Hotărârea nr. 219/2011

Hotãrârea nr. 219 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Refacere sistem rutier Cartier Gãgeni

«•


VIZAT PE ROMANIA                             I L E G A

AR


JUDEȚUL PRAHOVA                  L±E  £

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 219

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER GAGENI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Li viu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER GAGENI”;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl: Aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CARTIER GAGENI”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 27 iulie 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Oana Criatina Iacob,r


7 tS^'

r■ ta ■ 1/-■■■&' I "':■ 4 \     ■  t-,

• I      *

1 - *

b '       '

**'i

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezafâ

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“Refacere sistem rutier CAR TIER GA GENI”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


•p

*


d-


•y


•l

J r


V if


L Ir


Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier CAR TIER GA GENI”

Cartierul Gageni este situat in zona de nord a municipiului Ploiești. Străzile nemodemizate din acest cartier reprezintă un factor poluant atat pentru cetățenii din zona cat si pentru mediu. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce au accesul in mare parte din strada Gageni. Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt din pamant, balast sau asfalt ce necesita refacerea sistemului rutier după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala.

Soluțiile propuse in prezentul studio de fezabilitate sunt următoarele:

 • 1. Refacerea sistemului rutier:

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor din sistemul rutier propus

 • - înlocuit borduri

 • - aducere la cota capace cămine, guri scurgere si rasuflatori

 • 2. Lucrări aferente trotuarelor:

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor propuse:

 • - aducerea la cota a capacelor, rasuflatorilor si gurilor de scurgere

Principalii indicatori tehnico

- economici ai investiției sunt

Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

' ■ ■ ' . - ■ <z

Capacitati

0

1

2

4

5

CARTIER GAGENI:

1

STRADA GH.TITEICA

1 082 624

1

L strada=305 m

S carosabil=1882 mp

S trotuare=982 mp L borduri=600 m

2

STRADA MORILOR

L strada=201 m

S carosabil=1206 mp

S trotuare=400 mp L borduri=410 m

3

TABLA BUTII

Lstrada=185m

Scarosabil=1273mp

Strotuare=514mp

Lborduri=360m

4

STRADA PODEȚULUI

L strada=110 m

S carosabil=427 mpFata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Refacere sistem rutier CARTIER GAGENI”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATELa proiectul de hotarare privind aprobarea Studiulu si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiecth “Refacere sistem rutier CAR TIER GA G

Cartierul Gageni este situat in zona de nord a municipiului Ploiești. Străzile nemodemizate din acest cartier reprezintă un factor de disconfort atat pentru cei care locuiesc in zona cat si pentru mediu. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce fac legătură intre strada Gageni si alte străzi adiacente. Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt din pamant, balast sau asfalt si necesita lucrări de refacere a sistemului după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala.

Soluțiile tehnice propuse in prezentul studiu de fezabilitate sunt următoarele:

 • 1. Refacerea sistemului rutier:

 • - executarea terasamentelor

 • - astemerea straturilor din sistemul rutier propus

Străzi din pamant:

 • -  strat de forma - nisip 7 cm

 • -  fundație balast 25 cm

 • -  strat baza piatra sparta 15 cm

 • -  strat legătură din BADPC25 - 6 cm

 • -  strat uzura BA 16-4 cm

 • -  inlocuit borduri

Străzi asfaltate:

 • -  frezare asfalt existent cca 4 cm

 • - astemere BAD 25-6 cm

 • -  strat uzura BA 16 - 4 cm

 • - inlocuit borduri

 • - aducere la cota capace cămine, guri scurgere si rasuflatori

 • 2. Lucrări aferente trotuarelor:

 • -  executarea terasamentelor

 • -  astemerea straturilor propuse:

 • ■  fundație balast 10 cm

 • ■  strat de legătură din mixtura asfaltica BADPC 25-4 cm

 • ■  imbracaminte asfaltica BA8 - 3 cm

aducerea la cota a capacelor, rasuflatorilor si gurilor de scurgere

Avantajele modernizării sunt:

 • -  creșterea gradului de funcționalitate pentru trafic

 • -  siguranța traficului

  • -  confortul traficului

  • -  siguranța pietonilor

  • -  reducerea zgomotelor

  • -  reducerea prafului

  PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -

  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


  ECONOMICI  67.9701ei/15987euro


  Cheltuieli pentru investiția de baza


  889.5471ei/209.222euro


  Alte cheltuieli


125.1071ei/29.425euro

Valoarea investiției (inclusiv TVA) din care C+M

1.082.6241ei/254.633euro

907.3381ei/213.406euro

Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

CARTIER GAGENI:

1

STRADA GH.TITEICA

L strada=305 m

S carosabil=1882 mp

S trotuare=982 mp L borduri=600 m

2

STRADA MORILOR

1 082 624

1

L strada=201 m

S carosabil=1206 mp

S trotuare=400 mp L borduri=410 m

3

TABLA BUTII

Lstrada-185m Scarosabil=1273mp Strotuare=514 mp Lborduri=360m

4

STRADA PODEȚULUI

L strada= 110 m

S carosabil=427 mp

FINANȚAREA INVETITIEI

Finanțarea investiției se va realiza din fonduri de la bugetul local.


DIRECTOR TEHNIC IN TEODORA MA

DIRECTOR ADJUNCT DANIELA CROITORU

SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTWERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GHEORGHIU


Servicii de Gospodărire LJrbanâ Ploiești s.r.i.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

REFACERE SISTEM RUTIER CARTIER GAGENI

In mii lei / mii euro la cursul 4,2517 lei / euro din 22.04.2011

\Jr.

;rt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

' Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

I                                   2

3

4

5

6

7

IPITOLUL 1

leltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

)TAL CAPITOL 1                             |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

tPITOLUL 2

I

leltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu|

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

)TAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

| 0.000

0.000

tPITOLUL 3

leltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

1.1

Studii teren                                        |

5.000

1.176

1.200

6.200

1.458

i.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

10.000

2.352

2.400

12.400

2.916

j.3

Proiectare si inginerie                            |

i 21.521

5.062

5.165

26.686

6.277

J.4

Organizarea procedurilor de achiziție            |

0.359

0.084

0.086

0.445

0.105

J.5

Consultanta                                   |

7.174

1.687

1.722

8.895

2.092

5.6

Asistenta tehnica                               |

10.761

2.531

2.583

13.343

3.138

>TAL CAPITOL 3                            |

54.814

12.892

13.155

67.970

15.987 |

tPITOLUL 4 leluieli pentru investiția de baza

1.1

Construcții si instalații

717.377

168.727

172.170

889.547

209.222

I.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

i.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

>TAL CAPITOL 4

717.377

168.727

172.170

889.547

209.222

(PITOLUL 5 te cheltuieli

.1

Organizare de șantier

1 14.348

3.375

3.443

17.791

4.184

1.1

Lucrări de construcții

14.348

3.375

3.443

17.791

4.184

1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 -

l2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.326

2.193

2.238

11.564

2.720

2.1

Comision ISC 0,8 %

5.739

1.350

1.377

7.116

1.674

2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

3.587

0.844

0.861

4.448

1.046

i.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

77.219

18.162

18.533

95.752

22.521

(TAL CAPITOL 5

| 100.893

23.730

24.214

125.107

29.425

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Refacere sistem rutier Cartier Gageni”

și a emis:              ,                       r

PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETAR^ [j

Gheorghe Sîrmr7

Data: 2-V          *1

Jr.

;rt.

Denumirea capitolelor sî subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) I

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1

2

3

4

5

6

7

(PITOLUL 6

leltuîelî pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

5.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|)TAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

)TAL GENERAL

.h

873.084

205.349

209.540

1082.624

254.633

h care C + M

731.725

| 172.102

175.614

907.338

213.406

p

<

♦ r

i

’ I ' "j


I.REci0R GENE

AN IONITASEF PROIECT ing. DOINA BANA


"’i-.

•(■r-to1F SERV. PROIECTARE g. LILIANA STANESCUSEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARJA P DUREL
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi] ie “Refacere sistem rutier Cartier Gageni”

și a emis:


PREȘEDINTE, Adinai Gheofeb^

SECRETAR, Florin Sicoie