Hotărârea nr. 209/2011

Hotãrârea nr. 209 privind completarea Hotãrârii de Consiliu Local nr. 190/2011 referitoare la completarea Hotãrârii de Consiliu Local nr. 131/2011 care reglementeazã circulatia în municipiul Ploiesti a autovehiculelor cu masa maximã autorizatã de peste 3,5 tone

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 209 privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 190/2011 referitoare la completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 131/2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

Consiliul Local al municipiului Ploiești'.

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Andrei Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 190/2011 prin care s-a completat Hotărârea de Consiliu Local nr. 131/2011 privind reglementarea circulației autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Ploiești;

Luând în considerare:

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice;

-Hotărârea de Guvern nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. “b” și lit. “c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se completează Hotărârea de Consiliu Local nr. 190/2011 cu un articol având următorul conținut:

“Autovehiculele de transport marfa cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum și autobuzele, utilizate în cadrul școlilor de șoferi autorizate pentru pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere corespunzător categoriei respective, sunt exceptate de la obligația privind obținerea autorizației de acces, cu condiția deținerii la bord a tuturor documentelelor obligatorii specificate în legislație și a inscripționării exterioare corespunzătoare.

Ruta utilizată în procesul de pregătire nu va intersecta zona centrală a municipiului - Zona A conform Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 131/27.04.2011 ”.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 190/2011 rămân neschimbate.

Art. 3

Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

Art. 4


Art. 5


Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

5                                                5                                     7                                                                 7                           ț                                  7

Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 iunie 2011


Președinte de ședință Gheorghe Sîrb•        Contrasemnează Secre(aY,

Oana Cristina IacoDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Compartimentul Autorizare Transport Public Local

4                    l ' “

4

• >

i J

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.190/2011 referitoare la completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.131/2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

Autoritățile publice locale au, conform ART. 70 lit. G din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, obligația să “reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului”.

Prin HCL nr. 131/27.04.2011 s-au stabilit restricții pentru circulația prin interiorul municipiului Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, circulație care este permisă în intervalul orar 6-22 numai după obținerea autorizației de acces, pe ruta stabilită special pentru fiecare solicitare sau gratuit în intervalul orar 22 - 6, în ambele variante fiind interzisă parcurgerea centrului municipiului.

In afara categoriilor de transport menționate în această hotărâre (transport marfa, transport persoane prin curse regulate și regulate speciale, curse ocazionale și curse în cont propriu), municipiul Ploiești este parcurs și de autovehicule de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum și de autobuze, utilizate pentru pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere corespunzător categoriei respective.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare completarea HCL nr.190/2011 care completează HCL nr.131/2011, cu prevederile referitoare la autovehiculele utilizate de către școlile de șoferi autorizate în cadrul pregătirii practice a persoanelor, în sensul exceptării de la obligația obținerii autorizației de acces în municipiu, cu condiția deținerii la bord a tuturor documentele obligatorii specificate în legislație și a inscripționării exterioare corespunzătoare.

Director,VIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte . Director,

Simona AlbuROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.190/2011 referitoare la completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.131/2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 / 2002 republicată privind circulația pe drumurile publice, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protecția mediului și ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, autoritățile publice locale au responsabilitatea reglementării accesului în municipiu a anumitor categorii de autovehicule, în vederea eliminării sau a reducerii situațiilor generatoare de disconfort, vizând în special reducerea poluării și a degradării carosabilului datorită traficului deosebit de intens.

Prin HCL nr.131/27.04.2011, completată de HCL nr. 190/21.06.2011 s-au stabilit restricții pentru circulația prin interiorul municipiului Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, circulație care este permisă în intervalul orar 6 -22 numai după obținerea autorizației de acces, pe ruta stabilită special pentru fiecare solicitare sau gratuit în intervalul orar 22 - 6, în ambele variante fiind interzisă parcurgerea centrului municipiului.

In afara categoriilor de transport menționate în această hotărâre (transport marfa, transport persoane prin curse regulate și regulate speciale, curse ocazionale și curse în cont propriu), municipiul Ploiești este parcurs și de autovehicule de transport marfa cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum și de autobuze, utilizate pentru pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere corespunzător categoriei respective.

Având în vedere specificul activității de pregătire practică în cadrul școlilor de șoferi legal considerăm că autovehiculele utilizate nu intră sub incidența prevederilor referitoare la acordarea avizelor de rută și/sau stații de îmbarcare/debarcare.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare completarea HCL nr.190/2011 care completează HCL nr.131/2011, cu prevederile referitoare la autovehiculele utilizate de către școlile de șoferi autorizate în cadrul pregătirii practice a persoanelor, în sensulA > • T • • 1                      •

Andrei Liviu         iCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


// -A >

;

• ;

.  4      «**

• x

; L .

•• ■; -. x ■ y •.

4   1                k

> b- *. ■'•••• v z v

\ \ ■ *

COMISIA PENTR U UTILITĂȚI PUBLICE, CĂLITĂ TEA VIEȚII ȘI MEDIUL UI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2011 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2011 care reglementează circulație în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone


PREȘEDINTE, Teodorescu Iuli


SECRETAR,

Sa va v aleii tin


Data: