentist

s

1

69

10

Artist instrumentist

s

1

70

11

Solist vocal

1

71

12

Solist vocal

1

72

13

Solist vocal

1

73

14

Solist vocal

1

74

15

Solist vocal

1

75

16

Solist vocal

1

76

17

Instrumentist

1

77

18

Instrumentist

1

78

19

Instrumentist

1

79

20

Instrumentist

1

80

21

Instrumentist

1

81

22

Instrumentist

1

82

23

Instrumentist

1

83

24

Balerin

1

84

25

Balerin

1

85

26

Balerin

1

86

27

Balerin

1

87

28

Balerin

1

88

29

Balerin

1

89

30

Balerin

1

90

31

Balerin

1

91

32

Balerin

1

92

33

Balerin

1

93

34

Regizor tehnic

1

94

35

Maestru balet - dans

1


TEHNIC REVISTA________________

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

95

1

Sef formație muncitori

96

1

Maestru lumini

I

97

2

Maestru sunet

I

98

3

Maestru sunet

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

99

1

Sef formație muncitori

100

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

101

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

102

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

103

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE                                                |

104

1

Sef formație muncitori

105

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

106

2

Machior

I                          |

SECȚIA PĂPUȘI                                                                           |

107

1

Sef secție

S

108

1

Scenograf

S

II


Nr.

Nr.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/

STUDII

GRAD

TR.

, Crt.

Crt.

CONDUCERE

PROF.

PROF.109

2

Actor

S

I

110

3

Actor mânuitor păpuși - marionete

S

I

111

4

Actor mânuitor păpuși - marionete

S

I

112

5

Actor mânuitor păpuși - marionete

S

I

113

6

Actor mânuitor păpuși - marionete

S

I

114

7

Actor mânuitor păpuși - marionete

S

I

115

8

Actor mânuitor păpuși - marionete

S

II

116

9

Actor

I

117

10

Actor

I                                 I

118

11

Actor mânuitor păpuși

I                                      I

119

12

Actor mânuitor păpuși

I

120

13

Actor mânuitor păpuși

I

121

14

Actor mânuitor păpuși

I

122

15

Actor mânuitor păpuși

I

123

16

Actor mânuitor păpuși

I

124

17

Sculptor păpuși

I

| 125

18

Regizor tehnic

I

TEHNIC PĂPUȘI_________________

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA


A

126

1

Sef formație muncitori

127

1

Maestru sunet

I


FORMAȚIE BUTAFORIE, MÂNUITORI DECOR, COSTUME PĂPUȘI

128

1

Sef formație muncitori

129

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

130

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

131

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

132

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

133

5

Muncitor calificat (costumiera)

I


134

1

Sef birou

S

135

1

Consultant artistic

S

IA

136

2

Secretar literar

S

I

137

3

Secretar public relations

S

I

COMPARTIMENT IT

138

SERVICIUL PRODUCȚIE


140

1

Sef formație muncitori

141

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

142

2

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

143

3

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI


144

1

Sef formație muncitori

145

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

i 146

2

Muncitor calif.(croitor-confectioner imbracaminte)

I


147

1

Sef formație muncitori

148

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner imbracaminte)

I


149

1

Muncitor calificat (tapiter)

I

150

2

Muncitor calificat (tapiter)

I

ATELIER TAMPLARIE


151

1

Sef formație muncitori

152

1

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

| 153

2

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

154

3

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

ATELIER MECANIC


155

1

Sef formație muncitori

| 156

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

157 |   1 |ConsilierjuridicI Nr.

| Crt.

COMP)

Nr. Crt.

\RTIME

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/

CONDUCERE

NT ACHIZIȚII PUBLICE

STUDII

GRAD PROF.

tr:

PROF. |

*                                           *il

1

158

1

Economist

S

IA

1

159

2

Economist

s

II

. \ 1

< n.!.-.      •. n

160

3

Referent

M

IA '

1                 t. •                                                                                              1

CABINET DIRECTOR GENERAL                                                       |

161 |

1   | Referent de specialitate

i Ș I

no

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE                                    |

162

1

Referent de specialitate

s

i

163

2

Economist

s

IA

164

3

Economist

s

IA

165

4

Economist

s

II

166

5

Economist

s

II

167

6

Economist

s

II

168

7

Casier

M

1

BIROU ORGANIZARE SPECTACOLE                                                  |

169

1

Sef birou

s

170

1

Impresar artistic

s

III

171

2

Impresar artistic

s

III

172

3

Referent

M

IA

173

4

Referent

M

IA

174

5

Referent

M

IA

BIROU RESURSE UMANE - SALARII                                                      |

175

1

Sef birou

S

176

1

Economist (salarii)

S

IA

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV                                                 j

177

1

Sef serviciu

S

178

1

Magaziner

M

1

179

2

Pompier

1

180

3

Controlor bilete

G

181

4

Supraveghetor sala

G

182

5

Supraveghetor sala

G

183

6

Supraveghetor sala

G

184

7

Supraveghetor sala

G

185

8

Garderobier

G

186

9

Plasator sala spectacol

G

187

10

Plasator sala spectacol

G

188

11

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

189

12

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

190

13

Muncitor calificat (electrician)

1

191

14

Paznic

192

15

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

193

1

Sef formație muncitori

194

1

Șofer

1

195

2

Șofer

1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZEI

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.
Data: