Hotărârea nr. 206/2011

Hotãrârea nr. 206 privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al SC Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 206 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei Viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Sârbu Gheorghe, Iancu Ion și Popa Constantin, precum și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și ale Legii nr. 287/28.12.2010 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;

Respectând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar - fiscale;

Conform prevederilor Legii nr. 51/08.03.2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Respectând prevederile Legii nr. 31/16.11.1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

Având în vedere Decizia nr. 1 (2321)/31.01.2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

In conformitate cu prevederile art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2011 a al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și Direcția Management Financiar Contabil, Contracte se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art 4. - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 iunie 2011


Președinte de ședință, Gheorghe Sîrb


s

¥

X X

' - ;\


•l


Contrasemnează Secretul Oana Cristina Iacob/


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ

9


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră în categoria serviciilor comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

In organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2011 au fost stabilite urmărindu-se respectarea prevederilor Legii nr. 286/28.12.2010 — Legea bugetului de stat pe anul 2011, ale Legii nr. 287/28.12.2010 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și ale O.U.G. nr. 117/30.12.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Propunem rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 avăndu-se în vedere sumele necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității societății până la finele anului și volumul lucrărilor ce urmează a fi desfășurate pentru întreținerea spațiilor publice.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Văleni, nr. 32


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rfecțîficării  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

d

b<f


/V

In conformitate cu prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011, ale Legii nr. 287/28.12.2010 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și ale O.U.G. nr. 1 17/30.12.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale Legii nr. 273/29.06.2006 - Legea privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 51/08.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, s-a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/11.01.2011, astfel:

( mii lei)

2011

A. VENITURI TOTALE :

19.890,00

 • 1. venituri din activitatea de bază

 • 2. venituri din alte activități

*

 • 3. venituri din exploatare

3.670,00

220,00

16.000,00

B. CHELTUIELI TOTALE :

19.795,50

1. cheltuieli pentru exploatare

19.795,50

C. REZULTAT BRUT (profit) :

94,50

Fond de rezervă (5%/an) = Impozit pe profit = Profitul de repartizat =

4,73

14,36

75,41

Având în vedere cheltuielile efectuate și veniturile realizate de societate la 31.03.2011 se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli astfel:

- cheltuielile pentru exploatare se majorează cu 4.550,00 mii lei pentru acoperirea sumelor necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității societății până la finele anului;

- veniturile din exploatare se majorează cu 4.550,00 mii lei ca urmare a rezultatelor obținute în trimestrul I de activitate și având în vedere activitățile ce urmează a fi desfășurate pentru întreținerea spațiilor verzi.

Pentru anul 2011, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieșț^S^Lz^a propus

•                 • • •                                  1               1 .                                 • • • 1                •              1           w              4                  1 • 1 V , • •

propune și modificarea listei de irfvâstiții cuțprmă^parele


(I

'■ p- ■

53,00 mii lei - pentru asigurarea


realizarea unor investiții pentru dezvoltarea serviciilor și ^îmbunătățirea,^calității acestora. în acest scop se obiective:

 • •  chioșc din lemn, demontabil — 15,50 mii lei;

  X-

  • V

  4

  I


 • •  sistem bariere automate — 10,50 mii lei;

 • • măturători automate cu motor termic - 4 buc

întreținerii din punct de vedere al curățeniei în toate parcurile și grădinile publice ale municipiului;

 • •  tractor cu cabină tip Goldoni — 1 buc — 100,00 mii lei — achiziție impusă de faptul că urmează a fi utilizat în sectoarele de lucru ale serviciului spații verzi , pentru producerea materialului dendrofloricol în seră și cele două pepiniere și pentru efectuarea lucrărilor specifice de întreținere în zonele verzi;

 • •  cositoare ZRF 1400 - 1 buc - 17,00 mii lei - care poate fi atașată la tractor în vederea efectuării lucrărilor de cosit mecanic în spațiile verzi;

 • •  licență DOCLIB și AUTOCAD - necesare pentru eficientizarea activității serviciului proiectare;

 • •  reparație gard cim. Bolovani - 85,00 mii lei - împrejmuirea existentă a cimitirului dinspre str. Eroilor, în partea dreaptă a intrării principale, este din zidărie de cărămidă și fiind foarte veche, a început să se prăbușească. în urma investigațiilor în teren , s-a constatat că în zona mediană a împrejmuirii, cota terenului natural este mult mai sus decât cota la nivelui străzii Eroilor și din cauza presiunii pământului gardul a început să se prăbușească. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este Primăria Municipiului Ploiești care dorește să refacă această împrejmuire pe întreaga porțiune din partea dreaptă a intrării principale. Demolarea zidului existent se va face începând cu zona mediană, unde s-au produs prăbușiri, demolarea se va face pe porțiuni mici, urmate imediat de execuția noului zid, pentru a nu sta mult timp malul fără sprijiniri, având în vedere că în incintă cota pământului este cu 1,35 m mai sus decât cota pământului dinspre stradă.

 • •  reamenajareparcarea Griviței — 100,00 mii lei.

 • •  extindere instalație iluminat exterior cimitir Bolovani - 133,00 mii lei - in incinta cimitirului există rețea de iluminat exterior care a fost executată în diferite etape și nu acoperă în întregime suprafața cimitirului, iar în cimitirul Bolovani II nu există rețea de iluminat exterior. Necesitatea iluminatului este determinată de sporirea siguranței și diminuarea furturilor din incinta cimitirului. Rețeaua de iluminat se va extinde de pe aleea principală pe o lungime de 400 ml, cu un număr de 16 stâlpi. In zona sudică a cimitirului se propune realizarea unei rețele de iluminat cu o lungime de 550 ml, cu un număr de 17 stâlpi. Instalația de iluminat din cimitirul Bolovani II va asigura necesarul iluminatului exterior al cimitirului și va fi alcătuită din 6 stâlpi de iluminat complet echipați.

 • •  extindere instalație iluminat exterior cimitir Viișoara — 75,00 mii lei — in incinta cimitirului există rețea de iluminat exterior care a fost executată în diferite etape

și nu acoperă în întregime suprafața cimitirului. Se propune extinderea ramurii situate la limita de proprietate cu o lungime de 200 ml, platarea a 8 stâlpi și echiparea cu corpuri de iluminat de tip DELFIN. Pe aleea situată în spatele capelei se va extinde rețeaua de iluminat cu 8 stâlpi. Pe aleea nr.2 se vor monta 10 stâlpi echipați cu corpuri de iluminat de tip DELFIN și proiectoare. Aleea nou


etape și nu acoperă în întregime suprafața cimitirului pentru asigurarea siguranței și diminuarea furturilor. Se propune extinderea instalației la limita de proprietate cu o lungime de 150 ml, plantarea a 5 stâlpi și echiparea cu corpuri de iluminat de tip DELFIN. De-a lungul aleii situate în spatele bisericii se va extinde rețeaua de iluminat cu 5 stâlpi, echipați cu corpuri de iluminat de tip DELFIN (montate la înălțimea de 5 m) și proiectoare.

Justificarea rectificărilor propuse la venituri și cheltuieli pentru anul 2011 sunt detaliate în Anexa nr. 1 și Anexa nr.2.


ECONOMIC,

str. Văleni, nr. 32


Anexa nr. 1


PROPUNERE BUGET 2011


mii lei= mii Iei =


influente + /-*

I. VENITURI TOTALE , din care

10

4,550.80

24,440.80

19,890.00

10.01

1. Venituri din exploatare, din care:

19,890.00

4

4,550.00

24,440.00

10.01.01

a) venituri din activitatea de baza (ct. 70)

3,670.00

1

991.00

4,661.00

10.01.02

b) venituri din alte activitati - comerț cu amănuntul (ct. 70)

d

220.00;

220.00

1

10.01.03

c) alte venituri din exploatare (ct. 72, 74,

75)

16,000.00'

3,559.00

19,559.00

10.02

2. Venituri financiare (ct. 76)

0.00!

0.80

0.80

10.03

3. Venituri excepționale

0.00

t            .    .

0.00

10.04

4. închidere ct. 711 ca venit

0.00

0.00

20

II. CHELTUIELI TOTALE din care:

19,795.50]

4,550.80

24,346 30

20.01


20.01.01


20.01.02


20.01.02.01


1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:

 • a) cheltuieli materii prime si materiale (ct. 60)

 • b) cheltuieli cu personalul, inclusiv tichete de masa, din care:

- salarii brute, inclusiv tichete de masa


20.01.02.02 - contribuție la asigurările sociale de stat


20.01.02.03

20.01.02.04


 • - ajutor de șomaj

 • - contribuție la asigurările sociale de sanatate


5,379.00


8,467.00

6,560.00


3,486.00


3,240.00


11,953.00


9,800.00


20.01.02.05

20.01.03

20.01.03.01

20.01.03.02

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.10

20.01.11

20.01.12

20.01.13

20.02

20.02.01


 • - alte cheltuieli cu personalul

 • c) cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele, din care:

 • - amortizare (ct.analitic 68)

 • - provizioane (ct.analitic 68)

 • d) cheltuieli cu utilitățile (ct. 605)

 • e) cheltuieli de protocol (ct.analitic 623)

 • f) cheltuieli reclama si publicitate (ct.analitic 623)

 • g) cheltuieli cu sponsorizarea (ct. 6582)

 • h) impozite si taxe locale (ct. 635)

 • i) cheltuieli cu mărfurile (ct. 607)

 • j) cheltuieli privind prestații externe (ct. 61 + 62)

 • k) cheltuieli privind asigurările (ct. 6j3) _ il) cheltuieli cu deplasările (ct. 625)

■m) alte cheltuieli de exploatare (ct. 65 fara 6582)                     _

2. Cheltuieli financiare, din care:

 • - dobânzi (ct. 666)


1,410.001

I

36.00

440. Ooi

21.00

J

1,605.00

I

l,605.00|

0.00

1,795.00

10.00*

I

0.00

o.oo' 607.00; 280.00

I

I

834.00

55.50’ 29.00

1,413.00

I

O.OOj

0.004


208.001

38.00

0.00

0.00!

161.00,

I 161.00;

i

i

124.00 i


84.00!

-60.00,

1

74.00

I

l

I

i

i

i

^2.80l


1,618.00

74.00 i

440.00

21.00

1,766.00. l,766?00.

0.00^

1,919.00!

10.00

0.00

0.00

691.00

220.00

908.00

55.50

29.00

1,413.00:

Z80'

0.00


20.02.02


20.03

20.04


30


40


50


60


70

80


= mii lei =

\ . '■                                              ! '' J

’           ’•                                      ■       „a::"! " " -

■ ■ , ' ' :: ■ .

y:                          ' '                 ' / " :,! ' "              '

.                •    ,       'rS

TOTAL 2011

:.:h. •                   -

influente + /-

..........*.....v ț. t.sj.j                 .............. * *.........*    .                    .....

’; . .... b /■ .

• •            ?..! s.::k:                   • s > ...............

. t -U’s;’ ,sf .                       ■       '

k alte cheltuieli financiare (ct. 665, 667,

0.00

1

1

2.80

668)

...........■

3. Cheltuieli excepționale

0.00

4. Închidere ct. 711 ca si cheltuiala

0.00

......_____ .......... ,

111. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

94.50

1

1

profit

0.00

pierdere

0.00

IIV. FOND DE REZERVA (5% / an)

4.73

I

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

i

STABILITE POTRIVIT LEGII

VI. acoperirea’ PIERDERILOR DIN

---------- ... - ------------------- --------.

l

i

i

i

ANII PRECEDENTI

VIL IMPOZIT PE PROFIT

14.36

| VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT

75.41

i

1


prop. Rectif.

B.V.C. 2011

rf

i r

P ■*

I


•r


t-


2.80; '


0.00 o.oo!


94.50;


0.00

--1


0.00

4.73


0.00


0.00


14.36

75.41


)

Z •

i :

j

<■ <


|T
DIRECTOR

Geo


Xr *

-5‘' ■<

' ?v-.

>r

- tb


'l

r ./ k

Ks   >

•*d


,1


R f.


J.

L


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

str. Văleni, nr. 32

Anexa nr. 2


DOTĂRI

nr. Crt.

denumire

TOTAL

influente

+ /-

PROPUNERE * RECTIFICARE

cant.

val.

cant.

val.

cant.)

val.

1

mașina de tuns iarba cu cos de colectare

9

40.00

■ ' 1

-8.00

9i

32.00

2

foarfecă mecanica tuns gard viu

8

22.40

-1.80

81

20.60

3

moto fierăstrău de putere foarte mare - lungime

1

4.20

1

1

-0.10

1

1

1

4.10

de taiere 63 cm

p

4

motocoase

12

36.00

.  .. .   ......     J

-0.10

12

35.90

5

pompa apa

2

8.00

I- .....................

• * *

2

..

8.00”

6

sistem bariere automate

1

50.00

.. ... . .

1

t                                                                       t

50.00

7

cabina modulara

1

8.00

u ....... .......

...................1]......

8.00

8

sistem supraveghere video

2

16.00

2j

16.00

9

'mira fotografica - pr.

1

R

5.00

....

/                                                                       1

U

1                                                                       b

5.00

10

1

sistem PC - pr.

4

t 10.00

... ...

t’

4

1

1 •

10.00

11

autoutilitara cu dubla cabina basculabila

1

4 ..

204.00

1 1 ■

1

p                                                     b

204.00

12

ciocan demolator

2

1

12.00

4

-5.30

1

2\

R

6.70

13

remorca 5 t (Mediaș)

2

4

90.00

2

1                                                                       •

90.00

14

complex joaca

1

6

|     122.50

r -12.30

6

110.20

15

aparate fitness - set

5

?     125.00

f          ... ....

-0.90

51

1 1

124.10

16

■ sistem GPS pentru parc auto

1

90.00

1

i

11

L......|

90.00

17

auto mortuare

1

+. .

30.00

-1

-30.00

oi

b

0.00

18

licența DOCL1B

1

i

1

4                                                • •

0.70

1;

0.70

19

i licența AUTOCAD

1

!

i____________1_

13.50

! 1 :

13.50

20

1

1

tractor

i

1

100.00

1 1

■                                                     b

100.00

21

cositoare

1

b

!     17.00

J

4

i       L

R

17.00

22

maturatori automate cu motor termic

j

i

4

|     53.00

4

1.       .........., .

53.00

23

chioșc din lemn, demontabil

î

1

15.50

; 1: b                                        ..       .1   .   .

15.50

24

sistem bariere automate

2

10.50

i        2;

10.50

|            TOTAL -

1

|    873.10

|   151.70

|   1,024.80

LUCRĂRI

= mii lei =

nr.

Crt

denumire

TOTAL

influente + /-

PROPUNERE

RECTIFICARE

2011

val.

val.

val.

1

refacere instalație termica interioara (calorifere si țeava) - sector Centru - Buna Vestire

7.00

i

7.00

1

2

reparații capitale - sector Vest - str. Titu Maiorescu

b

100.00

100.00

3

execuție instalație iluminat incinta pep. Est

35.00

1

1 1

’              35.00

j . . .                      . .«                                      ......

4

t

fosa septica - sera

8.00

1

-8.00

0.00

5

reparații vestiar, magazie, pivnița (butași)

30.00

J                        ......

i              30.00

(...............1      ■ ■

6

execuție reabilitare sere - etapa I

150.00

1

i

-150.00

1 0.00

nr. Crt.


8

 • 9

 • 10

11


12


 • 13

 • 14


15


denumire


componente pt. mașina agricola de frezat solul i intre rânduri

j execuție casa pompe - Pepiniera Nord extindere magazia centrala - aprovizionare__

refacere pictura - capela Viisoara__

| reparație gard cim. Bolovani ___

reamenajare parcarea Grivitei (zona Hale : Centrale)

! extindere instalație iluminat cim. Bolovani extindere instalație iluminat cim. Viisoara refacere instalație iluminat exterior - cim.

! Eternitatea


i

. . 4. . .

î


TOTAL =


total investiții =TOTAL
influente100.00


38.00


178.401


319.60


PROPUNERE RECTIFICARE 2011 val.

b

«*                            i I

' z V.


•>


*1


15.00

0.00

0.00

85.00


100.00


133.00

75.00


38.00

|     648.00


1,662.c JHMBK -Z

4it0 *****


•z.


J2W1212/01.10 <2010

^tr.Văleni nr 32, W;0244-54421X 525252, fax:0244-510353 cod postai

'• u r _X

4 Z«         * *


aSS .vav, • i, m, I ~ ” s w- <


J

J

y,

.1

?

f' ’•' ■ ■ sv v.Vk kV


•*!


.V


j. j»                .-i”.        -.


«•w


-5


%A.


.S’VAV


h -. •. *w. -.wrzzrt-.s    a ;,u s

• • ••’lTi'i


t.


■“


.• V.*


•i


•A

i


fsrf* ,■ ,5*   <

/ r A t /        ( •• ■ f


.•i


.V


X1


.v


w.


•A.


rzr


y •Iv.


'X'


•z.


’AW


>+


>o*o      i.                             < *


>*jg"V *'“1 •w*!t *


a_, cu m


//%•

'


■v


>*


x.


'*■


|T


,<y_

v t> J/ <

7

< / ■


re si a


Desfacere prin unirea si reorgani Biroului Achiziții Publice;

 • • Redimensionarea Se rviciului Administrare Parcari si Domeniul Public ;

 • • Desființarea Biroului Mentenanta Spatii Publice, personalul fiind trecut in cadrul Serviciului Tehnic, serviciu care se redimensioneaza ;

 • •  Desființarea Serviciului Transporturi, personalul fiind trecut in cadrul Biroului Coloana Auto;

 • • Redimensionarea Compartimentului Relații cu Publicul si Media;

 • •  Desființarea Biroului Informatica si includerea personalului in cadrul Serviciului Proiectare, Terenuri Agricole, IT, serviciu care se redimensioneaza;

 • •  Posturile desființate ca urmare a redimensionarilor menționate anterior se vor transforma in posturi de muncitor calificat si muncitor necalificat in cadrul Serviciului Amenajare si Mentenanta Spatii Verzi, astfel incat numericul de personal de 706 posturi aprobate sa nu fie majorat.

Forma finala a organigramei si a statului de funcții conform celor menționate anterior va fi înaintata spre aprobare in următoarea ședința a Consiliului de Administrație.Art.3.Aprobarea eliberării documente lor solicitate prin adresa înregistrata sub nr. 10506/10.05.2011, in vederea completării dosarului pentru A.N.A.F., respectiv pentru înscrierea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Art.4. Aprobarea atribuirii contractului de prestări ghicii de medicina muncii prin atribuirea directa către Spitalul Municipal (Schuller) Ploiești ca si colaborare intre doua instituții aflate in subordine^: Consiliului Local Ploiești (avand in vedere Referatul înregistrat sub nr. 11784/25.05.2011).

rl“


Art.6. Aprobarea achiziționării de produse sau servicii necesare activitatii S.C.

S.G.U.P. S.R.L. de la unitățile autorizate (cel puțin la nivel lunar de 6.500 lei)__

in conformitate cu art. 78 alin. 2 si 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecUa'lj KC promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si Ordinul nr. 590/12.11^808 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006^ astfel cum este detaliat in referatul nr. 11525/19.05.2011 de către Sef sfe^fciu Finaciar-Contabilitate.

d*


Secretarul de ședința al Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. va difuza prezenta decizie celor interesați.

Data: 26.05.2011

VICEPREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMJNIST AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URB/ dl. Ioan AUxe


U PLOIEȘTI S.R.L.


V

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE"

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

și a emis:PREȘEDINTE,SECRETAR, Gheorghe SîpțfiiData:                    /