Hotărârea nr. 228/2011

Hotãrârea nr. 228 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a modificãrii Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformãrii a trei posturi de nivel inferior în nivel superior pentru functionarii publici care au promovat examenele

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 228

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării a trei posturi de nivel inferior in nivel superior pentru funcționarii publici care au promovat examenele

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii prin care se propune transformarea a trei posturi de nivel inferior in nivel superior pentru funcționarii publici care au promovat examenele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a promovării examenului organizat conform Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1932/2009;

având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14, alin.(l) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, care reglementează modul de promovare a funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare în clasă, prin transformarea postului;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului conform anexelor nr.l și nr.2, începând cu data de 01.08.2011.

Art.2.- Aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului, conform anexei nr.3, astfel : la art.30 la Hotărârea Consiliului Local nr.l05/2011 se modifica punctele 5 și 5.4, iar punctul 12 se modifica si devine punctul 5.5.

Art.3. - Anexele nr.l, nr.2 și nr.3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4.-începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.l59/2011 și ale anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr.9/2011 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploie&ti<Mfazî 27 iulie 2011.

/ ■

J »■"

7/

l f'


Președinte de ședință,

>


r *

L

1 *-*

Contrasemnează Secretar,

< ff

O" r                        I

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării a trei posturi de nivel inferior in nivel superior pentru funcționarii publici care au promovat examenele

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare pune bazele unui sistem de salarizare unitar aplicabil tuturor funcționarilor publici și crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare în raport cu activitatea depusă, astfel considerăm oportună transformarea a trei posturi de nivel inferior in nivel superior pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului care au absolvit studii superioare în domeniul de activitate.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local transformarea a doua posturi de referent, clasa III, grad profesional superior în posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Cadastru si G.I.S. și a unui post de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Control Documentații Publice, Disciplina în Construcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului ca urmare a promovării examenului organizat conform Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1932/2009.

PRI

ANDREI LIVI


OSEVICI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

b                                                                              . t

•i

*

i

p

r

•                                                      *»                    «        .                                                                 i

RAPORT DE SPECIALITATE

la hotărârea privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării a trei posturi de nivel inferior in nivel superior pentru funcționarii publici care au promovat examenele

Articolul 14 alin.(l) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, reglementează modul de promovare al funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare în clasă, prin transformarea postului.

Urmare organizării și promovării examenului de avansare în clasa solicităm transformarea a doua posturi de referent, clasa III, grad profesional superior în posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Cadastru si G.I.S. și a unui post de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Control Documentații Publice, Disciplina în Construcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Titularii posturilor au absolvit studii superioare în domeniul de activitate, iar odată cu transformarea postului se completează Fișa postului cu atribuții de o complexitate sporită care presupun pregătire profesională superioară.

Totodată pentru eficientizarea activității de evidență și gestionare patrimoniu se impune reorganizarea activității astfel:

-transformarea serviciului Dirigenție și Urmărirea Comportării în Timp a Construcțiilor ce funcționează în structură de un post vacant de funcție publică de conducere și 7 posturi de funcție publică de execuție în compartiment cu structură de 7 funcții de execuție și trecerea în subordinea directorului adjunct al Direcției de Gestiune Patrimoniu;

- transformarea compartimentului Evidență și Administrare Fond Locativ, ce funcționează în structură de 9 posturi de funcție publică de execuție în serviciul Evidență și Administrare Fond Locativ care va funcționa în structură de un post de conducere de funcție publică de conducere și 9 posturi de execuție, prin preluarea postului vacant de conducere de sef serviciu Dirigenție și Urmărirea Comportării în Timp a Construcțiilor .

Atașăm copie după raportul final nr. 10589/21.06.2011 al examenelor de promovare în clasă a funcționarilor publici.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție          rotecția Muncii

Ange       a - DanielaDirecția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții, Contracte Director, executiv

A


Simo Albu

ORGAN I G RAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CONSILIUL LOCAL


ANEXA nr. 1 La Hotărârea nr


/2011


VICEPRIMARI/2


PRIMAR


I---1 CABINET PRIMAR/4


ADMINISTRATOR

PUBLIC/1


Funcționari publiciDIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE


DIRECȚIA GENERAU DE DEZVOLTARE URBANA


Director executiv


I ARHITECT SEFr—

I Director I jwecuți^adjjJ


1 13

Personal contractualDemnitari


TOTAL 307  3

CONDUCERE EXECUȚIE


Funcționari publici 261 31 230


5

4

COMPARTIMENT---

VERIFICARE 81 EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

COMPARTIMENT CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII


Personal contractual

43


43
DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Director

executiv
2

VICEPRIMAR

Demnitar

3

VICEPRIMAR

Demnitar

4

SECRETAR

Funcționar public de conducere

S

I

__________

CABINET PRIMAR

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

7

INSPECTOR DE SPECIALTATE

Personal contractual

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

ADMINISTRATOR PUBLIC


S

IA

S

IA

I

5

......... J

s

IA

I

J

J

S                 IA


9 ADMINISTRATOR PUBLIC


Personal contractual


DIRECȚIA MANAGEMENT RNANCIAR-CONTABIL, CONTRACTE

10 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

11 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere

12 CONSILER


Funcționar public de execuție


I superior


13 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


14 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


15 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


16 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


17 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


18 CONSLIER


Funcționar public de execuție


I principalSERVICIUL FINANCIAR


19 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducerePersonal contractual29 CASIER


Personal contractualCOMPARTIMENT CONTABILITATE PROIECTE EUROPENE

30 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


31 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal32 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

33 ARHITECT SEF


Funcționar public de conducereD.GD.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

34 DIR. EXECUTIV ADJ


Funcționar public de conducere

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

35 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere

36 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


37 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


38 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


39 CONSILIER

I____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Funcționar public de execuție


I principal


40 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


41 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


42 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


43 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


44 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


45 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


46 REFERENT DE SPECIALITATE


Funcționar public de execuție


SSD


II superior


47 REFERENT DE SPECIALITATE


Funcționar public de execuție


SSD


II superior


48 REFERENT


Funcționar public de execuție


III superior


COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

49

1_________________________________________________________

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

r

50

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

51

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

'i

s

I

52

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

53

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

1-----------------

54

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

*            —i 1

I superior

55

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

principal

56

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

asistent

57

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

I

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

58

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

I

J

59

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

superior

60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

superior

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

... ... . n

1

62

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

debutant

63

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

debutant

64

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III

superior

—               J

65

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III

superior

I I

SERVICIUL CADASTRU SI GI.S.

66

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

67

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

superior

1

68

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

superior

69

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

principal

1

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

principal

-----J

f !

71

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

72

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

73

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l

asistent

....................1

1

74

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II

superior

75

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III

superior

76

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III

superior

1

i

77

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III

principal

i

1. ]

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

78

I—

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S

I

1

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE

79

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

80

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

81

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

Anexa nr. x *z><

La H.C.L. nr.       / A? - .

STAT DE FUNCȚII


’s.

1 -

t,f

83

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

principal

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

principal

85

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

principal

86

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

principal

87

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

asistent

88

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

89

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

90

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

91

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III

superior

92

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III

superior

93

REFERENT?

Funcționar public de execuție

M

III

asistent

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

94

p

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1

1

1 superior                       |

95

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior                        !

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

96

DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere

S

1

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA

BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

r

97

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

1

98

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

_______ ______ J

99

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

100

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

101

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

102

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

103

1

1____________________________________________________

REFERENT?

Funcționar public de execuție

M

III superior

104

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

105

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

106

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

107

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

108

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

t

I principal

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

111

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

112

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

j

113

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

-------------------------1

1

4

1

114

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT DIRIGENTIE SI URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

116

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior                       I

k

117

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

119

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

120

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

121

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

122

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S

!

I

__________________________1

SERVICIUL DEZVOLTARE ÎNTREȚINERE UNITATI CULTURA INVATAMANT, SANATATE

123

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

1

J 1—1----------------

1

124

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

125

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

126

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

127

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

128

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

129

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

___________________________J

130

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

131

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

132

DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere

S

I

SERVICIUL INVESTIȚII

133

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

134

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

superior

135

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l

superior

136

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

superior

137

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

superior

138

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

superior

COMPARTIMENT AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

142

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

143

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

144

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

145

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

146

I

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III principal

SERVICIUL DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE

147

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

148

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

149

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

150

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

I superior

151

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

152

I

J......

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

153

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

----------------------------------------------------------1

I

I principal

1-------------------------------------------------------

' 154

f

f

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

155

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent                         I

156

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

ș

I asistent

157

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

158

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

159

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

J

III superior

160

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III asistent

161

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III asistent

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

1------------------------------------------------------

| 162

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S

I

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G

163

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

164

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

165

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

166

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

167

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal


140 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S                I principal


141 CONSILIER


Funcționar public de execuție


S                 I asistent                        ■


168

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

COMPARTIMENT MANAGERI DE PROIECT

169

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

170

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

i

171

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE, INVATAMANT, CULTURA, CULTE, MANAGEMENT ASISTENTA MEDICALA

172

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

173

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

174

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

175

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

176

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE


177 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere178 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


179 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


180 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


181 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


182 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


183 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


184 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I asistent


185 REFERENT


Funcționar public de execuție


III superior


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII

186 SEF SERVICIU


Funcționar public de conducere

187 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


188 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


189 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


190 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


191 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


192 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


193 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I principal


Funcționar public de execuție

III superior


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

195 REFERENT


Personal contractual


IA


196

MUNCITOR CALFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

1

197

MUNCITOR CAUFICAT-MECANIC

Personal contractual

1                             ... J

198

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

Personal contractual

I

199

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

200

INGRLUTOR

Personal contractual

-

201

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

202

INGRUITOR

Personal contractual

-

203

ÎNGRIJITOR

Personal contractual

-

204

INGRUITOR

Personal contractual

[ 205 ÎNGRIJITOR                                   Personal contractual

206

INGRUfTOR

Personal contractual

207

INGRUITOR

Personal contractual

-

I

208

INGRUITOR

Personal contractual

-

209

INGRUITOR

Personal contractual

-

.......J

I

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

231

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

232

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

233

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior                       j

234

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

l

I superior

235

AUDrroR

Funcționar public de execuție

s

I superior

236

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

237

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

238

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

239

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE


assssss^^222

SEF SERVICIU

223

CONSILIER

224

CONSILIER

225 CONSILIER


Funcționar public de conducere


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


Funcționar public de execuție


226 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


I superior


I superior


I superiorÎ7T

*i||Funcționar public de execuție

228

i

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

229

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

• - • 1

i t ___________________F

230

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

i

1


240 CONSILIER


Funcționar public de execuție


I superior


COMPARTIMENT(PERT LOCAL RROMI


241 INSPECTOR DE SPECIALITATE


Personal contractualDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

242 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducereSERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA REGLEMENTARE SI MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

243

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

244

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

superior

245

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

I

superior

246

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

principal

247

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

248

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l

asistent

249

I __

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

debutant

250

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

debutant

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

251

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

1

252

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

253

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

Anexa hr. 1 z<-^

La H.C.L. nr.           7       ;

<1254

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

asistent

255

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III

superior

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

256

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

257

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

superior

258

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

superior

________________________J

259

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

superior

r

260

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

principal

J î

261

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

principal

262

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

principal

263

t

!..

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

principal

------------------------------------------------1

264

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

----------------------------------------------------------------1

1

1

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

265

REFERENT

Personal contractual

M

IA

266

ARHIVAR

Personal contractual

M

1

1

267

ARHIVAR

Personal contractual

M

t, i.

....................J

268

ARHIVAR

Personal contractual

M

-

I “

269

CURIER

Personal contractual

-

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

270

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

271

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

superior

272

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

superior

......n

J

273

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

superior

r

i

274

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

superior

275

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

superior

276

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

principal

277

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

principal

278

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

principal

279

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

280

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

281

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I

debutant

282

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

principal

283

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I

asistent

285

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

286

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

287

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

288

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

289

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

290

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

291

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

292

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

293

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

294

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

295

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

1

296

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

297

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

298

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

299

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

300

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

301

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

302

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

303

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

304

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

305

REFERENT?

Funcționar public de execuție

M

III superior

I

306

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

III principal

Funcționar public de execuție

M

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7


Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul

1-2 Promovare în clasa - din referent III, superior (1) în consilier I asistent (3) Serviciul Cadastru si G.I.S.;

3 Promovare în în clasa - din referent de specialitate II, superior (1) în consilier I asistent (3) compartiment Control Documentații Tehnice, Disciplina în construcții

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 10.06.2011

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției

dosarelor

Motivul respingerii dosarului4

1.

TOMA CATITA

ADMIS

2.

BURLOIU CRISTIAN

ADMIS

3.

CONSTANTIN MARIUS

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 14.06.2011

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. TOMA CATITA

94.33p

ADMIS

2. BURLOIU CRISTIAN

95.33p

ADMIS

3. CONSTANTIN MARIUS

93.00p

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa; denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".


AS»

• ••• •


284 dir. executiv adj.


Funcționar public de conducere


'7

4

Informații privind interviul

f

r

I

J

•s

' 1

t

+ "

s

/

V b

S

Data și ora desfășurării interviului: 14.06.2011

^ni  r" ***

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. TOMACATITA

96.00p

ADMIS

2. BURLOIU CRISTIAN

88.67p

ADMIS

3. CONSTANTIN MARIUS

87.33p

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Funcția publică :

1-2 Promovare în clasa - din referent III, superior (1) în consilier I asistent (3) Serviciul Cadastru si G.I.S.;

3 Promovare în în clasa - din referent de specialitate II, superior (1) în consilier I asistent (3) compartiment Control Documentații Tehnice, Disciplina în construcții

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

1. TOMACATITA

190.33p

ADMIS

2. BURLOIU CRISTIAN

184.00p

ADMIS

3. CONSTANTIN MARIUS

180.33p

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

1. MUNTEANU SIMONA ELENA

2. CHIROIU DANIELA OCTAVIA

3. PATRASCU COCA ELENA

Secretarul comisiei: ANGELESCU ANA - DANIELA

C ' /

Semnătură:           

_

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

ANEXA nr.3 la H.C.L.nr. 22 T 7

Direcția de Gestiune Patrimoniu funcționează cu o structură de 5 posturi de funcție publică de conducere și 39 posturi de funcție publică de execuție și cuprinde :

Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte cu un post de funcție publică de conducere și 14 posturi de funcție publică de execuție;

Compartimentul Autorizații si Programe de Funcționare cu 2 posturi de funcție publică de execuție.

Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat cu un post de funcție publică de conducere și 7 posturi de funcție publică de execuție ;

Serviciul Evidență și Administrare Fond Locativ cu 9 posturi de funcție publică de execuție.

Compartimentul Dirigentie si Urmărirea Comportării in Timp a Construcțiilor

Serviciul Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat, Serviciul Evidență și Administrare Fond Locativ și Compartimentul Dirigentie si Urmărirea Comportării in Timp a Construcțiilor sunt conduse și coordonate de un director executiv adjunct.

Atribuțiile Direcției de Gestiune Patrimoniu sunt:

 • 1. Asigura evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al municipiului Ploiești, conform legislației in vigoare;

 • 2. Asigura evidenta bunurilor transmise in administrarea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local sau a altor entitati si intocmeste documentația necesara atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

 • 3. Răspunde de pastrarea si conservarea documentelor referitoare la patrimoniul municipiului;

 • 4. Asigura actualizarea, conform intrărilor si ieșirilor din patrimoniu, a evidentelor deținute si intocmeste documentația necesara in acest sens;

 • 5.  Furnizează informații privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice si juridice;

 • 6. Asigura întocmirea documentației pentru schimburi de bunuri (terenuri, construcții);

 • 7.  Asigura valorificarea bunurilor apartinand patrimoniului municipiului Ploiești aflat in administrarea Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • 8.  Pregătește documentația si organizează licitații publice pentru vanzarea unor spatii cu alta destinație decât aceea de locuința;

 • 9. Pregătește documentația pentru vanzarea prin negociere directa a unor spatii cu alta destinație decât aceea de locuința si a terenului aferent acestora potrivit legislației in vigoare;

r

 • 10. întocmește situația spatiilor de locuit libere si a solicitărilor de extinderi de spatii cu /

destinația de locuința in vederea soluționării;                                              ,x,z

 • 11. întocmește contractele de inchiriere pentru imobilele cu destinația de locuință si terenurile aferente;

 • 12. întocmește liste cu imobile propuse pentru casare si expertizare ;

 • 13. Organizează, coordonează si conduce analiza si indrumarea activitatii privind aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003;

 • 14. Organizează, coordonează si conduce analiza si indrumarea activitatii privind aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004 privind drepturile revoluționarilor, in ceea ce privește atribuirea de imobile;

 • 15. Organizează, coordonează si conduce analiza si indrumarea activitatii privind aplicarea prevederilor Legii nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosința unităților de cult;

 • 16. Propune primarului promovarea, recompensarea sau sancționarea personalului din subordine (promovarea în grade, trepte profesionale, premii în cursul anului, la sfârșit de an, calificative etc.) în condițiile legii.

 • 17. Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale direcției sau ale instituțiilor de subordonare locală, în vederea promovării lor în Consiliul Local.

 • 18. Asigura indeplinirea activitatilor specifice domeniilor dirigentiei de șantier si urmăririi comportării in timp a construcțiilor

 • 19. Desfasoara orice alte activitati necesare pentru buna gestionare a imobilelor din patrimoniul municipiului Ploiești

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

Serviciul Evidență și Administrare Fond Locativ funcționează cu o structura de un post de funcție publică de conducere și 9 posturi de funcție publică de execuție .

Atribuțiile Serviciului Evidență și Administrare Fond Locativ sunt:

1. Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiești sau prin Dispoziții ale Primarului privind evidenta, valorificarea si buna administrare a fondului imobiliar aflat in gestiunea serviciului;

2.


3.


ipiului Ploiești

r.;           ți M

- r.                      ; i i * ? 1 j S <

s                                                                                                                                                                                                                                                                              r l r*.'f                      ‘ ' - - ' < r • /

*                     «                                                                                                                  i\ VJ. .                ■              (       ! j f

urmărește contractele de închiriere pentru spatii cu destinațiile llbbtiititii


4.


Tine evidenta tuturor imobilelor si terenurilor proprietatea privata a muipc inchiriate persoanelor fizice;                                                   ij

întocmește si terenuri, precum si modificările acestora ;

Ia masuri privind ocuparea in condițiile legii a spatiilor cu destinația de locuință cu celelalte servicii ale instituției cu atribuții in acest sens.
 • 5. Ia masuri in cazurile de ocupare abuziva a spatiilor cu destinația de locuința;

 • 6.  Ia masuri privind acționarea in instanța de judecata a debitorilor la chirie, a celor care ocupa abuziv locuințele municipiului Ploiești, sau a celor care nu respecta clauzele contractuale si întocmește documentația ce va sta la baza acționarii in instanța de judecata a acestora;

 • 7. Arhivează documentele pe care le are in evidenta;

 • 8.  întocmește referate si informări, realizează deplasări in teren in vederea rezolvării cererilor petentilor. Răspunde acestora in sensul soluționărilor propuse si aprobate si acorda publicului audiente conform programului instituției;

 • 9.  întocmește anual necesarul de lucrări de reparații si stabilește ordinea urgentelor, in colaborare cu celelalte servicii de specialitate;

 • 10. întocmește lista cu imobilele propuse pentru casare si furnizează datele necesare intocmirii documentației pentru demolare;

 • 11. Ia masuri pentru conservarea spatiilor devenite libere ;

 • 12. Tine evidenta ieșirilor din patrimoniu prin contracte de vanzare cumpărare, retrocedări, sentințe judecătorești etc.;

 • 13. Asigura predarea spatiilor inchiriate si a inventarului aferent;

 • 14. Asigura punerea in aplicare a sentințelor judecătorești privind evacuările din spatiile de locuit;

 • 15. Introduce in baza de date contractele de închiriere, urmărește debitele la chirii conform legislației in vigoare si efectuează calculul manual al chiriei(acolo unde este cazul) pentru terenuri-curti, locuințe, terenuri-garaje, terenuri pe care se desfasoara activitati comerciale, terenuri-virane, garaje potrivit legilor in vigoare;

 • 16. Reglează in baza de date chiriile prin note informative si referate;

 • 17. Eliberează avize de plata privind achitarea chiriei si facturile fiscale pentru contractele purtătoare de TVA;

 • 18. Participa la inventarierea anuala a imobilelor si terenurilor din gestiunea proprie ;

 • 19. Răspunde de pastrarea si conservarea dosarelor cu documentațiile tehnice (cârti tehnice) si cu datele privind situația juridica a imobilelor din gestiunea proprie;

 • 20. Răspunde de veridicitatea si corectitudinea datelor din evidente si a lucrărilor întocmite ;

 • 21. Are obligația de a cunoaște in permanenta legislația la zi si modul de aplicare al acesteia ;

 • 22. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, in conformitate cu dispozițiile legale, pentru neindeplinirea sarcinilor ce-i revin.

 • 23. întocmește procesele verbale de punere in posesie in baza dispozițiilor emise conform Legii nr. 10/2001 sau a sentințelor judecătorești si protocoalele de predare preluare in baza documentelor prezentate de către petenti,

 • 24. Asigura primirea cererilor si verificarea dosarele depuse de tinerii sub 35 de ani in vederea inchirierii de locuințe construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe in baza Legii nr. 152/1998; asigura calculul punctajului conform criteriilor aprobate si întocmirea listei de priorități; întocmește raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea de Consiliul Local a listei de prioritari;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

Compartimentul Dirigenție și Urmărirea Comportării în timp a Construcțiilor funcționează cu o structură de 7 posturi de funcție publică de execuție.

Atribuțiile Compartimentului Dirigenție și Urmărirea Comportării în timp a Construcțiilor sunt:

INVESTIȚII / REPARAȚII CURENTE (lucrări care necesita autorizație de construire )

 • - Verifica existenta autorizației de construire si daca aceasta respecta prevederile legii 50 / 1991 si legii 453 / 2001 ;

 • - Verifica daca proiectul tehnic este corespunzător autorizației de construire si avizelor aferente ;

 • - Studiază proiectul, detaliile de execuție, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevăzute in proiect pentru realizarea lucrărilor contractate ;

 • - Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate precum si corelarea acestora ;

 • - Verifica daca proiectele sunt avizate in conformitate cu prevederile legale de către verificatori de proiecte, atestati MLPTL pentru cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 legea calitatii in construcții;

 • - Verifica proiectul din punct de vedere al existentei fazelor determinante si a programului de control al proiectantului;

 • - Trimite către Inspectoratul de Stat in Construcții actele necesare in vederea demarării acțiunii de control a Inspectoratului de Stat in Construcții la lucrările contractate ;

 • - Preda constructorului, pe baza de proces verbal, amplasamentul construcției, liber de orice sarcina, precum si bornele de reper. Predarea - preluara amplasamentului se va face si in prezenta proiectantului, si a reprezentanților furnizorilor de utilitati;

 • - Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea si materializarea principalelor borne de referința a lucrărilor de construcții ce urmeaza a se executa ;

 • - Preda executantului lucrărilor de construcții terenul destinat organizării de șantier;

 • - Urmărește realizarea construcției in conformitate cu contractul, proiectul tehnic, detaliile de execuție, caietul de sarcini si cu reglementările tehnice in vigoare ;

 • - Verifica respectarea tehnologiei de execuție pentru asigurarea calitatii prevăzute in documentația tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

 • - Interzice utilizarea de lucratori neautorizati, acolo unde reglementările tehnice au prevederi in acest sens;

 • - Efectuează verificările prevăzute in normele tehnice si semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor făcute ;

 • - Participa la recepția calitativa a lucrărilor pe categorii de lucrări si semnează procesele verbale de recepție calitativa impreuna cu constructorul;

 • - Patricipa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse;

 • - Are grija ca la fazele determinante, constructorul sa convoace reprezentantul Inspectoratului Teritorial in Construcții;

 • - Verifica respectarea legislației cu privire la materialele utilizate ( incheie procese verbale de recepție calitativa pentru materialele puse in opera, verifica existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor, existenta certificatelor de calitate ale materialelor, a declarațiilor de conformitate a materialelor, si a rapoartelor de conformitate privind materialele, precum si corespondenta acestora cu prevederile din proiect, contracte, certificate de calitate);

 • - Interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare, sau care nu au certificate de calitate sau agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fara declarație de conformitate a calitatii;

 • - Interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic ;

 • - Urmărește executarea lucrărilor pe toata durata lor, aprobând plata numai pentru lucrările corespunzătoare calitativ ;

 • - Solicita sistarea execuției, demolarea lucrărilor necorespunzatoare si refacerea lor numai in baza soluțiilor elaborate de proiectant;

 • - Transmite proiectantului pentru soluționare sesizările proprii sau ale organelor abilitate si ale altor participanti la realizarea construcției privind neconformitatile si neconcordantele aparute in execuție;

 • - Verifica respectarea cerințelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții in cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimba condițiile tehnice inițiale ;

 • - Asigura corespondenta pe parcursul execuției lucrărilor in vederea rezolvării problemelor aparute pentru intocmirea notelor de constatare si a dispozițiilor de șantier necesare lucrărilor suplimentare ;

 • - Semnează dispozițiile de șantier pentru lucrări suplimentare emise si semnate de proiectant;

 • - Colaborează cu deținătorii de rețele (gaze, termoficare,telefonie,apa, canal, electrice) astfel incat sa nu apara probleme pe parcursul lucrării;

 • - Urmărește ca executantul sa respecte masurile dispuse de proiectant sau de alte persoane abilitate;

 • - Asigura implemantarea de către constructor a unui sistem propriu de asigurare a calitatii;

 • - Verifica respectarea sistemului propriu de asigurare a calitatii implementat de către executant in activitatile necesare realizării construcției pentru care a fost angajat;

 • - Participa conform programului de control dat de Inspectoratul de Stat in Construcții la fazele determinante pe parcursul lucrărilor ;

 • - Semnează situații de plata, atasamente numai după ce acestea au fost verificate pe teren ;

 • - Preia documentele de la executant si proiectant si intocmeste cartea tehnica a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale ;

 • - Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier si participa la predarea terenului pe care au fost amplasate acestea, proprietarului terenului;

 • - Participa la recepția la terminarea lucrărilor;

 • - Pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție: documentațiile tehnice elaborate de proiectând ( puse la dispoziția constructorilor ), documentele doveditoare pentru activitatea de urmărire si asigurare a calitatii derulata pe durata execuției lucrărilor, precum si alte documente si documentații elaborate in conformitate cu legislația in vigoare ;

s.


.Z

p

//


>

z /

I :'l

 • - Urmărește rezolvarea remedierilor ( in cel mult 90 zile ) prevăzute in anexa; procesului verbal; v de recepție la terminarea lucrărilor constatate sau recomandate de corțiisia de recepție^» -j

 • - Urmărește intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor cențte de comisia d#^

recepție;                                                             V.p

 • - Preda investitorului actele de recepție, documentația tehnica si economica, si cărtca tchnica a construcției;

 • - Notifica executantul cu privire la deficientele aparute in perioada de garanție, deficiente pe care constructorul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de către executant;

 • - Verifica existenta tuturor documentelor cârtii tehnice, inclusiv a instrucțiunilor / proiectului privind urmărirea comportării in exploatare (in timp) a construcției si a jurnalului evenimentelor;

 • - Participa la recepția finala a lucrărilor ;

 • - Pune la dispoziția membrilor comisiei de recepție cartea tehnica a lucrării ce se recepționează ;

 • - respecta reglementările tehnice in vigoare privind urmărirea comportării in exploatare (in timp) a construcției ( Legea nr.10/1997 legea privind calitatea in construcții ; Hotararea de Guvern nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții; Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor ; Regulamentul privind urmărirea comportării in exploatare, intervențiile in timp si postutilizarea construcțiilor ; Normativul P 130/1999 privind comportarea in timp a construcțiilor);

 • - Colaborează cu Direcția Tehnic - Investiții si Direcția Administrație Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte in ceea ce privește activitatea de urmărire in timp a construcțiilor (pentru stabilirea construcțiilor ce urmeaza a fi supuse urmăririi in timp a construcțiilor, pentru menționarea in Nota de Comanda de Proiectare a proiectelor de urmărire speciala in timp a construcțiilor, pentru asigurarea fondurilor privind urmărirea in timp a construcțiilor - elaborare proiecte de urmărire speciala in timp a construcțiilor, instrucțiuni de urmărire curenta in timp a construcțiilor, procurare si montare aparate de măsură si control privind urmărirea speciala a construcțiilor);

 • - Verifica existenta inventarului clădirilor existente (vechi) care necesita urmărirea in timp a construcțiilor;

 • - Urmărește si verifica indeplinirea obligațiilor utilizatorilor / administratorilor privind activitatea de urmărire in timp a construcțiilor ;

 • - Asigura completarea jurnalului evenimentelor ;

 • - Verifica daca s-a asigurat intretinerea / reparațiile curente construcțiilor ;

 • - Asigura in cazul evenimentelor deosebite ( cutremure, inundații, alunecări de teren, ploi torențiale, căderi masive de zapada, supraincarcari cu materiale, incendii, explozii, etc ) menționarea acestora in jurnalul evenimentelor ;

 • - Controlează respectarea condițiilor cuprinse in instrucțiunile / proiectele de urmărire in timp a construcțiilor;

 • - întocmește notele de constatare cu privire la urmărirea curenta in timp a construcțiilor

B. REPARAȚII CURENTE (lucrări fara autorizație de construire )

 • - Preda constructorului, pe baza de proces verbal, amplasamentul construcției, liber de orice sarcina, precum si bornele de reper ;

 • - Urmărește pe teren executarea lucrărilor de reparații curente ;

 • - Semnează situațiile de lucrări aferente reparațiilor curente ;

 • - Participa la recepția la terminarea lucrărilor de reparații curente ;

- Participa la recepția finala a lucrărilor de reparații curente ;

C. ALTE ATRIBUȚII

 • - Asigură respectarea disciplinei în construcții conform competențelor stabilite de reglementările in vigoare;

t"

 • - Asigură și răspunde de respectarea legislației în vigoare pentru domeniul sau de activitate ;   -

 • - Pregătește si transmite situații, rapoarte, referate cerute de diverse compartimente, servicii, direcții sau de șefii ierarhici privind stadiul fizic al investițiilor si reparațiilor curente, in termenul si in forma solicitata ;

 • - Prezintă, la cererea autoritarilor publice locale si centrale, situații, rapoarte, informări ;

 • - Raportează situația din teren șefilor ierarhici;

 • - Isi insuseste si respecta normele, reglementările, instrucțiunile referitoare la protecția si securitatea muncii;

 • - Participa la instructajele de protecție si securitate in munca ;

 • - Isi desfasoara activitatea astfel incat sa nu se expună la accidente, îmbolnăviri profesionale ;

 • - Respecta standardele din domeniul calitatii;

 • - Respecta cerințele si procedurile sistemului de management implementat de societate in domeniul calitatii;

 • - îndeplinește si alte atribuții cerute de șefii ierarhici;

 • - Colaborează cu celelalte direcții, servicii, compartimente in vederea asigurării fluxului normal al documentelor;

 • - Urmărește rezolvarea corespondenței in conformitate cu legislația in vigoare ;

 • - Asigură arhivarea documentelor compartimentului, conform reglementarilor în vigoare;

Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziții ale primarului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^^ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării a trei posturi de nivel inferior in nivel superior pentru funcționarii publici care au promovat examenele .

și a emis:PREȘEDINTE, Radu Mateescu \jData:   2-C?, 0^"< /M