Hotărârea nr. 212/2011

Hotãrârea nr. 212 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,


HOTĂRÂREA NR. 212 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri: Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu și Gheorghe Sîrbu, precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;

având în vedere Hotărârea nr. 1468 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.309 / 1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.235 / 2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.248 / 31.10.2007 referitoare la stabilirea unui nou cuantum pentru autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile art.28 alin.l și art.29 alin.2 din Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

având în vedere prevederile Legii nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 286 / 28.12. 2010 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2011 și Legii nr. 273 /29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Aprobă lista de investiții conform anexei nr. 2;

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.4 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iacob


olosevici:^-RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pentru anul 2011 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.48 / 11.02.2011 se propune a se rectifica în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii Bugetului de Statnr. 286/ 28.12.2010 pentru anul 2011.

Analizând indicatorii execuției bugetare pe primele 5 luni ale anului 2011 (anexa nr.1.1 ; anexa nr.1.2 și anexa nr.1.3), consideram oportuna o rectificare de buget la capitolul Transporturi - protecție socială acordată anumitor categorii defavorizate de călători, cu un plus în suma de 5.500 mii lei. Propunerea de rectificare asigură continuitatea acordării de protecție socială acestor categorii defavorizate de călători (elevi, studenți, veterani, luptători în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 75 de ani, femei și bărbați) pentru transportul public de călători, serviciul prestat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Totodată este necesară o rectificare în plus și la capitolul investiții pentru lucrări în continuare - “ Amplasament copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești” cu suma de 24,65 mii lei, conform notei de fundamentare și listei de investiții din alocații bugetare anexate.

Este necesar să precizăm că prin aplicarea prevederilor legislației în vigoare, suma alocată inițial prin buget pentru asigurarea acordării de protecție socială anumitor categorii defavorizate de călători este insuficientă, acoperind parțial deconturile anului curent.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.EXPUNERE DE MOTIVE


pentru anul 2011 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.48 / 11.02.2011 și se propune a se rectifica în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii Bugetului de Stat nr. 286 / 28.12.2010 pentru anul 2011.

Rectificarea de buget s-a impus ca o consecință a aplicării prevederilor legislației în vigoare , în sensul că anumite categorii defavorizate de călători cum sunt:elevii, studenții, veteranii, luptătorii în revoluție, pensionari și persoane mai mari de 65 de ani și 75 de ani, femei și bărbați, pentru transportul public de călători beneficiază de protecție socială, iar serviciul este prestat de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești.

Astfel pentru sumele alocate de la buget în vederea asigurării continuității acordării de protecție socială acestor categorii defavorizate de călători, se va rectifica în plus Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești cu suma de 5.500 mii lei.

In ceea ce privește capitolul investiții, pentru continuarea lucrărilor la obiectivul - “ Amplasament copertine refugiu călători în stațiile RATP Ploiești”, se va rectifica de asemenea în plus cu suma de 24,65 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Andrei ]         aseviciRegia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751/0344401119, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph î$ BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE (RECTIFICARE)

\ A

Anexa 1 I

'■ .iț*ii Iși-

■ / B VC

* *b)


2.


II.


1 —........ ......

Venituri din alte activități

------------ * —......■■■■

Venituri financiare__________________________________________

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 07 + rd. 18)

Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care:_____________________________________________________________

Cheltuieli materiale din care:

 • - cheltuieli altele decât cele pentru activitățile de producție cf. OUGnr 55/2010

  b) Cheltuieli cu personalul, din care:


  c) 2.

  • III.

  • IV.


  • V.

  • VI. VIL


  • a)

  • b)

  • c)


 • - salarii, indemnizații

7                 — - «•                             —- . ___________________

 • - tichete masă__________________________________________________

 • - contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325%

fond de risc accident de muncă și boli profesionale_____________

-ajutor de șomaj (0,5%)+fond de garanție a creanțelor salariate

 • - contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform O.U.G.

nr. 88/2006 și Leg.nr. 19/2007___________________________________

 • - alte cheltuieli cu personalul, din care:_________________________

 • - contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la

pers.juridice (0,85%)____________________________________________

 • - vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap

neâncadrate__________________________________________________

-fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)__________

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele Cheltuieli financiare_________________________________________

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)____________________

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

LEGII, din care________________________________________

fond de rezervă_____________________________________________

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr.

144/2005) din care:___________________________________________

Rezerve legale________________________________________________

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți___________

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat

 • d)  Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare

 • e)   Până la 10% entru articinarea salariatilor la orofitDif.de ț'Rectificat rectificat I ^ 2011
5.020,0

5.950,0

7.980,0

100,0

 • 79.999.5

 • 79.964.5


5.020,0

5.950,0

7.980,0

100,0

 • 79.999.5

 • 79.964.5137,0


137,0


750,0

6.400,0


750,0

6.400,0SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe, vânzare imobilizări corporale, etc_______________________________________

Alocații de la buget, din care :

- leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC

-amplasare copertine refugiu călători în stațiile RATP PloieștiAlte surse ; CIVITAS II - 35%________________________

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

— _• ------

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

-....... * y... — - ..... *-...... ..... ...... -

Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:__________

 • - interne_______________________________________________________

 • - externe_____________________________________________________

DATE DE FUNDAMENTARRE______________

Venituri totale______________________________________________

Costuri aferente volumului de activitate___________________

Nr. prognozat de personal la finele anului_______________

Nr. mediu personal total_________________________________

Fond de salarii, din care:__________________________________

fond de salarii aferent posturilor blocate__________________

fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79 /2008, cu modificările și completările ulterioare, din care:_____________________________________________

fond de salarii aferent pers, angajat pe bază de contract individual de muncă___________

Câștigul mediu lunar e salariat
31


 • 32

 • 33


3.577,25

3.532,00


 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48


50


2.7602.760Anexa 1.1

SITUAȚIA ELEMENTELOR DE CHELTUIALĂ CONFORM OUG. NR.55 / 2010 ÎNREGISTRATE 5 LUNI AN CURENT FAȚĂ DE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI APROBAT CAP.II CHELTUIELI TOTALE - PCT. 1 a) CHELTUIELI MATERIALE

-lei-

2011


Nr.crt.


L

2.


3.


5.


Elemente de cheltuială reduse cu 20% cf.OUG.nr. 55/2010


614-cheltuieli cu studiile și cercetările


623-cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate____________________________

625-cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri


626-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

__________________________________________3_____________________________________________________________________________________________

628-alte cheltuieli cu serviciile executate de

terți___________________________________________________

’          TOTAL


ȘEF BTAE,


ec. Camelia Cercel

fa '> /


Cheltuieli rectificative

BVC 2011


12.700,0


4.100,0


5.700,0


170.000,0


1.272.500,0


1.465.000,0


Cheltuieli rectificative înregistrate cumulat 5 luni 2011

9.362,0


1.600,0


2.446,0


90.055,0


627.163,0

730.626,0


întocmit,

ec. Daniela MoiseDiferente fata de BVC pana la finele anului 2011 +/-


3.338,0


2.500,0


3.254,0


79.945,0Regia Autonomă de Transport Public

Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0344401119, fax. 024451322EXECUȚIE BUGETARĂ 5 LUNI AN 2011


Nr. Crt


0

_L

L

a)b)


2.


II.

1.

a)


b)

c)

2.

 • III.

 • IV.


 • V.

 • VI.

 • VII.


a)


Indicatori


VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 05 ), din care:_____________

Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04) ,din care:_________________

Venituri din activitatea de bază, din care:_________________________

 • - bilete și abonamente casierie_______________________________________

 • - bilete și abonamente pentru protecție socială acordată din sume de

la buget pentru veterani, revoluționari, deținuți politici, elevi, studenți și pensionari________________________________________________________

 • - sume asistență socială pentru transport handicapați


- convenții

1---------- ------- - -------- ------ --------- ■ . . —

Venituri din alte activități

■■■-.* -----------•• • .

Venituri financiare________________________________________________

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.07 + rd. 18)__________

Cheltuieli ptr. exploatare : (rd. 08 + rd.09 + rd. 17) total, din care: Cheltuieli materiale


Cheltuieli cu personalul, din care:_________________________________

 • - salarii, indemnizații

 • - tichete masă_____________________________________________________

 • - contribuție la asigurările sociale de stat (20,8%) + 0,325% fond

de risc accident de muncă și boli profesionale____________________

 • - ajutor de șomaj (0,5%) + fond de garanție a creanțelor salariale

 • - contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform

Q.U.G.nr.88/2006 si Leg.nr. 19/2007_____________________________

 • - alte cheltuieli cu personalul, din care:____________________________

-contribuții pentru concedii medicale și indemnizații de la pers.juridice (0,85%)______________________________________________

 • - vărsăminte de la pers.juridice pentru pers.cu handicap neâncadrate

 • - fond acțiuni sociale conform legislației în vigoare (2%)_________

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

Cheltuieli financiare___________________________________________

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)______________________

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care_____________________________________________________

fond de rezervă_______________________________________________

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.M.F. nr. 144/2005) din care:______________________________________________________________

Rezerve legale__________________________________________________


 • b)  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți____________

 • c)  Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente

____profitului rezultat_____________________________________________________

Alte repartizări prevăzute de lege-fond de dezvoltare___________

Până la 10% pentru participarea salariaților la profit___________

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat__________________________________________________

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)


 • d)

 • e)

 • f)


Nr. rd.


2

01

02

0304 05 06 07

08


09

10


11


12

13


 • 14

 • 15


16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20


21

22

 • 23

 • 24


 • 25

 • 26

27


28

29


30


31


BVC cf.

HCL.nr.48

/11.02.2011


\ '■ ■ ‘ ■-

, -mi

Ț—r———

BVC realizat

5 luni

an 2011


3______

33.333,5

33.292,0

29.967,0

12.448,0

12.947,0


4______

30.615,0

30.598,0

27.330,0

9.597,0

14.240,0


, J

Dif.

+/-


5

-2.718,5

-2.694,0

-2.637,0

-2.851,0

1.293,06__

 • 91.8

 • 91.9

92,2

77,1

109,9


2.092,0 2.480,0 3.325,0

41,5 33.333,0 33.319,0 9.584,0 610,0 21.068,0 15.625,0 883,0 3.300,0


2.052,0

1.441,0

3.268,0

17,0

30.404,0

30.403,0

9.008,0


18.725,0

14.181,0

706,0


-40,0


-1.039,0

-57,0

-24,5

-2.929,0

-2.916,0

-576,0


-2.343,0

-1.444,0

-177,0


77,0

813,0


370,0313,0

2.667,0
3.838,0


3,0


-13,0
 • 98.1

 • 58.1

98,3

40,9

 • 91.2

91,2
100,1

7,1


Nr. Crt


Indicatori


Nr. Rd.


BVC cf. HCL.nr.48 /Îl.02.2011


k '

J

Dif.

+/-


0

VIII


______________________________________________________1__________________________________________

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:


 • 1.  Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe______________

 • 2.   Alocații de la buget, din care :

 • - leasing financiar aferent contractelor pentru autob. MAN și BMC:

 • - amplasare copertine refugiu calatori în stațiile RATP Ploiești


3. Alte surse ; CIVITAS II - 35%CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

— ■         - ■                      .   ------- ___7       III»

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții: - interne


- externe


XI.


L

2.

 • 3.

 • 4.


5.


6.


DATE DE FUNDAMENTARE______

Venituri totale______________________________

Costuri aferente volumului de activitate

Nr. prognozat de personal la finele anului

Nr. mediu personal total__________________

Fond de salarii____________________________

Câștigul mediu lunar pe salariat


2

32


 • 33

 • 34


 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40


 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47


Șef BTAE ec. Camelia Cercel

întocmit,

ec.DanielaMoiseRegia Autonomă de Transport Public PLOIEȘT

Ploiești, str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0344401119, fax. 0244513228, e-mail: office@ratpffi:

SITUAȚIA INDICATORILOR ECONIMICO - FINANCIARI

PROPUȘI PENTRU RECTIFICARE

AN 2011

mii lei

Indicatorul ec-fin.

BVC aprobat cf.HCLM 48/2011

x-----------

încasat 5 luni 2011

Dif. de primit fatăde aprobat

Dif. de rectificat

Total prevedere BVC pentru rectificat

I.Total sume protecție socială + alocații bugetare, din care:

23.350,25

16.745,25

6.605,00

5.524,65

28.874,90

-protecție socială -alocații bugetare

23.305,00

45,25

16.700,00

45,25

6.605,00

5.500,00

24,65

28.805,00

69,90

II.Total sume pt. Persoane cu handicap

5.020,00

2.052,00

2.968,00

5.020,00

Total General (I+II)

28.370,25

18.797,25

9.573,00

5.524,65

33.894,90

ȘEF BTAE, ec.Camelia Cercel

întocmit,

ec. Daniela Moise
\ '

s


e-

A


LISTA DE INVESTIȚII

t.


ALOCAȚII BUGETARE PENTRU ANUL 2011 (LUCRĂRI ÎN CONTINUARE) PROPUNERE RECTIFICARE BUGET


DIRECȚ

ec. DanielaNr. crt.

OBIECTIV

FUNDAMENTARE TEHNICĂ

ALOCAȚII BUGETARE 2011 (mii lei)

BVC cf.

HCLM nr.48/2011

Dif. De rectificat

BVC rectificat

2011

1.

Amplasament copertine refugiu călători R.A.T.P. Ploiești

Proiectare pentru obținerea Autorizației de construire

45,25

24,65

69,90

TOTAL ALOCAȚII BUGETARE

— - • — « ... ------..,                            - .

45,25

24,65

69,90

FINANCIAR,

Jrligiu

I

J

/

întocmit,

Ing. c. Alexa^111 Dobre

nr. 2.1


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PENTRU INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE PENTRU ANUL 2011

ALOCAȚII BUGETARE

1. Lucrări în continuare - „Amplasament copertine refugiu călători în stațiile R.A.T.P. Ploiești” proiectare pentru obținerea Autorizației de construire.

Pentru continuarea lucrărilor (ridicări topografice, aviz OCPI, proiect arhitectură și rezistență, avize) este necesară suplimentarea fondurilor din alocații bugetare cu suma de 24,65 mii Iei conform tabelului de mai jos:Nr. crt.

Denumire lucrări

Valoare lucrări ofertate

(mii lei)

1.

Ridicări topografice

23,90

2.

Proiect arhitectură și rezistență

36,00

3.

Taxe OCPI, avize

10,00

4.

TOTAL

69,90

DIRECTORHbf  ec. Daniela Elăna


t

I -n b                        '

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


4 ’

<4

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

șiaenus:


Data:      0~£- <^cM/


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public PloieștiSECRETAR, Sava valentin