Hotărârea nr. 225/2011

Hotãrârea nr. 225 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANI A                              i V ? Z A TP flHLyR O

JUDEȚUL PRAHOVA                     L E G A uFl AT£-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI S E. G RE TAR=_

HOTĂRÂREA Nr. 225 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești , a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Iancu Ion, Radu Mateescu precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare si anexelor pentru investiții ale Direcției Tehnic - Investiții;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții a bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotarare.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 27 iulie 2011.


(■


* °-Ub^TRASEMN EAZĂ SECRETAR,

Oana C riști na Iacob

,L


4

•>JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare (OUG nr. 63/2010, art. 49, alin. 13), prin care are loc redimensionarea veniturilor si cheltuielilor in funcție de execuția de casa la data de 30.06.2011 precum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții.

Totodată rectificarea este impusa de Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1261/14.07.2011 si Hotararea Guvernului nr. 649/22.06.201 lprin care se aloca suma de 350,00 mii lei din Fondul de Rezerva la dispoziția Guvernului pentru plata chiriei Grădiniță cu program prelungit nr. 29 si Grădiniță nr. 1.

Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 425.691,70 mii lei se vor majora cu suma de 4.094,62 mii lei si vor fi detaliate in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil.

Prevederile cheltuielilor bugetului local în sumă de 445.691,70 mii lei se vor majora cu suma de 4.094,62 mii lei si vor fi detaliate in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil, notele de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.

<CONSILIERI, Nicoleta Cataliana Bozi Gheorghe Sarbu Iancu Ion Radu Mateescu


t z

•/

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 si Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr.l 84/21.06.2011, Hotararea Consiliului Local nr.205/28.06.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare (OUG nr. 63/2010, art. 49, alin. 13), prin care are loc redimensionarea veniturilor si cheltuielilor in funcție de execuția de casa la data de 30.06.201 lprecum si de necesitatea efectuării unor modificări prioritare in cadrul listelor de investiții.

Totodată rectificarea este impusa de Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1261/14.07.2011 si Hotararea Guvernului nr. 649/22.06.2011 prin care se aloca suma de 350,00 mii lei din Fondul de Rezerva la dispoziția Guvernului pentru plata chiriei Grădiniță cu program prelungit nr. 29 si Grădiniță nr. 1.

I. Prevederile veniturilor bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 425.691,70 mii lei se vor majora cu suma de 4.094,62 mii lei astfel:

Veniturile fiscale se majoreaza cu suma de 712,43 mii lei, datorita incasarilor, conform execuției de trezorerie la data de 30.06.2011, astfel: -“ impozit pe profit de la agenti economici “ cod 010201 cu suma de 272,43 mii lei; -“alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital” cod 050250 cu suma de 90,00 mii lei;

-“sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale” cod 110206 cu suma de 350,00 mii lei (conform Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1261/14.07.2011).

Veniturile nefiscale se majoreaza cu suma de 3.324,94 mii lei datorita incasarilor, conform execuției de trezorerie la data de 30.06.2011, astfel:

-“varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale” cod 300201 cu suma de 2.102,96 mii lei;

 • - “venituri din dividende” cod 300208 cu suma de 1.077,48 mii lei;

 • - “alte amenzi, penalitati si confiscări” cod 350250 cu suma de 114,50 mii lei;

 • - “taxe speciale” cod 360206 cu suma de 27,00 mii lei;                       . ’

 • - “donații si sponsorizări” cod 370201 cu suma de 3,00 mii lei.

Veniturile din capital se majoreaza cu suma de 35,00 mii lei datorita

1                                                                                                                                                                                                                                   n

încasărilor, conform execuției de trezorerie la data de 30.06.2011, astfel: -“venituri din valorificarea unor bunuri”, cod 390201 cu suma de 33,00 mii lei; -“venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului” cod 390207 cu suma de 2,00 mii lei.

Subvențiile se majoreaza cu suma de 22,25 mii lei constând in incasari de subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței”, cod 420234 conform execuției de trezorerie la data de 30.06.2011;

Prevederile cheltuielilor bugetului local în sumă de 445.691,70 mii lei se vor majora cu suma de 4.094,62 mii lei, in structura se vor produce următoarele modificări:

1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe”- se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 454,58 mii lei constând in:

 • - majorarea cu suma de 419,58 mii lei a titlului 20 “bunuri si servicii”, suma necesara in vederea acțiunii de promovare a imaginii municipiului Ploiești ( European Film Festival & Fair Ploiești);

 • - majorarea cu suma de 35,00 mii lei a titlului 57 „ajutor social” in vederea acordării de ajutoare pentru doua persoane fizice aflate in extrema dificultate conform hotărârilor de consiliu aprobate.

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 3.541,39 mii lei a titlului 20 „bunuri si servicii” (comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe) conform solicitărilor RASP Ploiești pentru restituirea varsamintelor din profitul net si a impozitului pe profit in vederea acoperirii contului serviciului datoriei publice.

 • 3. Capitolul „Invatamant” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 1.670,00 mii lei la titlul 20 „bunuri si servicii”, astfel:

- bunuri si servicii - 370 mii lei (350,00 mii lei pentru plata chirie Grădiniță cu program prelungit nr. 29 si Grădiniță nr. 1 conform Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1261/14.07.2011 si 20,00 mii lei suplimentare fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere Colegiul “Jean Monnet”Ploiesti);

-servicii de igienizare si reparații curente 1.300,00 mii lei.


4. Capitolul „Sanatate”

- se diminuează prevederea bugetara cu $&pța .,^4^


lei constând in:

 • - majorarea cu suma de 296,00 mii lei reprezentantand transferul Municipal Ploiești conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat a

 • - diminuarea cu suma de 300,00 mii lei reprezentând active nefinanciare^onform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

5. Capitolul „Cultura,recreere si religie” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 1.803,00 mii lei reprezentând:

 • - donații si sponsorizări in suma de 3,00 mii lei majorate conform execuției de casa la data de 30.06.2011;

 • - transferuri către Club Sportiv Municipal in suma de 200,00 mii lei conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acestuia;

 • - suplimentarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor cu Asociatul FC Petrolul in suma de 1.000,00 mii lei conform notei de fundamentare a acestuia;

 • - active nefinanciare in suma de 600,00 mii lei conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

 • 6. Capitolul „ Asigurări si asistenta sociala”- se majoreaza cu suma de 200,00 mii lei la titlul 20 „bunuri si servicii”, suma necesara pentru lucrări de igienizări si reparații curente la crese.

7. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica”

- se diminuează prevederea


bugetara cu suma de 12.810,00 mii lei reprezentând:

 • - suplimentarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor cu prestările de servicii către SGU Ploiești in suma de 1.500,00 mii lei;

 • - diminuarea transferurilor către Serviciul Public Finanțe Locale cu suma de 1.500,00 mii lei conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acestuia;

 • - diminuarea activelor nefinanciare cu suma de 12.810,00 mii lei conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

8. Capitolul „Protecția mediului” - in cadrul acestui capitol are loc:

 • - majorarea prevederii la titlul 20 "bunuri si servicii” cu suma de 120,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de reparații curente si amenajare centru municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești, conform notei de fundamentare intocmita de RASP Ploiești;

 • - diminuarea cu suma de 120,00 mii lei a activelor nefinanciare conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

9. Capitolul „Transporturi” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 9.239,65 mii lei astfel:

 • - subvenții de diferența de preț si tarif acordate RATP Ploiești cu suma de 5.500,00 mii lei;

 • - cu suma de 24,65 mii lei transferuri către RATP Ploiești conform proietului de buget rectificat al acesteia;

 • - majorarea activelor nefinanciare cu suma de 3.715,00 mii lei conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alaturat

VIZAT

aprobarea proiectului de hotarare


< • x_


DIRECTOR,

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte


DIRECTOR,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte
JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

nr. 1


BUGET LOCAL- 2011 venituri

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL

nr.

205/28.06.2011

influente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

425.691,70

4.094,62

429.786,32

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

277.355,20

3.719,37

281.074,57

3

I. VENITURI CURENTE

0002

365.955,90

4.037,37

369.993,27

4

A. VENITURI FISCALE

0003

343.529,00

712,43

344.241,43

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

168.811,00

362,43

169.173,43

6

Al.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.332,00

272,43

3.604,43

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

432,00

272,43

704,43

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

432,00

272,43

704,43

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.900,00

2.900,00

11

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

15

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

602,00

90,00

692,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

602,00

90,00

692,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

602,00

90,00

692,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.909,30

0,00

65.909,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.909,30

0,00

65.909,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

3,90

3,90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

108.808,70

350,00

109.158,70

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V. A.

1102

92.519,00

350,00

92.869,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

110202

90.959,00

-     Jp’

,  90.959,00

V \

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

i

* c 0

4

i»                                                  f

J

' ? 1

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

jl

k

/

k

f

,                                                                         f

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

V • .       V

, X       '    j-       \

s     *                   • ,

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.560,00

M 356,60;

Z • 1                           ’ , /

>1.910,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII

1202

413,00

0,00

413,00

39

Taxe hoteliere

120207

413,00

413,00

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

30,00

0,00

30,00

41

Impozit pe spectacole

150201

30,00

30,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

15.846,70

0,00

15.846,70

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.410,00

0,00

11.410,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.900,00

5.900,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.510,00

5.510,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

4.233,70

4.233,70

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

203,00

203,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

22.426,90

3.324,94

25.751,84

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.594,00

3.180,44

14.774,44

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.594,00

3.180,44

14.774,44

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

5.000,00

2.102,96

7.102,96

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

300203

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

6.594,00

6.594,00

58

Venituri din dividende

300208

1.077,48

1.077,48

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

0014

10.832,90

144,50

10.977,40

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

3302

3.219,40

0,00

3.219,40

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3159,00

3.159,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

50,00

50,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

0,00

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

0,00

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

330228

2,00

2,00

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

8,40

8,40

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE,

[ELIBERĂRI PERMISE_____________

 • 72 [Taxe extrajudiciare de timbru_________________________| 340202

 • 73 [Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 340250

 • 74 [AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI        |  3502


3402


Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

[dispozițiilor legale_____________________________________-

[Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a. 359292 | declarației de impozite și taxe____________________________________

încasări din valorificarea bunurilor confiscate,

 • 77  abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea I 350203

[potrivit legii_________________________________________

 • 78  |Alte amenzi, penalități și confiscări_____________

 • 79 [DIVERSE VENITURI

IVărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile

instituțiilor publice______________________________

[taxe speciale____________________________________

|varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

 • 81  [Venituri din ajutoare de stat recuperate_________

 • 82  Alte venituri


350201


350250

3602


360205


360206

360207

360211

360250


[transferuri voluntare, altele decăt

[SUBVENȚIILE________________________

 • 84  | Donații și sponsorizări_______________________________

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru [finanțarea secțiunii de dezvoltare(-) ____________


3702


370201


370203


[varsaminte din secțiunea de funcționare_______________| 370204

 • 85  Alte transferuri voluntare                                 370250

 • 86 IL VENITURI DIN CAPITAL            OOlT

 • 87 [VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI [  3902~

 • 88  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor 3992OI

publice_______________________________________

 • 89  Venituri din vânzarea locuințelor construite din

| fondurile statului________________________________

 • 90  [Venituri din privatizare________________________

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului___________________

Depozite speciale pentru construcții de locuințe390203


390204


390207


390210

0016


91 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE_______

[ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA            ~

ÎMPRUMUTURILOR A CORD A TE__________

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor I 400206 activ, finanțate integral din venituri proprii________________________4002


.încasări din rambursarea microcreditelor de la pers.        400707

• I m •      * •    »                                                                           1     lVV**V f

| fizice și juridice________________________________________________________

95 | împrumuturi temporare din trezoreria statului_______ 400210

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 499211 golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare |__________

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 499213 golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
400214


 • 97 | încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

 • 98 IV, SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE____________

 • 100 [SUBVENȚIIDE LA BUGETUL DE STAT

 • 101 L4. De capital

[Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de

Itermoficare_________________________________________

 • 103 | Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

 • 104 [Planuri și regulamente de urbanism


400250

0017


0018


4202

1  0019


420201


420203

420205

110,00


3.810,00
105

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

106

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

420207

1C ?/ II r-’!

/7K j)   \

’J”

107

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

\W

«W Â>J.

108

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

1.000,00

wf 77:

5.000,00

109

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

5.000,00

110

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

420213

23.600,00

23.600,00

111

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

420214

112

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

420215

113

B. Curente

0020

26.131,00

22,25

26.153,25

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

115

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

116

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

117

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

25.997,00

25.997,00

118

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

119

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

88,00

22,25

110,25

120

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

46,00

46,00

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

121

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

420246

122

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

124

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

125

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

126

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

127

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0

0

0

128

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

450215

0

0

0

129

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45021502

JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr.f

d                                                    I


BUGET LOCAL 2011 CHELTUIELI


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.205/28.06.2011

influente +/-

buget rectificat

CHELTUIELI - TOTAL

5002

445.691,70

4.094,62

449.786,32

A UTORITĂȚI PUBLICE ȘI A CȚIUNI EXTERNE

5102

15.973,45

454,58

16.428,03

Cheltuieli de personal

10

7.207,87

7.207,87

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.105,63

419,58

8.525,21

Bunuri si servicii

7.266,50

7.266,50

bunuri si servicii (promovarea imaginii municipiului -European Film Festival& Fair Ploiești)

47,00

419,58

466,58

bunuri si servicii p

792,13

0,00

792,13

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

188,00

223,00

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

500,00

0,00

500,00

Active nefinanciare

71

500,00

500,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-28,05

-28,05

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

24.748,81

3.541,39

28.290,20

Bunuri si servicii - total, din care:

20

4.655,00

3.541,39

8.196,39

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext.

4.655,00

3.541,39

8.196,39

Fonduri de rezerva

50

191,91

191,91

Transferuri către Serviciul public de evidență a persoanelor

51

440,00

440,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

2.061,90

2.061,90

Rambursări de credite - total din care:

81

17.400,00

0,00

17.400,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

11.400,00

11.400,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI

Împrumuturi

5502

6.700,00

0,00

6.700,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

500,00

500,00

Dobânzi

30

6.200,00

6.200,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NA ȚIONALĂ

6102

8.494,98

0,00

8.494,98

Bunuri si servicii - total, din care:

20

60,00

0,00

60,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60,00

60,00

Transferuri către Poliția Locala

51

7.631,49

7.631,49

Transferuri către Poliția Comunitară

51

745,51

745,51

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

60,00

60,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

-2,02

-2,02

ÎNVĂȚĂMÂNT

6502

108.452,45

1.670,00

110.122,45

Cheltuieli de personal

10

77.105,00

77.105,00


Bunuri si servicii - total, din care:

Bunuri si servicii___________________________

reparații curente scoli(buget PMP)________

Bunuri si servicii (igienizări)_______________

Bunuri si servicii2_________________________

Transferuri către instituții publice________

Finanțări POSDRU unitati de invatamant Asistență socială_________________________

Alte cheltuieli (burse)_____________________

Plăti efect an precedenti an curent_______

Active nefinanciare - total din care:______

Investiții centre financiare__________________

Investiții centre financiare (PMP)


57

 • 56

 • 57

59

85

71


5.096,00

550,00

199,87

90,00

800,00


-29,82


8.541,40


0,00


1.300,00 5.096,00 550,00 199,87 90,00 800,00 -29,82

8.541,40


SĂNĂTATE


Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC____________________________

Bunuri și servicii - total din care:___________________

reparații spitale___________________________________________

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC bunuri si servicii p_____________________________________

Transferuri către instituții publice__________________

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești__________________

Spitalul Municipal Ploiești___________________________

Asistență socială (Centrul de transfuzie)___________

Active nefinanciare


CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE


Bunuri și servicii ■ total- din care:__________

eh. din donații și sponsorizări________________

iluminat ornamental________________________

spectacole artificii______________________________

acțiuni culturale______________________________

Transferuri către instituții publice, din care: Casa de Cultură___________________________

Teatrul "Toma Caragiu"___________________

Filarmonica "Paul Constantinescu"_________

Club Sportiv Municipal____________________

Administrația Parcului C-tin Stere___________

Alte cheltuieli - total din care:_______________

ch. Asociat SC FC Petrolul_________________

reparații unități de cult_________________________

Active nefinanciare - total din care:

active nefînanciare

Plat efect an precedenti an curent__________


ASIGURĂRI ȘI ASISTENTĂ SOCIALĂ


Cheltuieli de personal - total din care:

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Crese_______________________________

Bunuri si servicii - total din care:


Bunuri și servicii (Creșe)________________

Bunuri și servicii p cresa si assc 639+206

Bunuri și servicii (igienizări crese)


6602


10


20


51


57

71


6702

20


51


59


71


85


6802

10


20


8.541,40

5.589,00


787,00

260,00 150,00

377,00

1.344,00

344,00

1.000,00

70,00

650,00


35.039,22

2.792,50

86,50

1.477,00 94,00

1.135,00

22.923,00

681,00

5,716,00

5.128,00

5.002,00

6.396,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00

2.794,70

2.794,70

-70,98


30.913,74

6.135,00

4.641,00

1.494,00

1.637,00


460,00

845,008.541,40

5.585,00


2.738,00


296,00

0,00

296,00


-300,00


787,00

260,00

150,00

377,00

1.640,00

344,00

1.296,00

70,00

350,00


1.803,00

3,00

3,00


200,00


200,00


1,000,00

1.000,00


600.00

600,00


200,00

0,00


200,00


200,00


0,00

36.842,22 2.795,50

89,50 1.477,00

94,00

1.135,00 23.123,00 681,00

5.716,00

5.128,00

5.202,00

6.396,00

7.600,00

6.000,00

1.600,00

 • 3.394.70

 • 3.394.70

-70,98


0.00


_

31.113,74

6.135,00

4.641,00

1.494,00

1.837,00


460,00

845,00

200,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL nr.205/28.06.2011

influente +/-

f

?

P                                      L

buget

rectificat \

•                                      4

r

. 1

*                  .H

\ - •

reparații curente crese (buget PMP)

200,00

. 200,00

Finanțări pt Asociatia"Viitorul Tinerilor"

7,00

7;bb'

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125,00

■ k2jg&0

Transferuri - total din care:

51

14.653,00

0,00

14 653,00

Adm.Serv.Soc.Comunitare

14.653,00

14.653,00

Asistența socială- total din care:

57

8.500,00

0,00

8.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.180,00

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

200,00

200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

120,00

120,00

Active nefinanciare - total

71

0,00

0,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

-11,26

-11,26

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

69.674,50

-12.810,00

56.864,50

Bunuri și servicii- total din care:

20

19.111,50

1.500,00

20.611,50

iluminat public

06

5.372,00

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.739,50

1.500,00

15.239,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

1.550,00

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

0,00

0,00

prestări servicii SGU PI.

12.000,00

1.500,00

13.500,00

gratuitati cimitirecf. Legii 44/94

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

8.908,00

-1.500,00

7.408,00

Serviciul Public Finanțe Locale

8.908,00

-1.500,00

7.408,00

Active nefinanciare - total din care:

71

41.655,00

-12.810,00

28.845,00

Locuințe

03

40.111,00

-12.810,00

27.301,00

active nefinanciare

40.111,00

-12.810,00

27.301,00

Iluminat public

06

1.544,00

0,00

1.544,00

Reabilitare iluminat public

1.544,00

1.544,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

44.090,00

0,00

44.090,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

15.300,00

120,00

15.420,00

Salubritate

14.800,00

14.800,00

Reparații curente si amenajare centru municipal de colectare a deșeurilor, echipamente electrice si electronice

120,00

120,00

apa meteo

500,00

500,00

Active nefinanciare total din care:

71

28.790,00

-120,00

28.670,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

28.790,00

-120,00

28.670,00

active nefinanciare

28.790,00

-120,00

28.670,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

43.907,00

0,00

43.907,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

43.907,00

43.907,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

52.108,55

9.239,65

61.348,20

Bunuri și servicii - din care:

20

9.300,00

0,00

9.300,00

reparații curente străzi

7.000,00

7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300,00

2.300,00

Subvenții- dif de nret si tarif (RATP)

40

23.305.00

5.500.00

28.805.00

Alte transferuri (Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile RATP PI.)

55

45,25

24,65

b

69,90

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

Active nefinanciare                                         I

71

19.458,30

3.715,00

23.173,30

Contul de execuție al bugetului

la data de: 30-JUN-11

* ♦

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2011 Trezorerie Mun. Ploiești


local


Venituri/Cheltuieli


Cod


Credite


Veniturile bugetelor locale Imp pe profit Imp pe profit de la ag. ec. Imp. ven. din transfer prop imo Imp.ven.transf.propr.imobiliar Cote si sume def.din imp ven. Cote defal.din imp.pe venit Sume alocate ptr echilibrare Ate impozite pe venit Alte impozite pe venit Imp si taxe pe propietate Impozit pe clădiri Impozit pe clădiri pers.jurid. Impozit pe clădiri pers.jurid. Impozit pe terenuri Impozit pe terenuri pers.fiz. Impozit pe terenuri pers .jur. Imp teren din extrav-ani prece Taxe jud.de timbru si alte tax Alte imp.si taxe pe propietat. Sume defalcate din TVA Sume def.din TVA fin.che PP


0102


010201


0302


03021


0402


040201


040204


0502


050250


0702


070201


07020101


07020102


070202


07020201


07020202


07020203


070250


1102


110202


Sume def din TVA ptr ech.BL


110206


Alte imp.si taxe generale Taxe hoteliere


1202


120207


taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole Taxe pe utiliz.bunurilor Impozit pe mij. de transport Imp pe mij de' transport PF Impozit pe mijloace tr PJ Taxe si tarife pt.elib.de lic. Alte taxe pe utiliz.bunurilor Venituri din propietate Varsaminte din profitul net Venituri din concesiuni


1502


150201


1602


160202


16020201


16020202


160203

160'250


3002


300201


300205


Venituri din dividende


30020


Ven din dividente dela alti p

Venituri din prestări servicii

Venit.din prestări de servicii

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

Venit.din recuperarea cheltuie

Venit.din taxe admin.elib.perm

Taxe extrajudiciare de timbru


30020802


3302


330208


330212


33022


3402


340202


.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

* .00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00


.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00


2.325.95

 • 492.401

 • 492.401
.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00


la data de: 30-JUN-11

*

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2011 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                           Cod


local

/

i; < ■

J \ > 1

Page 2 of 4

t s

•• \

• x -

X

Credite

t,

\

Xb

Incasa ri/Plati

— disponibilAmenzi, penalitati,confiscări Venit.din amenzi si alte sanct Penal.pt.nedep. decl.de I.T Incasari din valorif.bunurilor Alte amenzi,penal.si confiscar Diverse venituri

Taxe speciale

Alte venituri

Transferuri voluntare

Donații si sponsorizări Vărs, din SF pt. fin. SD Varsaminte din SF

Venit.din valorif.unor bunuri Venit.din valorif.unor bunuri Venit.din vanzarea locuințelor Venit.din vanz.unor bunuri


3502

350201


350202


350203


350250


3602


360206


360250


3702


370201


370203


370204


3902


390201


390203


390207


Depoz.sp.pt.constr.locuinte


390210


Incas.din ramb.imprumut.acord


4002


.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00Sume din exc.L util pt.fin SD


4002142,394,487.73

2,255,078.31

1,301131
1,257,090.67 89,500.00 89,500.00 13.005,000.00 13,005,000.00 317,747.63 85,306.14
Subv de la bugetul de stat Subv pt reabil termica clădiri Subv.programe mediu-ape. Subv.ptr comp preturi combust Subv. incalzire locuința


4202


420212


420213


420232


420234


Subv din bs pt fin sanatatii

F.E.D.R.


420241


4502


Pr.com.fin.in per.2007-2013

Pr.com.fin.2007-2013 ani prece

Cheltuielile bugetelor locale

Autoritati publice act ext.


450215


45021502


5102


TITL.I.Cheltuieli de personal


510210


TITL.II.Bunuri si servicii


510220


TITL.VIII. Asistenta sociala


510257


TITL.X. Active nefinanciare


510271


Pl.ef.ani prec. rec. an curent

Plăti ani precedenti SF


510285


51028501


Alte serv.publtce generale


5402


TITL.II.Bunuri si servicii


540220


TITL.VI.Transf.intre unitati


540251


TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

TITL.VII.AIte transferuri


54025101


540255


Alte transferuri SD

TITL.XIII.Rambursări de credit

ASPG Rambur. de credite


54025502


540281


54028101


.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

250,260,591.00

7,867,000.00

4,030,000.00

3,454,000.00

133,000.00

250,000.00

.00


12,865,590.00


400,000.00

230,000.00


230,000.00

2.035,590.00

2,035,590.00

10,200,000.00

10,200,000.00199,175.055.06

6,488,484.22

3,289,537.39

2,953.972.86

133,000.00

140,020.80

28,046.83

28,046.83

12,105,864.51.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00


51,085.535.94


1,378,515.7


. 740,462.61

500,027.14


.00

109,979.20

.00

.00


759.725.49

211,185.68

15,000.00

15,000.00

225,382.33307,738.48


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2011 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli


Cod


la data de: 30-JUN-11


Credite


Pl.ef.ani prec.rec.an curent

Plăti ani preced. SF

Dobânzi


540285

54028501

5502


.00


TITL II. - bunuri si servicii

TITL.III. Dobânzi


550220


550230


Ordine pub.si siguranța

TITL.II.Bunuri si servicii

TITL.VI.Transf.intre unitati


6102


610220


610251


TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF


61025101


Pl.ef.ani pr.rec.an curent

Plăti ani preced.SF

Invatamant


610285


61028501


6502


TITL.(.Cheltuieli de personal

TITL.II.Bunuri si servicii


650210


650220


TITL.VI.Transf.intre unitati


650251


Transf. intre unitatati SF


65025101


INV. - PROIECTE FEN


650256


TITL.VIII. Asistenta sociala


650257


TITL.IX. Alte cheltuieli


650259


TITL.X. Active nefinanciare


650271


Pl.ef.ani pr.rec. an curent

Plăti ani preced. SF

Sanatate


650285


65028501


6602


TITL.I.Cheltuieli de personal

TITL.II.Bunuri si servicii


660210


660220


TITL.VI.Transf.intre unitati


660251


Trans. intre unitati SF


66025101


TITL.VIII. Asistenta sociala


660257


TITL.X. Active nefinanciare


660271


Cultura recreere si religie

4           V

TITL.II.Bunuri si servicii

TITL.VI.Transf.intre unitati


6702


670220


670251


Trans. intre unitati SF


67025101


TITL.IX. Alte cheltuieli

TITL.X. Active nefinanciare


670259


670271


Pl.ef.ani pr.rec.an curent

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF


670285


67028501


Asig si asistenta sociala TITL.I.Cheltuieli de personal TITL.II.Bunuri si servicii TITL.VI.Transf.intre unitati


6802


680210


680220


680251


TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI


68025101


TITL.VIII. Asistenta sociala


680257


Pl.ef.ani pr.rec.an curent419.00


.00


.00 3,350,000.00 250,000.00 3,100,000.00 4,863,540.00 29,740.00 4.833,800.00 4,833,800.00

.00


.00


 • 671.420.34

50.000.00

 • 621.420.34

518,986.18

26.766.84 490,200.00 490.200.00

.00


.00


.00


.00


.00


651,053.50

4.940.00

81,779.60

41,000.00

41,000.00

1,868.90

521.465.00

2,794.063.36

479.55


.00


.00


19,299,599.00 2,907,000.00 330,000.00 8,670,000.00 8,670,000.00 7,392,599.00 .00


4,946,272.00

4,084.384.20

8,581.47


7,121,978.60 5.108.00

76,346.33

3.723,728.00

3,723,728.00

3,308,214.80


Sum


la data de: 30-JUN-11

f


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An: 2011 Trezorerie Mu n. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                            CodCredite


Incasari/Plati


Disponibil


Plăti ani preced. SF


68028501
Plăti ani precedent! SD Locuințe, servsi dezv. publica


68028502


7002

35.778,800.00


19,253,021.29


TITL.II.Bunuri si servicii


700220


TITL.VI.Transf.intre unitati

TITL Vl.TRANS INTRE UNIT SF TITL.X. Active nefinanciare Pl.ef.ani pr.rec.an curent

Plăti ani precedent! SD

Protecția mediului


700251


70025101


700271


700285


70028502


7402


TITL. II.Bunuri si servicii


740220


T1TL.X. Active nefinanciare


740271


11,536,000.00

4.340.000.00


11.408,539.80


4,340,000.00


19,902.800.00
3,200,000.00

3.200,000.00

4,644,997.45

515.96

515.96


16,525,778.71

127,460.20

140,000.00
1,140,000.00

15,257,802.55
Combustibilisi energie

TITL.IV. Subvenții


8102


810240


Transporturi


402


TITL.II.Bunuri si servicii


40220


TITL.IV. Subvenții


840240


TITL.VII.AIte transferuri


40255


Alte transferuri SD


4025502


23,226,000.00

10,226,000.00

13,000.000.00

32,000,000.00

32,000,000.00

29,923,050.00

4,994,500.00

16,700.000.00

45,250.00

45,250.00


14,463,125.60

8,334,190.16

6,128,935.44


8.762,874.40

1,891
27,950,939.


4,049,060.15

4,049.060.15

3,404,631.16

872,371
TITL.X. Active nefinanciare


40271


8,183,300.00


Pl.ef.ani pr.rec.an curent Plăti ani preced. SF Plăti ani precedenti SD

EXCEDENT/DEFICIT


40285


4028501


4028502

întocmit,


Sef serviciu ,


5,705,325.53

9,023.34

104.34


45,250.00

45,250.00

2,477,974.47

.008,919.00.00            31,534,703.49

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale


Către

In atentia

: Domnului /Doamnei Coordonator Trezorerie Locala

Referitor

: Fise cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011, conform Deciziei Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova nr. 1261/14.07.2011

Data

: 15.07.2011

De la

: DGFP PRAHOVA- ATCP - S.S.A.E.E.B.L.

Nr. înregistrare

: SAB / 6062


Prin prezenta va transmitem “Fisele cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011” cu înregistrare la D.G.F.P. Prahova sub nr. 6060/15.07.2011, modificate conform Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova hr. 1261/14.07.2011, pentru primăriile arondate la trezoreria dumneavoastră.

Fisele atașate constituie suport pentru verificarea bugetelor locale întocmite si aprobate de consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale care au conturi deschise la trezoreria dumneavoastră.


Elaborat:    Ion Chircu/ S.S.A.E.E.B.L./A.T.C.P. din cadrul D.G.F.P. Prahova/adresa către

Trezorerie/15.07.2011/ora 12:00/Pagina 1’din 1

Nr. crt.

1


DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA Nr. 6060/15.07.2011


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2011

CF. DECIZIEI DIRECTORULUI EXECUTIV AL D.G.F.P. PRAHOVA Nr. 1261/14.07.2011__________

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                        502


I - Buget inițial : cf. Legea bugetului de stat nr. 286/28.12.2010 si Decizia Directorului Executiv nr. 53/04.02.2011


II - Rectificări: H.G. 192/2011 si Decizie Dir Ex 932/21.03.2011. Decizie Dir Ex 1059/23.05.2011, 1101/21.06.2011, 1103/23.06.2011, 1261/14.07.2011 III - Buget rectificat


INDICA TOR Denum Ire


Cote defalcate din impozitul pe venit


TOTAL


Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

- 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

• 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova_____________

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor _________________TOTAL, din care:_____________ susținerea sistemului de protecție a copilului______________

susținere centre asistenta sociala persoane cu handicap acordare de produse lactate, de panificație, miere albine Sume defalcate din T. V.A. pir. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Pir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.: chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare alte chelt. cf. art.Spct. (4), Legea 286/28.12.2010_________

Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova________________

Sume defalcate din T. V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale


Cod


04.02.01


1 n_ iu

i


- mii lei -


PREVEDERI an 2011 163,027.00 __________0.00 163,027.00 1,850.00 __________0.00 1,850.00 _______294,00 1,556.00 __________0.00 __________0.00 _________0.00 _________0.00 _________0.00 _________0.00 96,477.00 -5,518.00 90,959.00 82,201.00 6,822.00 1,936.00 __________0.00 _______000 0.00 1,560.00 _______350.00 1,910.00 _______466.00 1,444.00 __________0.00 __________0.00 0.00


trlm. I________

42,387.00


42,387.00

463.00


din care: trlm. II 40,757.00


40,757.00

463.00


trlm. IU

40,757.00


40,757.00 463.00


trlm. IV

39,126.00


39,126.00 461.00Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural prin Hotarare a Guvernului României22,291.00 -5,518.00 16,773.00 14,754.00

1,576.00 443.00


_i_ ÎL ij[ _i_ ii_ ui


ÎL ui


/State, acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli.0.00 487.00 350.00 837.00 387.Anul 179 (XXIII) — Nr. 462


PARTEA I

Vineri, 1 iulie 2011


LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE
SUMAR

Pagina


DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

I                                                        t

Decizia nr. 276 din 24 februarie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317—321 din Codul de procedură civilă.......................................... 2-3


Decizia nr. 278 din 24 februarie 2011 referitoare la excepția de


neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 și art. 403 alin. 1—3 din Codul de procedură civilă....................


3-5


Decizia nr. 281 din 24 februarie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1231 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe........................................................ 6-7


Decizia nr. 285 din 24 februarie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 402 alin. î și 2 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă..........     7-9


Decizia nr. 450 din 12 aprilie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru ........................................................................ 9-10


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


646.  — Hotărâre privind stimularea financiară a

personalului care gestionează contribuția financiară elvețiană în vederea implementării Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse ......................................................

649. ) — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de y rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente și de capital, precum și pentru finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale................................


11-12


13-30


657.  — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul

de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru județul Constanța.................................................... 31


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

70.  — Decizie privind prelungirea detașării domnului

Dumitrescu Claudiu Constantin în funcția de șef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă — DLAF............................................


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 462/1 .VII.2011

GUVERNUL ROMÂNIEI


U] o J ■

o


HOTĂRÂRE


C

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozițis^u^rm{i prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor chetFcurente și de capital, precum și pentru finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale

in temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 124.199 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, și alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale, conform anexelor nr. 1 și 2, qare fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente și de capital, precum și pentru finanțarea unor obiective de investiții.

f                                                                                                                                  I

Art. 2. — Ordonatorii principali de credite răspund de modul

de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL


Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,

Constantin-Traian Igaș

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe lalomițianu

București, 22 iunie 2011.

Nr. 649.’

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Județul

Suma (mii lei)

1

Albac

Alba

60

2

Almasu Mare

>

Alba

30

3

Avram lancu

Alba

60

4

Baia de Aries

f

Alba

20

5

Berghin

Alba

40

6

Bistra

Alba

200

7

Câlnic

Alba

40

8

Cenade

Alba

30

9

Cergău

Alba

30

10

Ceru-Băcăinți

Alba

30

11

Crăciunelu de Jos

Alba

30

12

Dostat

Alba

30

13

Farau

Alba

30

14

Gârbova

Alba

30

15

Garda de Sus

Alba

50

16

Hopârta

Alba

40

17

Horea

Alba

40

18

Lunca Mureșului

t

Alba

30

19

Lupșa

Alba

50

20

Mirăslău

Alba

45

21

Noslac

1

Alba

40

22

Ocoliș

*

Alba

30

23

Ohaba

Alba

30

ANEXAM^

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Județul

Suma (mii lei)

24

Poiana Vadului

Alba

40

25

Ponor

Alba

40

26

Poșaga

Alba

30

27

Rădesti

1

Alba

30

28

Râmet

t

Alba

20

29

Rimetea

Alba

30

30

Sălciua

Alba

40

31

Sebeș

f

Alba

50

32

Sohodol

Alba

40

33

Șpring

Alba

30

34

Vadu Moților

1

Alba

10

35

Valea Lungă

Alba

90

36

Vidra

Alba

40

37

Almas

Arad

50

38

Birchis

1

Arad

30

39

Cermei

Arad

50

40

Covăsinț

Arad

50

41

Dieci

Arad

50

42

Felnac

Arad

50

43

Frumușeni

Arad

25

44

Ghioroc

Arad

100

45

Grăniceri

Arad

100

46

Hălmăgel

Arad

50

Nr. crt.

9241 Vădastra___________________

9251 Vădăstrița

926 [vâlcele 9271 Valea Mare 9281 Verguleasa

9291 Vulpeni                   ~

9301 Ariceștii Zeletin 9311 Azuga 9321 Băicoi 9331 Bălțești

934 Bătrâni 9351 Chiojdeanca 9361 Ciorani

937 Cocorăstii Colt

________________I_____________________________f______________________1___________________________________ ____

9381 Cocorăstii Mislii

9391 Colceag                  ~~

9401 Cosminele 9411 Drăgănești

 • 942 Filipeștii de Pădure

 • 943 Filipeștii de Târg 944|Gornet

9451 Gornet-Cricov 9461 lordăcheanu

947 Măgurele 9481 Măgureni 949| Mănecîu

Ploiești (pentru plata chiriei 950 Grădinița PP, nr. 29 și Grădinița nr. 1)         ______________________

9511 Plopeni

952 Podenii Noi 9531 Posești 9541 Puchenii Mari 9551 Râfov 9561 Salcia

 • 957 Sălciile

 • 958 Scorțeni


Unitatea administrativ-teritorială


• f f

/ t

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 462/1.VII.20.Î1 ; --------Ui

Unitatea administrativ-teritorială <

* b

....... — I* ■ ■ W I


Județul


Suma (mii lei)


**


9591 Secăria_______

 • 960 Starchiojd

 • 961  Stefesti

I I               1

9621 Talea ~

9631 Târgșoru Vechi

9641 Tinosu

9651 Urlați

966 Agrij

9671 Almașu

9681 Bălan

9691 Băbeni

 • 970 Bănișor

 • 971 Boghiș

9721 Camăr

9731 Carastelec

9741 Cehu Silvaniei

975 Cizer

9761 Crasna

9771 Creaca


Olt Olt Olt Olt Olt Olt Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova


Prahova


Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Prahova Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj


50

50

150

50

70

50 200

80

50

100

30

20

150

15

20

25

50

60

25

10 250 100

20

90

100

50


350


50

100

30

15

30

15

15

35

130

30

100

60 400 100 100

200

70

25

30

20

30

30

30

60

50

60

30


Nr.

crt.

9781 Crișeni_________

9791 Cuzăplac

9801 Dobrin

9811 Dragu

9821 Gâlgău

983 Halmăsd

9841 Hereclean

9851 Hida

9861 Horoatu Crasnei

9871 lleanda

9881 Letca

9891 Lozna

990 Măeriste

1 * ____

9911 Marca

992 Mirșid


9931 Năpradea_________

9941 Nușfalău

9951 Pericei

9961 Plopiș

9971 Poiana Blenchii

9981 Românași

9991 Rus

 • 1000 Sâg

 • 1001 |sălățig

 • 1002 Simleu Silvaniei

1 *

 • 1003 Sânmihaiu Almasului

1                                                       I

10041 Someș-Odorhei 1005 Samsud

I >             f

10061 Șărmășag 1007|Treznea

 • 1008 Valcău de Jos

 • 1009 Vârșolț

 • 1010 Zalău

 • 1011 Zalha 1012|zimbor

10131 Acâș

10141 Agriș

 • 1015 Andrid

 • 1016 Ardud

10171 Beltiug

10181 Berveni

1019 Bixad


1020|Bogdand 102l|Botiz ~ 10221 Cămin 1023|cehal

1024 Ciumesti

______________________I_________                    t

10251 Culciu 1026 Doba

10271 Doroiț 1028|Foieni ~ 10291 Halmeu 1030|Hodod ~

10311 Homoroade 1032 Lazuri


• 7' A , •

-          r          s.

, I •

,* '

—- i -ni

. Județul

Sălpj

I' i I ii) u -V

' Saiai

I * -■■giP

Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj _______Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj _______Sălaj _______Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj _______Sălaj _______Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj Sălaj _______Sălaj Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare


Suma (mii lei)


20 20I

30

30

30

20

50

30

20

30

20

30

50

50

25

20

20

30

50

25

50

20

30

30

100

80

30

40

60

30

40

30

70

30

70

50

50

50

10

50

60

60

10

50

40

10

50

50

70

70

40

50

50

60

50


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Compartimentul Organizare Evenimente, învățământ, Cultură, Culte și Management Asistență Medicală


APR


PRI


fi


’s


26.07.2011


NOTA DE FUNDAMENTARE

In perioada 25-28 august 2011, municipiul Ploiești va găzdui prima ediție a „European Film Festival & Fair Ploiești”(PEFF 2011).

Menționez ca proiectul PEFF 2011 este unic in Romania, fiind singurul festival internațional care găzduiește si un târg internațional de film. Festivalul este organizat de Primăria municipiului Ploiești, RADEF Romania Film si Asociația pentru Integrare Culturala Europeana.

Organizatorii isi propun ca PEFF sa devină una dintre manifestările majore europene, care va poziționa Ploiestiul pe harta internaționala a festivalurilor si târgurilor importante de film.

Ținând cont de cele aratate mai sus, pentru desfasurarea in bune condiții a acestui important eveniment cultural, care va adauga o valența in plus imaginii municipiului nostru, va rog sa aprobați suplimentarea cu suma de 419.580 lei a bugetului alocat pentru acest festival.

Bugetul alocat de Municipiul Ploiești,in suma de 466.850 lei, va fi folosit pentru: drepturi folosința filme, transport filme, cazare invitați, masa invitați, transport invitați, premii, pachete de „bunvenit”, realizare spot radio/tv, telefonie mobila, birotica, plachete, excursii tematice, echipa promo, cheltuieli neprevăzute.

RADEF Romania Film si Asociația pentru Integrare Culturala Europeana vor aloca un buget reprezentând contravaloarea in lei a sumei de 33.600 euro, care va fi folosit pentru: juriu, președinte festival, director artistic, selecționer, graficieni, realizare site, traducere filme, subtitrare, PR, inchiriere aparatura redare subtitrare, tehnician subtitrare, editor catalog.

întocmit, Paula Balea

Anual, Primăria municipiului Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant, a intretinerii acestora si a instalațiilor aferente.

Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de inlocuire a instalațiilor electrice, de incalzire, sanitare, de gaze, igienizare, reparații la terase, acoperișuri, imprejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii.

Anual, unitățile de invatamant transmit Primăriei municipiului Ploiești necesarul de reparații curente si in funcție de alocația bugetara sunt stabilite prioritățile.

In anul 2010 au fost executate lucrări de reparații curente in baza a doua contracte subsecvente, in suma totala de 2.425.830 lei. Valoarea ramasa de achitat in anul 2011 si 2012 este de 7.574.170 lei.

Direcția de Sanatate Publica Ploiești in conformitate cu legislația in vigoare, a impus amenajarea unei săli de tratament la fiecare unitate de invatamant care deține cabinet medical.

Având in vedere numărul mare de lucrări de igienizare si reparații curente ce trebuie executate in anul curent la unitățile de invatamant, este necesara suplimentarea la capitolul reparații curente in anul 2011 cu suma de 1.500.000 lei.

In vederea executării lucrărilor de reparații curente in anul 2011, se propune incheierea contractului subsecvent in valoare de 1.500.000 lei, după cum urmeaza:

 • -  pentru capitolul 65.02 (grădinițe, scoli, licee) - suma de 1.300.000 lei

 • -  pentru capitolul 68.02 (crese) - suma de 200.000 lei


Sef Serviciu dezvoltare, întreținere unitati cultura, invatamnt, sanatate

Madalina CRĂCIUN


S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL

Str. Stadionului, nr. 26, Ploiești, Prahova, Romania Tel/Fax: +40-0244-596050; +40-0244-517594;

Nr. O.N.R.C. J29/270/1999, CUI: 11655790, ]

Cont RO86 PIRB 3100 7053 0400 1000 Piraeus Bank PloieștiCĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Subscrisa S.C. Fotbal Club Petrolul S.A. reprezentată de dl. Crîngu Alexandru -Director General, în calitate de Asociat 2, în cadrul contractului de asociere nr. 017883/03.09.2009 dintre Municipiul Ploiești și subscrisa, vă înaintăm alăturat nota de fundamentare referitoare la suplimentarea prevederii bugetare pentru anul 2011.

Cu stimă,

Director General,

Crîngu AlexandruS.C. FOTBAL CLUB PETROLUL

Str. Stadionului, nr. 26, Ploiești, Prahova, Romania Tel/Fax: +40-0244-596050; +40-0244-517594;

Nr. O.N.R.C. J29/270/1999, CUI: 11655790,

Cont RO86 PIRB 3100 7053 0400 1000 Piraeus Bank Ploiești


NOTĂ FUNDAMENTARE

Subscrisa S.C. Fotbal Club Petrolul S.A. reprezentată de dl. Crîngu Alexandru -Director General, în calitate de Asociat 2 în cadrul contractului de asociere nr. 017883/03.09.2009 dintre Municipiul Ploiești și subscrisa, vă aduce la cunoștință faptul că pentru desfășurarea în condiții optime a activității clubului de fotbal Petrolul Ploiești sunt necesare fonduri bănești adiționale pentru anul 2011 în sumă de 1.000.000 lei, conform bugetului prezentat la inceputul anului.

Cu stimă,

Director General,

Crîngu Alexandru
Nr. înregistrare:


JEG IA AUTOWOMA. DE SERVICII PUI Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670 serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


Data:r


NOTA DE FUNDAMENTARE pentru asigurarea valorii bugetare pentru protecția mediului IULIE 2011


Reparații curente si amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) Ploiești

Punctul de colectare DEEE din Ploiești, str. Ciprian Porumbescu, a fost infiintat in anul 2006, conform obligațiilor ce-i revin din legislația de mediu, de Primăria Municipiului Ploiești. Clădirea centrului de colectare DEEE este bun aflat in patrimoniul municipiului Ploiești fiind dat spre administrare R.A.S.P. Ploiești.

Clădirea are o suprafața utila de 130 mp, fiind amplasata pe strada C.Porumbescu langa blocul 15, funcționând intr-un punct termic dezafectat, aflat intr-o stare avansata de degradare, in condiții cu totul necorespunzatoare atat din punct de vedere al cerințelor tehnice specificate in HG nr. 1037/2010, cat mai ales al siguranței personalului de operare al centrului dar si al cetățenilor si reprezentanților agentilor economici care beneficiază de serviciile acestui centru.

In 2010 demarând procesul de reabilitare tehnica al clădirii, a fost intocmit de către Oficiul Public Proiect, proiectul nr 38/2010 Faza DTAC "Reparații curente si amenajare punct municipal de colectare a DEEE".

Conform acestui proiect trebuie reparate si consolidate zidăriile interioara si exterioara puternic deteriorate, refăcută tencuiala, zugrăviți pereții si reparat acoperișul prin care ploua in interior, reparate instalațiile de apa, electricitate, canalizare, realizata pardoseala betonata, rigole si basa de colectare a apelor de spalare etc.

Pentru anul 2011 am solicitat includerea in prevederile bugetare a cheltuielilor aferente acestor lucrări, la capitolul 10 "Protecția Mediului" bugetul solicitat ne fiind aprobat prin HCL nr. 50/11.02.2011.

In prezent datorita infiltrațiilor masive rezultate din precipitații, gradul de deterioare a crescut simțitor in ultimul semestru, agravand starea tehnica a acestei clădiri, din pereți si plaseu desprizandu-se frecvent bucăți de tencuiala si beton fapt ce constituie un real pericol.

Pentru prevenirea unor accidente de munca dar si limitarea pagubelor economice generate de procesul avansat de deterioare al clădirii dar si de sancțiunile care pot fi aplicate de reprezentații Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Prahova pentru nerespectarea cerințelor tehnice specificate in HG nr. 1037/2010 anexa 3 si pentru funcționarea in condiții optime a centrului municipal de colectare a DEEE, va rugam sa aprobați acordarea din bugetul local a sumei de 120.000 lei (incluși realizarea lucrărilor de reparații si amenajare precizate mai sus.


In consecința, solicitam sa fiți de acord cu alocarea sumei de 120. plata lucrărilor menționate anterior.


Salubritate si Protecția Mediului, ing. Vasilejonescu

Sef birou protecția mediului dr. ing. Viorica Avram


Redactat,

A vram.V../BPM/571/20.07.2011

Cod F- 13-05/3/0

e-ma i I: serviciipublice@ratsp.ro


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE - PLOIEȘTI tel./fax : +40244 541 071 / 513 670;

2/2

Către: Primăria Municipiului Ploiești


Propunere pentru alocare de buget anul 2011 - serviciul de Salubritate si Protecția Mediului


Nr. crt.

Denumirea

Perioada

01.01-30.06.2011

01.07-31.12.2011

Propunere de buget

1.

Reparații curente si amenajare centru municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

-

120.000 lei

120.000 lei

TOTAL

120.000 lei

120.000 leiSef serviciu Salubritate si Protecția mediului  ing. Vasile^onescuBPM:571/20.07.2011


Sef birou protecția mediului dr. ing. Viorica Avram
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


APROBAT P


Andrei IrVtu


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011

Rectificare 4
DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


V aloare


totala


conform S.F.


V aloare


totala


Surse


Credite


Credite


Alte surse


actual iz.


proprii


Bancare


Interne


Bancare


constituite


finanțate din:

TOTAL BUGET

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

Influente


(+/-)


BUGET


LOCAL


InițialAUTORITATI PUBLICE


b + b« + *b« + a*aaa*aafcaaaaaaaaa*aa*

4   ►   ♦   *   ►   +   *   +   *■   ■   P   P +   *   ■   * a   a       * a 4 a   a j a q   a«a

4  ► P +  +  +  *  +  + *J I P *  *  ■ P * R «  * a a * a a«*|VR

ab* + bvv + + IRPb + Ra + fr|*daaaaPVPP + R

r *    b    ► r ♦    »    » a    4    d    a    ►    ►    + R +    +    |<    + a +    +    ,    +    +    ,    d *

r v * v v a  vvva  d  a *  ba  a 4 a -a ♦ R  P + R  14*1

■ «■vv*vvra a a**b b d a * * ■ + + a b + * b *
...<L
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

aabaaaarr + aaava abaaarrrr + aarva aarrrbrra,a,avri bararabrr + ,rr,,

bb"raarrvada"aa


rar ai;
rib^aiAaiJkiaai

b +      |      a +      + a      a      a a. a      a ■ a.

db*dh->Raa + aaaa

■ vdb"*dP*aaP*a daaar + R|b,RP* +

a >a a -a <a 4      a      a      ► R      d      ►      4»    *

■ ■aaaa,dr*iba*

a^aar*aavaar*4


L..


din care

INVATAMANT

■ r1 "7""* ■ T""ru• -P1-“T‘"î"" i1 1 e — y—“ total :<<

A

l ucrări în continuare                                                        1

52.313,00

0,00

1

Consolidare Școala Rares Vodă                                             |

7.000,00   1

0,00

2

Consolidare Gr.Sc.Petrolul Teleajen                                             |

8.500,00

0,00

3

înlocuire tamplarie, refacere fațade , terenuri                                      |

36.813,00 |

0,00

B

Lucrări noi                                                                  |

33.100,00 1

0.00

1                                    J

1

Refacere acoperiș Colegiul Mihai Viteazul                                     |

0,00 |

0,00

2

Sala de concerte si sala de sport Liceul de Arta                                  |

22.100,00 |

0,00

3

Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul                            |

11.000,00 |

0,009=8+10+11


12<5000?:

J-. X


8;54U40


4.070,00

65,00


200,00 100,00 10,00


|  6.535,00

2.400,00

4.070,00 _ 1   65,00

r * '">410.00


—IrDENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


Valoare


totala


conform S.F.


Valoare


totala


actual iz.Centrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr.l Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr.l 1 Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Școala Sf. Vineri-anexa, Grădinițele nr. 1,5,7, 9 Nichita Stanescu, Cheita de Aur, Casuta de Povesti, nr.24, nr.29,nr.37,nr.38


t.


Branșamente utilitati Școala Rares Vodă


Proiectare -refacere parțiala acoperiș Colegiul Mihai Viteazul

Documentație AC. Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul

Documentație AC. Construire Grădiniță nr.20


Proiectare -reabilitare corp anexa Colegiul Mihai Viteazul

SF+PT+DE înlocuire tamplarie Colegiul I.L.Caragiale


Proiectare Liceul de Arta-Sala de concerte


2

io


Studiu de prefezabilitate-extindere Școala Sf.Vasile

Expertize tehnice-unitati de invatamant

Dotări


II


Proiectare centrale termice si instalații de incalzire unitati de invatamant


12


RTE Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu


Cap.66.02-71


SANATATE


TOTAL: <■

din care:


4

Jaep*jb,* +

4..b,abbdddaaa*a + + d

4__4_____■______4. K___-a»____i>____4 . _.«i____*___


r     r    *    +    H     •

r

b     b    +    +    4     4

r ►

. 4. . .a. b. -jLucrări in continuare


Reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal Schuller


0,00


0,00


Proiectare -reabilitare secția de oncologie Spitalul Municipal


Cap.67.02-71


CULTURA RECREERE SI RELIGIE


—5----5----5----5----♦----5----5----7----T

total :::


0,00


0,00


0,00


din care:


Lucrări in continuare

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul

Constantinescu Ploiești


Proiectare si execuție pavilioane de vara

Proiectare si execuție pista de atletism, Parc Tineretului


Lucrări noi


Reabilitare statuii: -Statuia Libertății, Statuia I.L.Caragiale


SF,PT,DE Reabilitare statuia Libertății


8.039,90


8.039,90

0,00 o7>o~

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

ojoo

0.00


0,00


0,00TOTAL

BUGET
30,00

26,40 50,00 50,00 35,00 30,00 5,00

10,00 0,00

40,00


30,00


26,40

50,00

50,00

35,00

30,00

5,00


10,00

0,00

40,00


80,00


40,00


<:3W07

■ ■■<■■ + + «


200,00

200,00


150,00


2.270,00


2.000,00


230,00

1.119.70


1.119,70


BUGET LOCAL


0,00

0,00

0,00

ooo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


30,00

26,40

50,00

50,00

35,00

30,00

5,00

10,00

0,00

40,00


500,00

500,00


ftftQ *


7.....

f rDENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actual iz.

1 |

1 2 1

3

Cap. 70.02 -71                                                               |               |

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești


Consolidare si reabilitare termica Bloc A7 str.Cibinului nr.2Ploiesti


Reabilitare termica bloc 135A str.Zimbrului


Reabilitare termica bloc M10 str. Arhip Nicolae

Reabilitare termica bloc 67 bis str.înfrățirii nr.5A


Reabilitare termica bloc 48 str.Cameliei nr.3A


Reabilitare termica bloc 13 str. Levantica nr 1


Deviere rețea apa str. Libertății nr.l

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

Construcție sediu, puct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, strada. Aleea Catinei, nr,17A+ UE (etapa II).

Proiectare+executie- Racordare Aleea Catinei, nr,17A- Dalkia


Proiectare+executie- Branșament electric pavilioane AEE Sediu punct de lucru Ploiești Aleea Catinei nr. 17 A Construcție anexa cimitir Bolovani-proiectare si execuție Reabilitare sistem iluminat


Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD


Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu


Demolare construcție existenta strada Cosminele


Extindere a branșamentelor de apa in Cartierul Petrolul


Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr.14

Extindere a rețelelor de apa in Cartierul Petrolul-strada Văii


Certificat energetic blocuri Cartier Libertății

SF,PT,DE Bocuri locuințe sociale str.Cosminele


Documentație tehnica PAD, strada Cosminele
0,00

I     0,00

0,00

1 0,00

0,00

I 0,00

0,00

I 0,00

0,00

1 0,00


Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

|           finanțate din:

TOTAL BUGET

|          din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

■ * n nn *

6+4: Aii

... .........

’ i o               +

■ ■ A ei A flh ■

___1___S___1—'   i *                  t _ L      1---k—»—

—1---k---!---1*

> 0**40 vM 1

■ * >  ■  >**■**••• fc--g

, ’. k          euv *

• »-- *   + . ■-----e-----:-----:-----e-----!L

, . . A* O Jl Ir țlltl . j

, j ■ '■—;--4—■—■—=—=—J

0,00

9.796,80

5.009,00

4.787,80

0,00

4.310,00

500,00

3.810,00 i

0,00

294,00

150,00

144,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

38,00

38,00

0,00

- ■

0,00

1.568,20

798,20

770,00

0,00

83,00

44,00

39,00

0,00

49,60

24,80

24,80

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

1.469,00

1.469,00

0,00

0,00

110,00

110,00

0,00

" • • --------

. ------,— ----u ---1_M

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

1.544,00

1.544,00

0,00

0.00

15.450,20

11.428,00

4.022,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.030,00

1.153,00

877,00

0,00

4.785,00

3.765,00

1.020,00 |

0,00

5.200,00

3.800,00

1.400,00 |

0,00

3.225,20

2.500,00

725,20   |

0,00

50,00

50,00

0,00 |

0,00

75,00

75,00

0,00 |

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00 J

•' !' j t»! ’• •! .• • •

•••:■      x':         i;' s ,.: e > ■-

fi

sV •' '•                 i       i

r o,       •<,             1;

•' • • ■ • !• • ** V,'î

> t          / /\

0,00

10,00

10,00

0,00 ll^\

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00 \\rj

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00 ]

0,00

500,00

0,00

500,00   |BUGET LOCAL


0,00

0,00

0^00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00


15.596,80 9.310,00 294,00

1,00 38,00

1.568,20 ~ 83,00

49,60 30,00 2.269,00


0,00

4.482,00

5366,00

7.793,00

3.359,20 50,00 75,00


Nr.


crt.4

*

4

4

4
10


DENUMIREA

OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


SF,PT, DE consolidare blocuri locuințe


Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor (og.l8/2009-og.69/2010)


Reactualizare PUG


Cap.74.02-71


PROTECȚIA MEDIULUI

■r •      t — T“"—r—v—v—■—


Lucrări in continuare


Rat4**"PP*aaaaaaapaaa*aa4*»""a44taaaaa d I 4  4  4 R R |  +  » j ■  4  *  ■  4  4 p k 4  4  4  ■  ■  *  4  » R |  1444  1441a

•  _ • * r 4 P l*»R 14 P444I4444R ■ ■ 4 < ■ ■ la + 4144» P


Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti -PMP

Modernizare strada Gârlei -canalizare


Cap. 84.02.71


 • ■  ■  ■  «4^44* + + + + + + + »

TRANSPORTURI

 • ■  ■  ■  ■  ■  ■44  +  44  +  +  +  +  + H


din care


Lucrări in continuare

Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228, Viisoara-str. C-tin Brezeanu nr. 14

Modernizare strada Rafov

Modernizare strada Șantierului

Modernizare strada Izvoare

Modernizare strada Jupiter tr. I

Modernizare străzi zona Rudului (Refacere sistem rutier str. Hanibal, Refacere sistem rutier str. Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str. Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu, Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite)________

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)


Modemizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str. Moreni, Refacere sistem rutier str.Transformatorului, Modernizare strada Gândului, Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada Vitileanca, Modernizare strada Ghighiului)

Modernizare strada Sevastopol

Modernizare strada Gârlei


Lucrări noi


Modernizare strada Saturn, etapa II (proiectare+executie)

Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)


Valoare totala conform S.F.


Valoare totala


actual iz.624,14


18.021,66


Surse


propm________finanțate din:

TOTAL

BUGET


9=8+10+11 500,00


385,00

51,00

330,00 134,00


385,00

51,00

330,00

134,00


transf.

bug. Stat

11

500,00


: : 23;600;00:

■ a * b     b


23.600,00


23.600,00


BUGET LOCAL


13

500,00


0,00

o^oo

0,00

o?oo


385,00

51,00

330,00 134,00


42,00 340,00 16.927,(10

50,00

50,00


42,00

340,00

16.927.00


50,00

50,00


50,00

50,00


Nr.


DENUMIREA


Valoare


Valoare


crt


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


totala


totala


Surse


conform S.F.


actual iz.


proprii

Reparații pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie)

 • 12[Refacere sistem rutier str. Văii

 • 13IModemizare strada Vasile Lucaciu

 • 14|Demolare pod rutier vechi OborReparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( str. Pasaj Bucov-limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul Inalt-proiectare+executie

Reparație capitala strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș) proiectare+executie

Reparație capitala B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș) proiectare+executie

Reparație capitala strada Ștrandului (ieșire Pasaj Bucov-limita oraș) proiectare+executie


Reparație capitala strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eroilor- Plaiesilor)-proiectare+executie

Reparație capitala strada Cuza Voda-proiectare+executie

21 [Reparație capitala strada Lapusna-proiectare+executie

Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja- proiectare+executie

Amenajare parcari in municipiul Ploiești, B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. I-II- proiectare+executie

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr. III-IV-proiectare+executie

Amenajare parcari B-dul Republicii si strada Ghe. Doja tr.V P25 proi ectare+executie

Modernizare străzi Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, 26 Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului,Tabla Butii, TiteicaJ-propiectare+executie
523,46I___________finanțate din:

Alte surse I TOTAL constituite I BUGET


de la bugetul| transf.

local

BUGET LOCAL


150,00

150,00

100,00


150,00 50,00 50,00


70,00


100,00


70,00


50,00


42,00

50,00


150,00

150,00

100,00


150,00

50,00

50,00


70,00


100,00


70,00


50,00


42,00

50,00


150,00

150,00

100,00


150,00

50,00

50,00


70,00


42,00

50,00


Nr.

crt.

DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

(+/-)

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetul local

transf.

bug. Stat


BUGET

LOCAL

InițialModernizare străzi Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca,. 159 02 Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului (proiectare+executie)

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare+executie)

Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel

Mare si Bagdazar (proiectare+executie)

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu- strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str. Ghe. Asachi cu strada Buna Vestire; înființare loc de joaca Ploiești - Triaj (pro iectare+exec ut ie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Lacul Balea, Aleea Ciucului, P-ta 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), str. Marasesti (bl. 26 B), Sala Sporturilor (pro iectare+exec ut ie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str.Cibinului,

 • 32 |Complex Meșteșugăresc (Sos. Nordului), Cameliei bl. 111, Parc Dendrologic (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Spatar Milescu

 • 33  bl. 121 D- bl. 121 E, bl. 141 G, str. Biruinței, str. Zimbrului bl. 133

(proiectare+executie).

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari (proiectare si execuție)

35 Modernizare strada Dr.Bagdasar (proiectare+executie)

Reconfigurare parcare strada Gri vitei (tronson parc Halele centrale), (proiectare+executie)

37 Modernizare strada Furnica, inclusiv canalizare (proiectare+executie)38 I

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu proiectare+executie


 • 39  I

[Reparație capitala strada Podul Inalt-proiectare+executie

Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului,

 • 40  Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură

Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie


41 Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie Amenajare debarcader, chisc multifuncțional si grup sanitar public

^2 Parcul Tineretului - proiectare+executie

 • 43  Raemenajare parc Andrei Muresanu- proiectare+executie Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si

 • 44  strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei -proiectare+executie

 • 45  Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord (proiectare+executie)

 • 46  Amenajare parcari cu dale ecologice zona vest (proiectare+executie)
9.483,10

1 3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

1 12

1 75

I 0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 0,00

0,00

350,00

350,00

0,00

I 0,00

350,00

1 0,00

0,00

260,00

260,00

0,00

0,00

260,00

I 0,00

0,00

240,00

240,00

0,00

0,00

240,00

1 0,00

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

350,00

1 0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

770,00

770,00

0,00

0,00

770,00

I 0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

I 0,00

80,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

I 0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

I 0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00 i

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

1* ’ 1

100,00

L t *         4                                                                                   I

1                      '/ ■■■'U

0,00

I 0,00

0,00

100,00

100,00

0.00 j

L          . . < ,"1 f

L '-'too.oo J

[   0,00

//+’ X

Io \

0,00

0,00

100,00

100,00

/ / . * v

/ /4 *>, / / 1

1    100,00

1        « • '         M                                                  1

1          f                                                                    1

1 -Rf         ...

17*’00 1

I 0,00

0,00

100,00

100,00

[ 100,00 :

r 1

r • 1 *                    ~ • '        *

1                    *                                           ’        • 1                    1

>' î

1                              *.            •          •               l     1

> ,y

0,00

0,00

100,00

100,00

oW +j

[7 100,00

F-. +,00

Fk / / 7                 1

N\O j

| +SU___-J

p //

1       z •                                          I

I 0,00

0,00

100,00

100,00

0,00 q

[    0,00

[ 0,00

0,00

100,00

100,00

0,00 ]

|_ 100,00 1

|     0,00     |DENUMIREA

OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII

Valoare totala conform S.F.


Valoare totala actualiz.


o

(Amenajare parcari cu dale ecologice zona central-sud-est (proiectare+executie)

 • 1  (Actualizarea bazei de date stadale

 • 2   Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de

laborator      ___.___ .......

$ Expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la Pasaj Sud Ploiești

~ ISF+PT+DE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, lintersectie Petrolului

 • 5   SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)

 • 6  |SF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu (Roșu

SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( 8 Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor-

Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada

| Podul înalt

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri

| strada Ghe. Doja

10 PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize, Parcare supraterana str.Cuza Vodă

(PT +DE+CS^Documentatic atribuire+DT AC+Documentatii obținere avize (Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica

 • 11  (Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului,

(Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușelor,Drum exploatare modernizat, Acces (serviciu, Acvilei)

SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Dâmbului,

 • 12  Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vid inului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare), Horatiu

SF Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Argeș, Intr.

 • 13  Sticlarului, Intr. Clubului), Cartier Ghe. Doja (Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Cartier Gageni( Mori lor, Podețului, Tabla Butii, Titeica)

 • 14  SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol

 • 15  Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona | Isover- Remat)

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Bistrița,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari,

 • 16  Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut, C-tin Stere, Petru Musat-inclusiv canalizare)


Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
finanțate din:

TOTAL         din care:

BUGET |de la bugetul


transf.

local | bug. Stat

BUGET LOCAL


9=8+10+11

10

11 1

200,00

200,00

0,00

1

100,00

100,00

0,00 |

100,00

100,00

0,00

65,00

65,00

0,00

150,00

150,00

0,00

80,00

80,00

0,00 |

80,00

80,00

0,00 |

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

65,00

65,00

0,00

100,00

100,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

80,00

0,00

50,00

50,00

0.0(/t 1

ir*

V

80,00

80,00

0,00 \


100,00


80,00

80,00


Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

1 Valoare

1     totala

1 conform S.F.

Valoare totala actualiz.

Surse proprii

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:

Influente

(+/-)

BUGET LOCAL | Inițial

TOTAL

BUGET

|          din care:

de la bugetul local

transf. bug. Stat

0

1

1 2

3

5

6

7

8

9=8+10+11

10

11

12

1 13

17

SF Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari, Actualizare SF Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar

1 0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

18

Actualizare SF,DALI,PT,CS,DTAC-Consolidare podul de lemn

1 0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

19

DALI Modernizare Cartier Penes Curcanul, Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei SF Modernizare strada Furnica (inclusiv canalizare), strada Pielari (tronson cuprins intre str. Carpenului- strada Alexandru Vlahuta)

1 0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

20

SF Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona vest, zona     1

central-sud -est.                                                               1

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

0,00

21

SF Raemenajare parc Andrei Muresanu                            1

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

0,00

22

SF Sistem vertical rotativ de parcare                                    1

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

| 0,00

SERVICIUL INVESTIT»

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII


DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATII CULTURA INVATAMANT SANATATETeodoraCap.66.02.71 -SANATATE - BUGET LOCAL

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Reabilitare secție oncologie Spitalul Municipal Schuller

Banca Mondiala, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței - Unitatea de Management a „Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregătirea pentru situații de urgenta”, a cofinantat proiectul de consolidare si reabilitare a secției de oncologie a Spitalului Municipal Ploiești.

In anul 2008, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței a organizat licitația pentru execuția lucrării, in prezent fiind semnat contractul de execuție nr.WB/W/4736/RO/023, in valoare de 5.599.627 lei.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.94/28.03.2008 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru lucrările ce revin spre finanțare Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Valoarea estimativa a investiției pe aceasta sursa de finanțare, rezultata din devizul general, este de 6.200.482 lei.

Conform protocolului incheiat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței, va finanța consolidarea structurii de rezistenta estimata la 1.759.423 lei, iar Primăria Municipiului Ploiești va finanța cu suma de 3.840.204 lei lucrările de refunctionalizare a spatiilor (arhitectura si instalații).

A fost emisa autorizație de construire nr.68/18.02.2008, lucrarea incepand in luna martie a anului 2008.

Lucrările de consolidare ale corpului de oncologie (aripa sudica) au fost finalizate.

Valoare decontata in anul 2009 din buget local: 801.155 lei.

Valoare decontata in anul 2010 din credit bancar: 2.601.000 lei.

Având in vedere lucrările ce vor fi executate in anul in curs, se propune diminuarea sumei de 500.000 lei aprobata de către Consiliul Local al municipiului Ploiești cu 300.000 lei

DIRECTOR,

1 ,j1-

lTeodora MA


Sef Serviciu dezvoltare, întreținere unitati cultura, invatamnt, sanatate

Madalina CRĂCIUNDirecția "Relații Internationale”

Compartimentul “Organizări evenimente, Invatamant, Cultura, Culte, Managementul asistentei medicale”


NOTA DE FUNDAMENTARE BUGETARA

întrucât anul 2012 va fi desemnat Anul Caragiale si se va sărbători centenarul trecerii in neființa a lui Ion Luca Caragiale si totodată se vor aniversa si 60 de ani de la nașterea acestuia, Primăria Municipiului Ploiești va readuce in atentia opiniei publice personalitatea celui mai mare dramaturg roman, prin realizarea unui Ansamblu Monumental ”1. L. Caragiale si personaje din opere”

Astfel, pe baza antecalculatiei primite pentru acest ansamblu si avand in vedere ca inițial suma alocata in buget a fost de 200.000 lei, va rog sa aprobați suplimentarea bugetului pentru realizarea acestuia, cu suma de 600.000 lei

Consilier,

Danila Sțeluia

ir

Ciobanu E. Radu artist plastic

RO 27288569

Satu Mare. str. N. Balcescu nr.22

Nr. 'X / -7'


ANTECALCULATIE

Ansamblul Monumental ”l.L.Caragiale si personaje din opere”

Explicație

Ansamblul conține cinci personaje cu marimea intre 1.80-1.9()m. o banca si un felinar de epoca

I .Modelarea ansamblului- Realizare artistica

a.-cheltuieli de documentarei inclusive transport)

 • - haine de epoca, felinare, banei

 • - fizionomii, modele umane, mâini, etc

b- realizare proiect, schite cu diferitele ipostaze ale corpului uman

- tipuri de .fizionomii, schite de mâini, portrete caracteristice personajelor

25.000 RON4

c- pregătirea șantierului pentru modelarea ansamblului compozițional

 • - argila modelaj, schele metalice, armaturi metalice pt.personaje

 • - consumabile atelier, gaz , energie electrica, apa

 • - ipsos . ciment, sarma discuri abrasive. etc

d- realizarea artistica - drept de autor

TOTAL


400.000 RON

2. Transpunerea, turnarea in bronz

a-executarea negativelor

- ipsos, silicon, forme ceramice.etc

b- pregătirea șantierului pentru turnarea in bronz

 • - turnarea in ceara speciala pt. sculptura

 • - atașarea canalelor de turnare - turnarea formelor de ceara in forme speciale din material ceramic
r ..--i


 • - arderea formelor la temperatura controlata pana la 800 grade CelsH$/%>

 • - îngroparea formelor cu ajutorul podului rulant in nisip


) RON


c- turnarea in bronz a formelor

 • - pregătirea bronzului (aliere etc). topire, turnare

 • - răcire, taierea canalelor                                                 100.000 RON


d- pregătirea pârtilor pentru sudare si sudarea propriu-zisa in mediu de argon

 • - detalii de îmbrăcăminte, mâinile personajelor, portretele

 • - asamblarea personajelor cu schele interioare si pregătirea pt. istalare

 • - cheltuieli transport, gaz, energie electrica, muncitori,etc                   100.000 RON


e- finisarea , cizelarea si patina finala a sculpturilor

(patina se va face prin atac chimic specific patinei de culoare bruna a bronzului)


- transport


- amplasarea finala la fata locului


TOTAL

400.000 RON


TOTAL GENERAL

800.000 RON

Aceasta suma conține TVA 24%
DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul InvestițiiNicoleta C^ț£l


NOTA DE FUNDAMENTARE - Rectificare IV buget 2011 -


Capitolul 70.02-71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

A. Lucrări in continuare

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa all-a

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului 2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;

 • -  Autorizație de construire nr. 1073/07.11.2007;

 • -  Lucrările de construcții au inceput in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie

2008 și s-au reluat în luna mai 2010, conform hotărârii Tribunalului Prahova.

1. Grafic de finanțare:

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

 • - 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 2011 - 9.310.000 lei - execuție lucrări, buget local si buget de stat.

Având in vedere stadiul fizic actual al lucrărilor, propunem diminuarea sumei alocate obiectivului de investiții din bugetul local de la valoarea de 5.500.000 lei la 500.000 lei.

Sume propuse pentru finanțarea obiectivului:

 • - buget local:    500.000 lei

 • - buget de stat: 3.810.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 4.310.000 lei, (inclusiv TVA).

9. RTE aferente blocuri locuințe str. Libertății - pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare si a dotărilor aferente cartierului de locuințe din str. Libertății nr. 1-3-5

s-a incheiat un contract de lucrări.

Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 144/27.11.2007; INFORMAȚII FINANCIARE 1. Durata de realizare a investiției: 12 luni


2010 -   963.036.44 lei - execuție lucrări


2.463,82 lei - dirigentie șantier termice2.502,56 lei - asistenta tehnica.

2011 - 2.269.000,00 lei - execuție lucrări

Având in vedere ca lucrările pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare si a dotărilor aferente cartierului de locuințe din str. Libertății nr. 1-3-5 trebuie executate corelat cu finalizarea lucrărilor de contruire blocuri locuințe ANL cu credit ipotecar, blocuri ANL destinate inchirierii tinerilor si locuințe sociale, ale căror termene au fost prelungite, propunem diminuarea fondurilor alocate in acest an obiectivului cu 800.000 lei, respectiv de la suma de 2.269.000 lei la 1.469.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.469.000 lei, (inclusiv TVA)

B. Lucrări noi

2. Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 2.452.000 lei, respectiv de la valoarea de 3.605.000 lei la valoarea de 1.153.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local: 1.153.000 lei

 • - buget de stat: 877 000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2.030.000 lei (inclusiv TVA).

3. Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 581.000 lei, respectiv de la valoarea de 4.346.000 lei la valoarea de 3.765.000 lei (inclusiv TVA).

 • - bugetul local: 3.765.000 lei

 • - buget de stat: 1.020.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 4.785.000 Iei (inclusiv TVA).


 • - bugetul local: 3.800.000 lei

 • - buget de stat: 1.400.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 5.200.000 lei (inclusiv TVA).

5. Reabilitare termica blocuri zona Vest 2.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al municipiului.

Din cauza faptului ca lucrările nu au demarat pana la acest moment, propunem diminuarea sumelor alocate din bugetul local acestui obiectiv de investiții cu 134.000 lei, respectiv de la valoarea de 2.634.000 lei la valoarea de 2.500.000 lei (inclusiv TVA) si menținerea alocației de la bugetul de stat, in suma de lei.

 • - bugetul local: 2.500.000 lei

 • - buget de stat: 725.200 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 3.225.200 lei (inclusiv TVA).

8. Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bulevardul Independentei nr. 14

Intervenția asupra acestei clădiri, proprietate a Primăriei Municipiului Ploiești, se impune datorita vechimii si numeroaselor seisme suportate, care au afectat structura de rezistenta, precum si necesitatea compartimentării si reamenajarii ei (mutarea in acest spațiu a Secției de păpuși a Teatrului ”Toma Caragiu”, intrucat actualul sediu al Teatrului „Ciufulici” se va retroceda).

-Indicatorii tehnico economici au fost aprobați prin HCL 113/2008 -Valoarea totala a obiectivului 2.348.933,04 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M 1.761.664,87 lei, (inclusiv TVA)

-Credite bugetare -Grafic de finanțare

2008 - 50.000 lei - Buget local — Cheltuieli proiectare

2011 - 600 000 lei — Buget local — cheltuieli execuție si dirigentie de șantier

Grafic de execuție - 18 luni de la data incheierii contractului de execuție.

Având in vedere ca procedura de achiziție a contractului de lucrări se va desfasura in trimestrul III , propunem diminuarea sumelor alocate de la bugetul local pentru lucrările de execuție si dirigentie de șantier cu 550.000 lei, respectiv de la suma de 600.000 lei la 50.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000 lei, (inclusiv TVA).

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA M

SERVICIUL INVESTIȚII SORINA SOMMUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare

APROB

VICE Cătălin


NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții finanțate in anul 2011 RECTIFICARE 4Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI B.Lucrqfi noi

Amenajare parcari in Municipiul Ploiești, B-dul Republicii si str.Gh.Doja - tronson I-II-proiectare si execuție

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.58/2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 3.834.000 lei.

In urma procedurii de achiziție publica in vederea încheierii contractelor este necesara suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial, la Cap. Transporturi si Comunicari-Lucrari noi, cu suma de 1.060.000 lei.

Amenajare parcari B-dul Republicii si str.Gh.Doja - tronson III-IV-proiectare si execuție

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.58/2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 4.748.400 lei.

In urma procedurii de achiziție publica publica in vederea încheierii contractelor este necesara suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial, la Cap. Transporturi si Comunicări- Lucrări noi, cu suma de 910.000 lei.

Amenajare parcari B-dul Republicii si str.Gh.Doja - tronson V P25 -proiectare si execuție

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.58/2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 2.183.000 lei.

In urma procedurii de achiziție publica in vederea încheierii contractelor este necesara suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial, la Cap. Transporturi si Comunicari-Lucrari noi, cu suma de 405.000 lei.

Reparație capitala strada C-tin Brezeanu, proiectare + execuție

Strada Constantin Brezeanu este situata in zona de nord a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Andrei Muresanu si Șoseaua Nordului. Spatiile de parcare sunt deficitare, o banda de circulație fiind afectata de staționarea autovehiculelor, fapt ce a condus la instituirea unei circulații cu sens unic. Atât partea carosabila cat si trotuarele prezintă degradări ca fisuri, crăpături, gropi, faiantari si tasari locale.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 137/27.04.2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 2.810.000 lei (inclusiv TYA).

Pentru demararea procedurii de achiziție publica de lucrări si servi introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 100.000 lei.

Reparație capitala strada Podul înalt - proiectare + execuție               W

Strada Podul înalt este de categoria a II a cu doua benzi de circulație pe legătură intre străzile Malu Roșu si Gh.Gr.Cantacuzino.

Degradările predominante ale sistemului rutier sunt fisuri si crăpături longitudinale si transversale, tasari inegale ale dalelor de beton, denivelări, gropi, dale rupte, rosturi mărite si degradate colmatate cu pamant.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 133/27.04.2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 1.348.000 lei (inclusiv

TVA).

Pentru demararea procedurii de achiziție publica de lucrări si servicii propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 100.000 lei.

Refacere sisteme rutiere străzi: Cartier Rafov(Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Ghe. Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intr. Sticlarului, Intr. Clubului)- proiectare+executie

Cartierul Rafov este situat in zona de sud a municipiului Ploiești. Străzile nemodemizate din acest cartier reprezintă un factor poluant atat pentru localnici cat si pentru mediu. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce au accesul in mare parte din strada Barcanesti si B-dul Petrolului.

Direcția Tehnic Investiții are in execuție contractul de lucrări constând in execuția rețelei de canalizare, inclusiv racorduri ceea ce impune refacerea sistemului rutier.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 4.254.710 lei (inclusiv TVA).

Pentru demararea procedurii de achiziție publica de lucrări si servicii propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 100.000 lei.

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

Cartierul Penes Curcanul este situat in zona de vest a municipiului Ploiești. Străzile si parcările dintre blocuri au îmbrăcămintea din beton de ciment degradata din cauza caruia traficul auto se desfasoara anevoios cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe, nesiguranța in circulație si disconfort pentru riverani.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 9.483.100 lei (inclusiv TVA).

Pentru demararea procedurii de achiziție publica de lucrări si servicii propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 100.000 lei.

Amenajare debarcader, chioșc multifuncțional si grup sanitar public Parcul Tineretului - proiectare+executie

Parcul Tineretului este situat in zona Marasesti-Eroilor a municipiului Ploiești. Pe lacul existent in acest parc a existat un debarcader din lemn ce a fost demolat ca urmare a degradării. Se urmărește construirea unui nou debarcader pe amplasamentul celui vechi, construirea unui chioșc, punct de deservire terasa, terasa acoperita, precum si un grup sanitar întrucât in prezent nu exista.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.l 13/29.03.2011.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 317.190 lei (inclusiv

TVA).

Pentru demararea procedurii de achiziție publica de lucrări si sewcii introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 100.000 lei. '' £ o


Reamenajare parc Andrei Muresanu- proiectare+executie

Parcul este situat in cartierul cu același nume "Andrei Muresanu”. Suprafa de 24212 mp. Studiul de fezabilitate a prevăzut reamenajarea întregului parc prihreăbihtc

infrastructurii existente, precum si realizarea de amenajari noi pentru sport si odihna dar si o tratare peisagistica adecvata.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 3.856.290 lei (inclusiv TVA).

Pentru demararea procedurii de achiziție publica de lucrări si servicii propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 100.000 lei, iar pentru întocmirea documentației, faza SF - 80.000 lei.

Reparații capitale parcari si accese in Municipiul Ploiești

Reabilitarea si dezvoltarea cartierelor si regenerarea urbana constituie in permanenta priorități ale administrației publice locale. In prezent, asigurarea locurilor de parcare, in cartierele din municipiul Ploiești, este o problema deosebita, mașinile fiind parcate in orice spațiu liber.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica de lucrări si servicii propunem introducerea următoarelor poziții bugetare:

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei - proiectare+executie - 100.000 lei; Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord (proiectare+executie) - 100.000 lei; Amenajare parcari cu dale ecologice zona vest (proiectare+executie) - 100.000 lei;

Amenajare parcari cu dale ecologice zona central-sud-est (proiectare+executie) - 200.000 lei;

C -Alte cheltuieli

SF Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord , zona vest, zona central-sud-est In vederea decontării serviciilor de proiectare, faza SF, se propune alocarea sumei de 80.000 lei, din bugetul aferent anului 2011.

SF- Sistem vertical rotativ de parcare

In vederea decontării serviciilor de proiectare, faza SF, se propune alocarea sumei de 80.000 lei, din bugetul aferent anului 2011.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII


•Teodora MA

SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE Ing.Liviu GHKpRGHIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


/''Q

/ *

- ' ' ăi t .ttf’

\ *          — l          !

¥>:•


J

I

I

i;


’s, f


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO^

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


4

V

j -

*      1 z

r *

•* V .

7.4 > 1/ l-


RAPORT


1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011.


și a emis:        .

5"                    '                                                        11 I I                                                        'II                                                                         ■                             ..... I                                                                                  I I» ■ II                                                                            .1.                                     III                                                            1


PREȘEDINTE, Radu Mateescu

SECRETA Gheorghe ȘfrjjțData: 2-Q> < 0 V c/o