Hotărârea nr. 214/2011

Hotãrârea nr. 214 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri: Mateescu Radu, Sîrbu Gheorghe, Iancu Ion și Popa Constantin, precum și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, privind necesitatea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere prevederile Legii nr.286/28.12.2010- Legea bugetului de stat pe 2011 și ale Legii nr.287/28.12.2010- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

Respectând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. — Club Sportiv Municipal Ploiești și Direcția Management Financiar Contabilitate, Contracte se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi 27 iulie 2011.


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

\ *1

b *

X-

*■

îl

* ! 4

j

Z       1

b'

J f

' /'

//

// jf / zzPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii nr.286/28.12.2010-Legea bugetului de stat pe anul 2011 și ale Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin majorarea veniturilor cu 423.00 mii lei, din care 223.00 mii Iei venituri proprii și 200.00 mii lei subvenție de la bugetul local.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.CONSILIERI: Mateescu Radu Sîrbu Gheorghe

Iancu Ion               <■

Popa Constantin

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 108/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

A

In structura sportivă a instituției a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 160/31 mai 2011- Secția de karate tradițional și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 189/21 iunie 2011 a fost preluată echipa de handbal masculin a A.S.Club Sportiv Petrolul Teleajen Lukoil Ploiești în cadrul secției de handbal a Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești înființat în scopul promovării și susținerii sportului de performanță, precum și încurajării sportului de masă in municipiul Ploiești, a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 în conformitate cu Legea nr.286/2010 a Bugetului de Stat și a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/29.03.2011, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

5.179,00 mii lei

subvenție de la bugetul local

- venituri din activitatea proprie

5.002,00 mii lei

177,00 mii lei

Cheltuieli totale:

5.179,00 mii lei

 • - „Cheltuieli de personal”

  1.048,00 mii lei

  3.906,00 mii lei

  225,00 mii lei


 • - „Bunuri și servicii” -"Cheltuieli de capital”

In baza celor prezentate, Clubul Sportiv Municipal Ploiești propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea anului 2011 în următoarea structură:

zi /I , O ........-.. / :


'' 2 <?

 • 1. Veniturile totale ce se estimează a se realiza în anul 2011 se majorea^atcu 423,00brii lei astfel:


1. Venituri din activitatea proprie se majorarează cu 223,00 vedere contractele de închiriere și prestări servicii cu persoanele fizice și        ~

activități și programe sportive.Totodată s-a luat in calcul actualizarea tarifelor spațiilor din dotare.

 • 2. Subvenții pentru instituții publice se majorarează cu 200,00 mii lei pentru cheltuieli cu activitatea sportivă: secția de handbal masculin, patinaj viteză, karate și sportul pentru toți .

ILCheltuieli totale - prevederea inițială este de 5.179,00 mii lei și se propune majorarea cu 423,00 mii lei pentru activitatea din cadrul administrației Clubului Sportiv Municipal Ploiești și Hipodrom precum și pentru activitatea sportivă: secția de handbal masculin, patinaj viteză, karate și sportul pentru toți stru

 • 1. Cheltuieli de personal -1.048,00 mii lei - la acest titlu nu sunt modificări

 • 2. Bunuri și servicii: prevederea inițială este de 3.906,00 mii lei și se propune majorarea cu 451,60 mii lei structurată astfel:

20.01 - Bunuri si servicii se majorarează cu suma de 369,80 mii lei după cum urmează:

 • - 20.01.01. - “Furnituri de birou” se diminuează cu suma de 0,30 mii lei prin reducerea cheltuielilor cu Sala Sporturilor Olimpia deoarece aceasta a intrat în programul de consolidare, extindere și modernizare;

 • - 20.01.02 - “Materialepentru curățenie” se diminuează cu suma de 2,00 mii lei prin reducerea cheltuielilor cu Sala Sporturilor Olimpia;

 • - 20.01.03 - “încălzit, iluminat si forță motrică se diminuează cu suma de 0,30 mii lei prin reducerea cheltuielilor cu Sala Sporturilor Olimpia;

 • - 20.01.04 — “Apă, canal si salubritate” se majorarează cu suma de 17,00 mii lei pentru plata facturilor de salubritate de la Hipodrom.

 • - 20.01.06 - “Piese de schimb se majorarează cu suma de 4,00 mii lei necesară pentru auovehiculele din dotare;

-20.01.08. - “Posta, telecomunicații, radio, tv, internet” se diminuează cu suma de 1,20 mii lei prin reducerea cheltuielilor cu Sala Sporturilor Olimpia;

 • - 20.01.09 - “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” se majorarează cu suma de 334,40 mii lei necesară pentru activitatea sportivă:

 • * Handbal feminin junioare : + 20,00 mii lei necesară pentru Campionatul Național de Handbal Feminin Junioare

 • * Handbal masculin + 284,00 mii lei

 • * Sportul pentru toți: + 3,00 mii lei

 • * Hochei pe gheață: - 63,00 mii lei deoarece aceasta nu și-a mai desfășurat activitatea

 • * Box-51,20

 • * Patinaj viteză + 69,00 mii lei

 • * Karate: + 62,60 mii lei

 • * Fotbal juniori: +10,00 mii lei

 • - 20.01.30 “ Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare se majorarează cu suma de 18,20 mii lei pentru spălat și curățat perete cortină, si pentru montat gresie la intrările Sălii de Sport “Leonard Doroftei.

/■

r

<

** ►

I1


20.04 - Medicamente $i materiale sanitare se majorarează activitatea sportivă după cum urmează:

 • - 20.04.01 - “Medicamente” se majorează cu 25,80 mii lei

  cu suma de 45,90 mii lei pentru


 • - 20.04.02 - “ Materiale sanitare ” se majorează cu 20,10 mii lei 20.05. - Bunuri de natura obiectelor de inventar se majorarează cu suma de 45,60 mii lei pentru activitatea sportivă după cum urmează:

 • - 20.05.01 - “ Uniforme si echipamente” se majorează cu 26,60 mii lei

 • - 20.05.30 - “Alte obiecte de inventar” se majorează cu 19,00 mii lei - 20.06 — Deplasări se diminuează cu suma de 9,70 mii lei pentru activitatea sportivă astfel:

 • * Fotbal juniori -10,00 mii lei

 • * alte activități sportive + 0,30 mii lei

3. Cheltuieli de capital se diminuează cu suma de 28,6 mii lei prin reducerea cheltuielilor cu Sala Sporturilor Olimpia deoarece aceasta a intrat în programul de consolidare, extindere și modernizare;


v MUty/


Serv.Fin.-Contabilitate,Vizat, Municipiul Ploiești,

Direcția Administrație publică, Juridic Contencios,Achiziții Publice,Contracte x Directăr, SimofisnAobu


Direcția Management Financiar,


Contabilitate,Contracte


Cristina Vlaicu


(I


V,


-I *


administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

W^țiftlțja publică: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

■ \\\

I 1

: > *

1


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2011


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Venituri proprii

Subvenții pentru instituții publice


33.10.08

43.10.09


TOTAL VENITURI - din care:       ____

Veniturile secțiunii de funcționare Veniturile secțiunii de dezvoltare


BVC2011 cf HCL 97/29.03.2011 ____ 177,00

5.002,00

5.179,00

___4.954,00

225,00


INFLUENTE I Propunere rectificare


(+,-)


2011


223,00_

200,00

423,00

451,60

28,60


400^00 5.202,00 5.602J0 5.405,60

196,40


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE!______________________________________________

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)____

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30) __________

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, Iluminat si forța motrica


01


10_____

10.01

10.01.01

10.02

10.03

10.03.01

10.03.02

1O7O3X)3


5.179,00


4.954,00


4.954,00

1.048,00 _ 821,00

821,00


227,00

171,00

4,30

42,80


423,00


451,60


451,60

0,00

0,00

~ 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


5.602,00


5.405,60


5.405,60

1.048,00

821,00

821700


227,00

171,00

4,30

42,80


10.03.04   1

1,80

0.00

1,80

10.03.05

10.03.06    1

7,10|

0,00]

7,10

20 1

3.906,001

451,601

4.357,60

20.01 1

3.240,50

369,80

3.610,30

20.01.01 1

14,00|

-0,30|

13,70i

20.01.02

24,50

-2,00|

22,50

20.01.03

547,00

-0,3d|

546,70Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

____Transport __ _    __        __ _________ _____ __

__Posta, telecomunicații, radio, tv, internet________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional ______ ______ _______

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare____ __

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)______________________________________________________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)_____ ___

Medicamente

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala __

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes nuhlic local. în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie


120.0 L04 20.01.05 [20.01.06 20.01.07 [2001.08 20.01.09 20.01.30 20.02 20.03 20.04 20.04.01 20.04.02 20.05 20.05.01 207q5.03 20.05.30 20.06 20.06.01 20.06,02 20.09 20.10 20.11 20.12

 • 20.13

 • 20.14

 • 20.15

 • 20.16 20.18


20.19


20.20

20.21


BVC2011cf

HCL

97/29.03.2011


52,00

53,00

9,00


26,00

2.367,00 148,00

56,00


 • 64.50

37,00

 • 27.50

263,00

159,00


104,00

89,00

7,00

82,00


3,00


2,00 23,00


INFLUENTE


(+,-)


17,00

0,00

4,00


-1,20 334,40

18,20

0,00


45,90

25,80

20,10

 • 45.60

 • 26.60


19,00

-9,70

0,30 -10,00


0,00


0,00

0,00


Propunere rectificare


2011


69,00

53,00

13,00


24,80

2.701,40

166,20

56,00


110,40

62,80

47,60

 • 308.60

 • 185.60


123,00

7930

7,30

72,00


3,00


2,00

23,00


's20.22

20.232011


■    MMM AV M V A-A A* V UFB       WkZM*««A A w* M. V A V A A * V AAAA|^AA MAAAWVMA 11V1 yWV# AlVIM ItVA 1« Af V • M ■ ♦ V W p

ICheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

_       y ?v v i— __________

|Tichete cadou

20.27

|AIte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

165,00

0,00

165,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

2,00

0,001

2,00\

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

163,00

0,00

163,001

1 TITL UL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

[Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

[Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

[30.02

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

1 TITLUL IVSUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

\40

1

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

[40.20

40.30

Alte subvenții

I                                                                  ț


TITLUL VFONDUrTdEREZERVA (cod50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


50__

5004


TITL UL VI TRANSFER URI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)  5/


Transferuri curente (cod                                                                 Lj qj

ci ni ni±CLni nuci qi i/iu^i ni îcxci m       ni       ni iu.ci m io.lci ni       ai /ten I__*_____

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)__________ _________________ 55

A. Transferuri interne _______(cod 55.01.18)  _______________________ __________ ______ [55.01___

Alte transferuri curente interne        _   ______ ____ __ __[55.01.18

B Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04) |55.02


-I


^ȚLUL jy ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajlifeafe sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)     __

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

Burse___________ _____ ________

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățilejiaturale Asociații si fundații

Susținerea cultelor_______________

Contribuții la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile__    _____ _____

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariale___

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea d OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

59

59.01

59.02

]59.11        |

159.12        1

59.15

59.17

59.22

59.25

irii

59.30

79

|80 |


TITLULXVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finaate integral din venituri Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)________

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

TITL UL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)_____________________ _____________________________________________________

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)Lțjț^fț, ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 _la 71.03) '''' '        7101 01 la 71.01.03+71.01.30)

~ Cpirgtr/lcții                    _______

, .         echipamente si mijloace de transport

.„£3 -J4dbilier, aparatură birotică și alte active corporale__

Alte active fixe______________________________________________

Stocuri (cod 71.02.01)________________________________________

__ Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe___________


71__

71.61

71.01.01 71.01.02 71.01.03 71.01.30

71.02

71.02.01

71.03


225,00

225,00


28,60

28,60


26,00


199,00


0,


-28CLUBUL SPORT"' MUNICIPAL


CONTABIL SEF,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


■ ■/

• v         * b                                               //

f • o c

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:            ,                        ,

___SECRETA#, Gheorghe Subbu / .1*' /

V


Data: