Hotărârea nr. 220/2011

Hotãrârea nr. 220 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Refacere sistem rutier Cartier Gheorghe Doja

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 220

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER GH.DOJA”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER GH.DOJA

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER GH.DOJA”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 27 iulie 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Cristina Iacob

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“Refacere sistem rutier CARTIER GH.DOJA”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER GH.DOJA”

Cartierul GH.DOJA este situat in zona de nord a municipiului Ploiești. Străzile nemodemizate din acest cartier reprezintă un factor poluant atat pentru cetățenii care locuiesc in aceasta zona cat si pentru mediu. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce au accesul in mare parte din strada Gh. Doja. Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt din pamant, balast sau asfalt ce necesita refacerea sistemului rutier după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala.

Soluțiile propuse sunt următoarele:

 • 1. Refacerea sistemului rutier:

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor din sistemul rutier propus

 • - înlocuit borduri

 • - aducere la cota capace cămine, guri scurgere si rasuflatori

 • 2. Lucrări aferente trotuarelor:

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor propuse:

 • - aducerea la cota a capacelor, rasuflatorilor si gurilor de scurgere

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

V aloare totala - lei (inel TVA)

1 Durata înv. Luni

■ ■       ;            'A

; ""

Capacitati ’

/ f

0

1

2

4

5

CARTIER GH.DOJA:

STRADA ITALIANA

I L strada=210 m

S caros=1400 mp

S trot=964 mp

L borduri=414 m

STRADA DOROBANȚI

1 127 477

1

L strada=337 m

S caros=2144 mp

S trot=1653 mp

L borduri=698 m

STRADA PETRICEICU VODĂ

1 L strada=104 m

S caros=474 mp

S trot=256 mp

| Lborduri=222 mp


Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Refacere sistem rutier CARTIER GH.DOJA”

PRIMAR

ANDREI LIVLLrVol


OSEVICI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATELa proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“Refacere sistem rutier CARTIER GH.DOJA ”

Cartierul Gh. Doja este situat in zona de nord a municipiului Ploiești, este străbătut de o rețea de străzi nemodemizate ce au accesul in mare parte din strada Gh.Doja si care reprezintă un factor poluant atat pentru cetățenii care locuiesc in aceasta zona cat si pentru mediu. Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt din pamant, balast sau asfalt ce necesita refacerea sistemului rutier după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala.

Soluțiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate sunt următoarele:

 • 1. Refacerea sistemului rutier:

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor din sistemul rutier propus

 • -  strat de forma - nisip 7 cm

 • -  fundație balast 25 cm

 • -  strat baza piatra sparta 15 cm

 • -  strat legătură din BADPC25 - 6 cm

 • -  strat uzura BA 16-4 cm

 • - inlocuit borduri

 • - aducere la cota capace cămine, guri scurgere si rasuflatori

 • 2. Lucrări aferente trotuarelor:

 • -  executarea terasamentelor

 • -  astemerea straturilor propuse:

 • ■  fundație balast 10 cm

 • ■  strat de legătură din mixtura asfaltica BADPC 25 - 4 cm

 • ■  imbracaminte asfaltica BA8 - 3 cm

 • -  aducerea la cota a capacelor, rasuflatorilor si gurilor de scurgere Avantajele modernizării sunt:

 • -  creșterea gradului de funcționalitate pentru trafic

 • -  siguranța traficului

 • -  confortul traficului

 • -  siguranța pietonilor

 • -  reducerea zgomotelor

 • -  reducerea prafului


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cheltuieli pentru investiția de baza

Alte cheltuieli

Valoarea investiției (inclusiv TVA) din care C+M


945.6531ei/222.418euro

Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

CARTIER GH.DOJA:

1

STRADA ITALIANA

1 127 477

1

L strada=210 m

S carosabil=1400 mp S trotuare=964 mp

L borduri=414 m

2

STRADA DOROBANȚI

L strada=337 m

S carosabil=2144 mp S trotuare= 165 3 mp

L borduri=698 m

3

STRADA PETRICEICU VODĂ

L strada= 104 m

S carosabil=474 mp S trotuare=256 mp Lborduri=222 mp

FINANȚAREA INVETITIEI

Finanțarea investiției se va realiza din fonduri de la bugetul local.

F

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

TEODORA MAMN

DIRECTOR ADJUNCT

DANIELA CROITORU


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GhE^RGHIU


Servicii de

Cqpspodârire


-V V-. z-C" 7* t s z       *      _vO.IJ.L 274-4Q     ’

J29/1212/Q-rl0.^O-IO, '                                                      RO27449967- .

FHoie^fi, Str.\Aal4»r»î «r. 32, tef:O244-54421 2, 52S2S2, rax:O244-51O353 cod postat 100046


LJrbana Ploiești SJ j.


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: REFACERE SISTEM RUTIER CARTIER GHEORGHE DOJA

In mii lei / mii euro la cursul 4,2517 lei / euro din 22.04.2011•hNr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

■ 5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


1.1

1.2

1.3


Obținerea terenului___________________________

Amenajarea teritoriului___________________'

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala


0.000

0.000

0.000

0.000


TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2_____________________________

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivj 0.000

TOTAL CAPITOL 2                            | o’000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


 • 3.1

 • 3.2

 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5


Studii teren_______________________________

Taxe pentru obținerea de a vize,acord uri si autorizații


~ b                        ---- ----

Proiectare si inginerie_______________

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanta______________________

Asistenta tehnica


<3.6

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza


5.000

10.000

22.430

0.374

7.477

11.215

56.496


0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000


0.000

0.000


0.000

0.000


0.000

0.000


1.176

2.352

5.276

0.088

1.759

2.638

13.288


1.200

2.400

5.383

0.090

1.794

2.692

13.559


6.200

12.400


27.813


0.464

9.271

13.907

70.055


1.458

2.916

6.542

0.109

2.181

3.271

16.477 • 4.1

 • 4.2

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instalații__________________________'

Montaj utilaje tehnologice __________________

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotări_________________________________________

Active necorporale


TOTAL CAPITOL 4


747.670

0.000

0.000

0.000

Q.000

0.000


175.852

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


179.441

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


927.111

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


218.056

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

218.056


CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14.953

3.517

3.589

18.542

4.361

5.1 1

Lucrări de construcții

14.953

3.517

3.589

18.542

4.361

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.720

2.286

2.333

12.052

2.835

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

5.981

1.407

1.436

7.417

1.744

5 2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

3.738

0.879

0.897

4.636

1.090

| 53

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

80.417

18.914

19.300

99.717

23.453

|TOTAL CAPITOL 5_________

105.090

24.717

25.222

130.311

30,649□ervicH de


Cqpspoclârue                        o LJ t

LJrbanâ Ploiești                       jsâ/Yafl

RO2744

nr. 32s tel:O244«54421 a. 525252, fax:0244-510353 cd&Lc


director d ț)AN IONffi


b

I Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA^) |

cri.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei'

Mii euto

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

909.255

213.857

218.221

1127.477

265.183

Din care C + NI

762.623

179.369

183.030

945.653

222.418

•'t

SEF PROIECT ing. DOINA BANA


t

SEF SERV. PROIECTARE' ing. LILIANA STANESCU


SEF BIROU AVIZEAuTORIZATII ing. MARIA PRUNDUREL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIUL^ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE. ^

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier Cartier Gh. Doja”

și a emis:                                      ,Data:          2-0^4

t.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE


URBANISTICĂr REALIZAREA

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier Cartier Gh. Doja”.

și a emis:SECRETAR, Florin Sicoie


Data:        ■ C? . Io f /)