Hotărârea nr. 208/2011

Hotãrârea nr. 208 de modificare a Hotãrârii Consiliului Local nr. 8/31 ianuarie 2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publicã a Municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 208 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 8/31 ianuarie 2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Având în vedere :

Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Li viu Volosevici, care cuprinde justificarea în fapt și în drept a prezentei hotărâri;

Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Municipiului Ploiești, care propune aprobarea prezentei hotărâri;

Dispoziția nr. 2310/30.05.2011 emisă de Primarul Municipiului Ploiești, privind numirea în funcția publică de conducere de Director General al Politiei Locale Ploiești, a domnului Daniel Tănase;

In conformitate cu prevederile art. 28 și 29 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/31 ianuarie 2011 privind înființarea, organizarea si funcționarea Polisiei Locale a Municipiului Ploiești

/\

In temeiul art. 36 alin 6 lit. a) pct. 7 și art.45 alin.l din Legea nr.215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Modificarea articolului 1, alineatul 1, punctul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/31 ianuarie 2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Ploiești, prin desemnarea domnului Daniel Tănase - Director General al Politiei Locale Ploiești, ca membru în comisia menționată.

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local 8/31.01.2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art.3. Poliția Locală Ploiești și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


Președinte de ședință Gheorghe Sîrb
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CABINET PRIMAREXPUNERE DE MOTIVE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/31 ianuarie 2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii Poliției Locale nr. 155 din 15 iulie 2010 și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1332 din 29 decembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, începând cu data de 1 ianuarie 2011 s-a înființat Poliția Locală, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Poliția Locală a Municipiului Ploiești își desfășoară activitatea în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii : ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor, precum și alte domenii stabilite prin lege.

La înființarea poliției locale, personalul acesteia a fost preluat de la poliția comunitară, precum și de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevăzute de Legea nr. 155/2010, după caz, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat de consiliul local.


Local nr. 8/31 ianuarie 2011, Comisia Locală de Ordine Publică, organism cu rol consultativ.


prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a acesteia, adoptat de autoritatea deliberativă.

Comisia Locală de Ordine Publică este constitută, conform art. 28 alin. (2) din Legea nr 155/2010, din : primar, șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia, șeful poliției locale, secretarul


In urma încetării raporturilor de serviciu ale Directorului General al Poliției Locale Ploiești, domnul Marius Florin Duță, începând cu data de 7 aprilie 2011, a fost organizat concursul pentru ocuparea acestei funcții publice de conducere în data de 24, respectiv 27 mai 2011. Concursul a fost promovat de către domnul Daniel Tănase, acesta fiind numit în funcție prin Decizia nr. 2310/30.05.2011.

Față de cele expuse, propun adoptarea prezentei hotărâri a Consiliului Local Ploiești, privind modificarea compenenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Ploiești


Andrei Livii îvici


POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI

/ ■

//

|ICȘ;

RAPORT DE SPECIALITATE & ’

xv-- -• pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/31 ianuarie privind constituirea

Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Ploiești

Legea Poliției Locale nr. 155/2010 prevede în mod expres, la articolul 28, faptul că „ la nivelul fiecărei comune, al fiecărui oraș, municipiu și sector al municipiului București unde funcționează poliția locală, se organizează și funcționează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, care este un organism cu rol consultativ”.

Potrivit prevederilor art. 29 din Legea Poliției Locale, Comisia Locală de

1

Ordine Publică este constituită, după caz, din : primar, șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia, șeful poliției locale, secretarul unității administrativ-teritoriale și 3 (trei) consilieri locali, desemnați de autoritatea deliberativă.

Modul de funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a acesteia, adoptat de consiliul local.

Principalele atribuții ale Comisiei Locale de Ordine Publică sunt următoarele :

  • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul municipiului Ploiești;

  • b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Ploiești;

  • c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al municipiului

, t

Ploiești, pe care îl actualizează anual;

  • d) analizează periodic activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice la

t

X

nivelul municipiului Ploiești și face propuneri pentru soluționarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

  • e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al Poliției Locale a Municipiului Ploiești;

fi prezintă Consiliului Local al Municipiului Ploiești rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al municipiului Ploiești. în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

In urma încetării raporturilor de serviciu ale Directorului General al Poliției Locale Ploiești, domnul Marius Florin Duță, începând cu data de 7 aprilie 2011, a fost organizat concursul pentru ocuparea acestei funcții publice de conducere, în data de 24, respectiv 27 mai 2011. Concursul a fost promovat de către domnul Daniel Tănase, acesta fiind numit în funcție prin Decizia nr. 2310/30.05.2011.

Față de aspectele prezentate și având în vedere necesitatea asigurării unui cadru corespunzător pentru organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Ploiești, care s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 155/2010, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTW^ÎEfcERAL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECTOR

Direcția Administrație Publică, Juridic, Contencios, Achiziții Publice și Contracte Simona Albu

județul prahova MUNICIPIUL ploiești PRIMAR


i

t T

l


r **


I

b-


DISPOZIȚIA NR. £/<2 privind numirea domnului TÂNASE DANIEL în funcția publică de conducere dc director general al Poliției Locale Ploiești


1 •

X X

\.-z, \\

x


al


t f 7 .

b

/


/ ,"**'**p *


. ■■ 1

L

F

l ■


Primarul Municipiului Ploiești:


declarat admis la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de director general al Poliției Locale Ploiești;

având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Legea rar. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare care reglementează modul dc numire în funcții publice a persoanelor care au promovat concursul;

în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; precum și prevederile Legii nr. 284/2010 lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice care reglementează stabilirea drepturilor salariate pentru anul 2011 personalului nou încadrat, coroborate cu prevederile Ordinului nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010;

51


în temeiul prevederile art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modific ările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1.- Numirea domnului TÂNASE DANIEL în funcția publică de conducere de director general al Poliției Locale Ploiești, cu un salariu de bază dc 3.0I71ei corespunzător clasei I, gradului I, clasei de salarizare 78 și un spor pentru condiții vătămătoare în cuantum dc 2171ei, începând cu data de 01,06.2011.

Art.2.- Poliția Locală Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art,3.- Direcția Admi nistrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați, prezenta dispoziție.


#°tvKyFr


}

Dată în Ploiești, astăzi


. 20/J


AVIZE:

Serv. Mssmm Uimtț

Dir. A&ție PuWkA. Jundic^antencifi^^

Achiziții Publice. Contracte
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

■■ ■- :

.‘fc -

/

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ,

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 8/31 ianuarie 2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Ploiești

și a emis:

Data:


/pREȘ

Sava-Miha'i