Hotărârea nr. 226/2011

Hotãrârea nr. 226 privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti SRL

ROMÂNIA                             LI

JUDEȚUL PRAHOVA                   « S

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 226 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea tarifelor și prețurilor ce urmează a fi practicate de către această societate comercială;

în temeiul art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ;

ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în temeiul art.36 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă tarifele și prețurile ce urmează a fi practicate de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexelor 1 - 9 la prezenta.

Art.2 - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi 27 iulie 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, T eodorescu IiCONTRASEMNEASECRETAR, O ana Crisifina Iacob
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practici Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin Hotărârile Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010 și numărul 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

A

In relația cu autoritățile administrației publice locale această societate este operator al serviciilor de utilitate publică care asigură desfășurarea unei game diverse de activități.

Aceste servicii trebuie să fie asigurate în sistem de continuitate la un nivel calitativ înalt care să satisfacă cerințele cetățenilor Municipiului Ploiești.

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești a avut aprobate, prin diverse hotărâri ale Consiliului Local Ploiești, prețuri și tarife pentru produsele desfăcute, lucrările efectuate și serviciile prestate către terți. Acestea au fost ultima dată modificate și centralizate prin Hotărârea Consiliului Local numărul 195/01.07.2010, apărută ca urmare a majorării cotei de T.V.A. de la 19 % la 24 %.

Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va presta în continuare aceste servicii, atât către municipalitate cât și către terți. La acestea se vor adăuga alte lucrări specifice care sunt efectuate și este necesar să fie cuantificate în tarife aprobate.

De la înființarea societății Consiliul de Administrație a aprobat tarifele uzuale ce se propun a fi folosite, precum și o serie de tarife noi pentru diverse activități desfășurate.

A

In acest sens, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.


Str. Văleni , nr. 32

Andrei Liv


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Prin Hotărârile Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010 și numărul 306/30.08.2010 s-a aprobat înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțială a Oficiului Public Proiect, având ca asociat unic Municipiul Ploiești.

A

In relația cu autoritățile administrației publice locale această societate este operator al serviciilor de utilitate publică care asigură desfășurarea unei game diverse de activități, cum ar fi :

»   7

-amenajarea și mentenanța parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor și a zonelor verzi din Municipiul Ploiești ;

-administrarea cimitirelor Municipiului Ploiești ;

-administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public al Municipiul Ploiești ;

-activitatea de ridicare, blocare, transport depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, precum și a vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești ; -alte activități specifice.

Aceste servicii trebuie să fie asigurate în sistem de continuitate la un nivel calitativ înalt care să satisfacă cerințele cetățenilor Municipiului Ploiești.

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești a avut aprobate, prin diverse hotărâri ale Consiliului Local Ploiești, prețuri și tarife pentru produsele vândute, lucrările efectuate și serviciile prestate către terți. Acestea au fost ultima dată modificate și centralizate prin Hotărârea Consiliului Local numărul 195/01.07.2010, apărută ca urmare a majorării cotei de T.V.A. de la 19 % la 24 %.

Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va presta în continuare aceste servicii, atât către municipalitate cât și către terți. La acestea se vor adăuga alte lucrări specifice care sunt efectuate și este necesar să fie cuantificate în tarife aprobate.

Ai

In conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune încheiat în baza Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, “ prețurile și tarifele pentru plata serviciilor prestate/furnizate, precum și pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice se propun de concesionar și se stabilesc, se ajustează și se modifică prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești.”

Prețurile și tarifele propuse pornesc de la cele aprobate pentru Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești și preluate de S. C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești numărul 219/28.07.2010 și vor fi supuse aprobării, în sensul actualizării acestora în vederea acoperirii cheltuielilor

.' < ' ■

/• / * ocazionate de desfășurarea activității societății. Detalierea acestora este prevăzută în anexe.                                                                                     / ”"■■

In afara prețurilor și tarifelor aprobate, propunem unele noi ca urmâre’    p

-                             ț         '         ”  1                   k      "

diversificării activității. Acestea sunt : cele pentru executarea activității de deszăpezire,'' cele efectuate de fostul Oficiu Public Proiect, tarife pentru utilajele din dotarea societății precum și diverse alte lucrări efectuate pe domeniul public.

Facem precizarea că aceste tarife și prețuri au fost aprobate de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. numărul 7/01.07.2011.


%

;-r

Consiliul de -' prin Decizia


<1

/ >

f


•i

-

s :

___


1

k .4


Director General Dan lonit
t           - l *' I f'

V

SERVICE DE ARIRt ,           PLOIEȘTI

XX

Vv - 'Economic,


TARIFE care nu includ TVADIRECTOR ECNr. crt.

Denumire tarif

UM

Tarif A.D.P.P. tara T.V.A.

Coeficient de majorare cu inflația

Propunere tarif S.G.U.

fără TVA

1

tarif depunere pământ excedentar

lei/to

16.94

1.3196

22.58

2

tarif parcare

lei/oră

1.61

0.0000

1.61

2.1

tarif parcare

lei/1/2 oră

0.81

0.0000

0.81

tarif folosință teren agricol

lei/mp/an

0.04

1.3941

0.06

4

tarif acces animale companie

lei/zi/cap

0.16

1.2712

0.20

5

tarif acces animale companie

lei/săpt./cap

0.81

1.2712

1.02

6

tarif acces animale companie

lei/lună/cap

4.03

1.2712

4.84

7

tarif acces animale companie

lei/12 luni/cap

41.94

1.2712

53.23

7

abonament WC Nord

lei/lună

25.00

0.0000

25.00

8

tarif intrare WC

lei

0.81

0.0000

0.81

8

tarif avizare doborâre arbori

lei/arbore

0.81

1.3168

0.81

Activii, blocare/ridicare, transport, eliberare autovehic.:

9

deblocare

83.87

0.0000

83.87

10

eliberare pe loc vehicul/autovehicul

83.87

0.0000

83.87

11

eliberare vehic./autovehic. de Ia parcul de ridicări

167.74

0.0000

167.74

12

tarif depozitare după 24 ore de la data ridicării

lei/zi

66.94

0.0000

66.94

13

vehicule fără stăpân sau abandonate - inventariere

lei/vehicui

8.06

0.0000

40.32

14

vehicule fără stăpân sau abandonate- expertizare

lei/vehicul

16.94

0.0000

40.32

15

vehicule fără stăpân sau abandonate - depozitare

ei/zi/vehic

2.42

0.0000

4.03

16

utilizare modul cort gonflabil

lei/oră

210.48

1.1311

237.90

17

depozitare materiale rezultate din demolări pe perioada 1 - 30 zile

lei/mp/zi

1.61

1.7590

4.03

18

confecționat cosciuge și cruci decedați neidentif.

buc

Situație lucrări

141.20

NOTĂ La aceste tarife se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.

Șef Birou Prețuri, Tarife și   Analiza

Economică a Centrelor de  Gestiune,

Ciprian


na


ANEXA 1

TARIFE

care nu includ TVA
DIRECTOR KCONOMIC,Nr. crt.

Denumire serviciu prestat

U.M.

Tarif

A.D.P.P.

Propunere tarif S.G.U.

ÎNCHIRIERE COMPONENTE SISTEM

MUL TI MEDIA:

1

închiriere scena mare (fără sunet și lumini

lei/zi de

eveniment

Aprobat pe componente

1700

2

A

Închiriere scena mică cu sunet

lei/zi de eveniment

Aprobat pe componente

1200

a

închiriere elemente sunet

lei/zi de eveniment

Aprobat pe componente

1500

4

A

închiriere elemente lumini

lei/zi de eveniment

Aprobat pe componente

1200

5

Al

închiriere toată scena mare

lei/zi de eveniment

Aprobat pe componente

3500

6

Asistentă tehnică

lei/zi de eveniment

Aprobat pe componente

1600

Nr. crt.

Denumire produs/serviciu prestat

U.M.

Tarif

A.D.P.P.

Coeficient de majorare cu inflația

Propunere tarif S.G.U.

Produse și servicii specifice S.G.U. :

7

Comercializare lemn foc esență moale

lei/m.c.

25.21

Referat

40.32

8

Comercializare lemn foc esență tare

lei/m.e.

42.17

Referat

64.52

9

Tarif aflșaj publicitar stradal pe stâlpi special destinați, amplasați pe domeniul public ( afiș format A4 )

zi/afiș

4.20

1.3717

5.76

10

Tarif aflșaj publicitar pe suport electronic

cuvânt/lună

1.26

1.3717

1.73

Șef Birou Tarife, Prețuri și Analiza Economică a Centrelor de Gestiune,


TARIFE care nu includ TVA aplicabile către terți

Nr. crt.

Denumire serviciu prestat

U.M.

Tarif

S.G.U.

(curo)

LUCRĂRI DE AMENAJARE-PLANTARE

VEGETAȚIE

1

Plantat gard viu arbuști foioși ( 2 rânduri )

m.l

7.97

2

Plantat gard viu arbuști coniferi ( 2 rânduri )

m.l

70.15

3

Plantat gard viu borduri chenare - BUXUS ( 2 rânduri )

m.l

17.23

4

Plantat gard viu THUYA pe 1 rând

m.l

35.60

5

Plantat gard viu THUYA pe 2 rânduri

m.l

63.10

6

Plantat arbuști foioși izolat

buc.

1.29

7

Plantat arbuști rășinoși izolat

buc.

10.69

8

Plantat trandafiri și arbuști cu ghimpi

buc.

1.72

9

Plantat arbuști foioși

buc.

3.97

10

Plantat arbuști foioși cu tutori - fără balot

buc.

28.60

11

Plantat arbuști rășinoși

buc.

19.77

12

Plantat arbori - balot pământ ambalat

buc.

85.70

13

Plantat flori anuale

100 buc

29.08

14

Semănat ierburi perene

m.p.

1.35

15

Pământ vegetal zone verzi

m. c.

24.17

LUCRĂRI DE DOBORÂRE-FASONARE

ARBORI

1

Doborâre arbori-diametrul 10-30 cm

buc.

54.00

2

Doborâre arbori-diametrul 3 1-50 cm

buc.

170.00

n

Doborâre arbori-diametrul >50 cm

buc.

261.00

4

Tăieri corecție arbori 0<3O cm;<3m; <5 crăci

buc.

1.39

5

Tăieri corecție arbori 0<3O cm;<3m; <6-10 crăci

buc.

2.78

6

Tăieri corecție arbori 0<3O cm;<3m; < 1 1-20 crăci

buc.

4.18

7

Tăieri corecție arbori 0<3O cm;>3m; <5 crăci

buc.

2.78

8

Tăieri corecție arbori 0<3O cm;> 3m; < 6-10 crăci

buc.

5.57

9

Tăieri corecție arbori 0<3O cm;> 3m; < 1 1-20 crăci

buc.

8.35

10

Tăieri corecție arbori 30 0 <60 cm;< 3m; <5 crăci

buc.

2.17

l 1

Tăieri corecție arbori 30 0 <60 cm:< 3m; < 6-

10 crăci

buc.

4.35

12

Tăieri corecție arbori 30 0 <60 cm;< 3m; <11-

20 crăci

buc.

6.52

13

Tăieri corecție arbori 30 0 <60 cm;> 3m; < 5 crăci

buc.

4.35

14

Tăieri corecție arbori 30 0 <60 cm;> 3m; < 6-

10 crăci

buc.

8.69

15

Tăieri corecție arbori 30 0 <60 cm;> 3m; <11-

20 crăci

buc.

13.04

16

Tăieri corecție arbori 0> 60 cm;< 3m; < 5 crăci

buc.

3.53

17

Tăieri corecție arbori 0> 60 cm;< 3m; < 6-10 crăci

buc.

7.08

18

Tăieri corecție arbori 0> 60 cm;< 3m; < 11-20 crăci

buc.

10.61

19

Tăieri corecție arbori 0> 60 cm;> 3m; < 5 crăci

buc.

7.08

20

Tăieri corecție arbori 0> 60 cm;> 3m; < 6-10 crăci

buc.

14.16

21

Tăieri corecție arbori 0> 60 cm;> 3m; < 11-20 crăci

buc.

21.24
DIRECTR ECONOMIC,


Șef Serviciu Amenajare și Mentenanță

Spații Verzi


Șef Birou Prețuri, Tarife și Analiza Economică a Centrelor de Gestiune,


Adriana Văraru


CiprianiAna
‘E

REadiunct Dir. ec

Ec.Gegfgeta Ghita
/ ■’


•.r


CONFECȚIONAT 10

v

L

4

i.

I.

4

bl

-APRILIE 2011 preț unitar 141.204 lei fara TVA

f *

(7

• 1

■V

f

•c

'I

I

Cheltuieli materiale

Materiale

Cantitate UM

Preț unitar

Valoare [lei]        Nr.bon

J

1

CHERESTEA RASINOASE

0.50 MC

489.2000

244.60 CIMT. 124

12/04/2011

2

CUIE

2.50 KG

5.2419

13.10 CIMT. 124

12/04/2011

3

CUIE TABLA 3.0X30MM

2.50 KG

4.8980

12.25 CIMT. 124

12/04/2011

4

PFL DUR 2.75X1.7

10.00 BUC

72.5800

725.80 CIMT. 124

12/04/2011

Total materiale

995.75

II Total transport

0.00


III Manopera

Ore

Lei/ora

Valoare [lei]

Total manopera directa (personal)

45

6.0000

270.00

CAS

20.800

56.16

Șomaj

0.5000

1.35

CASS

5.2000

14.04

Indemnizație Concediu

0.8500

2.29

Fond de risc

0.2600

0.70

Fond garantare

.25000

0.67

Fond ITM

0.00

Total manopera

345.22

IV Cheltuieli generale

Total Cheltuieli materiale + Manopera + Transport Cheltuieli indirecte                      5.3000

1 340.97

71.07

1 412.04Total fara TVA

Valoare TVA                       24.00

Totalfgeneral (l+ll+lll+IV)iciu Tehnic1 750.93

Verificat S^rv.FinanciarANEXA 2

TARIFE PENTRU AUTOVEHICULE Șl UTILAJE care nu includ T V A.

TARIF /

ORĂ

Autocamion lveco Trakker

156.51

Autocamion DAI'

182.93

Autocamion Roman PH15ADP

67.84

Autocamion Roman PH30ADP

59.17

Autoutilitare Renault Mascot

92.80

Autoutilitară lveco Dailv

66.78

Autoutilitară Mercedes Sprinter

61.72

Tractor U 533 L

40.66

Tractor U 650

45.14

Tractor U 445

39.96

Autout. Dacia Loaan Cimitire

41.65

Autoutilitare Dacia 1307 1,6 1

38.51

Autoutilitare Dacia 1307 1.9 D

34.66

Autoutilitară Dacia 1305

38.01

Autocisterne Roman

100.79

Autoplatformă ridicări 1VECO

75.44

Autoplatformă ridicări MAN

101.51

Autofurgon lveco Daily

67.56

Autoturism Dacia 1.310 Break

34.92

Autovehicul special Lord Con

43.95

Buldoexcavator MSI'

106.31

încărcător Frontal 1FRON

44.21

Utilaje multifuncționale

51.26

Tractoare Belarus

65.11

Mașina de lucru la înălțime

32.70

Minitractor Goldoni

44.55

Tocător crengi Jensen

94.02

Notă : Tarifele nu includ T.V.A.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT.


Șef Birou Prețuri. Tarife și Analiza Economică a Centrelor de Gestiune.

Cristian lonescu

ANEXA 3

TARIFE SERVICIUL PROIECTARE, TERENURI AGRICOLE, IT care nu includ T.V.A.

Nr. crt.

Denumire tarif

UM

Tarif

O.P.P. pers, fizice

Coeficient de majorare

Propunere tarif S.G.U.

Tarif

O.P.P. pers, juridice

Coeficient de majorare

Propunere tarif S.G.U.

1

I. OBȚINERE AVIZE ȘI ACORDURI PRIVIND :

1.1

1. UTILITĂȚI URBANE ȘI INFRASTRUCTURĂ

Alimentare eu apă canalizare, gaze naturale, energie electrică, telecomunicații, energie termică, aviz amplasament, aviz pentru branșamente, transport public

buc.

12.00

1.3227

15.87

25.00

1.3227

33.07

1.2

2. AVIZE ȘI RACORDURI INSTITUȚII DESCENTRALIZATE

Aviz P.S.L apărare civilă, acord de mediu, aviz sanitar, aviz construcție, aviz comisia regională a monumentelor istorice

buc.

18.00

1.3227

23.81

40.00

1.3227

52.91

1.3

3. TARIFE RIDICĂRI TOPOGRAFICE

Valabile atât pentru persoane fizice cât și juridice

Suprafețe până la 200 mp

buc.

100.00

1.3227

132.27

Suprafețe cuprinse între 200-500 mp

buc.

170.00

1.3227

224.86

Suprafețe cuprinse între 500-800 mp

buc.

210.00

1.3227

277.77

Suprafețe cuprinse între 800-1.500 mp

buc.

280.00

1.3227

370.36

Suprafețe cuprinse între 1.500-3.000 mp

buc.

350.00

1.3227

462.95

Pentru suprafețe mai mari de 3.000 mp se adaugă la valorile de mai sus pentru fiecare 1.000 mp în plus suma de 130 lei

buc.

f » I (           \

>11 \ ! Ilr-

1.4

4. TARIFE PENTRU RELEVEE CONSTRUCȚII

Suprafețe până ia 50 mp

buc.

55.00

1.3227

72.75

v       */

t’- PLOl^ xZ

Suprafețe cuprinse între 50-100 mp

buc.

88.00

1.3227

116.40

b

Suprafețe cuprinse între 100-150 mp

buc.

130.00

1.3227

171.95

Suprafețe cuprinse între 150-200 mp

buc.

160.00

1.3227

211.63

Pentru suprafețe mai mari de 200 mp se adaugă la valorile de mai sus pentru fiecare 25 mp în plus suma de 39,10 lei

buc.

1.5

5. TARIFE PENTRU SERVICII PROIECTARE, EVALUĂRI IMOBILIARE

Proiectare

lei/oră

8.00

1.3227

10.58

Consultantă imobiliară, întocmire evaluare

lei/ora

23.00

1.3227

30.42

Urmărire execuție pentru proiecte întocmite

oră deplasare

172.50

1.3227

228.17

Tarif de urgență

115.00

1.3227

152.11

Editare ploter

lei/mp

26.80

1.3227

35.45

Plată diriginte de șantier

1 % din valoarea investiției

■b

1.6

6. TARIFE PENTRU EVALUĂRI IMOBILIARE

Raport evaluare terenuri

I % din valoarea evaluată, dar nu mai puțin de 300 lei

Raport evaluare clădiri

1 % din valoarea evaluată, dar nu mai puțin de 600 lei

La tarife se adauaă T.V.A.


DIRECTOR GEN

Dan Ionită


DIRECTOR ECIOMIC.


Șef Serviciu Proiectare, Terenuri Agricole. IT,


Șef Birou Prețuri, Tarife și Analiza Economică a Centrelor de Gestiune,

Liliana Stănescu


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Ploiești, Str. Văleni nr. 32

Seră, Pepiniera Est, Pepiniera Nord


PREȚURI MATERIAL DENDRO FLORICOL

RĂSADURI

NR. CRT.


DENUMIRE SPECIE


PREȚ VECHI PREȚ NOU

*                         1                  9

FĂRĂT.V.A FĂRĂT.V.A

(LEI/BUC.) (LEI/BUC.)

2009     |     2011     |


RĂSADURI ANUALE LA BRAZDĂCAL.I

CAL.II

CAL.III


RĂSADURI ANUALE ÎNMULȚITE PRIN SEMINȚE:

* 1

_____________________Begonia_____________________

___________________CAL.I___________________ ____________________CAL.II____________________

CAL.III


RĂSADURI ÎNMULȚITE PRIN BUTAȘI


CAL.I

CAL.II

CAL.III


RĂSADURI BIENALE LA GHIVECI


___________________CAL.I___________________ ____________________CAL.II____________________ ___________ CAL.III____________________ RĂSADURI ÎNMULȚITE PRIN RIZOMI: Canna Indică


1.43

1.38

1.32
1.85

1.68

1.53


1.30

1,25

1.20


1.70

1.60

1.483.00

2,80

2.58CAL.I

3.30

3.70

CAL.ll

2.75

3.40

CAL.I 11

2.50NR. CRT.

1

ALSTROEMER1A

CAL.I

0.60

0.90

CAL.I 1

0.50

0.60

CAL.I 11

0.32

0.35

2

CALLA

CAL.I

1.20

1.40

CAL.11

1.00

1.20

CAL.I 11

0.90

1.09

3

CRIZANTEMA

CAL.I

0.80

1.00

CAL.I 1

0.60

0.80

CAL.I 11

0.33

0.35

4

F R E SIA

CAL.I

0.70

0.90

CAL.I 1

0.60

0.75

Cal.iii

0.33

0.35

5

CERBERA

CAL.I

1.00

1.15

CAL.il

0.90

1.00

CAL.ill

0.72

0.90

6

L1SIANT11US

CAL.I

1.00

1.20

CAL.il

0.90

1.00

CAL.ill

0.80

0.92

7

STRELITZ1A

CAL. 1

5.50

6.15

CAL.ll

4.50

5.00

CAL.ill

3.50

3.82

8

TUBEROZĂ

CAL.I

0.80

0.95

CAL.ll

0.70

0.85

CAL.ill

0.60

0.75

9

TRANDAFIR

CAL.I

8.25

10.00

CAL.ll

7.04

9.00

CAL.ill

6.60

8.00

PLANTE ÎNMULȚITE PRIN SEMINȚE LA GHIVECI

DE 0 24:

Asparagus MevriCAL.l


CAL.l 1

cal.iii


12.00

11.00

10.00


 • 13.50

 • 12.50

 • 11.50PLANTE ÎNMULȚITE PRIN SEMINȚE LA GHIVECI

D E 0 14:

Asparagus sp.. Rodia. Cyclamen, ele.7.70

6.60

570


 • 8.50

 • 7.50

6.60PLANTE ÎNMULȚITE PRIN BUTAȘI LA GHIVECI DE 0 14: Pelargoniuni gr.. Begonia rex., Fucsia.

Datura, Crasula, Columnea. Kalanchoe, Aloe sp., Briamia, ___________________________________eic.___________________________________ _____________________CAL.l_____________________ _______________________CAL. 11_______________________ cal.iii7.70

7.15

6.609.10

8.30

7.60PLANTE ÎNMULȚITE PRIN BUTAȘI SAU SEMINȚE LA GHIVECI DE 0 40:

Curmal, Agava mare, etc.

CAL.l

CAL. 11

CAL.l il


PLANTE ÎNMULȚITE PRIN MARCOTE: Ficus CAL.l

__________________CAL.il_________________ CAL.111


PLANTE ÎNMULȚITE PRIN BUTAȘI LA GHIVECE SUSPENDATE: Pelargoniuni pellalum, Petunia peltata, etc.


_____________________CAL.l_____________________

_______________________CAL.l 1______________________ ______________________CAL.111______________________

PLANTE ÎNMULȚITE PRIN DESPĂRȚIRE SAU

STOLON1: Pilaea, Nevrolepsis. Birbcrgia, Clorophilum. etc.


CAL.il

cal.ni


75,00

38.00

26.50


75.00

40,00

35.00


10,00

7.70

6.60


 • 10.50

 • 8.50

7.78


9

YUCA, DRACENA, etc.             |

~—1

CAL.l

36.30

40.00

Cal.ii

27.50  /

■ 30.00 \

s. ‘ \

CAL.I1I

16.50 li

1

20.41    '

10

TUFANICA

' *

■v

1

/ ’ /

%

CAL.l

9.00

10.00

CAL. 11

8.00

9.10.

CAL.l 11

7.00

8.30

11

VINCA, L1S1ANTHUS

CAL.l

5.00

6.00

CAL.11

4.50

5.50

CAL.l 11

4.30

5.00

12

CACTUS, COLEUS, SANS1 VER1A, SAXIFRAGA, CYPRiPEDiUM, etc.

CAL.l

6.60

7.20

CAL.11

5.50

6.00

CAL.l 11

4.40

4.76

NR.

CRT.

DENUMIRE SPECIE

1

ARBORI FOIOȘ1 - 3 ANI: Frasin. Salcam, Salix, ele.

CAL.l

21.00

27.00

CAL.il

19.25

24.50

CAL.l ii

18.10

22.23

2

ARBORI FO1OȘ1 - 4 ANl:Caslan, Catalpă, Cercis. ele.

CAL.l

28.00

30.00

CAL.l 1

23.00

27.00

CAL.l 11

20.00

24.59

ARBORI CONIFERE Molid, Brad, etc.

(7 AM)

CAL.l

70.00

83.50

CAL.1I

65.00

76.00

CAL.111

60.00

69.38

4

ARBUȘTI FOIOȘI: Forsithia. Philadelphus, Liguslrum. Spiraea. llibiscus. etc.

C A1.. 1

6.50

8.00

Cai., ii

5.50

7.00

_______________________CAL.l 11_______________________

5.00

6,20

5

ARBUȘTI RĂȘINOȘ1: Thuya, Juniperus, etc.

C A L. 1

23.00

30.00

CAL.li

21.00

27.00

CAL.111

19.80

24.32

6

BUXUS                  |

- . 1

CAL.l

10.00

12.50

CAL. 11

8.60 /

11.20

•                                  ’l       >

CAL.Iii

8.25 :

10.18

t

*b

NOTĂ Aceste prețuri nu cuprind cheltuieli indirecte, cota de probi și TVA.

Către terți se vor comercializa la prețul pieței, praclicându-se o cotă de adaos între 0-100 %. mici pentru a se acoperi

A

In funcție de calitate, cantitate și sezon prețurile pol fi mai mari sau mai cheltuielile, dar nu sub prețul mediu.


DIRECTOR G

Șef Serviciu Amenajare și Menlcnanță Spații Verzi, Adnan^V ăraru


VICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. Str. Văleni nr. 32


f SfiRVlCIUL AMENAJARE ȘI MENTENANTĂ SPATII VERZI

f 'ANEXA5


t'


t


TARIFE

pentru evaluarea altor lucrări zone verzi manuale și mecanice în municipiul PloieștiNr.crt.

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7


DENUMIRE LUCRARE


încărcat și transportat gunoi (tractor + remorcă) Udat cu furtunul de la cisternă_________________

Tuns garduri vii cu motofoarfecă H.S.80_______

Cosit cu motocositoarea______________________

Vopsit manual bănci cu schelet metalic_________

Vopsit manual gard metalic de protecție________

Defrișare mecanică - Trimer


Văruit arbori________________________________________

Măturat man.alei zone verzi/Scuturat vegetație ( sezon iama)

Golit coșuri cu gunoi din zonele verzi________________

Efectuat gropi circulare cu burghiul 015-17 cm


Stropit cu atomizor

Cosire și colectare mecanică iarbă cu tractor Cosit, colectat mecanic cu utilaj Viking Pregătire mecanică teren - motocultor


to

100 m.p. m.p.

100 m.p. buc, m.l.

100 m.p.


buc.

1000 m.p. to buc.


100 m.p.

100 m.p

100 m.p

100 m.p


MATERIAL

9.65

11.70

0.00

0.00

10.05

16.09

4.78


MANOPERĂ

32.34

5.39

0.19

2.87

8.62

3.59

58.32


UTILAJ

4.39

15.08

0.07

0.42

11.60

0.00

1.99


TOTAL LEI

46,38

32.17

0.26

3.29

30.27

19.68

65.09


0.86

18.30

43.34

0.38


MATERIALI MANOPERĂ


9.06

8.66

0.05

4.33

17.48

27.15

13.73


0.49

3.69

7.83

0.07


Nr.crt.


DENUMIRE LUCRARE

S " janual gunoi ( hârtii, PET-uri, resturi etc. )____________________________

ăpada alei parcuriU.M.

100 m.p.


MATERIALMANOPERA

8.95


UTILAJ

0.00


TOTAL LEI


12.45


i transportat zăpada și gheața parcuri


1000 m.p.

1000 m.p.

lo


^ffiu piatră de calcar_________

Fofrunze ( Suflantă BG 56 ) anual gazon

Confecționat ghirlande și decorat brazi


m.p.

100 m.p.

100 m.p.

100 m.L


155.15

90.73

10.82

7.40

1.37

150.00

0.00


38.00

388.45

35.80

0.10

5.26

41.29

9.00


0.00

0.00

90.28

24.8

0.74

0.00

0.00


193.15

479.18

136.90

32.30

7.37

191.29

9.00


NOTĂ La aceste tarife se adaugă cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.


DIRECTOR GENE

Dan Ioniță f
D1REC

GeoȘef Serviciu Amenajare și Mentenanță Spații Verzi.


Șef Birou Prețuri. Tarife și Analiza Economică a Centrelor de Gestiune.
na


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.
Ploiești, Str. Văleni nr. 32
ANEXA.67

TARIFE PENTRU UTILAJELE CARE CONCURĂ LA PREPARAREA ȘI ÎNTINSUL ASFALTULUI care nu includ T.V.A.


TARIF /

ORĂ

Cilindru compactor

21.76

Utilaj preparat asfalt Bagela

44.63

Mașina de tăiat asfalt și beton Weber SM 57

17.54

Grup generator + pickhamer ( ciocan demolator )

21.94

Grup generator + Compresor Aer

21.47

Repartizator asfalt

25.19


NOTĂ La aceste tarife se adaugă cota de cheltuieli indirecte și cota de profit.Georfret


C} <5 JJf PȘef Birou Prețuri, Tarife și Analiza Economică a Centrelor de Gestiune,


Ciprian Ana•s


Servicii de

Gospodărire

- Urbană Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tei: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod p


^ZZ                  ...../f.......................

i s c servicii'DE gospodărire

i

I

l

p

I

 • 4

 • 5

J

MR


URBANA PLOIEȘTI S R.l registraturarObâT


Dir^fctofE@6


CALCULATIE DE PREȚ

■ •

Pentru utilajele care concură la prepararea și întinsul asfaltului

1. Cilindru compactor BOMAG BW tip 80 AD

Consum orar: 2,5 I motorină x 4,056 lei/l = 10,14 lei

Manoperă : 6 lei/oră

Total material + manoperă : 16,14 lei/oră

Amortisment 955,27 lei/lună : 170 ore/lună = 5,62 lei/oră

Total (fără T.V.A.) 21,76 lei/oră

2. Utilaj preparat asfalt Bagela

Consum orar: 5,12 I motorină x 4,056 lei/l = 20,77 lei

Manoperă : 6 lei/oră

Total material + manoperă : 26,77 lei

Amortisment 3.036,48 lei/lună : 170 ore/lună = 17,86 lei/oră

Total (fără T.V.A.) 44,63 lei

3. Mașină de tăiat asfalt și beton Weber SM 57 P = 8,5 CP

Consum orar benzină : 240 g/CPh = 2,04 I

Valoare combustibil: 2,04 I x 4,60 lei/l = 9,38 lei/oră Manoperă : 6 lei/oră

Total material + manoperă : 15,38 lei/oră

Amortisment 367,43 lei/lună : 170 ore/lună = 2,16 lei/oră

Total (fără T.V.A.) 17,54 lei/oră

4. Grup generator + Pickamer ( ciocan demolator)

P = 13,5 CP

Consum orar de benzină : 240 g/CPh = 3,24 l/oră

Valoare combustibil: 3,24 I x 4,6 lei/l = 14,90 lei/oră

Manoperă : 6 lei/oră

Total material + manoperă : 20,90 lei/oră

Amortismente -grup generator 23,81 lei/lună : 170 ore/lună = 0,14 lei/oră -ciocan demolator 152,45 lei/lună : 170 ore/lună = 0,90 lei/oră

Total (fără T.V.A.) 21,94 lei/oră


Servicii de

Gospodărire Urbană Ploiești r


C.U.I. 27449967 J29/1212/O1.1

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postai


5. Grup generator + Compresor aer

P = 13,5 CP

Consum orar de benzină : 240 g/CPh = 3,24 l/oră

Valoare combustibil: 3,24 I x 4,6 lei/l = 14,90 lei/oră

Manoperă : 6 lei/oră

Total material + manoperă : 20,90 lei/oră

Amortismente -grup generator 23,81 lei/lună : 170 ore/lună = 0,14 lei/oră -compresor aer 73,71 lei/lună : 170 ore/lună = 0,43 lei/oră

Total ( fără T.V.A.) 21,47 lei/oră

6. Repartizator asfalt

Consum orar motorină : 2 I x 4,056 lei/l = 8,11 lei

Manoperă : 6 lei/oră

Total material + manoperă : 14,11 lei/oră

Amortisment 1.882,86 lei/lună : 170 ore/lună = 11,08 lei/oră

Total (fără T.V.A.) 25,19 lei/oră

Notă : Cheltuielile indirecte și profitul se vor aplica ulterior prezentelor tarife. Cotele procentuale vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație al societății și ulterior aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local.

întocmit, Ciprian Ana C lacob Dudescu

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.


Ploiești, Str. Văleni nr. 32
ANEXA 7

TARIFE PENTRU EXECUTAREA

DE LUCRĂRI DE CĂTRE SERVICIUL TEHNIC

care nu includ T.V.A.

Nr. crt.

Activitate

Unitate măsură

Tarif (Iei)

1

Amenajare ( procurare și montare ) spațiu cu pavele înierbate

lei/mp

40.42

2

Borduri mari ( procurare și montare )

lei/ml

40.98

3

Borduri mici ( procurare și montare )

lei/ml

27.35

4

Montaj bancă (fără procurare bancă )

lei/buc

107.03

5

Gard de protecție h = 0,5 m cu ramă metalică, stâlpi din țeavă și plasă zincată

lei/ml

73.04

6

Gard de protecție h = 0,5 m fără ramă metalică, stâlpi din țeavă și plasă zincată

lei/ml

56.24

7

Așternere asfalt BA 8 în grosime de 4 cm ( cu procurare )

lei/mp

24.01

NOTA La aceste tarife se adaugă cota de cheltuieli indirecte și cota de profit.


DIRECTOR GENERA

GOSPODARII

\ ilRUANi Pi niFț


Dan IonităSERVICII IE H

URBAN* PLOIEȘTI //

S.R.L. ^//CONOM1C,


Șef Serviciu Proiectare. Terenuri Agricole, IT,


Li liana Stănescu


-H

ZVt>o;:-w


..:                  • \,-Ș

tru x>o oT
C,UJ. 27449967

J29/1 21 2/01 .-I 0.2010


d.


PLOIE’STK Stn Văleni nr 32, lei: 0244-544212. 525252, fax: 0244-510353 cod postai 100046

' .

/2010CĂTRE,

BIROUL PRETURI, TARIFE

Prin prezenta va transmitem următoarele tarife :

 • •  Amenajare( procurare si montare) spațiu cu pavele inierbate = 40,42 lei/mp valoare fara cheltuieli indirecte, profit si T.V.A.

 • •  Borduri mari ( procurare si montare)= 40,98 lei/ml valoare fara cheltuieli indirecte, profit si T.V.A.

 • •  Borduri mici ( procurare si montare)=27,35 lei/ml valoare fara cheltuieli indirecte, profit si T.V.A.

 • •  Montaj banca -fara procurare banca= 107,03 lei/buc valoare fara cheltuieli indirecte, profit si T.V.A.

 • •  Gard de protecție h=0,5m cu rama metalica, stâlpi din țeava si plasa zincata =73,04 lei valoare fara cheltuieli indirecte, profit si T.V.A.

 • •  Gard de protecție h=0,5m fara rama metalica, stâlpi din țeava si plasa zincata =56,24 lei valoare fara cheltuieli indirecte, profit si T.V.A.

 • •  Asternere asfalt BA8, in grosime de 4 cm(cu procurare)= 24,01 lei valoare fara cheltuieli indirecte, profit si T.V.A.

Sef Serviciu Proiectare, Terenuri Agricole, IT Ing. Liliana STANESCU


Sef Birou Avize, Autorizații Protecția Mediului Ing.Maria PRUNbUREL

Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Formularul F3


Obiectivul: 0101 45000000    LUCRĂRI EXECUTATE PE CTOMBRIE

Obiectul:    0005 45000000    TARIFE HCL

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta TARI01 AMENAJ. CU PAVELE INERBATE/100MP

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON


= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE      UM

PU MAT

VAL MAT =

= DENUMIRE

PU MAN

VAL MAN =

ARTICOL

PU UTI

VAL UTI -

PU TRA

VAL TRA =

- SPOR MAT MAN UTI

GR./UA   GR.TOT.

TOTAL -

001 TSC19D1

100 MC.        0.065

0.00

0.00

SAPAT.CU BULDOZ.PE

TRACT.81-180CP INCL.

0.00

0.00

ÎMPING.PAMINTULUI

LA 10 M TEREN CAT.4

174.40

11.34

0.00

0.00

0.000

0

Total=

11.34

002 TSA01C1

M.C.           6.500

0.00

0.00

SAP.MAN.IN SPATII

ÎNTINSE IN PAM.CU

8.70

56.55

UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

0.00

0.00

<0, 6M T.TARE

0.00

0.00

0.000

0

Total=

56.55

005 TSG02A1

100 MP.        1.000

0.00

0.00

CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

39.48

39.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total-

39.48

006 TSC35C21

100 MC.        0.065

0.00

0.00

EXC.TRA.INC.IN AUT

.CU INC.FRONT.PE

0.00

0.00

SENILE l,0-2,50MC.

ROCI.T.SI F.TARI PIN.

228.80

14.87

LA 25KG LA DIST.DE

11-

0.00

0.00

0.000

0

Total=

14.87

007 TRI1AA02C2

TONA         11.700

0.00

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN

2.70

31.59

BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

0.00

0.00

AUTO CATEG.2

0.00

0.00

0.000

0

Total=

31.59

008 TRA01A10P

TONA         23.400

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER

. AL PAMINTULUI SAU

0.00

0.00

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

0.00

0.00

19.81

463.48

0.000

0

Total=

463.48

009 TSE01C1

100 MP.        0.500

0.00

0.00

NIVELAREA MANUALA

A TERENURILOR SI A

64.14

32.07

PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM

0.00

0.00

IN TEREN TARE

0.00

0.00

0.000

0

Total=

32.07

011 TSE06B1

100 MP.

1.000

2.23

2.23

PREGĂTIREA PLATF.

PAM.PT.STRAT IZOLATOR

54.20

54.20

SI REPARTIȚIE DIN

NISIP SAU BALAST

EXEC.

30.46

30.46

IN PAM.COEZIV

0.00

0.00

0.000

0 Total=

86.90

012   DA06B2          M.C.

5.000

46.04

230.18

STRAT AGREG NAT CILINDRATE

CU FUNC

2.21

11.06

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

7.74

38.72

ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

0.00

0.00

0.000

0

Total=

279.96

013   CO02A1     [ 1] MP.

100.000

0.00

0.00

PAVELE DE 8 CM GROSIME

3.90

390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0

Total=

390.00

131 2427601           MP.

101.990

22.00

2243.78

PAVELA GRILA 40/40/8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

2243.78

016 TRA01A10        TONA

11.790

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

0.00

0.00

DIST.= 10 KM.

3.00

35.37

0.000

0

Total=

35.37

017 TRA02A10        TONA

18.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL

PE

0.00

0.00

DIST.= 10 KM.

3.00

54.00

0.000

0

Total=

54.00

019 TSH03A1         M.C.

1.990

0.00

0.00

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJĂRII

5.88

11.70

SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII

0.00

0.00

T.MIJLOCIU

0.00

0.00

0.000

0

Total=

11.70

020 TRA01A15P       TONA

3.580

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI

SAU

0.00

0.00

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.

=15 KM

0.00

0.00

4.50

16.11

0.000

0

Total=

16.11

010 TSE04C1          100 MP.

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP TEREN CATEG.3 SI 4

0.000


0.500        0.00

TERASM.         0.00

IN              7.12

0.00

0 Total=021 TSH09A1          100 MP.

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE


SAU IN PANTA SUB 30% *


0.004


1.000


59.40

28.92

0.00

0.00

Total=


Cheltuieli


59.40

28.92

0.00..,,

0 • •’ .

88.3^ .

■ ■

X.


•l


X

A

s ■ f r/

9

l-w1

to


MATERIALE

2535.59


GREUTATE

0.106

Din care:

Valoare aferenta utilaje Valoare aferenta utilaje


MANOPERA

655.58


termice electrice


UTILAJ

98.95


TRANSPORT

568.96


TOTAL

3859.07


0.00

98.95


Detaliere

transporturi:

-Articole

TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(

655.58 +

98.95 * 0.

568.96 *

0.000)

* 0.20800

-ȘOMAJ:

(

655.58 +

98.95 * 0.

568.96 *

0.000)

* 0.00500

-CASS 5,2%

(

655.58 +

98.95 * 0.

568.96 *

0.000)

* 0.05200

000

000

000


568.96


136.36


3.28


34.09


-CONTRIB.PTR.CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0,85% (       655.58 +         98.95 * 0.000

568.96 * 0.000) * 0.00850 =

-CONTRIB.PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0,26%

(       655.58 +         98.95 * 0.000

568.96 * 0.000) * 0.00260 = -FOND GARANTARE SALARIALE 0,25%

(       655.58 +         98.95 * 0.000

568.96 * 0.000) *


0.00250


5.57


1.70


1.64


GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA

0.106     2535.59     838.22


UTILAJ TRANSPORT


98.95    568.96


TOTAL

4041.72


Cheltuieli indirecte:

4041.72 *

0.0000 =

0.00

Profit

4041.72 *

0.0000 =

0.00

TOTAL

GENERAL DEVIZ:

4

041.72

TVA

4041.72 *

24.0% =

970.01

TOTAL

cu TVA

5

011.73


PROIECTANT

S.C. S.G.UI. P. PLOIEȘTI


CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C.S.G.U.P. PLOIEȘTI


DEVIZIE


Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Formularul F3


Obiectivul:

Obiectul:


0101  45000000

0005  45000000


LUCRĂRI EXECUTATE PE CTOMBRIE TARIFE HCL

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta TARI02 BORDURI MARI/100 ML

Categoria de lucrări: 0002 Preturile sunt exprimate in RON

002 TRI1AA01C1      TONA


11.250         0.00


0.00


= NR. SIMBOL ART.

= DENUMIR

= SPOR MAT MAN UTI

CANTITATE      UM

E

PU MAT

PU MAN

PU UTI

PU TRA

VAL MAT =

VAL MAN =

VAL UTI =

VAL TRA = TOTAL =

A

R T I C O L

GR./UA

GR.TOT.

001 TSA01C1

M.C.

6.

250

0.00

0.00

SAP.MAN.IN SPATII

ÎNTINSE IN

1 PAM.CU

8.70

54.38

UMID.NAT.ARUNC.IN

DEPOZ.SAU

VEHIC.LA

H

0.00

0.00

<0,6M T.TARE

0.00

0.00

0.000

0

Total=

54.38

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        2.10

MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-          0.00

AUTO CATEG.l

0.00


23.62

0.00

0.00


0.000


0 Total=


23.62


003 TRA01A10P       TONA         11.250

0.00

0.00

0.00

19.81


0.00

0.00

0.00

222.83

222.83


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.-10 KM

0.000

0 Total=

004   DE10A1         M           100.000

21.14

2113.81

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT

3.54

354.15

TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDAȚIE DIN BETON

0.00

0.00

30 X 15 CM

0.00

0.00

0.113

11

Total=

2467.96

005   CZ0105E1       M.C.           4.500

217.50

978.77

PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,

21.00

94.50

GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.284

1

Total=

1073.27

006 TRA02A10        TONA         12.000

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

0.00

0.00

DIST.= 10 KM.

3.00

36.00

0.000

0

Total=

36.00

007 TRA06A10        TONA         10.800

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

0.000


008 TRI1AA02C2      TONA          12.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

Cheltuieli


directe din


Total

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

32.40

32.40

0.00

0.00

2.70

32.40

0.00

0.00

0.00

0.00

—-

32.40


0.000


GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

12.627

3092.58

559.05

0.00

291.23

3942.86

Detaliere

transporturi:

-Articole

TRA

291.23

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(

559.05 +

0.00 * 0.000

+

291.23 *

0.000)

* 0.20800 =

116.28

-ȘOMAJ:

(

559.05 +

0.00 * 0.000

+

291.23 *

0.000)

* 0.00500 -

2.80

-CASS 5,2%

(

559.05 +

0.00 * 0.000

+

291.23 *

0.000)

* 0.05200 =

29.07

-CONTRIB.

PTR.CONCEDII SI

INDEMNIZAȚII 0,85%

(

559.05 +

0.00 * 0.000

+

291.23 *

0.000)

* 0.00850 =

4.75

-CONTRIB.

PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

PROFESIONALE 0,26%

(

559.05 +

0.00 * 0.000

+

291.23 *

0.000)

* 0.00260 =

1.45

-FOND GARANTARE SALARIALE 0,25%

(

559.05 +

0.00 * 0.000

+

291.23 *

0.000)

* 0.00250 =

1.40

GREUTATE

12.627


MATERIALE

3092.58


MANOPERA

714.80


UTILAJ TRANSPORT

0.00    291.23


TOTAL

4098.61


Cheltuieli


indirecte:

4098.61 *


0.0000


0.00


Profit:

4098.61 *


0.0000


0.00


TOTAL TVA

TOTAL


GENERAL DEVIZ:

4098.61 *

cu TVA


24.0%


098.61

983.67

082.27


= SPOR MAT MAN UTI

GR./UA

GR.TOT.

TOTAL =

001 TSA01C1         M.C.

2.000

0.00

0.00

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM

.CU

8.70

17.40

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H

0.00

0.00

<0,6M T.TARE

0.00

0.00

0.000

0

Total=

17.40

002 TRI1AA01C1      TONA

3.600

0.00

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-i

GRELE SI

2.10

7.56

MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU 1

TEREN-

0.00

0.00

AUTO CATEG.l

0.00

0.00

0.000

0

Total=

7.56

003 TRA01A10P       TONA

3.600

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI

SAU

0.00

0.00

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST

.—10 KM

0.00

0.00

19.81

71.30

0.000

0

Total=

71.30

004   DE11A1          M

100.000

18.65

1865.20

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM

PT

1.82

182.06

INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI

AȘEZATE

0.00

0.00

FUND BETON 10 X 20 C

0.00

0.00

0.034

3

Total=

2047.26

005   CZ0105E1       M.C.

2.000

217.50

435.01

PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE

GRELE,

21.00

42.00

GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.284

1

Total=

477.01

006 TRA02A10        TONA

4.800

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL

PE

0.00

0.00

DIST.= 10 KM.

3.00

14.40

0.000

0

Total=

14.40

Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Formularul F3


Obiectivul: 0101 45000000    LUCRĂRI EXECUTATE PE CTOMBRIE

Obiectul:    0005 45000000    TARIFE HCL


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta TARI03 BORDURI MICI/100 MLCategoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON


= NR. SIMBOL ART. CANTITATE      UM

- DENUMIRE

ARTICOL


PU MAT

PU MAN

PU UTI


VAL MAT

VAL MAN

VAL UTI


PU TRA


VAL TRA =


GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

3.987

2300.21

334.97

0.00

100.10

2735.28

Cheltuieli

indirecte:

2735.28 *

0.0000 =

0.00

Profit:

2735.28 *

0.0000 =

0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:

2 735.28

TVA

2735.28 *

24.0% =

656.47

TOTAL cu TVA

3 391.75

Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Formularul F3


Obiectivul: 0101 45000000    LUCRĂRI EXECUTATE PE CTOMBRIE

Obiectul:    0005 45000000    TARIFE HCL

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta TARI04 MONTAJ BANCA -FARA PROCURARE/BUC

Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM

PU MAT

VAL

MAT =

= DENUMIRE

PU MAN

VAL

MAN =

=              ARTICOL

PU UTI

VAL

UTI =

PU TRA

VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT

T

O T

A L =

001 TSA02B1         M.C.           0.240

0.00

0.00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ

7.14

1.71

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

0.00

0.00

ADINC.<0,75M T.MIJLO

0.00

0.00

0.000

0

Total=

1.71

002 TSD01A1         M.C.           0.240

0.00

0.00

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

1.10

0.26

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

0.00

0.00

BULG.TEREN UȘOR

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.26

003   CA01A1         M.C.           0.240

0.27

0.06

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII

19.08

4.58

(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM

2.50

0.60

<3MC

0.00

0.00

0.000

0

Total=

5.24

004   CZ0105E1       M.C.           0.240

217.50

52.20

PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,

21.00

5.04

GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.284

0

Total=

57.24

005 TRI1AA01C1      TONA          0.620

0.00

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

2.10

1.30

MĂRUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

0.00

0.00

AUTO CATEG.l

0.00

0.00

0.000

0

Totala

1.30

006 TRI1AC13E1      TONA          0.620

0.00

0.00

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG

2.10

1.30

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..

0.00

0.00

AUTO-RAMPA, TEREN CTG

0.00

.0.00

0.000

0

Total=

1.30

007 TRA06A10         TONA           4.800

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM


0.000


0.00

0.00

0.00

3.00

Total=


0.00

0.00

0.00

14.40

14.40


008 TRI1AA02C2      TONA          4.800

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2


0.000


0.00

2.70

0.00

0.00

Total=


0.00

12.96

0.00

0.00

12.96


Cheltuieli


directe din


MANOPERA

UTILAJ

MATERIALE

GREUTATE

3.987

2300.21

261.98

0.0

Detaliere

transporturi:

-Articole

TRA

Alte cheltuieli directe

-CAS:

(

261.98 +

0.00 * 0.

100.10 *

0.000)

* 0.20800

-ȘOMAJ:

(

261.98 +

0.00 * 0.

100.10 *

0.000)

* 0.00500

-CASS 5,2%

(

261.98 +

0.00 * 0.

100.10 *

0.000)

* 0.05200

000

000

000


TRANSPORT

100.10


TOTAL

2662.29


100.10


54.49


1.31


13.62


-CONTRIB.PTR.CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0,85% (       261.98 +          0.00 * 0.000

100.10 * 0.000) * 0.00850 =

-CONTRIB.PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 0,26%

(       261.98 +          0.00 * 0.000

100.10 * 0.000) * 0.00260 = -FOND GARANTARE SALARIALE 0,25%

(       261.98 +


2.23


0.68


100.10 * 0.000) *


0.00 * 0.000

0.00250 =


0.65


TARI04 pag

12

007 TRA01A10

TONA            0.

620

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER

AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU

1 AUTOBASCULANTA PE

0.00

0.00

DIST.= 10 KM.

3.00

1.86

0.000

0

Total=

1.86

008 TRA01A10P

TONA            0.

430

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER

AL PAMINTULUI SAU

0.00

0.00

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10

KM

0.00

0.00

19.81

8.52

0.000

0

Total=

8.52009 CO18A1 [ 1] BUC.

MONTAJ BANCA IN FUNDAȚIE DE BETON


0.005

1.000       17.50

17.50

6.36

6.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0 Total=

23.86


Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA

0.073       69.77      20.56

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

Valoare aferenta utilaje electrice


UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.60

10.38

101.30


0.00

0.60


Detaliere transporturi: -Articole TRA


10.38


Alte cheltuieli directe:


-CAS:

(

20.56 +

10.38 *

0.000)

0.60 * 0.000 +

* 0.20800 =

4.28

ȘOMAJ:

(

20.56 +

0.60 * 0.000 +

10.38 *

0.000)

* 0.00500 =

0.10

CASS 5,2%

(

20.56 +

0.60 * 0.000 +

10.38 *

0.000)

* 0.05200 =

1.07


-CONTRIB.PTR.CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0,85%

(        20.56 +

0.60* 0.000 +

10.38 *

0.000)

* 0.00850 =

0.17

CONTRIB.PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

PROFESIONALE 0,26%

(        20.56 +

0.60* 0.000 +

10.38 *

0.000)

* 0.00260 =

0.05


-FOND GARANTARE SALARIALE 0,25%

(        20.56 +

0.60 * 0.000 +

10.38 * 0.000)

* 0.00250 =

0.05


Total cheltuieli directe:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA

0.073       69.77      26.29


UTILAJ TRANSPORT

0.60     10.38


TOTAL

107.03


Cheltuieli indirecte:

107.03 * 0.0000


0.00


Profit:

107.03 * 0.0000 =                                 0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                        107.03

TVA         107.03 * 24.0% =                                 25.69

TOTAL cu TVA                                                 132.72CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C.S.G.U.P. PLOIEȘTI


- NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM

PU MAT

VAL

MAT =

= DENUMIRE

PU MAN

VAL

MAN =

=              ARTICOL

PU UTI

VAL

UTI =

PU TRA

VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.'

TOT

T

O T

AL =

001   CO07A1     [ 1] M               1.000

46.12

46.12

ÎMPREJMUIRI DIN PLASA ZINCATA TIP METRO

6.00

6.00

CU STÂLPI DIN ȚEAVA, H=0,50 M, CU RAMA

0.00

0.00

METALICA

0.00

0.00

0.011

0

Total=

52.12

111   CZ0105E1       M.C.           0.060

217.50

13.05

PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,

21.00

1.26

GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.284

0

Total=

14.31

003 TSA02B1         M.C.           0.060

0.00

0.00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ

7.14

0.43

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

0.00

0.00

ADINC.<0,75M T.MIJLO

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.43

004 TSD01A1         M.C.           0.060

0.00

0.00

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

1.10

0.07

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

0.00

0.00

BULG.TEREN UȘOR

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.07

005 TRI1AA01C1      TONA          0.162

0.00

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

2.10

0.34

MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

0.00

0.00

AUTO CATEG.l

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.34

006 TRI1AC13E1      TONA          0.162

0.00

0.00

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG

2.10

0.34

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..

0.00

0.00

AUTO-RAMPA,TEREN CTG

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.34

Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Formularul F3


Obiectivul:  0101  45000000

Obiectul:    0005  45000000


LUCRĂRI EXECUTATE PE CTOMBRIE TARIFE HCL


Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta TARI05 GARD PROT/H-0,5M CU RAMA


Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON007 TRA01A10        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA DIST.= 10 KM.


0.162


PE


0.00

0.00

0.00

3.00

Total=


0

0.000

008 IZD07B1

[ 1] MP.

0.500

2.17

1.08

VOPSIREA MANUALA

A STÂLPILOR

METALICI CU

2.37

1.18

VOPSEA MINIU DE

PLUMB 1STRAT

SI 1STRAT

0.00

0.00

VOPSEA ULEI

0.00

0.00

0

.000

0 Total=

2.27

Cheltuieli directe din articole:GREUTATE MATERIALE MANOPERA


UTILAJ TRANSPORT


0.028        60.26        9.62


0.00      0.49


TOTAL

70.36


Detaliere transporturi:

-Articole TRA

0.49


Alte cheltuieli directe:


-CAS:

(

9.62 +

0.49 *

0.000)

0.00 * 0.000 +

* 0.20800 =

2.00

-ȘOMAJ:

(

9.62 +

0.00 * 0.000 +

0.49 *

0.000)

* 0.00500 =

0.05

-CASS 5,2%

(

9.62 +

0.00 * 0.000 +

0.49 *

0.000)

* 0.05200 =

0.50

-CONTRIB.PTR.CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0,85%

(

9.62 +

0.00 * 0.000

+

0.49 * 0.000)

* 0.00850 =

0.08

-CONTRIB.PENTRU

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

PROFESIONALE 0,

26%

(

9.62 +

0.00 * 0.000

+

0.49 * 0.000)

* 0.00260 =

0.03

-FOND GARANTARE

SALARIALE 0,25

%

(

9.62 +

0.00 * 0.000

+

0.49 * 0.000)

* 0.00250 =

0.02

Total cheltuieli directe:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.028

60.26

12.30

0.00

0.49

73.04

Cheltuieli

indirecte:

73.04 *

0.0000 =

0.00

Profit:

73.04 *

0.0000 =

0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:

73.04

TVA

73.04 *

24.0% =

17.53

TOTAL cu TVA

90.57

CONTRACTANT (OFERTANT)


Formularul F3
Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Obiectivul:  0101  45000000

Obiectul:    0005  45000000


LUCRĂRI EXECUTATE PE CTOMBRIE

TARIFE HCL

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta TARI06 GARD PROT.DIN PLASA H-0,5 FARA RA


Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM

PU MAT

VAL

MAT =

= DENUMIRE

PU MAN

VAL

MAN -

=              ARTICOL

PU UTI

VAL

UTI =

PU TRA

VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.'

IOT

T

O T

A L =

001   CO07A1     [ 2] M               1.000

30.81

30.81

ÎMPREJMUIRI DIN PLASA DE SARMA -TIP

4.86

4.86

METRO- H=0,5M, FARA RAMA METALICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.006

0

Total=

35.67

002   CZ0105E1       M.C.           0.060

217.50

13.05

PREPARARE BETON Bl50,CU AGREGATE GRELE,

21.00

1.26

GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 MANUAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.284

0

Total=

14.31

003 TSA02B1         M.C.           0.060

0.00

0.00

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ

7.14

0.43

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

0.00

0.00

ADINC.<0,75M T.MIJLO

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.43

004 TSD01A1         M.C.           0.060

0.00

0.00

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

1.10

0.07

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

0.00

0.00

BULG.TEREN UȘOR

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.07

005 TRI1AA01C1      TONA          0.158

0.00

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

2.10

0.33

MĂRUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

0.00

0.00

AUTO CATEG.l

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.33

006 TRI1AC13E1      TONA          0.158

0.00

0.00

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG

2.10

0.33

DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..

0.00

0.00

AUTO-RAMPA,TEREN CTG

0.00

0.00

0.000

0

Total=

0.33

TARI06 pag

18

* MMte     MM»

——————

007 TRA01A10

TONA

0.158

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR

CU AUTOBASCULANTA

PE

0.00

0.00

DIST.= 10 KM.

3.00

0.47

0.000

0

Total=

0.47

008 IZD07B1

[ 1] MP.

0.500

2.17

1.08

VOPSIREA MANUALA

A STÂLPILOR METALICI CU

2.37

1.18

VOPSEA MINIU DE

PLUMB 1STRAT SI 1STRAT

0.00

0.00

VOPSEA ULEI

0.00

0.00

0.000

0

Total=

2.27

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.024

44.94

8.46

0.00

0.47

53.88

Detaliere

transporturi

-Articole

TRA

0.47

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(

8.46 +

0.00 * 0.000

* 0.20800 =

+

1.76

0.47 *

0.000)

-ȘOMAJ:

(

8.46 +

0.00 * 0.000

+

0.47 *

0.000)

* 0.00500 =

0.04

-CASS 5,2%

(

8.46 +

0.00 * 0.000

+

0.47 *

0.000)

* 0.05200 -

0.44

-CONTRIB.PTR.CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0,85%

(

8.46 +

0.00 * 0.000

+

0.47 * 0.000)

* 0.00850 =

0.07

-CONTRIB.PENTRU

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

PROFESIONALE 0,

26%

(

8.46 +

0.00 * 0.000

+

0.47 * 0.000)

* 0.00260 =

0.02

-FOND GARANTARE

SALARIALE 0,25%

(

8.46 +

0.00 * 0.000

+

0.47 * 0.000)

* 0.00250 =

0.02

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

0.00      0.47


TOTAL

56.24CONTRACTANT (OFERTANT)


0.024        44.94       10.82

Cheltuieli indirecte:

56.24 *

0.0000 =

0.00

Profit:

56.24 *

0.0000 -

0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:

56.24

TVA          56.24 *

24.0% -

13.50

TOTAL cu TVA

69.74

Persoana juridica achizitoare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Obiectivul: 0101 45000000    LUCRĂRI EXECUTATE PE CTOMBRIE

Obiectul:    0005 45000000    TARIFE HCL

Lista cu cantitatile de lucrări

Deviz oferta TARI07 ASTERNERE ASFALT BA8/4CM/100 MP


Categoria de lucrări: 0002

Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM

PU MAT

VAL

MAT =

= DENUMIRE

PU MAN

VAL

MAN =

=              ARTICOL

PU UTI

VAL

UTI =

PU TRA

VAL

TRA =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.T

■OT

1

TOT

A L =

001   DB01A1         MP.          100.000

0.01

0.67

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM

0.00

0.00

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV

0.01

1.39

PIATRA BITUMATE MEC

0.00

0.00

0.000

0

Total=

2.06

002   DB02D1          100 MP.        1.000

127.50

127.50

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST

12.00

12.00

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU

1.32

1.32

EMULSIE CATIONICA

0.00

0.00

0.050

0

Total=

140.83

003   DB16D1         MP.           30.000

0.03

0.99

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA

0.70

20.89

CALD IN GROS DE 4,0CM AȘTERN MANUALA

0.25

7.44

0.00

0.00

0.000

0

Total=

29.32

004   DB16H1          MP.           70.000

0.03

2.31

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA

0.31

21.96

CALD IN GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA

0.36

25.49

0.00

0.00

0.000

0

Total=

49.76

441 2427510          TONA          9.600

220.00

2112.00

BA8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0

Total=

2112.00

005 TRA01A10        TONA          9.600

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

0.00

0.00

DIST.= 10 KM.

3.00

28.80

0.000

0

Total=

28.80

006 TRA05A10        TONA          0.046

0.00

0.00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

0.00

0.00

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.

0.00

0.00

ETC)PE DIST.DE 10

3.00

0.14

0.000

0

Total=

0.14

007 TRB01C13        TONA          3.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M

0.000


008 TRI1AA01C1      TONA          3.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

TARI07 pag

2

Total

0.00

0.00/

4.06

12.1/7

0.00

o. ad:

0.00

O.dk>

12.1'7'

0.00

0.00

2.10

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

6.30


0.000

Total

Cheltuieli

directe din

articole:

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

0.061

2243.47

73.31

35.65

28.94

2381.37

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =       0.00

Valoare aferenta utilaje electrice =      35.65

Detaliere transporturi: -Articole TRA

28.94


Alte cheltuieli directe:

-CAS:

(

73.31 +

35.65 * 0.000 +

28.94 *

0.000) * 0.20800 =

15.25

-ȘOMAJ:

(

73.31 +

35.65 * 0.000 +

28.94 *

0.000) * 0.00500 =

0.37

-CASS 5,2%

(        73.31 +

35.65 * 0.000 +

28.94 *

0.000) * 0.05200 =

3.81

-CONTRIB.PTR.CONCEDII SI

INDEMNIZAȚII 0,85%

(       73.31+

35.65 * 0.000 +

28.94 *

0.000) * 0.00850 =

0.62

-CONTRIB.PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

PROFESIONALE 0

,26%

(

73.31 +

35.

.65

* 0.

000 +

28.94 *

0.000) *

0.

00260

0.19

-FOND GARANTARE

SALARIALE 0,25%

(

73.31 +

35.

. 65

* 0.

000 +

28.94 *

0.000) *

0.

00250

0.18

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 0.061     2243.47      93.74      35.65     28.94      2401.80

Regie intreprindere:

2401.80 * 0.0000 =                                 0.00

Profit:

2401.80 * 0.0000 =                                 0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                       2 401 80

TVA        2401.80 * 24.0% =                                576^43

TOTAL cu TVA                                               2 978.23

TARI07 pag 3


f 4 ' I '

/■'

PROIECTANT                         CONTRACTANT (OFERTANT)

S.C. S.G.U.P. PLOIEȘTI             S.C.S.G.U.P. PLOIEȘTI

DEVIZIERSISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Tp^QȘERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Ploiești, Str. Văleni nr. 32

r


O *1

SERVICIUL AMENAJARE ȘI MENTENANȚĂ SPAȚII VERZIANEXA 8


PRETURI UNITARE PE ARTICOLE DE DEVIZ pentru evaluarea lucrărilor zone verzi în municipiul Ploiești


Nr.

Simbol

DENUMIRE ACTIVITATE

U.M.

N.T.

Preț unit.

i

Forța de muncă

crt.

TS

i

_

i i

ore

manop.

1

TSG01 Al

Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in grămezi si

100 mp.

1.62

14.58

1 munc. necalif.

arderea lor in mod supravegheat

5

4

s

i

e

2

TSG01 Bl

Degajarea terenului de frunze si crengi, stingerea in grămezi

100 mp.

1

9.00

1 munc necalif

J

fara ardere si supraveghere

1

d

L

1

1

3

1

s TSG 02 Al

Curățirea terenului de iarba si buruieni

100 mp.

6.58

59.22

1 munc necalif

4

TSG 03 Al

Defrișarea manuala a suprafețelor impadurite cu tufișuri si arbuști cu

100 mp.

10.26

92.34

; 1 munc necalif

1^

-

diametrul pina la 10 cm.incl.transp.matlemnos in grămezi

J

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ;

1----------------------------------------------------------------------------------------------------------1

in afara sau in zona lucrării or-fara scoatere rădăcini supr.500 mp

1

b

i

1

| 5

TSG 03 Bl

Idem Al; supraf. 500 mp. cu scoaterea rădăcinilor

__________________________,_______

100 mp.

12.77

114.93

1 munc necalif

î 6

i 7

1

TSG 03 CI

Idem Al; suprafețe < 500 mp. fara scoaterea rădăcinilor

100 mp.

15.25

137.25

1 munc necalif

1

TSG 03 Dl

Idem Al; suprafețe < 500 mp. cu scoaterea rădăcinilor

100 mp.

19

171.00

1 munc necalif

i

8

TSG 04 Al

Defrișarea mecanica cu defrisator pe tractor SI500, a supraf. de

100 mp.

1.97

17.73

tractor echip. cu defrisator

r

i

tufișuri sau arbuști pina la 10 cm. diam.- esențe rasinoase

_

9

1 10

1

TSG 04 Bl

TSG 05 Al

Idem Al; esențe de foioase

Doborirea manuala a arborilor de rasinoase cu diam. 10-30 cm.

100 mp.

100 mp.

3.9

1.88

35.10^tractor echip. cu defrisator

16.92; 2 munc calif + 2 muncit, ne calif

11

1

TSG 05 Bl

Idem Al; esențe de rasinoase cu diam. 31-50 cm.

buc.

4.9

44.10 2 munc calif + 2 muncit.necalif

12

TSG 05 CI

Idem Al; esențe de rasinoase cu diam. > 50 cm.

buc

10.67

96.03

2 munc calif + 2 muncit.necalif

13

TSG 05 Dl

Idem Al; esențe de foioase tari si brad cu diam. 10-30 cm.

buc.

1.41

12.69

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4

2 munc calif + 2 muncit.necalif

i 14

TSG 05 El

Idem Al; esențe de foioase tari si brad cu diam. 31-50 cm.

buc

4.44

39.96

2 munc calif + 2 muncit, ne calif

! 15

TSG 05 FI

Idem Al; esențe de foioase tari si brad cu diam. > 50 cm.

buc

9.46

85.14

2 munc calif + 2 muncit.necalif

16

i

TSG 05 G1

Idem Al; esențe de foioase moi diam. 10-30 cm.

buc

1.15

10.35

2 munc calif + 2 muncit.necalif

17

1

TSG 05 HI

Idem Al; esențe de foioase moi diam. 31-50 cm.

buc

3.74:

1

33.66

1

2 munc calif + 2 muncitnecalif

18

i

TSG 05 11

Idem Al; esențe de foioase moi diam. >50 cm.

buc

5.98

53.82;

L

2 munc calif + 2 muncit.necalif

19

TSG 06 Al

Scoaterea cu miji, manuale a cioatelor de rasinoase exclusiv bradul sau

buc

1.12

10.08

1 munc necalif.

foioase moi pe supr. mici sau izolate, diam. cioate sau rădăcini 10-30 cm ;

b

r-

mod de transportare manual

i

1

1

1

i

i

20

TSG 06 Bl

Idem Al ; cu diam intre 31-50 cm

buc

3.67

33.03

1 munc necalif + 1 fasonator

21

TSG 06 C1

Idem Al ; cu diam intre 51-70 cm

buc

6.97

62.73

1 munc necalif + 1 fasonator

22

TSG 06 Dl

Idem Al ; cu diam >70 cm

buc

11.59

104.31

1 munc necalif + 1 fasonator

23

TSG 07 Al

Scoaterea cu miji, manuale a cioatelor de foioase tari si brad pe suprafețe

buc

2.85

25.65

1 munc necalif + 1 fasonator

1

i

mici sau izolate diametrul cioate sau rădăcini intre 10-30 cm; mod de

1 î

,,L.

transport- purtare directa

1 Idem A 1 ; cu diam. intre 3 1 -50 cm Idem Al : cu diam. intre 51-70 cm

26 ^'TSG oX Dl Al dem Al ; cu diam. >70 cm

^7 7 TSG 08 AT jDoborire cu fierăstrăul mec. a arborilor de rasinoase

\'k4f -      4 -/cu diam intre 10-30 cm

/ ....... .......

Z . < 1          * -i             1 •         •               1 /-                        .1            *


i

A?8\4 TSG 08 Bl'/ Idem Al: cu diam intre 31-50 cm esențe de rasinoase • 31

 • 32

 • 34

 • 35

 • 36


Dl

TSG 08 El

TSG 08 FI

TSG 08 G1

TSG 08 HI

TSG 08 II

TSG


1 l Al


Forța de muncă

*1


 • 37

 • 38


TSG

TSG


 • 11 Bl

 • 12 Al


 • 39

 • 40


12 Bl


TSG

TSG 13 Al


 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46


TSG

TSG

TSG

TSG

TSG

TSG


13 Bl

 • 13

 • 14 Al 14B1

 • 14

 • 15


 • 47

 • 48


15 Bl


49


50


TSG

TSH 01 A l


TSH 02 Al


TSH 02 Bl


Idem A1; cu diam > 50 cm esențe de rasinoase

Idem Al; cu diam arbori intre 10-30 cm esențe de foioase tari si brad

Idem A1; cu diam arbori intre 31 -50 cm esențe de foioase tari si brad

Idem Al; cu diam arbori > 50 cm esențe de foioase tari si brad

Idem Al: cu

Idem A1: cu

Idem A1: cu


diam arbori 10-30 cm esențe de foioase moi diam arbori 31 - 50 cm esențe de foioase moi diam arbori > 50 cm esențe de foioase moi


Scarificarea mecanica ca terenului defrișat, pana la adanciniea de 0.50m cuprinzând 2 treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in grămezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu pana la 100 buc. rădăcini pe ha

Idem Al; cu peste 100 buc. rădăcini pe ha

Dezradacinarea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi, cu explozibil, diametrul cioatelor deasupra terenului fiind de pana la 40cm Idem A1; de peste 40cm

Dezradacinarea cioatelor de foioase tari si de brad, cu explozibil, diam. cioatelor deasupra terenului fiind de 20-30cm

Idem A1: intre 31-60 m

t

Idem Al: > 60 m

Cosirea vegetației ierboase

Cosirea vegetației acvatice (papura, stuf) in teren care s-a uscat Cosirea vegetației acvatice (papura, stuf) in teren cu apa

Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate, pana la distanta de 150cm, cu sufa sau troliu! montate pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate

Idem Al; in terenuri accidentate

Degajarea terenului de corpuri străine existente la suprafața prin stringere cu mana, grebla sau sapa, in grămezi, sau curățirea terenului prin sapare cu adâncime de 5 cm si transport cu roabe Taierea manuala a arborilor prin secționarea succesiva a crăcilor, ramurilor si tulpinilor pana la 10 cm inclusiv doborârea trunchirilor si scoaterea rădăcinii

Idem Al ; cu diametrul intre 11-30 cm.


buc

5.78

52.02

buc

11.73

105.57

buc

17.18

154.62

buc

1.632

14.69

buc

4.1

36.90

buc

9.03

81.27

buc

1.12

10.08

buc

3.44

30.96

buc

7.62

68.58

buc

0.9

8.10

buc

2.87

25.83

buc

4.68

42.12

buc.

13.34

120.06

buc

14.36

129.24

buc.

1.04

9.36

buc.

1.43

12.87

buc.

1

9.00

buc.

1.54

13.86

buc.

2.54

22.86

00 mp

0.62

5.58

00 mp

0.82

7.38

00 mp

2.04

18.36

buc.

0.57

5.13

buc.

0.64

5.76

00 mp

7.07

63.63

buc

0.46

4.14

buc

12.24

110.16


1

1

1

1


1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

1

1

1


munc


munc


necalif + necalif + necalif


fasonator +


fasonator + fasonator + fasonator + fasonator +


I

~T"


fasonator

fasonator fasonator


1

1

1

1


corhonitor 4 1


corhonitor + 1

corhonitor + 1

corhonitor + 1

corhonitor + 1


stivuitor


stivuitor stivuitor stivuitor stivuitor


fasonator +1 corhonitor4 1 stivuitor fasonator 4 I corhonitor 4 1 stivuitor fasonator 4 1 corhonitor4 1 stivuitor fasonator 41 corhonitor4 1 stivuitor muncitor necali ficat


muncitor necalificat artificier +


muncit.necalif.


artificier 4

artificier 4


muncit.necalif. muncit.necalif.


artificier 4 artificier + munc peisagist-floricultor munc peisagist-floricultor munc peisagist-floricultor corhonitor


muncit.necalif. muncit.necalif.


corhonitor munc necalif.


munc. necalif.


munc. necalif.


Nr. Simbol

TS^f^ȚSH 02 CIIdem A1 ; cu diametrul intre 31 -60 cm.

Idem Al : cu diametrul intre 61-100 cm.

Idem Al ; cu diametrul >100 cm.

Extragerea pământului necesar amenajării spațiului verde, cu pastrarea structurii in teren mijlociu

Idem A1 in teren tare

Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafeței după mobilizarea solului in teren mijlociu, adincime de 10 cm


buc

19.92

179.28

buc

30.42

273.78

buc

43.83

394.47

mc.

0.98

8.82

mc

1.77

15,93

mp

0.19

1.71

1

1

1

1

munc. necalif. munc. necalif. munc. necalif. munc necalif

1

1

munc necalif

muncit.necalif. + 1 peisagist floricultor


57

TSH 04 Bl

Idem Al; in teren mijlociu la adincime de 20 cm

mp

0.27

2.43

58

TSH 04 CI

Idem Al; in teren mijlociu Ia adincime de 30 cm

mp

0.35

3.15

59

TSH 04 Dl

Idem Al: in teren tare la adincime de 10 cm

mp

0.28

2.52

60

TSH 04 El

Idem Al; in teren tare la adincime de 20 cm

mp

0.41

3.69

61

TSH 04 FI

Idem Al: in teren tare la adincime de 30 cm

r

mp

0.55

4.95

62

TSH 05 Al

Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe teren

mp

0.1 1

0.99

orizontal sau in pante de 20% cu pastrarea structurii in straturi de

10 cm arosime


1

1

1

1

1

1


muncit.necalif. + 1 peisagist floricultor muncit.necalif. + 1 peisagist floricultor muncit.necalif. + 1 peisagist floricultor muncit.necalif. + 1 peisagist floricultor peisagist floricultor + 1 muncit.necalif. peisagist floricultor


63

TSH 05 Bl

Idem A1: in strat de 15 cm grosime

mp

0.13

1.17

64

TSH 05 CI

Idem Al; in strat de 20 cm grosime

mp

0.14

1.26

65

TSH 05 Dl

Idem A1; in strat de 30 cm grosime

mp

0.18

1.62

66

TSH 06 Al

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in ved.consolidării

mp

0.3

2.70

1

1

1

1

peisagist-floricultor peisagist-floricultor peisagist-floricultor peisagist-floricultor


lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4m, cu gros.stratului de pamant vegetal de lOcm

67

TSH 06 Bl

Idem A1; de 15cm

mp

0.35

3.15

68

TSH 06 CI

Idem Al; de 20cm

mp

0.4

3.60

69

TSH 07 Al

Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in ved.consolidării

mp

0.32

2.88

1

1

1

peisagist-floricultor peisagist-floricultor + peisagist-floricultor +


muncit.necalif.

muncit.necalif.


 • 70

 • 71

 • 72


TSH 07 Bl

TSH 07 CI

TSH 08 Al


 • 73

 • 74

 • 75

 • 76

 • 77

 • 78


TSH 08 Bl

TSH 08 CI

TSH 09 Bl

TSH 09 CI

TSH 10 A l

TSH 10 Bl


lor, executata pe taluz,la inaltimea cuprinsa intre 4-8m, cu gros.stratului de pamant vegetal de 1 Ocm

Idem Al; de 15cm

Idem Al; de 20cm

Spor ia consumurile de forte de munca la TSH 07, pentru imbracarea cu pamant vegetal pe fiecare 4m înălțime taluz peste inalt.de 8m din articolul resp.corespunzător grosimii stratului de pamant vegetal lOcm Idem A1; 15cm

Idem Al; 20cm

Idem Al ; pe suprafețe in pante de peste 30%

Idem Al ; pe suprafața taluzelor cu 1 kg samanta la lOOmp

Brazduiri pe suprafețe continue orizontale sau cu panta < 30%

Idem Al; pe suprafețe continue cu panta >30% si inaltime taluz pana la 8m


mp

mp


0.37

0.45

0.16


n o

4.05

1.44


peisagist-floricultor + muncit.necalif muncit.necalif


muncit.necalif.


0.24

0.32

2.16 1 muncit.necalif

2.88 1 peisagist-floricultor

lOOmp

5.2

46.80 1 peisagist-floricultor

lOOmp

5.2

46.80 1 peisagist-floricultor

mp

0.63

5.67 1 peisagist-floricultor

mp

0.9

8.10 1 peisagist-floricultor • 87

 • 88

 • 89

 • 90


stps..

HI 10 DT Idem C1; cu panta >30% si inaltime de taluz pana la 8m

12 Al Udarea suprafețelor cu furtunul de Ia hidrant

5 t- ’ • I -                                                                                                                                                             •

12 Bl Idem Al de la cisterna

13-Al

1.3 Bl

43432

Î4 Al

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17


TSH

TSH

TSH

TSH


 • 91

 • 92

 • 93

 • 94


TSH

TSH

TSH

TSH


17 Bl

17 CI

 • 17 Dl

 • 18 Al


 • 95

 • 96

 • 97


TSH

TSH

TSH


18 Bl

 • 18 CI

 • 19 Al


 • 98

 • 99


19 Bl


TSH

TSH 20 Al


100

101

102


TSH 20 Bl

TSH 20 CI

TSH 21


Al


 • 103

 • 104

 • 105

 • 106


TSH 21

TSH 21

TSH 21

TSH 21

TSH 21


Bl CI Dl El FI


108


TSH 22 Al


Administrarea îngrășămintelor organice din mranita

Idem Al; chimice din azotat de amoniu granulat conc. 33%

Idem Al; chimice din superfosfat granulat conc. 45% P205

Cosirea manuala a gazonului în teren orizontal sau in pante pana in 30% Idem Al in teren cu pante peste 30%

Plivirea buruienilor in peluze

Rectificarea marginilor la peluze si rabate Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate cu pastrarea structurii solului si separarea structurii de pamant vegetal - lărgimea 2 m si adincimea E5 m in teren ușor Idem Al : in teren mijlociu

Idem Al ; in teren tare

Idem Al ; in teren foarte tare

Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la rădăcină - arbuști

Idem Al ; arbuști cu ghimpi si trandafiri

Idem Al ; puieti de arbori

Extragerea manuala a tufelor de arbuști si a rasinoaselor de pana la h=2m avand balot de pamant la rădăcină de diametru 0.40m si h^0.40m ambalat in plasa de sarma

Idem A1; ambalat in panza de sac

Pregătirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantării arbori cu diametrul 10-15 cm

Idem Al; arbori cu diametrul tulpinei 16-20 cm

Idem Al; arbori cu diametrul tulpinei 21-25 cm

Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pana la lOcm, cu balot de pamant la rădăcină, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sarma

Idem AI; cu panza de sac

Idem A1; cu plasa de sarma si panza de sac

Idem Al; cu invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa sarma

Idem Al; cu invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu panza sac

Idem Al; cu invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa sarma

si panza de sac

Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de peste lOcm, cu balot de pamant la rădăcină, ambalat in plasa de sarma si doage fara invelirea


mp

0.71

6.39

1 peisagist-floricultor

mp

1.04

9.36

1 peisagist-floricultor

100 mp

0.66

5.94

1 peisagist-floricultor

lOOmp

1.046

9.41

I peisagist-floricultor

to

4.24

38.16

1 munc necalif + 1 peisagist-floricultor

to

80.37

1 munc necalif + 1 peisagist-floricultor

to

80.37

723.33

1 munc necalif + 1 peisagist-floricultor

100 mp

0.82

7.38

1 munc necalif + 1 peisagist-floricultor

100 mp

0.9

8.10

l munc necalif + 1 peisagist-floricultor

100 mp

2.53

22.77

1 munc necalif + 1 peisagist-floricultor

100 m.l.

2.57

23.13

1 munc necalif + 1 peisagist-floricultor

mc

1.13

10.17

1 munc necalif.


mc

mc mc buc


buc

buc

buc


buc

buc


buc buc buc.


buc. buc. buc. buc. buc.


buc


1.8

2.75

4

0.34


0.39

0.41

2.57


2.55

2.23


3.65

6.22

5.75


5.75

6.13

6.39

6.39

6.74


8.j4


16.20

24.75

36.00

3.06


3.51

3.69

23.13


22.95

20.07


32.85

55.98

51.75


51.75

55.17

57.51

57.51

60.66


76.86


1

1

1

1


1

1

1

1

1


ni u n c

munc

munc


necalif. necalif. necalif.


peisagist-floricultor


peisagist-floricultor peisagist-floricultor muncit.necal if.+


peisagist-floricultor


muncit.necalif.+

muncit.necalif.+


peisagist-floricultor peisagist-floricultor


muncit.necalif. + 1 peisagist-floricultor muncit.necalif. + 1 peisagist-floricultor peisagist floricultor + 1


peisagist floricultor + peisagist floricultor + peisagist floricultor + peisagist floricultor + peisagist floricultor +


peisagist floricultor +


muncit.necalif


1

1

1

1

1


muncit.necalif muncit.necalif muncit.necalif muncit.necalif muncit.necalif


muncit.necalif


Nr. Simbol crt. TS


DENUMIRE ACTIVITATE


II.M. N.T. Preț unit.

*


Forța de muncă

.• ,x'

/'

y

*

d *

r

. J

/

r


120

121

122

 • 123

 • 124

 • 125

 • 126

 • 127

 • 128

 • 129

 • 130

 • 131

 • 132

 • 133

 • 134

 • 135


t         coroanei; diametrul tulpinii arborelui fiind de 1 l-15cm

TSH.22* .Bl Idem Al; diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20cm TSH 22'Ci Idem Al; diametrul tulpinii arborelui fiind de 21 -25cm TSH 22 Dî\ Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de peste lOcm, cu balot

A de pamant la rădăcină, ambalat in plasa de sarma si doage cu invelirea ....

coroanei; diametrul tulpinii arborelui fiind de 1 1-15cm Idem Dl; diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20cm Idem D1; diametrul tulpinii arborelui fiind de 21 -25cm Extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la rădăcină cu inaltimea plantei <50 cm Idem Al ; cu inaltimea plantei >50 cm Plantari de arbuști fara balot

Idem Al ; trandafiri si arbuști cu ghimpi fara balot Idem Al ; puieti de arbori foiosi fara balot Transplanturi cu balot de pamant executat manual la arbuști, trandafiri si buxus forme

Idem Al; manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diam. de 10 cm Idem Al ;exec.mec.la arbori foiosi si rasinosi cu diam. intre

Idem A1 ;exec.mec.la arbori foiosi si rasinosi cu diam. intre

Idem A1 ;exec.mec.la arbori foiosi si rasinosi cu diam. intre

Plantari pentru gard viu; arbuști foiosi pe un rând

Idem AI Idem A1 Idem A1 Idem A1 Idem A1


f'


• ‘S s f


*

>TS


TSH 23 Bl

TSH 24 Al

TSH 24 Bl

TSH 24 CI

TSH 25 Al


TSH 25 Bl

TSH 25 CI

TSH 25 Dl

TSH 25 El

TSH 26 Al

TSH 26 Bl

TSH 26 CI

TSH 26 Dl

TSH 26 El

TSH 26 FI

TSH 27 Al

TSH 27 Bl

TSH 28 Al

TSH 28 Bl

TSH 28C1

TSH 29 Al


cm


cm


cm


pentr arbuști foiosi pe doua rânduri pentru arbuști coniferi pe un rând pentru arbuști coniferi pe doua rânduri pentru buxus pe 1 rând pentru buxus pe 2 rânduri


 • 136

 • 137

 • 138

 • 139

 • 140

 • 141

 • 142


TSH 29 Bl

TSH 29 CI

TSH 29 Dl

TSH 30 Al

TSH 30 Bl

TSH 30 CI

TSH 30 Dl


Udatul plantațiilor cu furtunul Idem Al cu galeata Tăieri de corecție - puieti arbori 7m.h Idem A1 puieti de arbori peste 7 m. h Idem Al trandafiri Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme gard viu cu inaltime < 1,20 m Idem Al ; gard viu cu inaltimea > 1,20 m Idem Al ; borduri chenare de buxus Idem AI ; in forme a esențelor cu frunze persist. Plantarea florilor si plantelor perene pana la 15 cm inaltime in teren Idem AI; peste 15 cm inaltime in teren Idem Al; In jardiniere si vase decorative Idem Al; plante perene cu balot in teren


buc.

10.6

95.40

buc.

13.69

123.21

buc.

9.9

89.10

buc.

1 1.56

104.04

buc.

14.66

131.94

buc

0.65

5.85

buc

1.8

16.20

buc

0.36

3.24

buc

0.52

4.68

buc

0.79

7.1 1

buc

1.48

13.32

buc

6.87

61.83

buc

7.53

67.77

buc

9.07

81.63

buc

11.01

99.09

ml

0.57

5.13

ml

0.96

8.64

ml

0.43

3.87

ml

0.68

6.12

ml

0.28

2.52

ml

0.56

5.04

mc

0.85

7.65

mc

4.27

38.43

buc

0.56

5.04

buc

0.78

7.02

buc

0.07

0.63

mp

0.03

0.27

mp

0.05

0.45

mp

0.14

1.26

mp

0.06

0.54

10 buc

2.53

22.77

10 buc

3.97

35.73

10 buc

3.85

34.65

10 buc

353.97


1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 peisagist floricultor + 1 muncit.necalif

1 munc necalificat + 1 peisagist-floricultor

1 munc necalificat + 1 peisagist-floricultor

1 munc necalificat +■ I peisagist-floricultor I peisagist -floricultor

l peisagist -floricultor peisagist -floricultor peisagist -floricultor peisagist -floricultor peisagist -floricultor peisagist -floricultor munc necalif munc necalif munc necalif + 1 peisagist-floricultor munc necalif. + 1 peisagist-floricultor peisagist-floricultor peisagist-floricultor + 1 muncit.necalif.

peisagist-floricultor

peisagist-floricultor + 1 muncit.necalif. peisagist-floricultor + 1 muncit.necalif. peisagist-floricultor + 1 muncit.necalif. peisagist-floricultor + 1 muncit.necalif. peisagist-floricultor + 1 muncit.necalif. peisagist-floricultor + 1 muncit.necalif.


Forța de muncă

*
.TSH31A1 Combaterea bolilor si dăunătorilor in plantații,                        lOObuc 16.93       152.37 1 peisagist-floricultor

executate manual prin stropire

TSH 3 1 Bl Idem Al; prin prafuire                                                     100 buc 18.04       162.36 I peisagist-floricultor

Z ' , '                        V

l

■l

TOTAL DREPTURI SALARIALE / NUMĂR SALARIAȚI = SALARIUL MEDIU LUNAR

308.875 lei: 272 salariati - 1.135,57 lei

SALARIUL MEDIU LUNAR / NUMĂR ORE PE LUNĂ = SALARIUL MEDIU ORAR

/

1.135,57 Jei : 170 ore/lună = -7,00 lei/oră, Ia care se adaugă contribuțiile sociale de 27,86 %, rezultând astfel o valoare totală de 9,00 lei/oră.
ȘEF SERVICIU AMENAJARE ȘI MENTENANȚĂ&PAȚH VERZI,


ȘEF BIROU PREȚURI, TARIFE ȘI ANALIZA ECONOMICĂ A CENTRELOR DE GESTIUNE,

S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.


Ploiești, Str, Văleni nr. 32

SERVICIUL AMENAJARE ȘI MENTENANȚÂ SPAȚII VERZI

* - X                      * • •; x

■                         a \ • .

■ ' - ■r'

>  *□           t-•.           h

s •• j                           5 ' _


ANEXA 9


TARIFE DE BAZĂ pentru lucrări de tăieri arbori • < 5 crengi

6-10 crengi 11-20 crengi

 • < 5 crengi

6-10 crengi 11-20 crensi


 • < 5 crengi

6-10 crengi 11-20 crengi

 • < 5 crengi

6-10 crengi

11-20 crengi


 • < 5 crengi

6-10 crengi 11-20 crengi

 • < 5 crengi

6-10 crengi

11-20 crengi


Nr.crt.

DENUMIRE LUCRARE Doborâre arbori diametrul < 30 cm


diametrul 31 - 60 cm diametrul > 60 cm


U.M.


buc.

buc.

buc.


MATERIAL


1.98


2.52


2.88


 • 1.50

3.00

 • 4.50

3.00

6.00

9.00


1.87

3.73

5.60

3.73

7.47

11.20


3.22

6.43

9.65

6.43

12.87

19.30


MANOPERA


43.2


50.4


55.8


5.71

11.41

17.12

11.41

22.82

34.23


9.75

19.49

29.24

19.49

38.99

58.48


17.11

34.23

51.34

34.23

68.45

102.68


UTILAJ


25.2


25.2


25.2


1.19

2.39

3.58

2.39

4.77

7.16


1.19

2.39

3.58

2.39

4.77

7.16


1.58

3.16

4.74

3.16

6.32

9.48


TOTAL LEI


Material


70.38


78.12


2.22


2.83


3.23


1.69

3.37

5.06

3.37

6.74

10.11


2.10

4.19

6.29

4.19

8.39

12.58


3.61

7.23

10.84

7.23

14.45

21.68


Manon.


48.52


56.60


62.67


6.41

12.81

19.22

12.81

25.63

38.44


10.95

21.89

32.84

21.89

43.79

65.68


19.22

38.44

57.66

38.44

76.88

115.32


Utilai


28.30


28.30


28.30


1.34

2.68

4.02

2.68

5.36

8.04


TOTAL LEI

__________9.43 _________18.86 ________28.30

_________18.86

________37.73

56.59


1.34

2.68

4,02

2.68

5.36

8.04


1.78

3.55

5.33

3.55

7.10

10.65


TOTAL LEI


79.04


87.74


14.38

 • 28.77

43.15

 • 28.77

57.53

86.30


24.61

49.22

73.83

49.22

98.43

147.65


NOTA : Aplicare coeficienți

xs

FornYbda de calcul a prețului pentru lucrări de doborâre se stabilește înmulțind tariful de baza^tabi 1 it. cu coeficientul de periculozitate pentru fiecare element de corecție.

• . *’

'C                      -           •                                                    *

z . Acești coeficienți se aplică individualizat pentru fiecare arbore în parte.

Coeficientul de periculozitate este suma elementelor de corecție specifice fiecărui arbore și se calculează cu formula :

t b

( 1+ hr.instalați i+ coeficient de specie + coeficient de vitalitate/sezon + coeficinet de urgență ) Valoarea coeficienților este :

ț

1 - pentru fiecare instalație ;

1 - pentru urgență ;

1 - pentru perioada de sezon vegetativ ( 01.04 - 01.10 ) 0.5 - pentru vitalitate ( 0,5 pentru arbore uscat; 0,0 pentru arbore viabil )

0.5 - pentru specie ( diverse moi 0.0 și diverse tari 0.5 )

Aplicarea coeficientului de vitalitate exclude aplicarea coeficientului de sezon.

NOTA : La aceste tarife se adauga cota de cheltuieli indirecte, cota de profit și TVA.

DIRECTOR GEN

Dan Ionită
DIRECTOR ECONOMIC.Șef Serviciu Amenajare și Mentenanță Spații Verzi,  Adriana Văraru

Șef Birou Prețuri. Tarife și Analiza Economică a Centrelor de Gestiune.


CipriaA Ana
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. I


/ ■’ . .1 "O

J I                                                                           •

>1 ■ -

b

L t

' \

X

* »

\X '

X. ‘                                    .

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D&Mi PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.PREȘEDINTE, Radu MateescuData: