Hotărârea nr. 216/2011

Hotãrârea nr. 216 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 216 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si a domnilor consilierii Radu Mateescu si Sarbu Gheorghe, precum si Raportul de Specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești;

in conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;Legea nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

in conformitate cu OMS nr. 1043/2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

in temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45 alin (2) lit (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba rectificarea listei de investiții a Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Spitalul Municipal Ploiești se insarcineaza cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată in Ploiești, astăzi 27 iulie 2011.Contrasemnează Secretar, ana Crisiiha Iacob


O*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Spitalul Municipal Ploiești isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Prin Protocolul de predare — preluare incheiat intre Direcția de Sanatate Publica Prahova si Consiliul Local al Municipiului Ploiești,incheiat in conformitate cu OMS nr.910/2010 la data de 30.06.2010,s-a efectuat predarea -primirea ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale.(OMS nr.910 / 2010 - pentru aprobarea modelului Protocolului de predare - preluare intre direcțiile de sanatate publica județene si a municipiului București si autoritatile administrației publice locale si Primăria Municipiului București in vederea transferului managementului asistentei medicale al unităților sanitare publice).

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 s-a făcut in conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011,Legea nr.287/2010-Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011,Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice,cu Normele metodologice de aplicare din 13 ian.2011,OUG nr.32/2011 pentru modoficarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,actualizate la zi.

t.


t.


Fata de cele menționate mai sus,propun aprobarea Proiectului de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

VI CE PRIMAR/

Radu Mateescu


CONSILIERI:

Sarbu Ghe


Cătălină Nic/Jlela Bozianu

SJPFJLLAJLXJL


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272 Cod IBAN: R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria PloieștiVICE

Cătălină NAR ta Bozianu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești


d*


i.

I


In conformitate cu prevederile Legii 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011 , in baza ordinului ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2011, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 41/17.01.2011 a Ordinului nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, a Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, precum si a Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare si a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, s-a procedat la estimarea veniturilor si cheltuielilor exercițiului bugetar si ca urmare a negocierii contractelor de servicii medicale cu Casa de Sanatate Prahova , astfel :

Valoare totala

 • Secțiunea de funcționare

 • Secțiunea de dezvoltare


21927.60 mii lei din care

21182.36 mii lei;

745.25 mii lei.


Din considerentul necesității aprobării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011 , obiectul prezentului raport de specialitate il constituie stabilirea veniturilor si a structurii acestora pe surse , a alocării cheltuielilor pe destinații pentru bugetul detaliat al instituției noastre.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pentru anul 2011 ,detaliata la venituri pe capitole , subcapitole , iar la cheltuieli pe capitole , subcapitole si articole bugetare este prevăzută in anexa 1 .

La partea de venituri in proiectul de buget sunt prevăzute toate sursele de finanțare si s-au avut in vedere realizările anului 2010 si evoluția

indicatorilor macroeconomici , modificarea legislației care aut^ri^ețaza'n \, finanțarea acțiunilor de la bugetul local si bugetul de stat:             H         l '

 •   SURSA CASA DE SANATATE PRAHOVA stabilirea sumelo^l^arțea/ de venituri s-a făcut pe seama actelor adiționale cu Casa de Asumrari Sanatate Prahova in valoare de 18929.89 mii lei (prevăzute in anexa

compusa din :                                                          ”

 • - furnizare de servicii medicale spitalicești cf. contract nr. 3/2010;

 • - investigații paraclinice efectuate in regim ambulatoriu finanțata din fondul asistentei medicale spitalicești cf.contract nr.3/2011;

 • -  programe de sanatate cf. contract nr. 2/2011 pentru finanțarea programelor /subprogramelor din cadrul programului național cu scop curativ in anii 201 l-2012(oncologie si talasemie);

furnizare de servicii in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice cf. contract nr. 28/2011 ;

- furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare - reabilitare a s anat ații cf. contract nr. 5/2011.

 •   SURSA BUGET LOCAL finanțare pentru decontarea utilitarilor si a altor cheltuieli pentru funcționarea spitalului in valoare de 1000 mii lei si a cheltuielilor de capital in valoare de 296 mii lei cf. LISTELOR DE INVESTIȚII SI A NOTELOR DE FUNDAMENTARE anexate(Anexa 2).

 •   SURSA BUGET DE STAT finanțarea salariilor medicilor rezidenti in

cuantum de 130 mii lei cf. CONTRACT nr. 1928/14.02.2011 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal conform O.M.S. 1029/2010 .

 •   SURSA VENITURI PROPRII in valoare de 1315.50 mii lei finanțarea realizata din analizele medicale si consultațiile acordate la cerere.

 •   SURSA SPONSORIZĂRI in valoare de 256.21 mii lei finanțare obtinuta de spital pentru secția de oncologie (construirea unui buncăr )si pentru Compartimentul de cardiologie din spital.

La partea de cheltuieli:

Sumele prevăzute la capitolele de cheltuieli sunt necesare asigurării drepturilor salariale , funcționarii unitatii sanitare cu paturi , lucrărilor de intretinere si reparații, precum si lucrărilor de investiții.

La partea de cheltuieli sumele prevăzute pentru acoperirea salariilor s-au stabilit in baza calculelor făcute de compartimentul de specialitate din cadrul instituției noastre in funcție de reancadrarile angajărilor , limita de cheltuieli la titlul 10 "Cheltuieli de personal" in valoare de 9458 mii lei ,a ramas neschimbata fata de nivelul aprobat prin HCL nr. 142/31.05.2011(fiind stabilita si comunicata de ordonatorul nostru principal de credite , iar contribuțiile de asigurări sociale se vor menține la nivelul actual).

La titlul II "Bunuri si servicii" valoarea se diminuează cu 735.60 mii lei

astfel:

> La 20.01 Bunuri si servicii se diminuează cu 140 mii lei:

 • □  20.01.02 Materiale pentru curățenie se diminuează cu 20 mii lei;

 • □  20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica se diminuează cu 50 mii lei;

 • □  20.01.04 Apa,canal si salubritate se diminuează cu 50 mii lei;

□ 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare se diminuează cu 20 mii lei.

 • > La 20.02 Reparații curente se diminuează cu suma de 100 mii lei.

 • > La 20.03.01 Hrana pentru oameni se diminuează cu 100 mii lei.

 • > La 20.04.04 Dezinfectanti se diminuează cu 50 mii lei.

 • > La 20.09 Materiale de laborator se diminuează cu 15.60 mii lei.

 • > La 20.13 Pregătire profesionala se diminuează cu 80 mii lei.

 • > La 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii se diminuează cu 250 mii lei.

La cheltuielile de capital s-au avut in vedere investițiile urgente de realizarea carora depinde obținerea autorizațiilor si acreditărilor spitalului cf. Anexei nr. 2..


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL EC. BUȚARU GABRIELA


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA NR. 1


U GETUL PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 142/31,05,2011

Influente (+/-)

PREVEDERI

CF. RECTIFICĂRII

TOTAL VENITURI - din care:

37.659,39

-15.731,79

21.927,60

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

21.899,49

-717,14

21.182,35

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

0,00

24,00

24,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

1.204,00

87,50

1.291,50

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

19.760,49

-830,60

18.929,89

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

130,00

130,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

8,90

247,31

256,21

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-1.135,90

686,65

-449,25

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1.000,00

1.000,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

932,00

-932,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

15.759,90

-15.014,65

745,25

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.135,90

-686,65

449,25

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

0,00

296,00

296,00 1

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

13.262,00

-13.262,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

1.362,00

-1.362,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

39.488,36

-15.986,60

23.501,76

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

23.492,11

-735,60

22.756,51

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

23.492,11

-735,60

22.756,51

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9.458,00

0,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.750,63

0,00

//> :• >6.750,63

Salarii de baza

10.01.01

5.361,49

/•• • 5.361,49

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

457,53

457,53

Alte sporuri

10.01.06

444,52

\ 444,52.

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

x

Fond de premii

10.01.08

X

X

Cv       4   J 1 i

Prima de vacanta

10.01.09

X

X


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare__________________________

Indemnizații de detașare_________________________

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe______________________________

Alte drepturi salariale in bani


Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)


Tichete de masa *)_____________________________

Norme de hrana____________________________

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca_____________

Tichete de vacanta____________________________

Alte drepturi salariale in natura


Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)


unuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou_______________

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si torta motrica


Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


T ransport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet_____________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente____________

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente Materiale sanitare


10.01.10


10.01.11


10.01.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30


10.02

10.02.01

10.02.02


10.02.03


10.02.04


10.02.05


10.02.06

10.02.30

10.03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.05


10.03.06


20


20.01

20.01.01

20.01,02


20.01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.06


20.01.07


20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02


20.03


20.03.01


20.03.02


20.04

20.04,01

20.04.02


PREVEDERI CF. HCL 142/31,05,2011


398,41


1.998,02

1.343,03

89,85

451,64


46,12


67,38


14.034,11


1.015,61


320,00


25,00


17,00


15,00

50,00 200,00 120,00 280,00 700,00


700,00


10.113,50

9.213,50

250,00


Influente

(+/-)


0,00


0,00


-735,60


-140,00


-20,00


-50,00


-20,00 -100,00 -100,00


-100,00


-50,00


PREVEDERI CF RECTIFICĂRII


398,41


1.998,02

1.343,03

89,85

451,64

46,12

0,00

67,38


13.298,51


1.742,61

50,00

50,00


965,61


270,00


25,00


17,00


15,00

50,00 200,00

z

—fa ' (V

— 600,00

*

d

4 a

; < 0,00

• * ’ "♦

10.063,50

t,


T8O00 vi;


600,00

I


3.213,50

—J____ _ _*__


| Dezinfectant!

20.04'04 "

150,00

-50,00

100,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

240,00

0,00

240,00

Uniforme si echipament

20.05.01

70,00

-20,00

50,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

70,00

-20,00

50,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100,00

40,00

140,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20,00

0,00

20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20,00

20,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

60,00

-15,60

44,40

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

100,00

-80,00

20,00

Protecția muncii

20.14

36,00

36,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

V

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

600,00

-250,00

350,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

600,00

-250,00

350,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod51.01)

51

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF HCL 142/31,05,2011

Influente

(+/-)

PREVEDERI

CF. RECTIFICĂRII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+50.25+50.30)

50

0,00

0,00

0,00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti st recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

15.996,25

-15.251,00

745,25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

15.996,25

-15.251,00

745,25

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

15.996,25

-15.251,00

745,25

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15.996,25

-15.251,00

745,25

Construcții

71.01.01

13.141,00

-12.900,00

241,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2.289,25

-1.815,00

474,25

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

14,00

16,00

30,00

Alte active fixe

71.01.30

552,00

-552,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,i'

i

SPITALUL


I

L

i

L

I

’ PLOIEȘTI

Nr. / Data

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, Județul PrahovaLISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL

Anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

-

1

2

3

71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1 .Achiziție si montare ascensor pentru persoane cu dizabilitati (pentru transport targa), la secția Interne.

b

buc

1

150

Este necesar transportul persoanelor imobilizate si cu dizabilitati la etajul secției, unde se face internarea si tratamentul. In prezent, accesul la etajul secției se realizează pe scări, ceea ce este foarte dificil pentru persoanele cu dizabilitati.

2.Achizitie si montare lift exterior pentru alimente, la secția Fizioterapie.

buc

1

25

Acest lift este necesar transportului alimentelor la etaj, unde se afla sala de mese. In prezent transportul alimentelor se face prin interiorul secției, printre pacienti, fapt care contravine regulilor de igiena si securitate sanitara.

3. Aparat Holter EKG-pentru comp. Cardiologie

buc

1

15

Aceste aparate vor fi incluse in dotarea cabinetului de cardiologie, care este nou infiintat.

4.Aparat Holter TA- pentru comp. Cardiologie

buc

1

6

5,Defibrilator - pentru comp. Cardiologie

buc

1

18

6.Panou comanda Baie Galvanica

buc

1

7.Baie hidromasaj cu apa si cu aer

buc

1

8. Aparat cu ultrasunete

Buc

1

9. Aparat cu unde scurte

buc

1

71.01.03 MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

din care:

71.01.30. ALTE ACTIVE

FIXE (inclusiv reparații capitale)

1 .Reparații la drumuri si alei interioare si inlocurea băncilor din curțile interioare.

2.Refacere hidroizolatie clădire corp C+D (Laborator citologie si statie de sterilizare)

TOTAL

4


7

25

----------------------------77—v* ------------i1 F Vm------- Aceste echipamente.se gasesci in catarul

JT          ,n         /     i            r .                      Tț

secției de Fizioțprhpie (sectorul -Hidroterapie) sisunt amortizate l’iÎQyo. Prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala, din care.s3fl.W55 șțț de^îeaza foarte des si necesitatepârafii'^le căror costuri sunt mari, ceea ce justifica achiziția unor aparate noi, performante.

10

10

Aceste echipamente se găsesc in cadrul secției de Fizioterapie (sectorul Electroterapie) si sunt amortizate 100%. Prezintă un grad avansat de uzura fizica si morala, din care motiv se defectează foarte des si necesita reparații, ale căror costuri sunt mari, ceea ce justifica achiziția unor aparate noi, performante.

-

25

Trebuie refăcut covorul asfaltic de pe drumuri si alei (care este deteriorat) precum si schimbate băncile din curte, vechi si deteriorate, cu unele noi, rezistente.

5

Hidroizolatia existenta este fisurata si se facilitează pătrunderea apei in interior, ceea ce menține 0 stare permanenta de umezeala si de mucegai.

296
SEF SERVICIU ADM.


Ing. Georgescu Silviu
OlTJLJLnJUwJL

Nr._____/ Data ________

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, Județul Prahova


LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din SPONSORIZĂRI

Anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

1

2

3

I. Achiziții de imobile

-

-

-

din care : art. 71.01.01. CONSTRUCȚII

1 .Construcție Buncăr pentru radioterapie cu energii inalte, pentru afecțiunile antineoplazice.

buc

1

241

In continuarea fazei de proiectare(care este finalizata), cu inceperea fazei de execuție

II. Dotări independente

....."■ - ■■■ '■ '■

din care :

--------------------------ss

z o

art. 71.01.02

//<*■/

//* / 1 -

-.........

MAȘINI,

* z

1 1 /

ECHIPAMENTE SI

V v* ■

........

;O fi

MIJLOACE DE

TRANSPORT

: r < V

v A. '

1. Centrifuga

buc

1

4.25

Este necesara secției de

—ii

TOTAL

245.25


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georgescu Silviu

ctmrrATTTf

8>JrHALUL

PLOIEȘTI

Nr. / Data

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, Județul PrahovaLISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din VENITURI PROPRII

Anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

1

2

3

I. Achiziții de imobile

*

-

-

-

din care : art. 71.01.01. CONSTRUCȚII 1.

2.

II. Dotări independente

.r

din care: art. 71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1. Aparat ecografie cardiologica

buc

1

110

2. Ergometru

buc

1

30

3 .Achiziție si montare boyler de apa calda pentru centrala termica de la secția Fizioterapie.

buc

1

7

Consumul mare de apa calda, necesar bazei de tratament hidroterapeutic,necesita un boyler de producere apa calda, deoarece schimbătorul de căldură existent (cu placi) este subdimensionat din punct de vedere

termic si nu asigura apa necesara tratamentului, la capacitate maxima.Din acest motiv se marCstfe" timpul de așteptare al pacientilor.      , f                     \

 • 4. Electrocauter

 • 5. Videocolposcop

buc

buc

1

1

9

7

r jl*                                                                                                                                               *              ț t

Aceste aparate supt necesare in cadrul) cabinetului de ginecologie ,din

• ► ambulatoriul de specialitate, pentru investigarea si tratarea patologiei cervicale (care este in creștere), precum si pentru indeplinirea condițiilor impuse in cadrul programului “screeningul de cancer de col uterin”.

6.Targa mobila, pentru secția Interne.

buc

2

8

4

Este necesar transportului bolnavilor imobilizați sau al celor aflati in urgenta.

7 Autoclav pentru Laboratorul de analize

buc

1

25

Este necesar pentru neutralizarea materialului biologic si a celui sanitar.

8.Mașina pentru curatat cartofi

buc

1

8

Aceasta mașina este necesara in cadrul blocului alimentar.Zilnic se curata intre 120 kg si 150 kg cartofi, necesari preparării hranei bolnavilor. Mașina care a fost in dotare are carcasa sparta si nu mai poate fi folosita. In aceste condiții cartofii sunt curatati manual ceea ce face sa se piarda foarte mult timp si material.

71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE (inclusiv reparații capitale)

r ’

TOTAL

204

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georgeșcu Silviu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Spitalului Municipal Ploiești.

și a emis:         K                     ,

PREȘEDINTE,


SECRET GheorgheRadu Mateescu

i

Data: 4^