Hotărârea nr. 227/2011

Hotãrârea nr. 227 privind aprobarea cotei de cheltuieli indirecte si a cotei de profit practicate de SC Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 227 privind aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și a cotei de profit practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și a cotei de profit practicate de către această societate comercială;               în vederea respectării prevederilor

Ordinului nr. 616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Ploiești nr. 306/2010, prin care s-a înființat S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Ploiești;

în baza Actului Constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

în temeiul art.36 alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă cota de cheltuieli indirecte a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în cuantum de 10,02 % din cheltuielile totale ale societății.

Art. 2 - Aprobă ca S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. să practice o cotă de profit de 5 %.

Art. 3 - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi 27 iulie 2011.


ONTRASEMNEAZA SECRETAR,

Oana Cristina IacobJUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și a cotei de profit practicate de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

Prin hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 306/30.08.2010 s-a aprobat schimbarea formei juridice a S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.A. din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.

A

In vederea punerii în aplicare a prevederilor hotărârii Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010, modificată prin hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 306/30.08.2010, se impune aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și de profit practicate de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L..

Având în vedere impactul pe care serviciile oferite de municipalitate creează sau nu un grad de satisfacție a cerințelor cetățenilor, autoritățile administrației publice locale trebuie să fie interesate să stabilească în mod cât mai realist și eficient acțiunile, obiectivele și serviciile ce pot fi finanțate într-un an bugetar.

A

In acest sens, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și de profit practicate de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni , nr. 32


'l


Andrei LTFvn


RAPORT DE SPECIALITATE

/

e

  • *

• •


A^


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și a coteiȚte profit practicate de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010 s-a

- -                    • ♦                                                - - - -


aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca acționar unic Municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 306/30.08.2010 s-a aprobat schimbarea formei juridice a S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.A. din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.

Esențială pentru piața unei entități economice este planificarea, previzionarea necesarului de finanțare și sursele de capital posibile de mobilizat - adică întocmirea unui buget propriu de venituri și cheltuieli, având rolul de a orienta activitatea tuturor compartimentelor spre aceleași obiective: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor.

Bugetul este nu numai un document financiar, ci reprezintă un important instrument managerial, care. în expresie financiară, asigură dimensionarea obiectivelor, cheltuielilor, acțiunilor ce pot fi finanțate din veniturile preconizate a se realiza, dar și evaluarea rezultatelor și eficienței economice a acestora, relațiile cu agenții economici, cu salariații, vărsăminte la buget, etc.

Ordinul numărul 616/2000 de aprobare a Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici stabilește structura bugetului de venituri și cheltuieli astfel încât acesta să reflecte modul de formare, administrare și utilizare a mijloacelor financiare și să furnizeze informațiile necesare privind gestiunea unității patrimoniale.

Asigurarea echilibrului financiar al societății presupune dimensionarea veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor financiare pentru activitatea de exploatare, cu defalcare pe servicii , resursele și cheltuielile pentru investiții, resursele și cheltuielile pentru mijloace circulante, alte resurse si cheltuieli (vărsăminte la bugetul de stat și bugetele fondurilor speciale), etc .

A

In vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 306/30.08.2010, se impune stabilirea cotei de cheltuieli indirecte și a cotei de profit practicate de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. către municipalitate, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, precum și a Contractului de delegare a gestiunii.

La fundamentarea acestei modalități de stabilire s-a avut în vedere că noul statut juridic al unității, respectiv societate comercială, va conduce la pierderea unor facilități avute ca instituție pubiică și anume impozite și taxe locale (taxa pe mijloacele de transport, impozit pe clădiri și teren).

In vederea creșterii rentabilității și a productivității, societatea va avea în vedere dotarea cu mijloace tehnice pentru efectuarea tuturor lucrărilor specifice în condiții de

M,

sl *

t.

rapiditate și eficiență. Se va avea în vedere permanent crearea surselor de dezvoltare și ’ modernizare a sistemelor de utilități publice.

Fondul de dezvoltare de 5 % va fi constituit odată cu repartizarea profitului, la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Finanțarea pe care o propunem urmărește asigurarea unui echilibrufinanciar, având la bază tarifarea în baza situațiilor de lucrări întocmite de serviciile de specialitate, fundamentate și întocmite cu respectarea prescripțiilor tehnice în vigoare, centralizate și transmise Primăriei Municipiului Ploiești. Acestea constituie baza facturii lunare prin care se decontează serviciile prestate către municipalitate de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.20IO.

Având în vedere impactul pe care serviciile oferite de municipalitate creează sau nu un grad de satisfacție a cerințelor cetățenilor, autoritățile administrației publice locale trebuie să fie interesate să stabilească în mod cât mai realist, obiectiv și eficient acțiunile, obiectivele și serviciile ce pot fi finanțate într-un exercițiu financiar.

Astfel, pentru realizarea în continuare a investițiilor la nivelul celor propuse în anul 2010, pentru acoperirea cheltuielilor cu munca vie și a celor materiale, mai ales că prețurile utilităților și a carburanților au evoluat în ultima perioadă, propunem spre aprobare o cotă de cheltuieli indirecte și de profit.

La momentul de față, cheltuielile indirecte reprezintă cam 10 % din totalul cheltuielilor. Astfel costurile indirecte vor reprezenta o zecime din costul de producție sau tariful pe lucrări executate.

Cheltuielile indirecte nu se includ direct în costul obiectului calculatiei. ci vor fi alocate corespunzător asupra purtătorilor de costuri, într-o cotă procentuală, calculată ca pondere a acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor, acestea rezultând din rezultatele exercitiilor financiare anterioare.

Cheltuielile indirecte reprezintă o pondere de IO % din cheltuielile totale. Aceasta va fi cuprinsă în situațiile de lucrări ce vor constitui baza finanțării S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Având în vedere faptul că marea majoritate a serviciilor prestate se face manual, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a acestora propunem o cotă de profit de 5 % care este în conformitate și cu prevederile Legii nr. 5I/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, precum și a Contractului de delegare a gestiunii.

Această modalitate de tarifare ar permite menținerea succesiunii obiectivelor pe termen lung și a celor imediate.

Cheltuielile indirecte și cele de administrație, în sumă lunară de 173.143 lei, reprezintă o pondere de 10,02 % din cheltuielile totale ale unității, iar structura acestora se prezintă astfel :

CHELTUIELI DE ADMINISTRAȚIE :

Salarii + contribuții personal administrație

55.297

Amortizare mijloace fixe

5.490

Utilităti

68.080

Telefonie

2.240

Uzura obiectelor de inventar, echipament

2.800

Impozite clădiri, taxe teren, taxe reclamă + afișaj

19.860

Asigurări

840

Medicină + protecția muncii

1.600

Service servere, copiatoare, case de marcat

2.000

Acces SEAP

480

I.T.P., service auto, vulcanizări, RCA, revizii post garanție

4.800

Rovignete__________

Abonament internet

Avize + autorizații

_____________1

Cheltuieli poștale

Cheltuieli de judecată Cărți, publicații, pregi’ofesională

Managementul calității

2.000

Analize sol

240

Total cheltuieli indirecte

173.143

Total pondere cheltuieli indirecte în total cheltuieli

10,02 %


In această situație valoarea lunară a cheltuielilor indirecte este de 173.143 lei, ceea ce într-un an financiar reprezintă în sumă absolută 2.077.716 lei. Aceasta se raportază la cheltuielile totale din balanța contabilă, respectiv 20.735.704 lei. Rezultă astfel o pondere a cheltuielilor indirecte în total cheltuieli de 10,02 %.

Pentru o definire cât mai exactă a costurilor de producție am colectat informații cât mai relevante asupra consumului de resurse și activități în procesul de realizare a veniturilor.

A

In concluzie, considerăm că aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și a celei de profit practicate de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. este singura modalitate practică de susținere financiară a activității societății .

Facem precizarea că fundamentarea cotei de cheltuieli indirecte (10,02% ) și a celei de profit ( 5 % ) au fost aprobate de Consiliul de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin Decizia numărul 7 /01.07.2011.

^\s.c Servicii de

Gospodărire Urbana Ploiești u i

v>*

Ploiești, Str. Văleni nr 32, tel :0244-54421 2 , 525252, fax:0 244-510 353


C.U.I. 274499(3

J29/1 21 2/01 1 (

RO2744996 7 l

cod posta) 1


Nr. 36/01.07.201 1


*■

d


(■<

£0(10\J\<

*1 1

* k

>«   9

ooik \ rV'x

&


s,


d*


>.


X.


4

p

P

p


ll

k


DECIZIE NR. 7 a Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Consiliul de administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.. numit prin H.C.L. nr. 219/28.07.2010, modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.20 IO, vazand :

  • - Procesul-verbal nr. 7 al Consiliului de Administrație al S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. încheiat in data de 01.07.2011 (inregistrat sub nr. 35/01.07.201 I),

H.C.L. nr. 2 i 9/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificata prin H.C.L. nr. 306/30.08.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2I9/2010,

  • - H.C.L. nr. 256/2010 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal si a statului de funcții ale S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.A. ca urmare a reorganizării activitatii instituției,

  • - Dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare,

  • - Statutul S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA

PLOIEȘTI S.R.L.

DECIDE:

Art.l. Aprobarea modificării organigramei si statului de funcții S.C. Servicii de

Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. pe criterii de eficienta si reorganizarea societății, astfel:

• datorita modificărilor in activitatea curenta ca urmare a transformării in societate comerciala si necesitatea eficientizarii activitatii au fost decise o

serie de delegări ale salariatilor de la compartiment. Prin prezenta propunem

un compartiment la alt încadrarea salariatilor la


* *-

b

4

4                                                          *

I

b 1 la compartimentele unde au fost delegați, astfel incat statul de funcții sa reflecte situația reala a structurării personalului;

infiintarea in


cadru


Serviciului Administrare Cimitire a Formației Pompe Funebre si Construcții Funerare (1+5) un sef de formație, un casier, doi muncitori calificați si doi muncitori necalificati. aceasta activitate fiind una aducătoare de venituri;

suplimentarea personalului Formației Asfaltări si Formației Producție Pavele; înființarea Serviciului Marketing, Aprovizionare, Achiziții prin unirea Serviciului Aprovizionare - Desfacere si a Biroului Achiziții Publice. Postul de sef Serviciu Aprovizionare - Desfacere se desființează si se transforma in post de execuție - studii superioare;

înființarea Biroul Urmărire Contracte si Centre de Gestiune in subordinea Serviciului Marketing, Aprovizionare, Achiziții si desființarea Biroului Preturi, Tarife si Analiza economica a centrelor de gestiune;

redimensionarea Serviciului Administrare Parcari si Domeniul Public prin desființarea posturilor vacantate din cadrul acestui compartiment si a unui post de studii superioare al cărui titular va fi trecut pe post Formația Pompe Funebre si Construcții Funerare;

desființarea Serviciului Transporturi, personalul fiind Compartimentului Coloana Auto, cu excepția postului de desființează:

de sef formație la


trecut in cadrul sef serviciu care se


transforma in post de execuție


Formația Administrativ isi va desfasura activitatea in cadrul Serviciului Resurse Umane, Protecția Muncii si 1SU;

desființarea Biroul Mentenata Spatii Publice, personalul fiind trecut in cadrul Serviciului Tehnic, iar postul de sef birou se studii superioare;

fiind inclus in cadru) Biroului Devize; postul de scf birou se


desființarea Biroul Informatica, personalul Autorizații, Terenuri Agricole, informatica, transforma in post de execuție - studii superioare;

transformarea Biroului Autorizații, Proiecția Mediului, IT in Biroul Autorizații, Terenuri Agricole. Informatica. Devize, personalul fiind suplimentat cu un post de execuție studii superioare devizist.

In urma modificării organigramei si stalului de funcții numericul de personal aprobat ramane nemodificat 706, insa se reduce numărul de posturi de conducere de la 37 la 35.

Organigrama si statul de funcții va intra in vigoare incepand cu dala de 01.08.201 L

Aprobarea unui număr de 30 de zilieri platiti cu 20 lei brut/zi, conform Legii nr. 52/2001 pentru activitati cu caracter ocazional de întreținere si curățenie.

Art.2. Aprobarea fundamentării cotei de cheltuieli indirecte (10.02 %) si a celei de profit (5 %) ce vor ti practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., avand in vedere ca fundamentarea aprobata prin Decizia nr. 1/31.01.2011 a Consiliului de Administrație nu a fost aprobata de Consiliul Local al Mun. Ploiești.Art.3. Aprobarea de către Consiliul de Administrație a fundamentării privitoare

*                                   % "

la modificarea tarifelor si preturilor ce vor fi practicate de S.C. S.G.U.P. S.R.L.,


costurilor de funcționare


Directorului General -al

evidenta contabila, ca urmare a casarii.


Art.4. Aprobarea întrunirii Consiliului de Administrației împreuna cu comisia de cenzori ai societății, la o dala ce va li stabilita ulterior, pentru discutarea scoaterii din funcțiune si din evidenta contabila, ca urmare a casarii, a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar avand un grad avansat de uzura fizica si morala .

4

Art.5. Aprobarea participării alaiuri de Primăria Municipiului Ploiești A.S.S.C. la acțiunea pentru combaterea caniculei in municipiul Ploiești cu corturi si 10 dozatoare de apa .

Secretarul de ședința al Consiliului de Administrație al S.C. Servicii

de


Gospodărire Urbana Ploiești S.K.I... va difuza prezenta decizie celor interesați.


01.07.201 1CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREÂDQ^^JJLUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea cotei de cheltuieli indirecte și a cotei de profit practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.
PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR, Gheorghe Sîrbj e


Data:      < 0      O /f