Hotărârea nr. 218/2011

Hotãrârea nr. 218 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrãrilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Modernizare Cartier Penes Curcanul

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 218

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare Cartier Penes Curcanul”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare Cartier Penes Curcanul”;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare Cartier Penes Curcanul”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 27 iulie 2011.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,^ ff ■ I • Fî
NTRASEMNEAZA SECRETAR,


Oana Cristina Iacob


'•b.

J

T

X


%

••b
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI              ,7 *

EXPUNERE DE MOTIVE

*

La proiectul de hotarare privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare Cartier Penes Curcanul”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare Cartier Penes Curcanul”

Cartierul Penes Curcanul este situat in zona de vest a municipiului Ploiești. Străzile, precum si parcările dintre blocuri, au imbracamintea din beton de ciment degradata, din cauza caruia traficul auto se desfasoara anevoios cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe, nesiguranța in circulație si disconfort pentru riverani. Pentru colectarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale pe străzile care se modernizează , s-a prevăzut executarea unei rețele de canalizare, precum si racordarea locuințelor individuale la aceasta rețea.

Lucrările propuse prezentate in documentație sunt:

 • 1. Refacerea carosabilului existent, a cailor de acces si parcărilor existente ;

 • 2. Amenajarea de parcari cu dale inierbate pe terenurile cu situația juridica clarificata si care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești;

 • 3. Reabilitarea trotuarelor existente si refacerea celor complet degradate ;

 • 4. Extinderea rețelei de canalizare si racordarea locuințelor individuale la rețeaua de canalizare.

Avantajele modernizării sunt:

 • -  creșterea gradului de funcționalitate pentru traficul actual si de perspectiva

 • -  siguranța si confort in trafic ;

 • -  reducerea nivelului de zgomot si asigurarea unui confort fonic pentru cetățenii care locuiesc in acest cartier;

- reducerea nivelului de poluare a aerului
Principalii indicatori tehnico

- economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE

OBIECTIV

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

--------------:-OW----

■■ ■ ; Țș?

. ._____

Capacitati

0

1

2

4

5

1

MODERNIZARE CARTIER PENES CURCANUL

9 483 101

4

Scarosabil modernizatul8765 mp Strotuare si alei=8935 mp Sparcari=5450 mp(300 locuri parcare) Spavele=8230 mp

Lcanalizare=1690 m

Racorduri canalizare= 175 buc

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Modernizare Cartier Penes Curcanul”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


ZAT EPRIMAR ALINA BOZIANU
RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea £ Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenea. / si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de țiV^sti^ “Modernizare Cartier Penes Curcanul”
Cartierul Penes Curcanul este situat in zona de vest a municipiului Ploiești. Străzile si parcările dintre blocuri au imbracamintea din beton de ciment degradata din cauza caruia traficul auto se desfasoara anevoios cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe, nesiguranța in circulație si disconfort pentru riverani.

In prezenta documentație se propune realizarea următoarelor lucrări:

1 Reabilitarea străzilor si parcărilor betonate existente cu mixturi asfaltice:

 • -  frezare mixtura asfaltica existenta acolo unde este cazul;

 • -  inlocuirea integrala a dalelor existente degradate

 • -  terasamente locale in zonele identificate cu prăbușiri

 • -  reparat rosturi, fisuri si crăpături prin colmatare

 • -  desfăcut si montat borduri mari

 • -  realizarea reparațiilor prin inlocuirea structurii rutiere rigide, degradate, cu o structura rutiera echivalenta

 • ■  strat forma                               -1 Ocm

 • ■  strat fundație balast                        - 25 cm

 • ■  strat de baza din beton de ciment C20/25  - 20 cm

 • -  astemerea straturilor din sistem rutier propus pentru reabilitare pe toata suprafața carosabila:

 • ■ mortar asfaltic MAD25 -8cm

 • ■  geocompozit

 • ■  beton asfaltic BA 16         -5cm

 • -  aducere la cota capace cămine, guri scurgere, rasuflatori

2. Modernizarea străzilor existente-asfaltate si balastate - cu un sistem rutier suplu - executare terasamente

astemerea straturilor din sistemul rutier propus la străzile cu latimea sub 5,50 m

 • ■  strat forma - nisip

  7 cm

  25 cm (30 cm)

  15 cm (20 cm)


 • ■  fundație balast

 • ■  strat baza piatra sparta ■ strat de legătură din BAD25 25 6 cm

 • ■  strat de uzura din BA 16

 • -  înlocuire borduri

 • -  aducere la cota capace cămine, guri scurgere, rasuflatori

 • 3 Reabilitare trotuare

 • -  astemere straturi sistem rutier

 • ■ beton ciment C 8/10

 • ■  beton asfaltic BA8

 • -  aducere la cota capace cămine, guri scurgere, rasuflatori

 • 4 Refacere trotuare complet degradate

 • -  execuție terasamente

 • -  fundații balast

 • -  beton ciment C8/10

 • -  beton asfaltic BA8

 • 5  Suprafața amenajata cu pavele inierbate

 • -  terasamente


 • -  suprastructura:

 • ■  strat fundație balast 10 cm

 • ■  strat nisip              4 cm

 • ■  dale beton ciment 10 cm

 • -  montat borduri mici

Pentru colectarea apelor uzate menajere si a apelor meteorice aferente străzilor ce se modernizează s-a prevăzut canalizare si racordurile aferente locuințelor individuale amplasate pe aceste străzi.

Avantajele modernizării sunt:

 • -  creșterea gradului de funcționalitate pentru traficul actual si de perspectiva

 • -  siguranța si confort in trafic ;

 • -  reducerea nivelului de zgomot si asigurarea unui confort fonic pentru cetățenii care locuiesc in acest cartier ;

 • -  reducerea nivelului de poluare a aerului

Prezenta documentație propune a se executa lucrări pe următoarele străzi si parcari:

 • -  Străzi betonate: Penes Curcanul, Calarasi, Cristianu, Păcii, Sipote, Regimentului, Cazărmii, Reconstrucției;

 • -  Parcari betonate: PI (intrarea Regimentului bl. 153C), P2 (strada Cristianul bl. 155), P3 (intrarea Regimentului bl. 154), P4 (strada Cristianul bl.l56I-H), P5 (strada Sipote bl. 152 I-H), P6 (strada Sipote bl. 152 K-J), P7 (strada Cristianul bl. 150 J-K), P8 (strada Cristianul bl. 150 L-D), P9 (strada Păcii 151 B-C);

 • -  Străzi balastate : Burebista, Veterani, Cimpoiului, Intrarea Scarisoara, Lopatari, Varatec, Aleea Campinitei, Intrarea Borsec, Randunelelor, Vasile Parvan, Aleea Bozesti, Vasile Godis, Minelor, Emil Racovita ;

 • -  Străzi unde se executa extindere rețea canalizare: Burebista, Veterani, Cimpoiului, Intrarea Scarisoara, Lopatari, Varatec, Aleea Campinitei, Intrarea Borsec, Randunelelor, Vasile Parvan, Aleea Bozesti, Vasile Godis, Minelor, Emil Racovita;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI I

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor             -                  \

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica    458.4391ei/l 07.825

Cheltuieli pentru investiția de baza

7.925.0361ei/l.863.96^^^

Alte cheltuieli

1.099.6261ei/258.632euro

Valoarea investiției (inclusiv TVA) din care C+M

9.483.10 llei/2.230.426euro

8.070.8891ei/1.898.273euro

Nr.

crt

DENUMIRE

OBIECTIV

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

MODERNIZARE CARTIER PENES CURCANUL (Penes Curcanul, Calarasi, Cristianu, Păcii, Sipote, Regimentului, Cazărmii, Reconstrucției, Burebista, Veterani, Cimpoiului, Intrarea Scarisoara, Lopatari, Varatec, Aleea Campinitei, Intrarea Borsec, Randunelelor, Vasile Parvan, Aleea Bozesti, Vasile Godis, Minelor, Emil Racovita si parcari de la PI la P9)

9 483 101

4

Scaros modernizat =18765mp

Strot si alei=8935mp Sparcari=5450mp (300 locuri parcare) Spavele=8230mp Lcanalizare=1690m

Racord uri=17 5buc

FINANȚAREA INVETITIEI

Finanțarea investiției se va realiza din fonduri de la bugetul local.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

TEODORA MARIN K

DIRECTOR ADJUNCT DANIESERVICI CAI RUTI LIVIU GHEServicii de (qpspodârire Urbana Ploiești .i.


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării: MODERNIZARE CARTIER PENES CURCANUL

In mii lei / mii euro la cursul 4,2517 lei / euro din 22.04.2011(Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA ) I

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1

2

3

4

5

6

7 |

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 1

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

o.oool

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivi}

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

| 0.000

0.000 I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


 • 3.1

 • 3.2

33

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.6


Studii teren


Taxe pentru obținerea de avize .acord uri si autorizații

Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziție Consultanta___________________________

Asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3____________

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza


5.000

10.000

191.735

3.196

63.912

95.867

369.709


1.176

2.352

45.096

0.752

15.032

22.548

86.956


1.200

2.400

46.016

0.767

15.339

23.008

88.730


6.200

12.400

237.751

3.963

79.250

118.876

458.439


1.458

2.916

55.919

0.932

18.640

27.960

107.825


I)


4.1

Construcții si instalații

6381.158

1500.849

1531.478

7912.636

11861.052]

4.1.1.

Sistem rutier-strazi betonate

1892.816

445.190

454.276

2347.092

552.036

4.1.2.

Sistem rutier-strazi balastate

11100.125

258.749

264.030

1364.155

320.849

4.1.3.

Parcari                                              |

1256.778

295.594

301.627

1558.405

366.537

4.1.4.

Canalizare                                      |

[2131.439

501.315

511.545

2642.984

621.630

4.2

Montaj utilaje tehnologice                        |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

10.000

2.352

2.400

12.400

2.916 I

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

| 4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 |

[TOTAL CAPITOL 4                            |

16391.1581

11503.2011

1533.878

7925.036

1863.969]

[CAPITOLUL 5

[Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier                          |

127.623

30.017

30.630

158.253

37.221

5.1.1

Lucrări de construcții

127.623

30.017

30.630

158.253

37.221

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

83.085

19.542

19.940

103.025

24.232

5.2.1

Comision ISC 0,8 %                         |

51.129

12.026

12.271

63.400

14.912

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %                    |

31.956

7.516

7.669

39.625

9.320 ~1

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %          |

676.087

159.016

162.261

838.348

197.179]

(TOTAL CAPITOL 5                            I

"886.795 |

I 208.574

212.831

1099.626

258.632

ua

II*


i j.


:i


£|: fieȘ,


ir


L

4

Nr.

cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2                          I     3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

r

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

7647.662

1798.73011835.439

9483.101 12230.426

Din care C + M

16508.7811

1530.866 1562.107

8070.889 11898.273


D1RE

DSEF SER z^TOlESTARE

****■       -r....

ing. LILIANA STANESCU


SEF PROIECT

ing. DOINAJ3ANA 4Z

SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing. MARIA PRUF/DUț&L

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


: )< t f '

|T            .                                    '    ’

*

' ■

•l                                     •


L «•


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOME PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


» f j 12 -O' ^7 iu LUI


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare Cartier Peneș Curcanul”

și a emis:

PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR, // Gheorghe Sîr


Data:             2-0'j'l

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


I t.-,         1

1   -V.                   i

1 i >-‘V A

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI D


olta

URBANISTICĂ, REALIZAREA L UCRĂRILC

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂComisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind:

Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ” Modernizare Cartier Penes Curcanul”