Hotărârea nr. 207/2011

Hotãrârea nr. 207 privind aprobarea Protocolului de colaborare `ntre Municipiul Ploiesti si Asocia]ia Habitat for Humanity Rom@nia

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 207 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Ploiești și Asociația “Habitat for Humanity” România

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Bolocan Iulian, Marcu Valentin, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la darea în folosință gratuită către Asociația “Habitat for Humanity” România a terenului proprietatea municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101 în vederea construirii unor unități locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit si incheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 27.06.2011;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă darea în folosință gratuită către Asociația “Habitat for Humanity” România a terenului proprietatea municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, în suprafață de 1870,46 mp, număr cadastral provizoriu 8819/101 identificat potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, pe o perioada de 3 ani, cu drept de prelungire, în vederea construirii primelor 12 unități locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, în condițiile stabilite prin protocolul de colaborare - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă Protocolul de colaborare între Municipiul Ploiești și Asociația « Habitat for Humanity » România - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze protocolul de colaborare - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și orice document necesar pentru realizarea acestuia.

Art. 4. Desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comisia pentru stabilirea criteriilor de atribuire a unităților locative și de selectare a beneficiarilor locuințelor după cum urmează:

Membri:

 • 1. Costel Horghidan

 • 2. Elisabeta Popovici

 • 3. Iulian Bolocan

Comisia mixta constituita din reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești si reprezentanții Asociației «Habitat for Humanity» România va stabili criteriile de atribuire a unităților locative și de selectare a beneficiarilor locuințelor. Acestea vor constitui obiectul unui Regulament ce va fi intocmit de către Comisie si supus ulterior aprobării Asociației « Habitat for Humanity » România si Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 5. Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comisia pentru stabilirea criteriilor de atribuire a unităților locative și de selectare a beneficiarilor locuințelor, Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 iunie 2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Protocolului de co între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Prin scrisoarea nr. 3110/15.02.2011, cu completările din data de 14.04.2011, Asociația Habitat for Humanity Romania a propus colaborarea cu Municipiul Ploiești in vederea formalizării si intensificării activitatilor organizației in domeniul dezvoltării comunitare, a locuirii sociale, a eliminării locuirii precare si a creșterii capacitatii de rezolvare a problemei locative pentru persoanele defavorizate din Ploiești si județul Prahova. Parteneriatul pe care il propune Asociația Habitat for Humanity Romania cu autoritatea publica locala este de 3 ani si are ca scop construirea (in funcție de resursele existente) a 150 de locuințe pentru familii cu venituri reduse.

Asociația Habitat for Humanity Romania propune construirea primelor 12 unitati locative in Municipiul Ploiești, unitati dedicate familiilor in situație dificila de locuire, in 3 cvadruplexuri amplasate pe un teren alocat de către Municipiul Ploiești special in acest sens.

Asociația Habitat for Humanity Romania va primi acest teren in folosința gratuita, pe perioada construcției. Terenul va reveni, prin vanzare, familiilor beneficiare care vor dobândi dreptul de proprietate asupra unităților locative după finalizarea construcției.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat si a avizat favorabil solicitarea Asociației Habitat for Humanity Romania in ședința din data de 27.06.2011.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR:

Dumitru Cristi


CONSILIERI:

Bolocan Iulian Marcu V alentin Horghidan Costel |


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


VICE DumiriRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare^ între Municipiul Ploiești și Asociația Habitat for Humanity România

Prin adresa nr. 3110/15.02.2011, Asociația Habitat for Humanity Romania propune colaborarea in vederea formalizării si intensificării activităților organizației in domeniul dezvoltării comunitare, a locuirii sociale, a eliminării locuirii precare si a creșterii capacitatii de rezolvare a problemei locative pentru persoanele defavorizate din Ploiești si județul Prahova.

Pentru acest lucru, dorind sa contribuie la eforturile existente, Asociația Habitat for Humanity Romania cere sprijinul Consiliului Local al municipiului Ploiești, constând in:

-Semnarea unui protocol de colaborare inițial pe 3 ani, cu posibilitate de prelungire. Protocolul poate fi alcătuit fie in baza atributului de utilitate publica pe care il are asociația Habitat for Humanity Romania, fie in cadrul unui PPP.

- Asigurarea sau finanțarea unui sediu operațional in Ploiești, pe o perioada de 3 ani.

 • - Identificarea si alocarea prin concesionare a unui teren intravilan viabilizat pentru construcția a unui număr de 50 - 100 de unitati locative in case unifamiliale, duplex sau quadruplex. Terenul poate fi limitrof, singura condiție fiind parcelarea si viabilizarea asigurata.

 • - Susținerea financiara complementara stangerii de fonduri a organizației cu suma de minim 150.000 euro pe 3 ani (50.000 pe an).

 • - Mediatizarea si sprijinirea parteneriatului inclusiv pentru generarea de resurse suplimentare din fonduri private.

-Participarea si/sau asistarea in crearea unui Consiliu Director consultativ al Asociației Habitat for Humanity Ploiești care sa fie relevant si reprezentativ pentru comunitate si angajamentul ei social.

-Asigurarea fluenta si in timp util a autorizațiilor si avizelor necesare in cazul intervențiilor pe construcție sau reabilitări.

In principal organizația se angajeaza si se angrenează in construcția si facilitarea de locuințe pentru persoanele defavorizate care sunt selectate conform unor anchete sociale proprii, de cele mai multe ori complementare anchetelor sociale existente deja in cadrul diferitelor servicii sociale ale autorităților locale.

Exemplificativ pentru grupul tinta in cazul construcțiilor noi, sunt criteriile financiare de selecție:

 • - Venitul trebuie sa fie la maxim 70-80% din venitul mediu net pe comunitate.

 • - Retumarea costurilor de construcție nu trebuie sa impovareze bugetul familiei cu mai mult de 30% din veniturile nete. Bineinteles ca exista excepții in care subvenția acordata familiilor aflate in sărăcie sau sărăcie extrema este mai mare si acopera pana la 70% din costurile de construcție, insa programul de construcții noi se adreseaza in principal celor care au un venit stabil, chiar daca insuficient pentru o viata decenta.

Prin completarea din data de 14.03.2011, Asociația Habitat for Humanity a făcut următoarele precizări:


Parteneriatul pe care il propun cu autoritatea publica locala este de scop construirea (in funcție de resursele existente) a 150 de locuințe p venituri reduse.

Aspecte tehnice ale construcției de locuințe Habitat for Humanity:

Terenul trebuie sa fie lipsit de sarcini si sa permită accesul la următoare rețea electricitate, de apa potabila, canalizare, de gaze naturale, drum de acces.

In general, terenurile atribuite de către autoritatea publica locala sunt terenuri: situate “intravilan”, cu destinație “curti-constructii” (in nici un caz teren arabil), cu inclinatie foarte mica, situate in locuri cu acces ușor, care sa nu necesite lucrări de amenajare, sa nu fie inundabil, sa nu fie traversat de rețele (subterane sau supraterane), sa nu fie cuprins intr-un plan de expropriere.

Orice alt cost decât cel al locuinței propriu zise este un cost suplimentar adaugat casei, pe care de cele mai multe ori familiile beneficiar nu il pot suporta. Familiile beneficiar selectate pentru programul tradițional sunt familii ale căror venituri sunt de maxim 80% din venitul mediu pe comunitate.

Cea mai intalnita situație prin care Asociația Habitat for Humanity, prin filialele ei, primește terenuri pentru construcția de locuințe pentru familiile beneficiare este aceea prin care autoritatea publica locala acorda cu titlu gratuit terenul pe perioada executării construcției, apoi se incheie un contract de concesiune cu familia, la o valoare mai mica decât cea normala (pentru ca vorbim de familii cu venituri reduse) sau i se acorda familiei terenul in mod gratuit. Varianta concesionare sau acordare gratuita a terenului inspre familie ramane la latitudinea autoritatii publice locale.

O alta varianta prin care Asociația Habitat for Humanity lucrează (in Cluj, de ex) este concesionarea terenului inspre Habitat pe perioada construcției, la o valoare foarte mica (5% din valoarea concesiunii “normale”), iar apoi transferul concesiunii sau acordarea gratuita a terenului către familie.

Asociația Habitat for Humanity reafirma faptul ca, deoarece lucrează cu familii al căror venit este sub medie, sprijinul autorităților este extrem de important pentru ei, facilitățile acordate (teren, concesiune redusa, utilități) ajutandu-i la a servi cat mai bine familiile beneficiare.

Prin scrisoarea Asociației Habitat for Humanity Romania nr. 206/27.06.2011 s-au comunicat următoarele:

£


Asociația Habitat for Humanity Romania propune construirea primelor 12 unitati locative in Municipiul Ploiești, unitati dedicate familiilor in situație dificila de locuire, in 3 cvadruplexuri amplasate pe un teren alocat de către Municipiul Ploiești special in acest sens.

Modalitățile prin care Asociația Habitat for Humanity Romania va primi acest teren, similar cu situația din alte comunități in care Habitat implementează programe de locuire, este de atribuire gratuita pe perioada construcției. Terenul va reveni familiilor beneficiare care vor dobândi dreptul de proprietate asupra unităților locative după finalizarea construcției, prin vanzare.

Un element important al programului Habitat este dezvoltarea vizibila a conceptului de voluntariat si implicarea personala a tuturor membrilor comunității prin generarea de oportunități care vor cataliza o medie de 500 voluntari pe an.

Familia care locuiește in condiții precare, lucru stabilit prin ancheta sociala la care vor participa reprezentanți ai comisiei, participa cu 100 ore de voluntariat, inainte de selecție, la primele etape de construcție a caselor. Nefînalizarea de către membrii familiei (sot, soție) a acestor ore duce la excluderea din proiect.

Familia are un venit minim care ii permite plata unei rate lunare, timp 4^2^ ăe',£ni. pentru unitatea locativa pe care o va primi in proprietate si un venit rr^xiriiț       z'

b XX •venitul mediu net din localitate. Acestor criterii li se vor adauga d comisia constituita in acest sens.

Selecția familiilor va fi făcută de către o Comisie mixta formata

J ’ L F * ai Consiliului Local al municipiului Ploiești si reprezentanți ai Asociației -Hăbit Humanity Romania.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1459/12.11.2008, Asociația Habitat Humanity Romania a fost recunoscuta ca fiind de utilitate publica.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Lotul 101 - teren situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, în suprafață de 1870,46 mp, număr cadastral provizoriu 8819/101 face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, teren intravilan arabil.

In certificatul de urbanism nr. 888/2011, emis de Primăria municipiului Ploiești pentru terenul situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, în suprafață de 1870,46 mp in scopul valorificare teren in scopul construirii unor locuințe si construire locuințe colective si/sau semicolective sunt prevăzute următoarele:

 • 1, Regimul juridic:

Conform PUG si RLU, in zona este instituita interdicție de construire pana la elaborare PUD/PUZ, interdicție ridicata, numai pentru locuințe, Prin Hotararea Consiliului Leal nr. 327/2003

 • 2. Regimul Economic:

Folosința actuala a terenului: arabil

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale:

L - zona locuințe

Lm - zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime maxim P+2;

 • -  funcțiunea dominanta: locuințe individuale cu regim mic de inaltime;

 • -  funcțiuni complementare: instituții si servicii complexe, activitati nepoluante, circulații pietonale, spatii verzi, scuaruri

Terenul se incadreaza in zona valorica D, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 316/2002.

 • 3. Regimul Tehnic:

UTR S-ll, Lm, POT 50%, CUT 1,5;

 • -  Suprafața teren lot 101: 1870,46 mp. (conform act de dezmembrare si plan — anexa);

 • -  Parcela construibila;ț

 • -  Terenul are acces direct la str. Draganesti si str. Tinosu si oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona;

 • -  Retrageri minime obligatorii: 9 m.l. din axul străzii Draganesti si 6,5 m.l. din axul străzii Tinosu (aliniere propusa prin PUD - lotizare Cartier Tineret -Ghighiului, aprobat prin Hotararea Consiliul Local al municipiului Ploiești nr. 62/26.02.2010 privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliul Local al municipiului Ploiești nr. 157/31.08.2005);


Distanta intre clădirile amplasate pe aceeași parcela: minim 3 m.l/f ^ Regim de inaltime maxim P+2

Retragerea fata de limite va fi de minim 1,90 m (servitutea d fațade cu ferestre sau balcoane, respectiv 0,90 m pentru cele limita proprietății invecinate;

Utilizări permise:

 • -  locuințe cu regim mic de inaltime, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale, comerț, activitati nepoluante;

Utilizări interzise:

 • -  unitati economice poluante si care generează trafic intens;

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat si a avizat favorabil solicitarea Asociației Habitat for Humanity Romania in ședința din data de 27.06.2011.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Director Executiv, Florin ftetradfe


DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL


CONTRACTE Director Executiv, Cristina Vlaicu

1


Șef Serviciu,

Viorica Pățrașcu

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv, Simona Albu

Direcția Generala de Dezvoltare Urbana Arhitect Sef, Simona Elena Munteanu


întocmit: Carmen BucurJ4•                • '^P

■ ..<\ V*


1 ~ **


u•K
*•


r


JCr           . .    '»

tnli/;
♦w««
MK44b


am a ;n a *»y^XbW   »b 4 b »;■ y m y¥y ■> WW? ? I **


W'-^'iW'-'-'-'rnYiWa


wM


IR^RRR^Rțl


11) I


c*ox:. :j'::.^.;.s• I «X*


. i


• s


r +:'.


.>


&


***^*"" """ MÎyWbO^XR^iyĂR^rrrrWri


*■

i

j.


«țRRRlWWQfMWV Wftll WI0ftfll" ■ V M»

X&tf a? ai           ■ .ff£thiiai an*n irul.     7&a*>     a &» &*.


WWV*
M lX» lihiiiîi iihM< i j»jww>wwww r • '   WrHrt*AR«i^yASS<%RXk*A%k*M*W---^


•3


.0


r;

. t


r_


/■


/ •V


<• •


ir I


>

Y<i 1 t £»


^wr’


naie


la


(I


*1


ezvoitare


PC*


*■


• .1


ala si sa ac


T|.PÎ

•> -i


•i“


vi


rea unuia sau a toti membri


•¥


ue a se adrese


ri<


]ț U i7*

'>

X ■ \ *4

. \


_>..VfPBttMÎWFWfrVZ'J1 ni 1 W

dliWAl'i *         j


*•»*■#***


Â'iniâittt'i '■>t<Ai:‘iAtwî /hihittâ.-auaOru / / ma m/i A*O? Am A>i

• ■■■ >>A^,iiâau^,T.riwttariaMaMrtfrrtM^^b^<!**M»4A^w^<MwBHw •         7.----TTJW/Â^/*—rrrrrr^.^A-ZAfA-tt*.*.-.-----r- - ---- 7 7- ■>.v4.v^tv,‘rm,^naL• ■ <* ■>*■ w* - -    - —>

&

l1/. I


-1T-


ț                                                        . . ..^6.

A

sau au votat

•           V«X-’amXV/■AWM'JV.'a ,, »■ »iWb 11 i ! i ■ Hw


•V
țț ț țțț^i țț ț «•***■>


(V.V" • *• ■.W: ■*****■:■; ’UtttuCiittii**. jeaMqu. <%■ aw ■>?±W VXW   ^'.LWWt "W"1 LI


or

Ș

<

S

J.

y

>


-•-% .


Vl ti tuiul A       Jfa&itâf neutru Umuuiui^ taawrâ5
** tf 'i r

W
K • • • A     -MtoMMMW ^«W****?*’*• V,' *S *■ S W


-V.WVa Fb u » *4 - y *• -41' IV. J1      j
*■


Xv;*«r«-

o
Cl.

ja^

|w TJ

W<X

0
ta

WM: i

5?

uu »;

c

4m^wAk &

fcrttfrf: 4

sz

U54nr


r


B


.«• • •. * *

i /s «'i 4^* <*

I:CțtlV-lț*


>->
WM**WU4M6W      .


WvjA


*


wb —?-—-J-?J-i- -;-j--'--   -,-'-1-iiiyiiW»AVfr>!^4Md>yi*z«mr>4>W>>’■iW*iWi» WW>**^»^A***-* ■ ■■ *■
Jivor fi


incidența in materie


i’bji'iVii         WW-v«• 1'


'M4#|


Z- i-J-Jrtr rj-                                                                                                              ■ 1 11 1 »■ '■2 111 »2■■2■ <■


W*** 1• "2 1 w2-1 vw2p ftv 1hV ia^***i41^1wl1^1^1^^1|V


r1 -WkrV.WW»•"• V.'A1AAi» 1


'^■■.■.i.tuiAii  tneiiOMi ffahitat tttmîru Ihnttâifâfâ ftfflMMS-


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.

PROTOCOL DE COLABORARE

încheiat astazi______________________


In baza Hotărârii nr. ________/ ________ a Consiliului Local al municipiului

Ploiești s-a incheiat prezentul protocol de colaborare

I. PĂRȚILE PREZENTULUI PROTOCOL

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, prin Consiliul Local, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte

si

ASOCIAȚIA HABITAT FOR HUMANITY ROMANIA cu sediul in ______________________________________________________, C.U.I. 15391896, reprezentata legal prin___________________________, in calitate de_________________, pe de alta parte

 • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1 - Scopul colaborării

Scopul colaborării dintre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat for Humanity Romania il constituie asistarea persoanelor cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe, prin construirea de locuințe noi (model unifamilial, duplex sau cvadruplex) pentru familii in mare nevoie de locuire pe terenuri apartinand municipiului Ploiești.

Construirea de către Asociația Habitat for Humanity Romania a primelor 12 unitati locative pentru persoanele cu condiții dificile de locuit se va realiza in 3 cvadruplexuri pe terenul proprietatea municipiului Ploiești apartinand domeniului privat, situat în Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, în suprafață de 1870,46 mp.

Un element important al programului Habitat este dezvoltarea vizibila a conceptului de voluntariat si implicarea personala a tuturor membrilor comunitarii.

Selecția familiilor va fi făcută de către o Comisie mixta formata din reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Ploiești si reprezentanți ai Asociației Habitat for Humanity Romania.

Comisia mixta constituita din reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești si reprezentanții Asociației Habitat for Humanity România va stabili criteriile de atribuire a unităților locative și de selectare a beneficiarilor locuințelor. Acestea vor constitui obiectul unui Regulament ce va fi intocmit de către Comisie si supus ulterior aprobării Asociației Habitat for Humanity România si Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 2 - Drepturile si obligațiile pârtilor

2.1 - Obligațiile Municipiului Ploiești


 • a) sa pună la dispoziția Asociației Habitat for Humanity Rorr folosința gratuita terenul proprietatea municipiului Ploiești aparțin? privat, situat în Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, în 1870,46 mp. si sa incheie in acest sens procesul verbal de predare - primire;

 • b)    sa scoata din circuitul agricol terenul situat in Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101 si sa suporte cheltuielile ocazionate cu aceasta;

 • c)    sa suporte cheltuielile ocazionate de lotizarea terenului situat in Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, modalitatea de lotizare urmând sa fie stabilita de comun acord cu Asociația Habitat for Humanity Romania inainte de obținerea Autorizației de construire;

 • d)    sa asigure racordurile pentru utilitati, cu excepția racordurilor pentru energie electrica si gaze, pana la limita de proprietate a terenului situat in Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101. Municipiul Ploiești sprijină Asociația Habitat for Humanity Romania in vederea asigurării racordurilor pentru energie electrica si gaze pana la limita de proprietate a terenului situat in Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, PA 495/81, lot 101.

 • e)    sa sprijine Asociația Habitat for Humanity Romania in obținereapună la dispoziția acesteia toate actele si documentele necesare pentru începerea execuției unitarilor locative;

 • f)    sa incheie contracte de vanzare - cumpărare pentru terenurile aferente unitarilor locative, cu beneficiarii locuințelor (care dețin dreptul de proprietate asupra acestora), după finalizarea lucrărilor de construire, concomitent cu vanzarea locuinței; Condițiile referitoare la vanzarea terenurilor aferente unitarilor locative vor fi stabilite ulterior prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • g)   sa pună la dispoziția Asociației Habitat for Humanity Romania un spațiu pentru sediu operațional in Ploiești in vederea desfășurării activității;

 • h)   sa nu stanjeneasca Asociația Habitat for Humanity Romania in exercitarea dreptului de folosința asupra terenului incredintat pentru perioada stabilita prin protocol;

 • i)    are dreptul sa controleze periodic modul cum este intretinuta si folosita de

către Asociat locația, in sensul folosirii acesteia


pentru care a fost încheiat protocolul.

2.2- Obligațiile Asociației Habitat for Humanity Romania

 • a)    sa prezinte, inainte de încheierea procesului verbal de predare - primire a terenului, conceptul proiectului insotit de devizul general care sa cuprindă toate costurile aferente, indiferent de finanțator;

 • b)    sa construiască primele 12 unitari locative pentru persoanele cu condiții dificile de locuit selectate de către Comisia special constituita in acest sens, pe terenul proprietatea municipiului Ploiești apartinand domeniului privat, situat în Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495/81, lot 101, în suprafață de 1870,46 mp. pe baza autorizației de construire si cu cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările și completările ulterioare, si sa incheie contracte de vanzare - cumpărare cu beneficiarii unitarilor locative după finalizarea lucrărilor de construire.


  Cu 5 (cinci) zile lucratoare inainte de vanzarea locuințelor, Asoc^ti^'HaHif

  •        T'X               *                    1    •       j •                      • zm         Tk r       *   *    *    <      <    •        *   •        /       f              \


Humanity Romania are obligația sa notifice Municipiul Ploiești in contractelor de vanzare — cumpărare asupra terenului.

 • c)    sa prezinte toate documentele necesare in vederea sco agricol a terenului situat in Ploiești, Ghighiului nr. 2, T 36, P A 495 efectueze orice alte operațiuni cadastrale necesare emiterii autorizației de

 • d)    sa obțină autorizația de construire in termen de maxim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de predare - primire a terenului si sa finalizeze lucrările de construire in termenul prevăzut prin autorizația de construire si cu respectarea acesteia;

In cazul in care in termen de 6 luni de la incheierea procesului verbal de predare -primire a terenului autorizația de construire nu este obtinuta sau in cazul in care lucrările de construire nu sunt finalizate in termenul prevăzut in autorizația de construire, protocolul inceteaza de drept, fara notificare prealabila, fara intervenția instanțelor de judecata, fara punerea in intarziere si fara nici o formalitate prealabila, construcțiile realizate pana la acel moment intrând de drept in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, fara nicio despăgubire către Asociația Habitat for Humanity Romania;

 • e)    sa efectueze lucrări privind amenajarea si intretinerea terenului corespunzător destinației, pe cheltuiala proprie a asociației, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare;

 • f)    sa declare prezentul contract la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si sa achite in conformitate cu prevederile Codului fiscal taxa (stabilita in condiții similare impozitului) pe teren, precum si orice alte obligații către bugetul local, prevăzute de lege.

 • g)    sa instiinteze in maxim 24 de ore Municipiul Ploiești despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • h)    sa folosească terenul numai potrivit destinației sale si a scopului pentru care a fost încheiat protocolul si sa nu depaseasca suprafața de teren ce face obiectul prezentului protocol;

 • i)    sa respecte amplasamentul, suprafața, tipul de amenajare si tipul de activitate aprobate;

 • j)    sa răspundă de menținerea curățeniei, igienei si ordinii pe suprafața ocupata efectiv si in jurul acesteia;

 • k)    sa încheie contracte pentru prestarea serviciului de ridicare a deșeurilor cu operatorul serviciului public selectat de autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești;

 • l)    sa nu creeze disconfort pentru unitățile care isi desfasoara activitatea in vecinătatea amplasamentului;

 • m)   utilizarea terenului se va realiza in condițiile obținerii tuturor avizelor de funcționare si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare care cad in sarcina exclusiva a solicitantului.

Art. 3 - Durata protocolului

Durata colaborării este de 3 ani de la data incheierii prezentului protocol, cu posibilitate de prelungire, conform prevederilor legale in vigoare.

III. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA


Art. 4. Sunt strict interzise cesiunea protocolului, subinchfri parte a terenului care face obiectul protocolului precum si orice altaJ asociere, colaborare etc pe terenul atribuit in folosința gratuita cau^ for Humanity Romania.

IV. ÎNCETAREA protocolului

Art. 5. Protocolul inceteaza prin:

 • - expirarea termenului prevăzut in protocol;

 • - acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor, cu un preaviz de 15 zile calendaristice;

 • - desființarea titlului proprietarului; Municipiul Ploiești nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, Asociația Habitat for Humanity Romania nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la Municipiul Ploiești si nici atribuirea unui alt teren;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către parti;

 • - inceteaza de drept când interesul public impune acest lucru.

V. RĂSPUNDEREA

Art. 6. — Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 7. - Pact comisoriu expres:

In caz de neexecutare, prezentul protocol se considera desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in intarziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care Asociația Habitat for Humanity Romania nu-si executa obligațiile prevăzute.

Prin urmare rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea, construcțiile realizate pana la acel moment intrând de drept in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, fara nicio despăgubire către Asociația Habitat for Humanity Romania.

Art. 8. - Nicio parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui protocol, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 9. - Modificarea protocolului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul protocol; excepție fac legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative si operează de drept.


Art. 10. - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu ai fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vop ff către instanțele de judecata competente.

Prezentul protocol produce efecte de la data incheierii acestuia.

Acest protocol a fost încheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, astazi___________________.

Municipiul Ploiești

Asociația Habitat for Humanity Romania


PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

SECRETAR,

Oana Cristina Iacob

Direcția de Gestiune Patrimoniu

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,

Florin Petrache       Viorica Pătrașcu

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

Cristina Vlaicu

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Albu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între municipiul Ploiești și Fundația Habitat for Humanity

și a emis:

PREȘED Bolocan Iiili
Valeritin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între municipiul Ploiești și Fundația Habitat for Humanity

și a emis:'PREȘEDINTE, Sava-Miha icolescuData:

1

Redactat de parti

2

itatea Oradea, stra