Hotărârea nr. 211/2011

Hotãrârea nr. 211 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – copilului Costea George Gabriel

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOT ARARE A NR.211 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — copilului Costea George Gabriel

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Volosevici și Raportul de specialiate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere ancheta socială nr.5885/24.06.2011 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 30.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Costea George Gabriel, aflat în situație de extremă dificultate, rectificându-se bugetul local, în mod corespunzător.

Art.2 — Direcția Management Financiar — Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi 27 iulie 2011.


9
EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Costea George Gabriel

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației
Ploiești, domnul Costea Dănuț Marian, cu domiciliul în Ploiești, str.Erou Moldoveanu Marian, nr.12, bl.8, ap.75, solicită un ajutor financiar de urgență pentru fiul său de 4 ani, Costea George Gabriel, ce a fost diagnosticat la naștere cu leucomalacie periventriculară, tetrapareză spastică, epilepsie crize focale secundare generalizate rebele ia tratament, întârziere psihică severă în dezvoltarea neuromotorie.

Datorită gravelor probleme de sănătate, copilul a fost internat de mai multe ori pentru tratament la Spitalul Clinic de Copii “Dr.Victor Gomoiu” București.

Având diagnosticul “întârziere psihică severă în dezvoltarea neuromotorie”, a fost inclus în programul de recuperare al Centrului de Zi pentru Copiii cu Dizabilităti din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sf.Andrei” Ploiești.

Activitatea recuperatorie s-a desfășurat în intervalul ianuarie 2008-iunie 2010. Programul a fost întrerupt din cauza faptului că, la acea dată, centrul nu mai asigura servicii de recuperare kinetoterapeutică, aceasta facându-se în mod particular.

Din păcate, costul tratamentului medicamentos și a gimnasticii medicale recuperatorie (kinetoterapie) le depășește posibilitățile financiare, veniturile familiei fiind, în prezent, de doar 1329/lunar.

Supun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRI

ANDREI V


SEVICI


<•

r*'


; ■ a

b

\ • \

I

I                    <■

1


/

s

/ '

t

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLODEȘTI

■ •         '• ’ 4

ț I

l

r — I          '

r

\ /

XV.

- . • ' z ■ ■■

- \ ' > •

RAPORT DE SPECIALIATE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Costea George Gabriel

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art. 15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Costea George Gabriel, în vederea continuării tratamentului medicamentos și a gimnasticii medicale recuperatorie.

Conform actelor medicale anexate, copilul Costea George Gabriel prezintă următoarele diagnostice: leucomalacie periventriculară, tetrapareză spastică, epilepsie crize focale secundare generalizate rebele la tratament, întârziere psihică severă în dezvoltarea neuromotorie.

Copilul a fost internat de mai multe ori pentru tratament la Spitalul Clinic de Copii “Dr.Victor Gomoiu” București, acesta prezentând, destul de des, convulsii polimorfe.

Având diagnosticul


“întârziere psihică severă în dezvoltarea neuromotorie”, a fost

inclus în programul de recuperare al Centrului de Zi pentru Copiii cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sf.Andrei” Ploiești.

Activitatea recuperatorie s-a desfășurat în intervalul ianuarie 2008-iunie 2010.

Programul a fost înterupt din cauza faptului, că la acea dată, centrul nu mai asigura servicii de recuperare kinetoterapeutică, aceasta facându-se în mod particular.

O Ai s

.............   ' 4 \\

Datorită gravelor probleme de sănătate, acesta a fost încadrat înffg^duCgfay? de^j

handicap, cu asistent personal.                                           \\-.<a\ C WiW


v'p

Situația materială a familiei Costea este următoarea: mama, Costeă^H realizează venituri, tatăl, Costea Dănuț Marian, realizează un venit de 720 lei, iar copilul Costea George Gabriel primește alocație de stat în suma de 84 lei și indemnizație lunară în cuantum de 525 lei, conform art.42, al.4 din Legea 448/2006.

Ca atare, costurile financiare ale recuperării neuromotorii depășește cu mult posibilitățile financiare ale familiei.

Domnul Costea Dănuț a solicitat un ajutor financiar - adresa nr.5885/24.06.2011, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciul acestuia, ancheta nr.5885 fiind anexată la prezenta hotărâre.

/Y

In acest context, pentru a veni în sprijinul familiei copilului Costea George Gabriel, afectat de aceste boli grave, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru continarea tratamentului medicamentos și a gimnasticii medicale recuperatorie (kinetoterapie).

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


Direcția Management Financiar-Contabil,

Juridid-Contepcjos, Contracte I Sii            uCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENÎuȚUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE,

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Costea George Gabriel

și a emis:SECRETAR, ,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


f

{

\

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDlNEPUBL RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTUttTf\ RECLAMA ȚII


I

1,


> * J

.f*


uși


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Costea George Gabriel

și a emis:


’ PREȘEDINTE,  Sava-Mihhi Nicolescu


~l-

Data:


2?. <2 7. 2'0/1