Hotărârea nr. 217/2011

Hotãrârea nr. 217 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 217

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând expunerea de motive a viceprimarului Nicoleta Cătălină Bozianu si a consilierilor Gheorghe Sirbu, Radu Mateescu, Constantin Popa si Ion Iancu, precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestei instituții, pe anul 2011;

Având in vedere prevederile Legii nr. 286/2010- privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările si competarile ulterioare;

Luând in considerare dispozițiile O.U.G. nr. 37/2008- privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificările si competarile ulterioare ;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 329/2009- privind reorganizarea unor instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata ;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Aproba Lista de investiții pe anul 2011 rectificată, a Filarmonicii „Paul Constantinescu” conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești si ale Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, se insarcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi 27 iulie 2011.
CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU,, PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010 - privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si O.U.G. nr. 37/2008- privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cat si mutarea instituției in sediul propriu, din Ploiești, Str. Anton Pann, nr. 5, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparație a clădirii, va rugam sa ne aprobați rectificarea bugetului pe anul2011.

Solicitam aceasta deoarece este necesar sa majoram cheltuielile de capital cu suma de 12 mii lei, necesara pentru procurarea unui vido proiector in valoare de 4 mii leisi un panou luminos cu aviz pulicitar,cu sigla Filarmonicii in valaoare de 8 mii lei prin marirea veniturilor proprii cu suma de 12 mii lei.

Mai solicitam pentru inregistarea corecta a consumului de carburanți si a cheltuielilor cu securitatea si sanatatea in munca si starea de supraveghere a lucratorilor cu un medic de medicina muncii, conform legii.prin diminuarea articolului 20.01.09 cu suma de 15 mii lei se impune majorarea sumelor prevăzute la capitolul - Bunuri si servicii, sume ce vor ser

Majorarea articolului 20.14 cheltuieli cu securitatea si sanatatea in munca si starea si supraveghere a lucratorilor cu un mdic de medicina muncii, cu suma de 15 mii lei prin marirea veniturilor proprii cu suma de 15 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Consilieri,

Ion Iancu

VIZAT

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2010-privind bugetul de stat pe 2011, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, O.U.G. nr. 37/2008- privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2011.

Mii lei

Venituri totale

5255

Venituri proprii, total din care :

127

-venituri proprii

100.41

-acoperire din excedent 2010

26.59

Subvenții de la buget

5.128

Cheltuieli totale

5255

din care:

1. Cheltuieli curente - din care :

4573

-cheltuieli de personal

3498

-cheltuieli materiale

1075

din care:

-bunuri si servicii

937

- obiecte de inventar

20

- reparații curente

0

- deplasări, detasari

100

- alte cheltuieli

18

2. Cheltuieli de capital - din care :

682

- instrumente muzicale

600

- alte chel, corporale

82

Având in vedere mutarea in sediul propriu, din Ploiești, Str. Anton Pann, nr. 5, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparație a clădirii, va rugam sa ne aprobați rectificarea bugetului pe anul 2011.

Solicitam aceasta deoarece este necesar sa majoram cheltuielile de capital cu suma de 12 mii. lei, necesara pentru procurarea unui videoproiector in valare de 4 mii lei si o panou luminoas cu avizier publicitar, cu sigla Filarmonicii in valoare de 8 mii lei,prin marirea veniturilor proprii cu suma de 12 mii lei.

Mai solicitam pentru înregistrarea corecta a consumului de carburanți si a cheltuielilor cu securitatea si sanatatea in munca si starea si supraveghere a lucratorilor cu un medic de medicina muncii, conform legii.

Diminuarea art. 20.01.09 alte bunuri si servicii, cu suma de 15 miflei

\\

V.

V' \\

w


7                                                               z7k                 ........ .....•*■"•'•'1

y *1               7 b ’                              j

Majorarea articolului 20.01.05 cheltuieli cu carburanți, cu suma $$15 mii lei ... .

i 3 fZ


Majorarea articolului 20.14 cheltuieli cu securitatea si sanatat^ fiți munca si stăteța si supraveghere a lucratorilor cu un medic de medicina muncii, cu sumele ■.1 5; m^i J^^rim marirea veniturilor proprii cu suma de 15 mii lei                       V z <...

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul dehe4arar$alaturat.

Filarmonica „Paul Constantinescu“ PloieștiElenă Cio


Direcția Management Financiar Contabil, Contracte


JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA P. C. PLOIEȘTI

Instituția publică:


ANEXAI


r*'


A

p

r....


1-J

i t

' *

<•


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

—Klr      11

► ' A

Budget , rectificat

Venituri proprii

33.10.08

100

27

127:

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5128

■■..... s/s. ■

■’-hb

-----j         J

.: ■    5128.

TOTAL VENITURI - din care:

5228

27    6255

Veniturile secțiunii de funcționare

4558

15    4573

Veniturile secțiunii de dezvoltare

670

12

682

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,228.00

27.00

5,255.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,558.00

15.00

4,573.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,498.00

3,498.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10,01.16 +10.01.30)

10.01

2,708.00

2,708.00

Salarii de baza

10.01.01

2,188.00

2,188.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

170.00

170.00

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

350.00

350.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 1a 10.03.06)

10.03

790.00

790.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

500.00

500.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

200.00

200.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

70.00

70.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 fa 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1,060.00

15.00

1,075.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

937.00

15.00

937.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

95.00

95.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.00

20.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

15.00

15.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

340.00

-15.00

325.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

457.00

415.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animate

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

100.00

100.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

100.00

100.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

J

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

Influente

Buget

rectificat

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

15.00

15.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

// ‘

H

J             .....

/         i

r..,'

f

fi '

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

-----H—

iVî*---------------- 4 r

*

Meteorologie

20.21

I 1

b X   -i    «.fi ■   ii   ■

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

----------------1 \

Vi ■

' s

*■

A                 •

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

s s V t,

1.

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

' v 0—‘ ? z Vs < ?' ‘

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

■...... f“—.—1

•’M -

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20.30.06+20.30.07+20.30.094-20.30.30)

20.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

1

----

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

I

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

Influente

Buget

rectificat

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

Burse

59.01

p* -

-

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

---—

p      .

/ z

? ’y '    r£ ’ U

Asociații si fundații

59.11

-

... C .     -

Susținerea cultelor

59.12

p

1. V

> 1 b

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

.....-4

p

• • >

Despăgubiri civile

59.17

----b —------------1 i

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

-------r-J—

s 1

V ■

4 • •

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

— ’4'»

E

1

|” ’ >

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

------------V

• t b

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

k 1

» \ ---

titlul xv Împrumuturi (cod 80.03+80.08+80.30)

80

——! ■*.---*“1--- —

%

r

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

------------------------ 1 . 1-----------------

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVU PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

I

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56,03

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

----

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

1 ■■ 1      ------------------------------------------------ ■

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

_

Finanțarea națională **)

56.08.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

Influente

Buget

rectificat

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007*2013

56.15

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

------------- -—■■■ ..

------------------------------------■■           I     ■

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

670.00

12.00

682.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

600.00

600.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

70.00

12.00

82.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

"                       ■ “ ■         “        '    ........-----              ~             --11                            .     ■  ■                 iii   1                            (■IIMMH ■

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI


LISTA DE INVESTIȚII PE

ANUL 2011 Rectificată

- mii lei-

Nr. crt.

COD CPV

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoare

Diferente

Valoare

Procedura de cumpărare

I

Instrumente muzicale:

+

-

1.

373143300-1

PIAN STEINWAY &SONS

Buc./set

1

600

600

600

Contract + cerere de oferta

TOTAL:

III

Alte chel. Cap.

1.

Reaparatii acoperiș sediu vechi adm-fatada

SUP.300M

1

70

70

70

Contract + cerere de oferta

2

38652120-7

Video proiector

Buc.

1

4

4

4

Contract* cerere de oferta

3

31523300-1

Panou luminos cu avizier publicitar* sigla Filarmonicii

buc

1

8

8

8

Contract +cerere de oferta

TOTAL GENERAL:

670

670

12

682
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARĂȚI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

ULUI


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

și a emis:PREȘEDINTE, Radu MateescuData: