Hotărârea nr. 221/2011

Hotãrârea nr. 221 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Refacere sistem rutier Cartier Râfov

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 221

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER RAFOV”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Li viu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER RAFOV”;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER RAFOV”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 27 iulie 2011.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de'h^v&stitie

f*


“Refacere sistem rutier CARTIER RAFOV”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER RAFOV”

Cartierul RAFOV este situat in zona de sud a municipiului Ploiești si este străbătut de o rețea de străzi ce au accesul in mare parte din strada Barcanesti si Bulevardul Petrolului. Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt din pamant, balast sau asfalt ce necesita refacerea sistemului rutier după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala.

Soluțiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate sunt următoarele:

 • 1. Refacerea sistemului rutier:

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor din sistemul rutier propus

 • - inlocuit borduri

 • - aducere la cota capace cămine, guri scurgere si rasuflatori

 • 2. Lucrări aferente trotuarelor:

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor propuse:

 • - aducerea la cota a capacelor, rasuflatorilor si gurilor de scurgere

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

CARTIER RAFOV:

4 254 713

2

1

STRADA GH.PETRESCU

L strada= 520 m

S carosabil^ 3700mp

S trotuare= 1660 mp L borduri= 1000 m

2

STRADA BIHORULUI

L strada= 115m

S carosabil= 700 mp L borduri= 220 m

3

STRADA INTRAREA STICLARULUI

L strada= 250 m

S carosabil= 720 mp

4

STRADA COSMESTI

L strada= 310 m

S carosabil= 1300 mp S trotuare^ 460 mp

L borduri= 600 m


FUNDĂTURĂ PETROLULUIL strada= 145 m

S carosabil= 580 mp L borduri= 300 m

L strada= 90 m

S            /

S carosabil^ 500 mp L borduri^ 2Q0 m

L strada= 170 m

S carosabil= 890 mp L borduri= 330 m

L strada= 305 m

S carosabil= 1800 mp

S trot= 200 mp

L borduri= 650 m

L strada= 110 m

S carosabil^ 440 mp L borduri= 220 m

L strada= 310 m

S carosabil= 2200 mp S trotuare= 440 mp L bordurU 330 m

L strada= 190 m

S carosabil= 1340 mp S trotuare= 550 mp L borduri= 400 m

Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Refacere sistem rutier CARTIER RAFOV”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


VIZA VIC CĂTĂLIN


RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de/fezabilitate'


b

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER RAFOV”

Cartierul RAFOV este situat in zona de sud a municipiului Ploiești si este străbătut de o rețea de străzi ce au accesul in mare parte din strada Barcanesti si Bulevardul Petrolului. Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt din pamant, balast sau asfalt ce necesita refacerea sistemului rutier după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala.

Soluțiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate sunt următoarele:

 • 1. Refacerea sistemului rutier:

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor din sistemul rutier propus

Străzi categoria IV

 • -  strat de forma - nisip 7 cm

 • -  fundație balast - 25 cm

 • -  strat baza piatra sparta -15 cm

 • -  strat legătură din BADPC25 - 6 cm

 • -  strat uzura BA 16-4 cm

Străzi categoria III

 • -  strat de forma - nisip 7 cm

 • -  fundație balast 30 cm

 • -  strat baza piatra sparta 20 cm

 • -  strat legătură din BADPC25 - 6 cm

 • -  strat uzura BA 16-5 cm

 • - inlocuit borduri

 • - aducere la cota capace cămine, guri scurgere si rasuflatori

 • 2. Lucrări aferente trotuarelor:

 • -  executarea terasamentelor

 • -  astemerea straturilor propuse:


■ fundație balast - 10 cm ■ strat de legătură din mixtura asfaltica BADPC 25-4 cm ■ imbracaminte asfaltica BA8 - 3 cm

 • -  aducerea la cota a capacelor, rasuflatorilor si gurilor de scurgere Avantajele modernizării sunt:

 • -  creșterea gradului de funcționalitate pentru trafic

 • -  siguranța traficului

 • -  confortul traficului

 • -  siguranța pietonilor

 • -  reducerea zgomotelor

 • -  reducerea prafului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cheltuieli pentru investiția de baza

Alte cheltuieli


215.4101ei/50.664euro


3.546.1271ei/834.049euro


493.1761ei/115.995euro


Valoarea investiției (inclusiv TVA)

4.254.7131ei/l .000.709euro

3.617.0501ei/850.730euro


din care C+M

Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

CARTIER RAFOV:

4 254 713

2

1

STRADA GH.PETRESCU

L strada= 520 m

S caros= 3700mp

S trot= 1660 mp

L borduri= 1000 m

2

STRADA BIHORULUI

L strada= 115m

S caros= 700 mp

L borduri= 220 m

r

/

|T

«. r b /

3

STRADA INTRAREA STICLARULUI

L strada2* 250 m

1 b                                                                                                                           -                                                ' .

Scaros=720mp     '

4

STRADA COSMESTI

L strada22 310 m .

S caros= 1300mp   "

S trot= 460 mp

L borduri= 600 m

5

STRADA CRISULUI

L strada= 145 m S caros= 580 mp

L borduri22 300 m

6

FUNDĂTURĂ PETROLULUI

L strada= 90 m S caros= 500 mp

L borduri222 200 m

7

STRADA PETRU CERCEL

L strada= 170 m S caros= 890 mp

L borduri= 330 m

8

STRADA JIULUI

L strada222 305 m S caros= 1800 mp

S trot= 200 mp

L borduri= 650 m

9

STRADA ARGEȘ

L strada= 110 m S caros= 440 mp

L borduri22 220 m

10

INTRAREA CLUBULUI

L strada222 310 m

S caros= 2200 mp

S trot= 440 mp

L borduri22 330 m

11

STRADA GHIMPAȚI

L strada22 190 m S caros= 1340 mp

S trot= 550 mp

L borduri= 400 m

*

FINANȚAREA INVETITIEI

Finanțarea investiției se va realiza din fonduri de la bugetul local.

DIRECTOR TE iyiNVESTITII


TEODORA


DIRECTOR ADJUNCT


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI rutierWi REȚELE EDILITARE LIVIU GHEORGHIU


^Servicii de

C ip sp o d ar ir e

>- Urbană Ploiești ^.i.


J29/11

F»loioi>tS, etr.Val4»r»l nr. 32, tei:6244-54421 a, S25252. fax:O244-SlO353 c:o1                             L <' 1

O. LJi |                   .    .


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării : REFACERE SISTEM RUTIER CARTIER RAFOV

In mii lei / mii euro la cursul 4,2517 lei / euro din 22.04.2011

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA ) 1

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1

2

3

4

5

6

7 |

CAPITOLUL 1                                                                          I

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului                                                   |

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiv)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

TOTAL CAPITOL 2                           |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

5.000

1.176

1.200

6.200

1.458 I

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acord uri si autorizații

10.000

2.352

2.400

12.400

2.916 |

3.3

Proiectare si inginerie

85.793

20.179

20.590

106.384

25.021

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

1.430

0.336

0.343

1.773

0.417

3.5

Consultanta

28.598

6.726

6.863

35.461

8.340

3.6

Asistenta tehnica                               |

42.897

10.089

10.295

53.192

12.511 |

TOTAL CAPITOL 3                           |

| 173.718

40.858

41.692

215.410

50.664 |

CAPITOLUL 4

Cheluieii pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

12859.780

672.620

686.347

3546.127

834.049

1 42

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

(TOTAL CAPITOL 4

12859.780,

| 672.620

686.347

3546.127 |

| 834.049 |

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

[ 5.1

Organizare de șantier

57.196

13.452

13.727

70.923

16.681

5.1.1

Lucrări de construcții

57.196

13.452

13.727

70.923

16.681

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului         | 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

37.177

8.744

8.923

46.100

10.843

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

22.878

5.381

5.491

28.369

6 672

522

Cota aferenta CSC 0,5 %

14.299

3.363

3.432

17.731

4.170

| 5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

303.350

71.348

72.804

376.154

88.471 |

(TOTAL CAPITOL 5

397.723 | 93.544 | 95.453

493.176 | 115.995 |

/

f

... ; ' ■ ■■

C.U.I. 27449967 J29/1 21 2/0111 0,2010 RO27449967'’

Ploiești. Str.Valani nr. 32. t«l:O244-544212, 525252, fax:O244«51O353 coci postul 1 00043/ >

t ■

/ r

s


.4


Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL ,<•••-

i     n-r'............ —........

3431.220;

| 807.023 |

| 823.493 |

| 4254.713 |

11000.709

Din care C + M

tMJI

b'

u f?

' fi

2916.976 686.073  700.074  3617.050 850.730


DIRECTOR G]

DAN IONIA,'

y


SEF PROIECT ing. DOINA BANA


SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU


SEF BIROU AVIZE, AUTORI27ATII ing. MAIUA PRWNDDREL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                               6

'v w

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier Cartier Rafov”

și a emis:PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR Gheorghe S


Data:          v

t)

*1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

’ ’ O//

.w


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier Cartier Rafov”

și a emis:SECRETAR, Florin Sicoie


Data:      • 0 V • Xo /