Hotărârea nr. 222/2011

Hotãrârea nr. 222 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reamenajare Parc Andrei Muresanu

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 222

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REAMENAJARE PARC ANDREI MUREȘANU”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “REAMENAJARE PARC ANDREI MUREȘANU”;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “REAMENAJARE PARC ANDREI MUREȘANU”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 27 iulie 2011.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

p

i

b

-                                  I

EXPUNERE DE MOTIVE

*

V

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “REAMENAJARE PARC ANDREI MUREȘA NU”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “REAMENAJARE PARC ANDREI MUREȘANU”

Parcul este situat in cartierul cu același nume “Andrei Muresanu”. Suprafața parcului este de 24212 mp. Prin prezenta documentație se dorește reamenajarea intregului parc prin reabilitarea infrastructurii existente precum si realizarea de amenajari noi pentru sport si odihna dar si o tratare peisagistica adecvata.

Amenajări pentru sport si agrement:

 • -  teren de fotbal

 • -  teren de baschet

 • -  pista skate-board

 • -  pista atletism

 • -  amenaj are pentru săritură si triplu salt

 • -  amenajare piste pentru biciclete

 • -  amenajare loc de joaca pentru copii

Amenaj ari pentru odihna:

 • -  reabilitare/refacere alei existente

 • -  amenajare alei noi

 • -  amenajari conexe (banei, pergola, chioșc lemn, plantari arbuști)

 • -  amenaj ari pentru iluminat

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

----------------------------------------------------------rj .P 11      V-------- 1    . 1     . 1 '-l A---TT- -........"   1

\\   V A            ■-           '•J/7

0

1

2

4

5

REAMENAJARE PARC ANDREI MUREȘ AN U

3 856 294

3

S teren fotbal= 1810 mp

S teren baschet-364 mp

S teren pista skateboard= 200 mp

S pista atletism =1750 mp

S zona dale=297 mp

S pista alergare=54 mp

S groapa nisip= 27 mp

S pista biciclete=l 144 mp

S loc odihna=40 mp

S loc joaca= 586 mp


Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “REAMENAJARE PARC ANDREI MURESANU”PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

VIZAT VIC MAR A BOZIANU

 • I. Amenajări pentru sport si agrement:

 • 1) Teren de fotbal: este o amenajare existenta ce necesita lucrări de reabilitare. Astfel se propune:

 • -  inlocuirea suprafeței de j oc din asfalt, care in momentul de fata este destul de degradata, cu o suprafața de joc sintetica turnata;

 • -  imprejmuirea intregului teren cu un gard din plasa metalica si realizarea a doua porti rotative care sa asigure accesul la teren.

 • -  Amplasarea pe zonele verzi de protecție de pe laturile lungi ale terenului, a unor banei pentru odihna si a patru coșuri de baschet.

 • 2) Teren baschet - se va amenaja pe o suprafața asfaltata pe care este amplasat un vechi teren de volei. Este o amenajare existenta ce necesita următoarele lucrări de reabilitare:

 • -  inlocuirea suprafeței de joc din asfalt, care este fisurata si pe alocuri degradata, cu o suprafața de joc sintetica turnata.

 • -  imprejmuirea terenului cu un gard de plasa metalica

 • -  amplasarea unor banei pentru odihna;

 • -  amplasarea de coșuri de baschet pe fiecare din cele patru laturi ale terenului

 • 3) Pista skate-board - se va amenaja adiacent terenului de baschet pe o suprafața asfaltata existenta.

 • -  se va reface complet suprafața de asfalt existenta, care la aceasta data este degradata;

 • -  pista va fi împrejmuita cu un gard de plasa metalica profilata

 • -  se vor monta doua banei pentru odihna si doua rampe pentru skate

 • 4) Pista atletism - a fost conceputa conform Standardelor Federației Internationale de Atletism si va fi destinata antrenamentelor sportivilor, precum si practicării atletismului de către amatori.

 • -  va fi amplasata in partea de est a parcului si va avea o lungime totala de 200 m. Pista va avea sase culoare cu latimea de 1,17 m fiecare, suprafața de alergare fiind una sintetica de tip poliuretanic.

 • -  De jur-imprejurul pistei se va realiza un spațiu verde de protecție de 1 m precum si gard de plasa metalica de 2 m inaltime.

 • -  De-a lungul tronsonului in linie dreapta se va amenaja un spațiu de odihna,

f                                                                                                        -I..

prevăzut cu banei simple, precum si ansambluri banca si masa./

 • 5) Amenajare pentru săritură in lungime si triplu salt - se va amenaja in interiorul

• * *

suprafeței delimitate de pista de atletism. Aceasta este compusa dintr-o pi sta de alergare pentru elan cu lungimea de 45 m si latimea de l,20m si o groapa de ni șip cu suprafața de 27 mp, delimitate perimetral de o amenajare ' de bbtdiKaâtnat ingropata. Adiacent acestei piste pentru elan se va amenaja si o suprafața dalata pe care se vor amplasa banei, respectiv ansamblul banca si masa.

 • 6) Amenajare pista pentru biciclete - se va amenaja in partea de nord vest a parcului pe o lungime de aproximativ 360 m. Aceasta va fi formata din doua culoare de circulație de cate 1,50 m lățime fiecare, unul pe sens. Aceste culoare pentru biciclete vor fi intersectate de trei alei pietonale ce fac legătură directa intre Parcul CFR si Parcul Andrei Muresanu.

 • -  pe traseul circuitului se va realiza un spațiu de odihna pentru biciclisti, prevăzut cu banei si suporturi de biciclete.

 • -  Suprafața de rulare a pistei va fi realizata din asfalt.

 • 7) Amenajare loc de joaca pentru copii - se propune reamenajarea celui existent situat pe o suprafața circulara cu diametrul de 20 m.

 • -  se va desface suprafața sintetica existenta, degradata si se va inlocui cu o suprafața de nisip ce va fi extinsa, astfel incat, sa poata fi amplasat un intreg complex de joaca modem.

 • -  suprafața totala va fi de 586 mp. Vor fi montate echipamente de joaca, se va planta gard viu pe toata circumferința locului de joaca, pe doua rânduri si se vor amplasa banei pentru odihna.

 • -  Echipamentele de joaca se vor realiza din următoarele materiale: lemn, lemn stratificat, poliester armat cu cu fibra de sticla, fibre sintetice, otel de calitate superioara.

 • -  Podelele vor fi din lemn, marginile lemnului se vor rotunji

 • -  Stâlpii vor fi din lemn stratificat, protejat cu o pelicula de vopsea;

 • -  Treptele vor fi realizate din lemn;

 • -  Plasele vor fi din funie sintetica, toboganele din poliester armat cu fibra de sticla

 • -  Mobilierul consta din: jucării pe arc - 4 buc, carusel tip platforma- 1 buc,trăsură indiana cu doi cai - 1 buc, complex de joaca - 1 buc, cataratoare cu plasa - 1 buc, hinta cu doua locuri mare - 4 buc, balansoar 2 persoane - 4 buc, cort indian - 2 buc, masuta joc tip floare cu scaune ciuperca - 2 buc.

 • II. Amenaj ari pentru odihna:

 • -  reabilitare/refacere aleilor principale ale parcului cu pastrarea traseului actual, prin inlocuirea suprafețelor de asfalt, cu un pavaj din dale de beton

 • -  amenajare alei pietonale noi cu pavaj din dale de beton

 • -  amenajari conexe (banei, pergola de lemn, foișor de lemn, plantari arbuști, înlocuirea/completarea vegetației existente)

 • III.Amenajari pentru iluminat

  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

  Cheltuieli pentru investiția de baza

  Alte cheltuieli  372.0001ei/87.697

  185.6901ei/43.775el

  2.854.2381ei/672.86&®\’

  444.3651ei/104.756euro


  .J'A


  Valoarea investiției (inclusiv TVA) din care C+M


  3.856.2941ei/909.096euro

  3.122.8001ei/736.180euro


  Nr. crt

  DENUMIRE OBIECTIV

  V al oare totala - lei (inel TVA)

  Durata înv. Luni

  Capacitati

  0

  1

  2

  4

  5

  REAMENAJARE PARC ANDREI MURESANU

  3 856 294

  3

  S teren fotbal= 1810 mp

  S teren baschet=364 mp

  S teren pista skateboard= 200 mp

  S pista atletism =1750 mp

  S zona dale=297 mp

  S pista alergare=54 mp

  S groapa nisip= 27 mp

  S pista biciclete=l 144 mp

  S loc odihna=40 mp

  S loc j oaca= 586 mp


  FINANȚAREA INVETITIEI

  Finanțarea investiției se va realiza din fonduri de la bugetul local.


  DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MA
SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE ȘI REȚELE EDILITARE LIVIU GHEQRGHIU


C.U.I. 27449967 J29/121 2/01.10.20-10 RO27449967 fax:O244-510353 <=od postai 1DOO46

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării: REAMENAJARE PARC " ANDREI MURESANU "

In mii lei / mii euro la cursul 4,2419 lei / euro din 22.04.2011

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA) I

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1

2

3

4

5

6

7 |

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivii

300.000

70.723

72.000

372.000

87.697 |

TOTAL CAPITOL 2                           j

300.000

70.723

72.000

372.000

87.697 |

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

10.000

2.357

2.400

12.400

2.923 |

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

12.000

2.829

2.880

14.880

3.508

3.3

Proiectare si inginerie

69.054

16.279

16.573

85.627

20.186

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

. 1.151

0.271

0.276

1.427

0^36

3.5

Consultanta

23.018

5.426

5.524

28.542

6.729

3.6

Asistenta tehnica

34.527

8.140

8.286

42.814

10.093 |

TOTAL CAPITOL 3

149.750

35.303

35.940

185.690

43.775 |

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2169.007

511.329

520.562

2689,569

634.048

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

10.000

2.357

2.400

12.400

2.923 |

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

122.798

28.949

29.472

152.270

35.897 |

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

TOTAL CAPITOL 4

2301.805]

| 542.635 | 552.433

2854.238 | 672.868 |

CAPITOLUL 5                                                                         |

Alte cheltuieli                                                                                                     |

5.1

Organizare de șantier

49.380

11.641

11.851

61.231

14.435 |

5.1.1

Lucrări de construcții

49.380

11.641

11.851

61.231

14.435

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

33.823

7.974

8.118

41.941

9.887 |

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

20.814

4.907

4.995

25.810

6.085

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

13.009

3.067

3,122

16.131

3.803

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

275.156

64.866

66.037 | 341,193

80.434 |

TOTAL CAPITOL 5

358.359

84.481 | 86.006 | 444.365 | 104.756 |- f*

s.r J.

C,UJ. 274

J297121 2J RO27449K 103 53 cod f3*pi

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valo

/A

Valoarikrifțâusiv TVA) i

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii le’i\p

efolii teu na,

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

ii

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

TOTAL GENERAL

3109.914

733.142

746.379

3856.294

909.096

Din care C + M

X.

2518.387

593.693

604.413

3122.800

736.180

'bSEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCUSEF

urb. CAZANOIECTSEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ins. MARIA PRUND EL
Ifiy


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


<1


* #

■■ W

r '

• " >.

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREADOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reamenajare Parc Andrei Mureșanu”

și a emis:PREȘEDINTE, Radu Mateescu

Data: _          . z-j 44

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reamenajare Parc Andrei Mureșanu”

și a emis:Data: