Hotărârea nr. 210/2011

Hotãrârea nr. 210 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – domnului Dudulescu Marian Cristian

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 210 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Dudulescu Marian Cristian

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Volosevici, și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere ancheta socială nr.6244/04.07.2011 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 5000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea domnului Dudulescu Marian Cristian - persoană aflată în situație de extremă dificultate, în mod corespunzător rectificându-se bugetul local.

Art.2 - Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — domnului Dudulescu Marian Cristian

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea domnului Dudulescu Marian Cristian, aflat într-o situație materială precară.

Domnul Dudulescu Marian provine dintr-o familie modestă, veniturile acesteia însumate, nu depășesc 3288 lei/lunar, fiind insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor zilnice și procurarea medicamentelor necesare. Nu dețin bunuri mobile și imobile care pot fi valorificate.

Așa cum reiese din ancheta socială efectuată la domiciliul său, locuiește, împreună cu familia (7 persoane) , pe str.Cameliei nr.13, bl.29, ap.30, într-un apartament de 3 camere și dependințe, cu acces la utilități, mobilat și întreținut corespunzător, proprietatea socrilor săi, Brumărescu Constantin și Fănuța.

Din actele medicale prezentate, domnul Brumărescu Constantin este încadrat în gradul accentuat de handicap, iar doamna Dudulescu Liliana prezintă diagnosticul de displazie mamară micronodulară.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


RAPORT DE SPFCÎALIATE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Dudulescu Marian Cristian

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea domnului Dudulescu Marian Cristian, pentru ieșirea din situația critică în care se găsește, împreună cu familia sa.

Domnul Dudulescu Marian este salariat la SC Dalkia Termo Prahova SRL. Locuiește împreună cu familia ( doamna Dudulescu Liliana - soție, Dudulescu Cătălina Mariana -- fiică, Dudulescu Alexandra Mihaela - fiică), cu socrii și cu cumnatul, domnul Brumărescu Costin, într-un apartament de 3 camere și dependințe, cu acces la utilități, proprietatea socrilor, Brumărescu Constantin și Fănuța.

Și-a depus, cu mulți ani în urmă, la Primăria Ploiești, dosar pentru obținerea unei locuințe, pentru tinerii de până în 35 ani, din fondurile ANL.

Menționăm că, din actele medicale prezentate, domnul Brumărescu Constantin este încadrat în gradul accentuat de handicap, iar doamna Dudulescu Liliana prezintă diagnosticul de displazie mamară micronodulară.


Veniturile familiei, însumate, nu depășesc 3288 lei/lunar.

Domnul Dudulescu Marian Cristian a solicitat un ajutor financ

nr.6244/01.07.2011, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul acestuia, ancheta nr. 6244 fiind anexată la prezenta hotărâre.

In acest context, pentru a veni în sprijinul domnului Dudulescu Marian Cristian, aflat într-o situație materială dificilă, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor zilnice și asigurarea tratamentului medicamentos necesar membrilor familiei ce prezintă probleme de sănătate.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


Director,


Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Contracte XSim^iVVbu

Director,

Direcția Management Financiar-Contabil,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Dudulescu Marian Cristian

și a emis:       (      _             f

PREȘEDINTE, Radu MateescuSECRETA Gheorghe SîrData:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RECLAM AȚII


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Dudulescu Marian Cristian

și a emis:

' PREȘEDINTE,

Sava-Mihai Nicolescu

Data: 2-7 ■ @7 ■ 2.0 Țf