Hotărârea nr. 213/2011

Hotãrârea nr. 213 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTARAREA nr. 213

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de Motive a doamnei viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu si a domnilor consilieri Mateescu Radu, Sirbu Gheorghe, Iancu Ion, Popa Constantin, precum si Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finanțe Locale pe anul 2011;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 286 / 2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, Ordinul nr. 35/825/2011 care modifica Ordinul 7/57/2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal;

ținând cont de prevederile art. 28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afacerisi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

luând in considerare prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a si art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr.215 / 2001- privind administrația publica locala , republicata si actualizata ;

HOTĂRĂȘTE-.

Art.l Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aproba lista de investiții pe anul 2011a SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI, conform Anexei nr.2 care face parte din prezenta hotarare .

Art.3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi 27 iulie 2011

Președinte de ședință,

Iulian Teojf^geicu—


"b


ll


Contrasemnează Secretar, Oana Cristiira IacobEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind rectificarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 20 al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE - PLOIEȘTI


Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr.130 / 30 iunie 2003 .

In baza hotărârii Consiliului Local nr. 178 /27 octombrie 2005 se preda activitatea de administrare a patrimoniului public si privat Primăriei Municipiului Ploiești si se stabilește noua denumire a instituției SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE - , care are ca obiect de activitate stabilirea, încasarea, urmărirea impozitelor si taxelor locale de la persoane fizice si persoane juridice si virarea lor către Primăria Municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286 / 2010 privind Bugetul de stat pe anul 2011, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale , s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pentru anul 2011.

La rectificarea bugetului s-au avut in vedere obiectivele instituției cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.354 din 28 octombrie 2010.

In temeiul art. 49, alin.5 si alin. 7 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, se impune rectificarea bugetului , cu diminuarea bugetului aprobat inițial cu suma de 1.500 mii lei. Rectificarea consta in diminuarea veniturilor din subvenție cu suma de 1.500 mii lei, diminuarea cheltuielilor din secțiunea funcționare cu 727 mii lei si a cheltuielilor din secțiunea dezvoltare cu 773 mii lei si redistribuirea de sume in cadrul titlului I „Cheltuieli de personal” ,titlul II „ Bunuri si servicii” si titlului X „ Cheltuieli de capital”.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


CONSILIERI,IANCU IONMUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALEI.


VIZAT,

VICEPRIMAR CĂTĂLINĂ N OLETA BOZIANURAPORT DE SPECIALITAT la proiectul de hotarare privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Chejtuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pe anul 2011


Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130 / 2003 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli inițial aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 98 / 31.03.2011 a fost in suma de 9.708 mii lei , care in urma rectificării se diminuează cu 1.500 mii lei, fiind întocmit la nivelul de 8.208 mii lei, avand următoarea structura:

Veniturile totale inițiale in suma de 9.708 mii lei se diminuează cu 1.500 mii lei, reprezentând diminuarea subvenției pentru instituțiile publice , prezentând următoarea structura:

8.208 mii lei

 • - venituri din activitatea proprie                        800 mii lei

 • - subvenții                                            7.408 mii lei

Cheltuielile totale inițiale in suma de 9.708 mii lei se diminuează cu 1.500 mii lei structurate astfel:

A. Cheltuieli curente inițiale au fost in suma de 8.232 mii lei si se diminuează cu 727 mii lei, rezultând suma de 7.505 mii lei:

 • I. Cheltuieli de personal                         5.280 mii lei

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 254 din 11 august 2010, organigrama instituției prevede 149 de posturi.

La cheltuielile de personal sunt cuprinse : fondul aferent salariilor rezultat din statul de funcții din lima octombrie 2010 si stimulentele aferente

lunii octombrie 2010 cuprinse in salariul de baza, conform Legii nr.

285/28.12.2010 art.l si art.14, cat si viramentele instituției către bugetele de asigurări sociale.

Cheltuielile de personal raman neschimbate fata de bugetul aprobat inițial, modificarea intervenind la nivel de alineat astfel:

 • -  10.03.01 - contribuții de asigurări sociale de stat se diminuează cu 20 mii lei;

 • -  10.03.06 - contribuții pentru concedii medicale se majoreaza cu 20 mii lei.

II. Cheltuieli cu bunuri si servicii

2.225 mii lei


La acest titlu, bugetul inițial aprobat a fost de 2.952 mii lei, in urma rectificării, acesta s-a diminuat cu 727 mii lei si se redistribuie sume la nivel de alineat astfel:

 • -  20.01.04 - apa, canal si salubritate se diminuează cu 10 mii lei;

 • -  20.01.05 - carburanți si lubrifianti se diminuează cu 2 mii lei;

 • -  20.01.06 - piese de schimb se diminuează cu 3 mii lei;

 • -  20.01.08 - posta, telecomunicații, internet se majoreaza cu 60 mii lei;

 • -  20.02 - reparații curente se diminuează cu 15 mii lei;

 • -  20.05.30 - obiecte de inventar se diminuează cu 5 mii lei;

 • -  20.06.01 — deplasări interne se diminuează cu 10 mii lei;

 • -  20.25 - cheltuieli judiciare si extrajudiciare se diminuează cu 15 mii lei;

 • -  20.30.01 - reclama si publicitate se majoreaza cu 15 mii lei;

 • -  20.30.09 - executare silita a creanțelor bugetare se diminuează cu 15 mii lei;

 • -  20.30.30 — alte cheltuieli cu bunuri si servicii se diminuează cu 727 mii lei.

Cheltuieli de capital

703 mii lei


La acest titlu, bugetul aprobat inițial a fost de 1.476 mii lei, iar in urma rectificării,acesta s-a diminuat cu suma de 773 mii lei după cum urmeaza :

 • -  71.03.03 -mobilier, aparatura birotica si alte active corporale se diminuează cu 20,60 mii lei;

 • -  71.01.30 — alte active fixe se diminuează cu 752,40 mii lei.

Suma proiectului European “ Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești” in valoare inițiala de 1.161 mii lei ,a fost diminuata cu 761 mii lei;

Suma de la “ Recompartimentare Centru Fiscal 3 sediu B-dul Independentei nr.16 “ in valoare de 13,5 mii lei a fost diminuata cu 4,4 mii lei;

Laptopurile in suma de 20,6 mii lei au fost scoase din lista de investiții; S-au adaugat:


i

>■ i

 • - pentru asigurarea protecției antivirus a rețelei de calc(|la|pate si a serverului de posta electronica Licența ANTIVIRUS SERVER in mii lei;

 • - pentru realizarea site-ului propriu de internet al instituției este Licența DREAMWEAVER in valoare de 3 mii lei.

  cFata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI, str. Independentei nr.16

NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIILOR NOI IN URMA RECTIFICĂRII PE ANUL 2011

I. INVESTIȚII NOI

 • 1. Licența DREAMWEAVER

INFORMAȚII FINANCIARE :

 • a) Valoarea totala : 3 mii lei

 • b) Credite de angajament: 3 mii lei

 • c) Credite bugetare : 3 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , incepand cu al III-lea trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Aceasta licența este produsul cu care Biroul Informatica realizează site-ul propriu al Serviciului Public Finanțe Locale de internet.

Dreamweaver permite folosirea majorității browserelor instalate pe calculatorul utilizatorului, pentru a previzualiza Website-ul creat. Deasemenea conține si cateva utilitare pentru administrarea site-urilor, cum ar fi cele pentru a găsi si modifica un paragraf sau o linie de cod, in întregul website, pe baza oricăror parametri specificați de către utilizator. Cu ajutorul panourilor de stare se poate crea cod JavaScript fara a avea cunoștințe de programare.

 • 2. Licența ANTIVIRUS SERVER

INFORMAȚII FINANCIARE :

 • a) Valoarea totala : 10 mii lei

 • b) Credite de angajament: 10 mii lei

 • c) Credite bugetare : 10 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , incepand cu al III-lea trimestru al anului 2011, din bugetul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.


L- •• >

i

I y; : <■ - ■/• s                   . •       '. ■ ?J .

’ • T

■ î. - . /

INFORMAȚII NEFINANCIARE:                           /\ FW*

Aceasta licența este impetuos necesara pentru asigurarea protecției antivlfctfșrvA rețelei de calculatoare si a serverului de posta electronica , avand urmatoareî^---^ caracteristici:

!.'

: J

. - S :

/

,x


 • -  protecție proactiva : blochează atat atacurile cunoscute cat si cele nou aparute;

 • -  precizie : oferă o deosebita acuratețe in detectarea amenințărilor informatice; impact minim : utilizează mai puține resurse de sistem;

 • -  rapid : scaneaza sistemele de 3 pana la 34 de ori mai rapid;

 • -  protecție anti Phsihing : blochează paginile false care incearca sa fure datele de logare;

protecție anti spaming;

 • -  protecție Email;

FireWall;

AntiAdware;

antiSpyWare.

Avand in vedere ca instituția prelucrează date personale cu caracter de confidențialitate si in momentul de fata nu avem o protecție a acestor date, se impune achiziționarea licenței.

Fata de cele prezentate , propunem aprobarea proiectului de hotarare.

/DIRECTOR EXECUTIV,SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE,


JUDEȚUL PRAHOVA INSTITUȚIA PUBLICA: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


exeetrriA Bci6fTfrP-fr ^4 2>0.0(p.     .


- TOTAL CHELTUIELI, 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe


Rând


Denumire

TOTAL CHELTUIELI


01. CHELTUIELI CURENTE

(01 =104-204-30*40+50+51+55+57+59) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariale in bani


Salarii de baza


Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Contribuții


 • 8    ! Contribuții de asigurări sociale de stat

 • 9


10


11


12


Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale _____ __

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                  ””


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


25


26


27


28


29


30


32


33

L--

i


linuri si servicii


Furnituri de birou

---------------

Materiale pentru curățenie încălzit, luminat si forța motrica Apa, canal si salubritate

i Carburanți si lubrifianti


ș Piese de schimb


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar


Alte obiecte de inventar


Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, deta°âri, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala

Protecția muncii

4


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli


Executarea silită a creanțelor bugetare

 • 34   ]” AÎte cheltuieli cu bunuri si servicii

 • 35  ■ 70l CHB?fuiaJDE CĂPITAL (70=71+72)

----------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


36


37


38


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) Active fixe (inclusiv reparații capitale)

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)


I 1

+■


Cod


10


10.01


10.01.01


10.01.12


10.03.03


10.03.06


20.01.01


20.01.02


20.01.03


20.01.05


20.01.06


20.01.08


20.01.30


20.02


20.05


20.05.30


20.06


20.06.01


20.11


20.13


20.14


20.25


20.30


20.30.09


70


71


71.01


71.01.03


71.01.30l Public 7 ? LOCALE *3.459.000,00 2L704 000^00

2.700.000,00 4.ooo7)o

755.000,00

560.000,00 14.000,00

14L000.00

TTOOO.OO
r-


3.525.956,77

X525.956J7


2.470.799,00

1.921.383,00

1.921.383,00

0,00

749.416^0

397.038,00 9.547,00

704.996,00

2.863,00


2.653.590,00

2.083.537,00

2.083.537,00


-i0,00

570.053,00

431’260,00

10.357,00 107.718,00 ~3/lÎ0,00


•I
43.280,13

0,00


0,00
JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 1


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

UGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

                                                           MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2011 HCL 98

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE I

2011

Venituri proprii

33.10.08

800.00

0.00

800.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8,908.00

-1,500.00

7,408.00

TOTAL VENITURI - din care:

I

h

9,708.00

-1,500.00

8,208.00

Veniturile secțiunii de funcționare                          i

8,232.00

-727.00

7,505.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

1,476.00

-773.00

703.00

TOTAL CHELTUIELr(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9,708.00

-1,500.00

8,208.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

L

8,232.00

-727.00

7,505.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

8,232.00

-727.00

7,505.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,280.00

0.00

5,280.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4,124.00

0.00

4,124.00

Salarii de baza

10.01.01

4,120.00

4,120.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

4.00

4.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,156.00

0.00

1,156.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

860.00

-20.00

840.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21.00

21.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

220.00

220.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.00

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

48.00

20.00

68.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2,952.00

-727.00

2,225.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2,025.00

45.00

2,070.00

Furnituri de birou

20.01.01

100.00

100.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

450.00

450.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

-10.00

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

-2.00

8.00

Piese de schimb

20.01.06

15.00

-3.00

12.00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

750.00

60.00

810.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

650.00

650.00

Reparații curente

20.02

15.00

b

-15.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

t

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03


__Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Ce rceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii _______________ _________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere


BUGET 2011


INFLUENTE


! 20.04.04

20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02


20.09

20.10

20.11

20.12

 • 20.13

 • 20.14

 • 20.15

 • 20.16

20.18


20.19Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie       _________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor _____

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)__

__ Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe______ __ Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne_____

Stabilirea riscului de tara_______________________

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale________________ ____

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30709+20.30.30)

Reclama si publicitate _____ ____________

Protocol si reprezentare ___________

Prime de asigurare non-viata

Chirii            _____ ’   ___2                      3____ ~__

___Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor__________________ _____ ___Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice____ ______Executarea silita a creanțelor bugetare_____________ ____


20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03


20.25
20.27

20.30

20.30.01__

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30,07

20.30.09


757.00

0.00


727.00

15.00


30.00

15.00


30.00

-15.00

15.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

727.00

-727.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

-IS —.. —                                  1 —.  I‘

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITL UL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

1 • ••• ■ ■ ■ »• >

ț....................... ......

r

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,476.00

-773.00

703.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,476.00

-773.00

703.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,476.00

-773.00

703.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,476.00

-773.00

703.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2011

HCL 98

BUGETARE CTlFICAT INFLUENTE î     2011    \

Construcții

71.01.01

/

• ► .

• f                       t

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

f

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

195.60

-20.60

175.00

Alte active fixe

71.01.30

1,280.40

>752.40

528.00:

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

O.QO

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

--r-i——    -----

%

r

4

--------- ------———---■ )

— 7

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

_j   Bgl.        -

1 4          S

|------ ------- \

%

1,

: : < z •’

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

"" 0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

7 0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01


CR


9 -j

oi

o


f OCALE


SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATEJUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 2

*


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

-V/

ORDONATOR TERTIAA//


u Public


LOCALE “o


< OIEST1


SEF SERVICIU


FINANCIAR - CONTABILITATELISTA DE INVESTIȚII                c

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

                  MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2011

BUGET

RECTIFICAT

HCL 98

INFLUENTE

2011

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,476.00

-773.00

703.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,476.00

-773.00

703.00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

1,476.00

-773.00

703.00

Infochioscuri

71.01.03

175.00

175.00

Laptopuri

71.01.03

20.60

-20.60

0.00

Proiect European " Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești"

71.01.30

1,161.00

-761.00

400.00

Recompartimentare Centru Fiscal 3 sediu B-dul Independentei nr.16

71.01.30

13.50

-4.40

9.10

Reabilitare termica Centru Fiscal 2 ( școala de șoferi - vest)

71.01.30

7.20

7.20

Reabilitare spațiu arhiva

71.01.30

16.20

16.20

Reamenajare si compartimentare spațiu parter sediu B-dul Independentei nr.16

71.01.30

55.50

55.50

Licențe Windows Server Standard 2008R2 SNGL OLP NL

71.01.30

8.00

8.00

Licențe WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL UserCAL

71.01.30

19.00

19.00

Licența DREAMWEAVER

71.01.30

0.00

3.00

3.00

Licența ANTIVIRUS SERVER

71.01.30

0.00

10.00

10.00


s -

■1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


''

■ • <*.

• •.                    l

M          • 1

\ ..

• /

fc*>"

4

r.

1 i v />

/X

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOME^IUtUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public de Finanțe Locale Ploiești

și a emis:
SECRETARy

Gheorghe Sîn>y