Hotărârea nr. 215/2011

Hotãrârea nr. 215 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 215

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Ploiești, dl Cristian Dumitru, si a domnilor consilieri Bozianu Nicoleta Cătălină, Sirbu Gheorghe, Mateescu Radu, Iancu Ion si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului 35/825/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011;

Ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritari si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, pentru transferuri, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aproba rectificarea Listei de investirii pe anul 2011, conform Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi 27 iuIi&2(Hț?

y c'" // '

I i

I i           t-Bh

I              ,

1

V\ ■         •

A. , ■ >

v '

A z ■


Președinte de ședință,

?

Iulian TeopkJjieȘcu
t

...c-


t.


' Contrasemnează Secretar, li Oana Crisftina Iacob /-

',v bsz
EXPUNERE DE MOTIVE


//••;

.■ / ■' la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului li u

i .. t*1 de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


fi-t"

X \


, K

•i


• z,

/ .

U L


b

p

%t

4 *


b

; -> ** / O

■:'.y


In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010 ;Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 287/2010, Legii finanțelor publice nr. 273/2006, Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, Legea 114/1996 privind locuințele,Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, Ordinului 35/825/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației si internelor si al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

In vederea asigurării protecției sociale, conform legislației in vigoare pentru persoanele defavorizate sau aflate in dificultate, precum si pentru asigurarea desfășurării activitatii in cadrul instituției, se procedează la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de mii lei, astfel:

 • - transferuri - pentru activitatea ASSC - 14.653 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale - 3.265 mii lei;

 • - repartizări de credite - asistenta sociala -13.780 mii lei;

 • - alte venituri - surse atrase - 2.452 mii lei;

 • - donații si sponsorizări -1 mii lei;

 • - alte venituri - 0.5 mii lei (venituri din casarea obiectelor de inventar in folosința);

 • - alte venituri din prestări de servicii si alte activitati - 0.5 mii lei (deșeuri reciclabile).

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR,CONSILIERI,

BOZIANU NICOLETA CĂTĂLINĂ SIRBU GHEORGHE Z/ MATEESCURADU IANCU ION V

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTVIZA

VICEPRIMA

CRISTIAN DUMITRU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Legii nr.287/2010 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

I. VENITURI

Veniturile ce se estimează a se realiza in cursul anului 2011, sunt in suma de 34.152 mii lei, si sunt constituite din:

subvenții pentru instituții publice -prevederea necesara fiind in suma de 14.653 mii lei (pentru activitatea proprie);

 • - repartizări de credite - 17.045 mii lei din care:

 • - 13.780 mii lei - pentru „Asigurări si asistenta sociala" pentru plata salariilor asistenților personali, indemnizațiilor persoanelor cu handicap, ajutoatrele pentru incalzirea locuinței si alte ajutoare;

 • - 3.265 mii lei - pentru „Servicii de sanatate publica", plata cheltuielilor de personal si a bunurilor si serviciilor la cabinetele medicale;

 • - 2.452 mii lei- reprezintă potențiale venituri din surse atrase pentru incheierea unui contract de finanțare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale in vederea implementării proiectului „Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati";

Aceasta suma este detaliata in bugetul de cheltuieli la capitolele:

 • - cheltuieli de personal

 • - bunuri si servicii

 • - cheltuieli de capital.

 • - donații si sponsorizări -1 mii lei;

 • - alte venituri - 0.5 mii lei (venituri din casarea obiectelor de inventar in folosința);

 • - alte venituri din prestări de servicii si alte activitati - 0.5 mii lei (deșeuri reciclabile).

II. CHELTUIELI

V

CHELTUIELI DE PERSONAL

La acest titlu nu sunt modificări.


BUNURI SI SERVICII PENTRU ACTIVITATEA ASSC

> La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - prevederea inițiala este de 88 mii lei, formata din doua componente si anume:

 • - 48 mii lei reprezintă prevederea bugetara care provine din detalierea pe articole si alineate a contractului de finanțare " Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati" in valoare totala de 2.452 mii lei;

 • - 40 mii lei reprezintă prevederea bugetara acordata prin subvenție de la bugetul local pentru desfasurarea activitatii proprii.

Execuția de casa întocmită la data de 30.06.2011, este de 25.5 mii lei.

In perioada următoare ASSC Ploiești va desfasura si alte activitati suplimentare fata de cele uzuale. Acestea sunt distribuirea ajutoarelor europene si ajutoare de încălzire a locuinței, care conduc la creșterea consumului de rechizite, tipizate, plicuri si a cheltuielilor cu listarea invitațiilor către beneficiari, atfel incat propunem majorarea cu 20 mii lei, după cum urmeaza:

tipizate - cererei pentru acordarea ajutorului de incalzire

25.000 buc x 0,35 lei/buc = 8.750 lei

 • - dispoziții pentru acordarea ajutorului de incalzire

(20.000 buc x 3 ex): 500 coli/ top x 13 lei/ top = 1.560 lei

 • - invitații adresate persoanelor care beneficieaza de ajutoare europene

20.000 buc : 500 coli/top x 13 lei/top = 520 lei

 • - plic pentru corespondenta

30.000 buc x 0,1 lei/buc = 3.000 lei

cartuș imprimanta: 25 buc x 200 lei/buc = 5.000 lei

alte rechizite (pixuri, dosare, bibliorafturi, registre etc) necesare pentru acordarea ajutoarelor -1.000 lei

> La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - prevederea inițiala este de

**                                          • 1.                                                                              *

118 mii lei, formata din doua componente si anume:

- * la J i                                                                     -

' >4* s                                          >

V.v '    '      .

Al

. V         •     .

• • i               • %

- 8 mii lei reprezintă prevederea bugetara care provine din detalierea pe articole si

alineate a contractului de finanțare " Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati";

- 110 mii lei reprezintă prevederea bugetara acordata prin subvenție de la bugetul local pentru desfasurarea activitatii proprii.

Execuția de casa intocmita la data de 30.06.2011, este de 72 mii lei.

Se propune majorarea cu suma de 30 mii lei, necesara pentru transmiterea dispozițiilor si deciziilor către beneficiarii Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor t

persoanelor cu handicap, respective indemnizații acordate reprezentanților acestor personae si de acordare a ajutoarelor de incalzire si distribuirea ajutoarelor alimentare provenite de la Uniunea Europeana;

La art 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional - prevederea inițiala este de 601 mii lei, formata din doua componente si anume:

 • - 10 mii lei reprezintă prevederea bugetara care provine din detalierea pe articole si alineate a contractului de finanțare " Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati";

 • - 591 mii lei reprezintă prevederea bugetara acordata prin subvenție de la bugetul local pentru desfasurarea activitatii proprii.

Execuția de casa intocmita la data de 30.06.2011, este de 142,5 mii lei.

Se propune diminuare in suma de 200 mii lei, urmare scăderii tarifelor la serviciile de paza si a diminuării cheltuielilor neprevăzute.

> La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere - prevederea inițiala este de

922 mii lei, formata din doua componente si anume:

 • - 852 mii lei reprezintă prevederea bugetara care provine din detalierea pe articole si alineate a contractului de finanțare" Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati";

 • - 70 mii lei reprezintă prevederea bugetara acordata prin subvenție de la bugetul local pentru desfasurarea activitatii proprii.

Execuția de casa intocmita la data de 30.06.2011, este de 70 mii lei.

Se propune majorarea cu suma de 80 mii lei, necesarul fiind justificat astfel:

- Cheltuieli pentru întreținerea celor 5 autoutilitare aflate in dotarea instituției

cu echipament de iarna si eventuale reparații. Execuția de casa la 30.06.2011 este de 6,5 mii lei- necesar 10 mii lei;

Materiale unica folosința (pungi, caserole, pahare etc.), care se folosesc pentru

"                            . - t •                  V            b

distribuirea alimentelor către cei 1200 beneficiari ai cantinei deajutor social -

necesar 10 mii lei, execuția de casa la 30.06.2011 este de 7 mii lei; .

Reparații statii lucru si echipamente xerox - necesar 5 mii lei; execuția de casa

la 30.06.2011 este de 7 mii lei;

- întreținere, reparații si revizii centrale termice, aparate aer condiționat, cantare, stingatoare, frigidere, prize, instalații gaze la toate imobilele pe care ASSC le are in administrare - necesar 20 mii lei, execuția de casa la 30.06.2011 este de aprox 15 mii lei;

Refiluri cartușe - necesar 5 mii lei, pentru tipărirea invitațiilor beneficiarilor de ajutoare europene, ajutoare de incalzire, execuția de casa la 30.06.2011 este de 4 mii lei;

- Cheltuieli cu executorul judecătoresc pentru punerea in aplicare a unor sentințe judecătorești ramase definitive si irevocabile de evacuare a rau platnicilor, fiecare sentința avand o valoare de aproximativ 1.000 lei si pentru aproximativ 14 sentințe ramase in pronunțare la care se estimează ca se pun in executare 5

*

sentințe - necesar 20 mii lei;

Alte cheltuieli neprevăzute -10 mii lei;

> La capitolul 20.02 - Reparații curente - prevederea bugetara este 400 mii lei, proveniti din subvenție de la bugetul local, execuția de casa intocmita la data de 30.06.2011 este de 36,5 mii lei.

In prezent a aparut necesitatea efectuării unor lucrări neprevăzute, la inceputul anului, in valoare de 350 mii lei, după cum urmeaza:

 • - Reparații Centru Social de Urgenta - 325 mii lei, suma estimata prin proiect tehnic;

 • - Reparații acoperiș Centru de Informare pentru Cetateni, str înfrățirii nr 7 - 25 mii lei, suma estimata prin proiect tehnic.

Pentru perioada următoare ASSC isi propune sa efectueze următoarele lucrări: - Revizie instalație electrica bloc locuințe sociale din str Rafinorilor nr 13 -15 mii lei;

 • - Lucrări igienizare la Cantina de Ajutor Social din str Mihai Bravu nr 231- 55 mii lei;

 • - Lucrări neprevăzute pentru reparațiile la oricare din punctele de lucru imobilele pe care le administrează ASSC Ploiești: sediu str Poștei nr 6, sediu str Gh Gr Cantacuzino nr 46, cantina de ajutor social str Mihai Bravu nr 231, centu social de urgenta str Petrolului nr 8A, centru de zi pentru preșcolari Aleea Rasnovenilor nr 46, centre de informare si recreere pensionari din str înfrățirii, str Malu Roșu si str Mihai Bravu, blocuri de locuințe sociale din


str. Rafov, str Rafinorilor, str Mihai Bravu, str Catinei, cabinete unitățile școlare din Ploiești - 290 mii lei;

 • > La art. 20.04 - Medicamente si materiale sanitare necesare pentr

Social de Urgenta, precum si pentru diverse necesitați aparute - a

de casa întocmită la data de 30.06.2011, in suma de 0.5 mii lei fata de preve inițiala in suma de 2 mii lei, se propune majorarea cu suma de 10.5 mii lei, astfel:

20.04.01- Medicamente - fata de prevederea inițiala in suma de 0.5 mii lei, se propune majorarea cu suma de 2 mii lei;

-  20.04.02 - Materiale sanitare - fata de prevederea inițiala in suma de 1.5 mii

lei, se propune majorarea cu suma de 9 mii lei;

 • > La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar

- 20.05.01 - Uniforme si echipament (echipament protecție) - fata de prevederea inițiala in suma de 2 mii lei, se propune majorare cu suma de 8 mii lei necesare pentru procurarea echipamentelor de lucru si protecției pentru angajați, conform Planului de prevenire a accidentelor.

ASISTENTA SOCIALA

La acest titlu nu sunt modificări.

CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU ACTIVITATEA ASSC

La acest capitol, fata de prevederea inițiala de 2.698 mii lei, se propune diminuare cu suma de 298 mii lei, astfel:

 • A. La poziția II. Dotări independente - suma de 422 mii lei se majoreaza cu 21 mii lei, după cum urmeaza:

 • - lift (elevator alimente) pentru Cantina de Ajutor Social se majoreaza cu suma de 10 mii lei necesari pentru lucrări amenajare casa lift;

 • - compresor destinat activitatii stomatologice se majoreaza cu suma de 11 mii lei.

 • B. La poziția III. Consolidări la imobile - Branșamente utilitati - fata de prevederea inițiala de 1.080 mii lei, se propune diminuare cu suma de 195 mii lei, urmare faptului ca:

 • - „Branșament incalzire centrala pentru cămin batrani de la sistemul public la pavilion B3 din str. Cosminele nr. 11A" in suma de 380 mii lei nu se mai efectuează in anul 2011.

 • - „Branșament incalzire centrala de la sistemul public pentru blocul de locuințe sociale si Cantina de ajutor social din str Mihai Bravu nr.231" in suma de 330 mii lei se diminuează urmând a se realiza „Extindere rețea termoficare si alimentare cu energie termica a blocului social si a cantinei ASSC, modernizare instalație de incalzire, Mihai Bravu nr.231" - in suma de 515 mii lei.

C. La poziția IV. Cheltuieli de proiectare - fata de prevederea inițial# țle T/7^ -iniiWei,

____________ __________________r\ A ! • 1 _ • J _ _                                                                                      \

O / s        \A i\\

se diminuează suma de 150 ii^iidei,


se


propune diminuare cu suma 94 mii lei, după cum urmeaza:

 • -  Cheltuieli proiectare reamenajare pavilioane FI si F2 din str. destinația de birouri ASSC Ploiești" - ;

, ’ s                              %

mai efectuează in anul 2011;                                        C

 • - Cheltuieli pentru intocmirea studiului de fezabilitatea si a proiectului t

"Extindere rețea termica si alimentare cu energie termica la cămin batrani, str. Cosminele nr. 11A" - estimate a se realiza in suma de 26 mii lei.> *

s


DIRECTOR,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


cu

se


vesti tia


Brindusa<-^7T; jetrartr

1'

VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte,ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2011

INFLUENTE

FINAL

■                                Venituri proprii

2.453,00

*                                                                          4

p

1,00

2.454,00

i                      Subven tii pen tru institu tii publice

14.653,00

0,00

*

14.653,00

VENITURI - din care:

.                                                                              1 . . _ .

17.106,00

1,00

17.107,00

Veniturile secțiunii de funcționare

1 1

14.408,00

299,00

14.707,00

j                       Veniturile secțiunii de dezvoltare

2.698,00

4                                                                                          k

-298,00

2.400,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

17.106,00

1,00

17.107,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81 +84)

•           f

14.408,00

4                                                                                                                                                      1

299,00

14.707,00

J

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14.408,00

*                                                                          t

299,00

14.707,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.890,00

*                                                                        . 1.

0,00

2.890,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1

4     ...       ...

2.283,00

0,00

• • •

2.283,00

Salarii de baza

10.01.01

1.424,00 ,

0,00

1.424,00 î

Salarii de-mer-it

10.01.02

1

0.00,

0,00

0,00 \

b

îndemn iza tiede con ducere

10.01.03

0,00

0,00

0,00

Spor de vechime

10.01.04

0,00

0,00,

4-

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

9,00

1 *

0,00

4

9,00

Alte sporuri

10.01.06

9,00

0,00

9,00 i

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

■                                                                                                                d

X

p

0,00

Fond de premii

10.01.08

b

0,00

0,00

4

0,00

J

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

b

0,00 !

-J

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

*

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00 '

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

639,00

p

0,00

639,00

. 1

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

2,00

1

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00,

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

•10.01.15

*1

0,00 j

1

f .

0,00 !

0,00 i

Alocații pentru locuințe

10.01.16

.1 °’00.

0,00

i . .

0,00 ,

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

200,00

4                                                                                                                                                     <1

0,00

200,00 1

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

1 . .

Norme de hrana

10.02.02

1 ’

1

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

i                                                               i

• 1

1

1

1

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

*

i

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

b

1                                                                                                                                                                                                                                 1

i                                                                                                                                                                                                                                 '

4                                                                                                                                                      1

V

1

Tichete de vacanta

10.02.06

X

1

X

1

1

X

i

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

1

1

j

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1

607,00

0,00

607,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

4

463,00

0,00

463,00

,J

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12,00 ,

1             ...         .4

0,00

12,00 ;

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

•>

4

1

116,00

■ 1                            —■      -       ...... f

0,00 ;

116,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

!            3,50 :

1

1                                                                                                                                                                                                                                 i

0,00

3,50 |

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

L

10.03.05

1

4                                                                          *

0,00

. ►                                                                                                                                                     b

0,00

1

4

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

12,50

* +

0,00

12,50 ;

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate

10:03.07

0,00

X

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

5.864,00

299,00

L

6.163,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubriflanti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale


20.01

1.974,00

20.01.01

4                                                                                           a

88,00

20.01.02

42,00

20.01.03

•                 —                                                     d

143,00

20.01.04

4                                                                                           j

26,00

20.01.05

1                                                                                                                         J

30,00

20.01.06

b

4,00

20.01.0720.01.08        118,00       30,00            148,00

20.01.09

*                                                                        b

601,00

-200,00

401,00

20.01.30

922,00

80,00

1.002,00

20.02

4                                                                                           t .      .

400,00

350,00

750,00

20.03

< .             ...                   b

2.500,00

0,00

2.500,00 '

I

20.03.01

2.500,00

0,00

2.500,00

1

20.03.02

q                                                                        r

p

1

20.04

■                                                                                           b

2,00

11,00

A

13,00

20.04.01

0,50

T

2,00

2,50

20.04.02

i

A                                                   a

1,50

9,00

10,50

20.04.03

■f .

20.04.04

1

1

20.05

& *

85,00

8,00

93,00

20.05.01

T                                                                        0

2,00

8,00

2,00

J

i

20.05.03

4,00

0,00

b

4,00 !

j

20.05.30

4—

79,00

0,00

4 .         . .

79,00 ;

20.06

1

30,00

0,00

30,00

20.06.01

30,00

L

0,00

30,00

20.06.02

A

1

T

j

20.09

1

*                                                                        J

1

A

■ “

T

20.10

**                                                           d

4

B

1*1.   ■            .4

1

T                                                            t

20.11

■                                                                                           b

4,00

b

0,00

4,00

20.12

107,00

L

0,00

4

107,00

1

20.13

•                                                                                           q

P

189,00

+

0,00

189,00

20.14

10,00

0,00

10,00

I

I


20.15


20.16

*   • •                                                                                    d

20.18

20.19

b

 • 20.20


Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor


20.21

20.22

20.23


Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe               20.24.01

Comisioane si alte costuri aferen te imprumuturilor in terne               20.24.02

Stabilirea riscului de tara                                                  20.24.03


I i

t

0,00 iCheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea 20.25 Tichete cadou                                                          20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3*20.30

20.30.01


Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii


20.30.02


20.30.03


20.30.04


Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor


20.30.06


563,00

10,00

0,00

36,00

119,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


563,00

10,00 1

J

0,00

....... H

36,00 ..

119,00

0,00


Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate


20.30.07

20.30.09


20.30.30

*


30.01.01 •• - 4

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe                         30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutai 30.02.03 Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului


30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

*


Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului 30.03.04


Dobânzi la opeatiunile de leasing


•••                             • •• •

30.03.05


TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


I

*

40

40.03

1

40.20


40.30

1

50

50.04


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 57 Transferuri curente (cod                                                  51.01

51.01.01 p

51.01.03 b

51.01.14 t

51.01.15

I

i - •


Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne       (cod 55.01.18)

Alte transferuri curente interne


51.01.24


4

51.01.26


51.01.46


51.01.49


51.01.50

■ f

55

•t                              -              .           .

55.01

55.01.18


B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 53 55.02

Con tribuții și co tizații la organisme in ternaționale                          55.02.01

I

Alte transferuri curente în străinătate                                    55.02.040,00

4


b

0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00

p


f

0,00


• p

0,00

b

0,00


0,00


4

b

0,00

0,00 ,

—              <b- —

1

0,00

0,00

1

0,00

* F

0,00 i

!

0,00

0,00

0,00

b


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.654,00

0,00

&

5.654,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04)

57.02

5.654,00

0,00

\ 5.654,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4                                                                        +

634,00

,0,00

— !

r 634,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

P       ....        ■

5.020,00

Q,00

5.020,00

*      4

Tichete de cresa

57.02.03

\ *

rf

. ■ /

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

.                     ... 1

57.02.04

■                                                                                           d

*

‘              '-■*      ■'            t:

■ y'

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

_ __

0,00

0,00

Burse

59.01

R

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

f "

|

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

4                                                                                           1

Despăgubiri civile

59.17

J— ■ ■ ■                     ....

P

t

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

t

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

i                                                                                           i

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

*

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

1

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

i                                                                                                                                                                                       :

80

1                                                                                                                                                                                       1

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

1 ►

80.03

r

Alte imprumuturi

80.30

*

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

1

d

81

0,00

*

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

R

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

,81.01.02

t

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

,81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

t        *                                                                                 *      *

t

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

1    ....      ...                     4

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

fii.02.02

■ f • ■

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

*

85.01

b

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

-

2.698,00

-298,00

2.400,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

►                                                                                           b

0,00

4 •

0,00

0,00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

! Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

+

, aparaturii medicale fi echipamentelor de comunicații în urgență în

51.02.22

sănătate

1

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

fi!072?

reparațiilor capitale în sănătate

i. . ....... -            .

. . ... »

i

....              . i.

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

c 7 n? 24

altor investiții în sănătate

X f ULiL T

1

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

i                                                                                                                                                                                       i

locale pentru finanțarea aparaturii medicale fi echipamentelor de

51.02.25

comunicații în urgență în sănătate

1

t                                                                                           r

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

C7 /)? 9/;

locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

i

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

i

C7 07 77

locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

i

t                                                                                           •

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital

Ci 07 7R

i

din domeniul sănătății

Jlt   .Zi o

+

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00 i

1

A. Transferuri interne       (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

1

0,00

-r - *               X —w *

J),00    \

0,00

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

V;     • • ‘               .....-      •

_ ? s. '1 ■.

>      k.•>  •                                                                       b

■.                      \                                      fr

b         c

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

*

•                                                                                                                                                                                                                             i

\                                    s                  *

* 1

b

- 1 . ■, „

Programe ISPA

55.01.09

* . ■

1

4

1 •

Programe SAPARD

\55.01.10

...... "1

1

Investiții ale agențiîor economici cu capital de stat

55.01.12

1

1

1

i

Programe de dezvoltare

55.01.13  :

r

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15 i

1

!

Cheltuieli neeligibile ISPA                                                    55,01,28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitar55,01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

b

0,00

1........

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

i                                                                                                                          r

56.01

p                                                                                           •

0,00

p

0,00

r

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

b

4

d

^Cheltuieli neeligibile *)

56.01.03

■                                                                                          «4

4

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

b                                                                                           ■

0,00

0,00

0,00

[Finanțarea națională **)

56.02.01

.... ....... 1.

f

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

1

■■    -     ■             -4.....

l

[ Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

1                       —                                   4

1

i

1

• p

l l

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

; 56.03

4                                                                        R              • -

0,00

0,00

0,00

[Finanțarea națională **)

56.03.01

b                                                                                           r

1

4

1

1

t

[Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

;          .                 .          .                                                                               j .

d

! Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

b

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

1          .           .      .             .                                                                          t

0,00

b

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

1

. 4

^Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

4                                         • •                                            f

t

■ 1

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

t                                                            +

0,00

p

0,00

0,00

^Finanțarea națională **)

56.05.01

b

î

: Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

- 1

1

4

^Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

P                                                                                           4

-4

b

. _ . . -1

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

►                                                                        4

0,00

J

0,00

1

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01   ,

1 p                                                                       •<

*

1

i

Finanțarea Uniunii Europene **J

56.07.02

4             .       ...

i

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03 i

h b

i

1 -

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

4

0,00

*

0,00

1

t

0,00 \

[Finanțarea națională **)

56.08.01

...                                                       .              fr

1

1

-                              4

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

....      t

b

1

i

1 .. J

Cheltuieli neeligibile **)

1

56.0803

... ... . . ).

4                     .......

1

1

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

.. .                                                                                      b

0,00

0,00:

0,00 '

1

1

Finanțarea naționala *)

56.15.01

i

^Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

b

1

1

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

b

0,00

Finanțarea naționala

56.16.01

1

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

1

d

1

1

1

Cheltuieli neeligibile )

56.16.03

1

1.....

1

1

•              t-

1

1

. .. - 1

1

...»   ..   . J

Mecanismul financiar SEE

56.17     !

!

0,00 !

0,00;

1, __

0,00 \

Finanțarea naționala

56.17.01

[

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

. fr .  —

y

*

i

4

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

. ► ■

.... t

.        --               — - u

* ’ ■

. ' * ■ s

... .        rT              1 fc h        ..j.          ..  . u. -.

- ■ .......

1

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

w

0,00

. .....

Finanțarea naționala *)

56.18.01

r        *

1)

d

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

q                                   . .   —

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

- ..     ....                                                   J

|

1

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+ 75)

70

2.698,00

-298,00

2.400,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

J                                                                                           L

2.698,00

-298,00

2.400,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

p

2.698,00

-298,00

2.400,00

Construcții

71.01.01

2.099,00

-195,00

1.904,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

*

146,50

21,00

167,50

J

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

i

64,50

0,00

64,50

* 1

Alte active fixe

Jl.01.30

. +     --- ...      - -  .        p

388,00

-124,00

264,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

1 '

0,00

0,00 ;

1

0,00

1

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

f

1 * . .

1

1

1

Reparații capitale aferente activelor fixe

.j                                                                        ,

71.03

V                                                                        ►

•  ■+                           r

1

A

i

i

i

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

k 1

72

0,00

p

0,00

j

0,00

' 1

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

1

* 1                                                                                                                          h

0,00

0,00

0,00 :

• -.......

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

*      ■ -                              t

1 1

-1

1

1

1

1

1

1

-....... -j

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

. - + . > .

...        4

4

1

1

1

-fr                - .

1

1

i

i

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

*

84

0,00

*

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

•                                                                                           4

85.01

■ 1

*

4

1


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILIATE,

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


LISTA INVESTIȚIIAlte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2011


I

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de InvestițiiI. Achiziții imobile


II. Dotări independente


1. Copiator


2.Multifuncțional


 • 3. Statii de lucru

 • 4. Mașina de gătit


 • 5. Lift (elevator alimente) pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești

 • 6, Compresor destinat activitatii stomatologice


7. Mașina de spalat vase pentru Cantina de Ajutor Social Ploiești


 • 8, Licențe proiect__________________________________

 • 9, Licențe server proiect__________________________

 • 10, Site proiect____________________________________

11 .Realizare pagina web proiect________________

 • 12, întreținere pagina web proiect_______________

 • 13, Statii de lucru proiect__________________________

 • 14, Echipamente tehnologice de producție proiect

15,Server proiect________________________________

16, Copiator proiect


17. Sistem securitate casierie, Cantina Municipala. Centrul de noapte___________________________________________________

III. Consolidări la imobile


1. Arhitectura si rezistenta


a) Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani in pavilionul


B3, str. Cosminele nr.11A


 • b) Amenajare rampa si spațiu funcționare atelier protejat din cadrul

proiectului_____________________________________________________________

 • c) Realizare sistem termoizolant Centrul social de urgenta Bd Petrolului


d) Realizare sistem termoizolant sediu ASSC str Poștei nr.6


2. Branșamente utilitati


a) Branșament incalzire centrala pentru cămin de batrani de la sistemul public la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A


b) Branșament electric la rețeaua electrica a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11 A


c) Branșament la rețeaua de canalizare a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A


d) Branșament la rețeaua publica de apa potabila


pentru căminul de


batrani la pavilionul


3 din str Cosminele nr.11A


U / Cantitate M a


Valoarea

Influente


.......... I

Valoare finala

TOTAL 1

TOTAL 2

10

422.000

10.000


2.000


30.000


1 10.000


1     60.000

1      2.500


14.00014.000


3.000

100.000


1     15.000


1     27.00017.500


1 60.000


1      7.000


1      5.000


______________1

TOTAL 3 Subtotal


45.000

2.099.000

1.019.000


1    759.000


1     40.000


1

______________1

Subtotal


120.000

100.000

1.080.000


1    380.000


1 110.000


1 180.000


1 60.0000______

443.000

10.000 2.000

30.000

10.000


70.000

13.500


14.000

14.000

3.000 100.000 15.000 27.000 17.500 60.000

7.000

5.000


45.000

1.904.000

1.019.000


759.000


40.000


120.000

100.000

885.000


110.000


180.000


60.000


e) Branșament la rețeaua de gaze a orașului pentru căminul de batrani la pavilionul B3 din str Cosminele nr.11A

1

//

20.000//; -

A \/,.

/

■ / 0

20.000

f) Branșament încălzire centrala de la sistemul public pentru blocul de locuințe sociale si Cantina de ajutor social din str Mihai Bravu nr.231

1

’ I

ț1      '                 1

l                         *        ’•

1 •! ..

330.000.

* b      .              /    . • •

-330.090

> b ~          1

: t

o

g)Extindere rețea termoficare si alimentare cu energie termica a blocului social si a cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, Mihai Bravu nr.231

1

O

__

> - <"■

>JF .---- . ,

• / r V

V.       , r ' ' '     '       \

O   S

'515 000

l''/7

515.000

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

177.000

-124.000

53.000

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1. Cheltuieli proiectare reamenajare pavilioane F1 si F2 din str. Cosminele nr.11A, cu destinația de birouri ASSC Ploiești

1

150.000

-150.000

0

2, Analiza cost beneficiu studiu fezabilitate Cămin de batrani

1

6.500

0

6.500

3, Taxa autorizare cursuri - centru formare personal din cadrul proiectului ” Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati"

1

7.500

0

7.500

4t Taxa certificare participanti din cadrul proiectului" Economie sociala pentru persoane cu dezabilitati"

1

13.000

0

13.000

5. Cheltuieli pentru S.F. si P.T. la "extindere rețea termica si alimentare cu energie termica la cămin batrani, str. Cosminele nr. 11 A"

1

0

26.000

26.000

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

2.698.000

-298.000

2.400.000


SEF SERV FINANCIAR CONTABILITATE,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE, Radu Mateescu
SECRETAR, Gheorehe SîrbData: