Hotărârea nr. 223/2011

Hotãrârea nr. 223 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrãrilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reparatii capitale parcãri si accese cuprinse între Bulevardul Bucuresti si strada Bãrcãnesti si între Bulevardul Bucuresti si strada Industriei

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 223

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparații capitale porcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Barcanesti si intre Bulevardul București si strada Industriei”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparații capitale porcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Barcanesti si intre Bulevardul București si strada Industriei”;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparații capitale parcuri si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Barcanesti si intre Bulevardul București si strada Industriei”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 27 iulie 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, :

,A< *CONTRASEMN EAZA SECRETAR, ■''A Oana Crisfina Iacob
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Barcanesti si intre Bulevardul București si strada Industriei”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Barcanesti si intre Bulevardul București si strada Industriei”.

Bulevardul București este o artera de circulație foarte importanta care împreuna cu Bulevardul Independentei si Bulevardul Republicii se afla pe axa de sud-nord a municipiului Ploiești.

Adiacent Bulevardului București au fost contruite intre anii 1970 si 1980 locuințe colective cu regim de inaltime variabil P+7E si P+10E. Deoarece in ultimii 20 de ani numărul de autoturisme a crescut numărul locurilor de parcare existente au devenit insuficiente, astfel incat se găsesc autoturisme parcate si pe zonele adiacente neamenajate din pamant sau balast.

Prezenta documentație este intocmita pentru rezolvarea situației existente in aceasta zona prin amenajarea de parcari si reabilitarea străzilor astfel:

I. Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Barcanesti;

 • a. strada Barcanesti de la intersecția cu Bulevardul Petrolului pana la intersecția cu strada Industiei

 • b. parcarea P1 - in incinta blocurilor 7, 8 si supermarket Orient cu acces din strada Barcanesti

 • c. parcarea P2 - in incinta blocurilor 9, 10, 11, 12, 13, 14 cu acces din strada

Barcanesti

Lucrările propuse a se realiza:

■ *■

 • 1. Reabilitarea străzilor si parcărilor betonate existente cu mixturi asfaltice

; L

 • 2. Reparații parcari existente asfaltate

 • 3. Reabilitarea trotuarelor

 • 4. Refacere trotuare complet degradate

 • 5. Suprafața amenajata cu pavele inierbate

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI (I)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 133.7891ei/31.390 euro

Cheltuieli pentru investiția de baza                1.648.861 lei/386.866euro

Alte cheltuieli


216.1891ei/50.724 euro

Valoarea investiției (inclusiv TVA)

1.998.8391ei/468.980euro

1.665.3501ei/390.735 euro


din care C+M

H. Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Industriei;

 • a. Strada Industriei-de la intersecția cu b-dul Petrolului pana la intersecția cu strada Mărfurilor

 • b. PARCAREA P3- in incinta blocurilor 15A-15F, 5H cu acces din str.Industriei

 • c. PARCAREA P4- in incinta blocurilor 1,2,3,4,5,6 cu acces din str.Industriei

Lucrările propuse a se realiza:

 • 1. Reabilitarea străzilor si parcărilor betonate existente cu mixturi asfaltice

 • 2. Reparații parcari existente asfaltate

 • 3. Reabilitarea trotuarelor:

 • 4. Refacere trotuare complet degradate :

5.Suprafața amenajata cu pavele inierbate

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

139.3861ei/32.703W’teW

u t

1.722.9871ei/404.258 euro


225.8661ei/52.994 euro


Cheltuieli pentru investiția de baza

Alte cheltuieli

Valoarea investiției (inclusiv TVA)

2.088.2391ei/489.955euro

din care C+M

1.740.2171ei/408.300 euro

Indicatori tehnico economici I si II:

Nr.

crt

Denumire obiectiv

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

I

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Barcanesti

1.998.839

2

Suprafața carosabil = 14.100 mp Suprafața trotuare = 7.075 mp

Suprafețe pavate= 1.900 mp Lungimi borduri mari= 1.800 m Lungimi borduri mici= 800 m

II

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Industriei

2.088.238

2

Suprafața carosabil= 15 300 mp

Suprafața trotuare= 7 650 mp

Suprafețe pavate=1 000 mp

Lungimi borduri mari =2 300 m

Lungimi borduri mici=500 m

Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Reparații capitale porcari si accese cuprinse

intre Bulevardul București si strada Barcanesti si intre Bulevardul București si strada

Industriei”Bulevardul București este o artera de circulație foarte importanta care impreuna cu Bulevardul Independentei si Bulevardul Republicii se afla pe axa de sud-nord a municipiului Ploiești.

Adiacent Bulevardului București au fost contruite intre anii 1970 si 1980 locuințe colective cu regim de inaltime variabil P+7E si P+10E. Deoarece in ultimii 20 de ani numărul de autoturisme a crescut numărul locurilor de parcare existente au devenit insuficiente, astfel incat se găsesc autoturisme parcate si pe zonele adiacente neamenajate din pamant sau balast.

Prezenta documentație este intocmita pentru rezolvarea situației existente in aceasta zona prin amenajarea de parcari si reabilitarea străzilor astfel:

I.Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Barcanesti;

 • d. strada Barcanesti de la intersecția cu Bulevardul Petrolului pana la intersecția cu strada Industiei

 • e. parcarea PI - in incinta blocurilor 7, 8 si supermarket Orient cu acces din strada Barcanesti

 • f. parcarea P2 - in incinta blocurilor 9, 10, 11, 12, 13, 14 cu acces din strada Barcanesti

Lucrările propuse a se realiza:

1.- Reabilitarea străzilor si parcărilor betonate existente cu mixturi asfaltice

o frezare mixtura asfaltica existenta -daca este cazul

o înlocuirea integrala a dalelor existente fisurate, care prezintă tasari, fracturi sau care au fost reparate impropriu in urma intervențiilor la utilitati

o terasamente locale in zonele identificate cu prăbușiri

o reparat rosturi, fisuri si crăpături prin colmatare

o desfăcut si montat borduri mari

o realizarea reparațiilor prin înlocuirea structurii rutiere rigide , degradate cu o structura rutiera echivalenta


■ beton asfaltic BAI 6


- 5 cm


o aducerea la cota a capacelor căminelor de vizitare, a gurilor de scurgere si rasuflatorilor - identificate in teren.

2.Reparatii parcari existente asfaltate

o frezare mixtura asfaltica in zonele fisurate si degradate

o reparații locale prin astemerea mixturilor asfaltice

 • ■  strat de legătură din BAD25               - 6 cm

 • ■  strat de uzura din BAI 6                   - 4 cm

o aducerea la cota a capacelor căminelor, gurilor de scurgere si rasuflatorilor -identificate in teren

3 .Reabilitarea trotuarelor:

o astemerea straturilor pentru aducere la cota:

 • ■  beton ciment C 8/10

 • ■  beton asfaltic BA8

-10 cm

- 4 cm

o aducerea la cota a capacelor si rasuflatorilor identificate in teren

4.Refacere trotuare complet degradate :

o execuție terasamente o fundații balast

-10 cm

 • - 10 cm

 • - 4 cm


o beton ciment C8/10 o beton asfaltic BA8

5.Suprafata amenajata cu pavele inierbate

o terasamente o suprastructura

 • - strat fundație balast                               - 10 cm

 • - strat nisip                                         - 4 cm

 • - dale inierbate din beton de ciment - ecologice - 10 cm o montat borduri mici

^0 1


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI (I )/*/ ț—

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cheltuieli pentru investiția de baza Alte cheltuieli


/^L. -U                           „„    ri*4.                                              a! Șr ;v- •

o 7/ . < iMuro

133.7891ei/31.?

1.648.8611ei/38


$£>euro 216.1891ei/50.72Wfe

Valoarea investiției (inclusiv TVA)

1.998.8391ei/468.980euro

1.665.3501ei/390.735 euro


din care C+M

II.Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Industriei;

 • g. Strada Industriei-de la intersecția cu b-dul Petrolului pana la intersecția cu strada Mărfurilor

 • h. PARCAREA P3- in incinta blocurilor 15A-15F, 5H cu acces din str. Industriei

 • i.  PARCAREA P4- in incinta blocurilor 1,2,3,4,5,6 cu acces din str.Industriei

Lucrările propuse a se realiza:

1.- Reabilitarea străzilor si parcărilor betonate existente cu mixturi asfaltice

o frezare mixtura asfaltica existenta -daca este cazul

o inlocuirea integrala a dalelor existente fisurate, care prezintă tasari, fracturi sau care au fost reparate impropriu in urma intervențiilor la utilități

o terasamente locale in zonele identificate cu prăbușiri

o reparat rosturi, fisuri si crăpături prin colmatare

o desfăcut si montat borduri mari

o realizarea reparațiilor prin inlocuirea structurii rutiere rigide, degradate, cu o

structura rutiera echivalenta

 • ■  strat forma                             -

"  strat fundație balast                     -

 • ■  strat de baza din beton ciment C20/25   -

o astemerea straturilor din sistemul rutier propus pentru reabilitare, pe toata suprafața carosabila:

 • ■ mortar asfaltic MAD25                - 8 cm

 • ■  geocompozit

 • ■  beton asfaltic BAI 6                    - 5 cm

o aducerea la cota a capacelor căminelor de vizitare, a gurilor de scurgere si rasuflatorilor - identificate in teren.

2. Reparații parcari existente asfaltate

o frezare mixtura asfaltica in zonele fisurate si degradate o reparații locale prin astemerea mixturilor asfaltice

■ strat de legătură din BAD25

6 cm


'--f ' '- '.'' '

■ strat de uzura din BAI 6                f- -4 cm

1 ■*. I


aducerea la cota a capacelor căminelor ,gurilor de scurgeri -sr rasuflatorilor

identificate in teren


 • 3. Reabilitarea trotuarelor:

o astemerea straturilor pentru aducere la cota:

 • ■ beton ciment C8/10                   -10 cm

 • ■  beton asfaltic BA8                     - 4 cm

o aducerea la cota a capacelor si rasuflatorilor identificate in teren

 • 4. Refacere trotuare complet degradate :

o execuție terasamente

o fundații balast                                     - 10 cm

o beton ciment C8/10                           - 10 cm

o beton asfaltic BA8                             - 4 cm

5. Suprafața amenajata cu pavele inierbate

o terasamente o suprastructura

 • - strat fundație balast                               - 10 cm

 • - strat nisip                                         - 4 cm

 • - dale inierbate din beton de ciment - ecologice - 10 cm o montat borduri mici

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI (II)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

139.3861ei/32.703euro euro

1.722.9871ei/404.258 euro

225.8661ei/52.994 euro


2.088.2391ei/489.955euro

1.740.2171ei/408.300 euro


Cheltuieli pentru investiția de baza

Alte cheltuieli

Valoarea investiției (inclusiv TVA) din care C+M


Indicatori tehnico economici I si II:

Nr.

crt

Denumire obiectiv

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

-------—

Capacitati

0

1

2

4

5

I

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Barcanesti

1.998.839

2

Suprafața carosabil = 14.100 mp Suprafața trotuare = 7.075 mp

Suprafețe pavate= 1.900 mp Lungimi borduri mari= 1.800 m Lungimi borduri mici= 800 m

II

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre Bulevardul București si strada Industriei

2.088.238

2

Suprafața carosabil= 15 300 mp Suprafața trotuare= 7 650 mp Suprafețe pavate=l 000 mp Lungimi borduri mari =2 300 m Lungimi borduri mici=500 m


Avantajele modernizării sunt:

 • > Creșterea gradului de funcționalitate pentru traficul actual si de perspectiva

 • > Siguranța si confort in trafic

 • > Siguranța pietonilor

 • > Reducerea zgomotelor

 • > Reducerea prafului


FINANȚAREA INVETITIEI

Finanțarea investiției se va realiza din fonduri de la bugetul local.


DIRECTOR TEHNIC INVESTI TEODORA MARIN

DIRECTOR ADJUNCT DANIELA CROITORISERVICIUL DEZVOLTARE CAI RUTI LIVIU GHREȚELE EDILITARE RGHIU
.Servicii de Gjpspodârire Urbana Ploiești s.r.i.


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: REPARAȚII CAPITALE PARCARI SI ACCESE INTRE BLD. BUCUREȘTI SI STR.BARCANESTI

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


1 Nr.

1 crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

| Mii euro

Mii lei

Mii lei

| Mii euro

I 1

2 |

I 3

4

I 5

6

I 7

Iapitolul 1

gheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1LÎ

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

F 12

Amenajarea teritoriului ‘

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|    1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[OTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

| 0.000 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului                      |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[©TAL CAPITOL 2                                                 j

| 0.000

0.000 ;

| 0.000

0.000

| 0.000 I

|apitolul 3

BJV

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

t 3.1

Studii teren                                                          |

I 2.500

0.587

0.600

3.100

0.727

f 3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații            |

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

|    3.3

■ r*

Proiectare si inginerie                                             |

66.486

I

15.599

15.957

82.443

19.343

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție                           |

0.665

0.156

0.160

0.824

0.193

i 3.5

Consultanta                                                   |

13.297

3.120

3.191

16.489

3.869

3.6

Asistenta tehnica                                              I

19.946 |

4.680

4.787

24.733

5.803

31.390  |

133.789

25.895

Ml

TOTAL CAPITOL 3

APITOLUL 4

Jheluieli pentru investiția de baza

 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6MMMIMMMftMMMMMMAMM«DGBMMt»maUMiaailMIBaMOQVMMMtUtM*MVM

Construcții si instalații Str. Barcanesti si parcari

Montaj utilaje tehnologice_____________________

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport_______

Dotări

Active necorporale1329.727

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


311.989

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


319.134

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


1648.861

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


386.866

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


OTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5

Jte cheltuieliii


j

5.1.2 f

 • 5.2.1

 • 5.2.2

5.3


SU


1329.727


311.989 [ 319 134    1648.861 | 386 866 |


Organizare de șantier________________

Lucrări de construcții

Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comision ISC 0,8 %________________

Cota aferenta CSC 0,5 %

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


(TOTAL CAPITOL 5|  13.297

3.120

3.191

16.489

3.869

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|  10.638

2.496

2.553

13.191

3.095

6.649

1.560

1.596

8.244

1.934

143.762

33.730

34.503

178.265

41.826

174.346

40.906

41.843

216.189

50.724
pI

ÎPITOLUL 6

feltuielf pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

P 6.1

I 6.2


Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste

fTAL CAPITOL 6 |țal general h care C + M


0.000


0.000

*

6 --H

r

® ll

La'i

*fr

/(□ w

' <\

fe-!K

a"!

Fvp

moo

î&jUJ LJ

^b.ooo

0.000 1

0.000


1611.967 378.210 | 386.872 [ 1998.839 | 468.980

1343.024 315.109    322.326    1665.350    390.735

j. DAN ISEF PROIECT


fii

k

ji’.

ij*

r

ji* '•

ÎF SERV. PROIECTARE

E’"

I. LILIANA STANESCUr

K ► *.

r •

k-’SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII

ing. MARIA PRUNDURELT*Servicii de

Cqpspodarire

Urbana Ploiești s.rx


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: REPARAȚII CAPITALE PARCARI SI ACCESE INTRE BLD. BUCUREȘTI SI STR. INDUSTRIEI

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


«•-
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


s

[CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenuluiTVA

Mii lei

5


Valoare (inclusiv TVA)


Mii lei | Mii euro 6


ffl

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea teritoriului •

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2                           ......

«ICheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2
| CAPITOLUL 3

J Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


CMMMUia.•1.

4 '


Studii teren________

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații Proiectare si inginerie

Organizarea proceduriîordeachizitie

Consultanta ___________________________________

Asistenta tehnica


2.500

0.587

0.600

3.100

0.727

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

69.475

16.301

16.674

86.149

20.213

0.695

0.163

0.167

0.861

0.202

13.895

3.260

3.335

17.230

4.043

20.843

4.890

5.002

25.845

6.064«CAPITOLUL 4

] Cheluieli pentru investiția de baza
 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


9B


Construcții si instalații Str. Industriei si parcari_____________

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Dotări _________________________

Active necorporale


OTAL CAPITOL 4


«CAPITOLUL 5 ffiilte cheltuieli


na


1389.506

326.014

333.481

1722.987

404.258

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1389.506 | 326.014 | 333.481

1722.987    404.25


13.895

3.260

3.335

17.230

4.043

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

11.116

2.608

2.668

13.784

3.234

6.948

1.630

1.667

8.615

2.021

150.191

35.239

36.046

186.237  |

43.696

182.150


Organizare de șantier________________

Lucrări de construcții__________

Cheltuieli conexe organizării șantierului

Comisioane, cote, taxe, costul credituIui

Comision ISC 0,8 %_______

Cota aferenta CSC 0,5 % • 5.1.1

; 5.1.2 k 5.2

 • 5.2.1

? 5.2.2


Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


OTAL CAPITOL 5


crt.

1CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Pregătirea personalului de expIoatare

Probe tehnologice si teste


6.1

6.2


(TOTAL CAPITOL 6


f|TOTAL GENERAL |Din care C + M

a :

b.

V'

•i?

/r ,


♦r.

£

r*.


OKi

a&ț ni di

] [    M | jj fTflfWgMyw j >DRfTiM , ■SERVICII DF GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI


0.000

0.000


0.000

0.000


0.0


L1684.064

1403.401


0.000

395.125   404.175

329.275   336.816s J tnplusivTVA') |~"’P         '

■—MiHei M 'Mrteuro I          K.

<6


SEF PROIECT ing. DOINA BANASEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII

ing. MARIA PRUNDUREL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparații capitale parcări și accese cuprinse între Bulevardul București și strada Barcănești și între Bulevardul București și strada Industriei”

și a emis:PREȘEDINTE,
SECRETAR

Gheorghe/Sîrbni


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparații capitale parcări și accese cuprinse între Bulevardul București și strada Barcănești și între Bulevardul București și strada Industriei”

și a emis:PREȘ Adina Qhe^g