Hotărârea nr. 205/2011

Hotãrârea nr. 205 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 205

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești , a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Iancu Ion, Radu Mateescu, precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza notelor de fundamentare si anexelor pentru investiții ale Direcției Tehnic - Investiții;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 iunie 2011 -J*    -


Președinte de ședmtă, Gheorghe Sîrmt^ .


z r


* f     <

,

• f

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind

rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 184/21.06.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1103/23.06.2011 si Fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011 - nr. De inregistrare 5046/23.06.2011 prin care are loc diminuarea cotelor defalcate din TVA.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești sunt in suma de 431.209,70 mii lei si se vor diminua cu suma de 5.518,00 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA, cod 11.02.02..

Cheltuielile bugetului local sunt estimate în sumă de 451.209,70 mii lei și se vor diminua cu suma de 5.518,00 mii lei iar in structura se vor produce următoarele modificări detaliate in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.

PRIM Andrei Liviu


CONSILIERI, Nicoleta Cataliana Bozianu Gheorghe Sarbu Iancu Ion               /

Radu Mateescu      W/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


AlUMĂR,

INA NICOLETA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 50/11.01.2011 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 59/28.02.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 103/29.03.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 128/27.04.2011, Hotararea Consiliului Local nr. 144/31.05.2011, Hotararea Consiliului Local nr.l 84/21.06.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare precum si de Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1103/23.06.2011 si Fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011 - nr. De inregistrare 5046/23.06.2011 prin care are loc diminuarea cotelor defalcate din TVA.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești sunt in suma de 431.209,70 mii lei si se vor diminua cu suma de 5.518,00 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA, cod 11.02.02..

Cheltuielile bugetului local sunt estimate în sumă de 451.209,70 mii lei și se vor diminua cu suma de 5.518,00 mii lei iar in structura se vor produce următoarele modificări:

1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 55,00 mii lei constând in :

 • - majorarea cu suma de 169,87 mii lei a cheltuielilor de personal concomitent cu diminuarea cu aceeași suma a bunurilor si serviciilor (in vederea reîntregirii plafonului stabilit prin Ordinul nr. 35/825/2011) datorita transferului in bugetul local prin HCL nr. 144/31.05.2011 si HCL nr.l84/21.06.2011 a sumelor aferente POSDRU-rilor din bugetul fondurilor externe nerambursabile conform Ordinului nr. 2548/2009 -“norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structural”;

 • - majorarea cu suma de 55,00 mii lei a ajutoarelor acordate persoanelor fizice aflate in extrema dificultate conform hotărârilor de consiliu;

2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 55,00 mii lei reprezentând fond de rezerva repartizat persoanelor fizice aflate in extrema dificultate conform hotărârilor de consiliu;

3. Capitolul „Invatamant” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de " :* • 5.518,00 mii lei reprezentând salarii aferente invatamantului preuniverșiw’dci staț, diminuate conform Deciziei Directorului Executiv al Direcției General^ a Finanțelor

Publice Prahova nr. 1103/21.06.2011 si Fisei cu sume defalcate din undle=venituri ale n

bugetului de stat pe anul 2011.

A-

fs


Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VIZAT

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte

Cristina Vlaicu


DIRECTOR,

Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA

ACTIVI

Nr. 5046/tf

\(Z ■■■> . \-■y u

. e - 7/EA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2011

CF. DECIZIEI DIRECTORULUI EXECUTIV AL D.G.F.P. PRAHOVA Nr. 1103/23.06.2011 ____

502


PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI


KinlțfgP : cf. Legea bugetului de stat nr. 286/28.12.2010 si Decizia Directorului Executiv nr. 53/04.02.2011

II - Rectificări: H G. 192/2011 si Decizie DirEx 932/21.03.2011, Decizie DirEx 1059/23.05.2011, 1101/21.06.2011, 1103/23.06.2011

III - Buget rectificat

- mii lei -

Nr. crt.

INDICA TOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod

an 2011

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TO TAL

04.02.01

1

163.027,00

42.387,00

40.757,00

40.757,00

39.126,00

II

0,00

III

163.027,00

42.387,00

40.757,00

40.757,00

39.126,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

1

1.850,00

463,00

463,00

463,00

461,00

pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

II

0,00

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

III

1.850,00

463,00

463,00

463,00

461,00

294,00

74,00

74,00

74,00

72,00

1.556,00

389,00

389,00

389,00

389,00

3

Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL, din care:

11.02.01

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

susținerea sistemului de protecție a copilului

0,00

susținere centre asistenta sociala persoane cu handicap

0,00

acordare de produse lactate, de panificație, miere albine

0,00

4

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

11.02.02

1

96.477,00

24.635,00

24.947,00

24.604,00

22.291,00

II

-5.518,00

-5.518,00

III

90.959,00

24.635,00

24.947,00

24.604,00

16.773,00

chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

82.201,00

22.399,00

22.682,00

22.366,00

14.754,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

6.822,00

1.742,00

1.764,00

1.740,00

1.576,00

alte chelt. cf. art.5pct, (4), Legea 286/28.12.2010

1.936,00

494,00

501,00

498,00

443,00

5

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0,00

//

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.06

1

1.560,00

331,00

332,00

487,00

410,00

II

0,00

III

1.560,00

331,00

332,00

487,00

410,00

116,00

30,00

23,00

37,00

26,00

1.444,00

301,00

309,00

450,00

384,00

7

Sume defalcate din T, V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural prin Hotarare a Guvernului României

11.02.07

1

0,00

II

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pentru instituțiile subordonate se vor face comunicări aferente resurselor alocate, acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli.


TREZORIER SEF,CONSILIER,


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚUL PRAHOVA

DECIZIA NR. 1103


' r V' \\

*1


\1 7 y

J

r ; »b,

1 :

>

p

Directorul Executiv al Direcției Generale a Finanțelor PublipCFrahova/;

VZ- '   ’s'               7b

numit prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1564/254.

avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privindflf^fi^^^fi.


;'rr

■e’ ^// ‘V' w

funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, H.G.R. nr. 109/18.02.2009 privindfn^&Ffzarea si funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, O.P.A.N.A.F. nr. 375 / 2009 si 1348 / 2009 cu privire la organizarea si funcționarea direcțiilor generale ale finanțelor publice judetene-aparat propriu si unitati subordonate - cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 46 din 23.05.2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 19.03.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/30.06.2010pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, Legea nr. 13/07.03.2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2010 precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 1539/28.12.2006 si

Ministerului Finanțelor Publice nr. 2238/28.12.2006, modificat si completat de Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 351 / 22.11.2007 si Ministerului Economiei si Finanțelor nr. 2183 / 23.11.2007, Instrucțiunilor MFP nr 170.701/19.02.2007 privind repartizarea in execuție a cotelor defalcate din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,Legea nr. 286/28.12.2010 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2011, Scrisoarea M.F.P. nr. 374178/29.12.2010, Scrisoarea M.F.P. nr. 350030/18.01.2011, H.C.J. Prahova nr. 10 / 03.02.2011, Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 30/13.01.2011, Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 53/04.02.2011, Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1101/21.06.2011 si Referatul Șefului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale nr. 5048/23.06.2011.

DECIDE:

Art. 1. Modificare anexelor nr. 1 si 2 la Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1101/21.06.2011 pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, pe total si pe sursa pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile si contribuțiile aferente personalului din unitățile de invatamant preuniversitar de stat.

Art. 2. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, prin Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Buget Local, va transmite unităților administrative teritoriale prezenta Decizie.

Data in Ploiești, astazi23.06.2011

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Nicolae Popovici

Vizat SEFSERVICIU JURIDIC, Consilier Juridic Mariana Tanase

TREZORIER SEF, Ec. Cornelia Văduvă


SEF S.S.A.E.E.B.L., Ec. Ion ChircuMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala Finanțe Publice Prahova Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Serviciul Sinteza Asistenta

Elaborare Execuție Bugete Locale

APROB, Director Executiv Nicolae Popovici

Către în atenția Referitor

: Director Executiv

: Domnului Nicolae Popovici

: Modificarea repartizării sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor salariale si contribuțiilor aferente ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2011

De la

: Trezorier Sef

: Doamna Cornelia Văduvă

Data

Nr. înregistrare

: 23.06.2011

: 5048

Șeful Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale, numit prin Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 177/23.04.2008, avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, H.G.R. nr. 109/18.02.2009 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, O.P.A.N.A.F. nr. 375 / 2009 si 1348 / 2009 cu privire la organizarea si funcționarea direcțiilor generale ale finanțelor publice judetene-aparat propriu si unitati subordonate — cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 46 din 23.05.2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 19.03.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, Legea nr. 13/07.03.2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2010 precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 1539/28.12.2006 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 2238/28.12.2006 , modificat si completat de Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 351 / 22.11.2007 si Ministerului Economiei si Finanțelor nr. 2183 / 23.11.2007, Instrucțiunilor MFP nr 170.701/19.02.2007 privind repartizarea in execuție a cotelor defalcate din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,Legea nr. 286/28.12.2010 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2011, Scrisoarea M.F.P. nr. 374178/29.12.2010, Scrisoarea M.F.P. nr. 350030/18.01.2011, H.C.J. Prahova nr. 10 /

A‘; ..■

// S ■ // c. .

03.02.2011, Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 30/13.01.2011, Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale Finanțelor Pub'lide Prahova nr. 53/04.02.2011, Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 1101/21.06.2011 urmare analizei efectuate la “Fisele cu indiațori pehtru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 201'1” sFAhexa -Fundamentare sume defalcate din T. V.A. pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile si contribuțiile aferente acestora ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat in anul 2011, de la Referatul nr. 4988/21.06.2011, pentru cele 104 unitati administrativ teritoriale si Consiliul Județean Prahova, am constatat ca toate calculele s-au făcut fata de prevederile din Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 30/13.01.2011 si nu fata de prevederile modificate din Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 53/04.02.2011.

Fata de cele mai sus prezentate, propun:

modificarea repartizării in trimestrul IV.2011 a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor, pe total, conform Anexa 1 si pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile si contribuțiile aferente acestora ale instituțiilor de invatamantpreuniversitar de stat, conform Anexa 2.

TREZORIER SEF, Cornelia Văduvă


SEF S.S.A.E.E.B.L., Ion Chircu


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr. 1BUGET LOCAL- 2011 venituri

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

4

COD

buget cf. HCL nr.

184/21.06.2011

influente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

431.209,70

-5.518,00

425.691,70

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

277.355,20

0,00

277.355,20

3

I. VENITURI CURENTE

0002

371.473,90

-5.518,00

365.955,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

349.047,00

-5.518,00

343.529,00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

168.811,00

0,00

168.811,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.332,00

0,00

3.332,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

432,00

0,00

432,00

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

432,00

432,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.900,00

2.900,00

11

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

15

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

602,00

0,00

602,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

602,00

0,00

602,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

602,00

602,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.909,30

0,00

65.909,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.909,30

0,00

65.909,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

3,90

3,90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

114.326,70

-5.518,00

108.808,70

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

98.037,00

-5.518,00

92.519,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor

 • 32  [descentralizate la niv. comunelor, orașelor,

____municipiilor, și sect. Mun. București_________________

 • 33  Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei

____termice livrate populației_____________________________

 • 34  Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de

____producere și distribuție a energiei termice___________

 • 35  Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale


Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului


1.560,00


413,00


413,00

30,00

30,00


0,00TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

 • 43 \A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U

__PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI______

 • 44  Impozit pe mijloacele de transport_______________

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers.

____ fizice_______________________________________________________ Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers.

____juridice_________________________________________________

47 Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare15.846,70


11.410,00


5.900,00


5.510,00


4.233,70


203,00413,00


413,00

30,00

30,00


15.846,70


11.410,00


5.900,00


5.510,00


4.233,70


203,00


 • 56

 • 57

 • 58

 • 59

 • 60

61C. VENITURI NEFISCALE

_________ ___• _______ « , ,__


Varsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale________________

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor preced enți__________________________________________

Venituri din concesiuni și închirieri________________

Venituri din dividende___________________________

Alte venituri din proprietate________________________

VENITURI DIN DOBÂNZI______________

Alte venituri din dobânzi


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII ȘI __ALTE ACTIVITĂȚI____________________

 • 64  Venituri din prestări de servicii_____________________

 • 65  Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr.

____întreținerea copiilor în creșe________________________

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor ____social_________________________________________________ 67 Taxe din activități cadastrale și agricultură___________

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor ____în unitățile de protecție socială_____________________

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, ____imputații și despăgubiri____________________________ 70 [Alte venituri din prestări de servicii șialte activități22.426,90

11.594,00


22.426,90

11.594,00


11.594,00


11.594,00


5.000,00


5.000,00


6.594,00

0,00


6.594,00

0,00


0,00


0,00


10.832,90


10.832,90


3.219,40


3.219,40


3159,00


3.159,00


50,00


50,00


0,00


 • 72

 • 73

 • 74


75


76


77


 • 78

 • 79


80


81

82


83


84 • 85

 • 86

87


88


89


9091


9294


95


96
 • 97

 • 98


99


100

101


102


 • 103

 • 104


VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE___________________

Taxe extrajudiciare de timbru________________________

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI_______

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale_______________________________________

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe________________________

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii_________________________________________________

Alte amenzi, penalități și confiscări____________________

DIVERSE VENITURI_____________________

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice_______________________________________

taxe speciale__________________________________________

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe___________

Venituri din ajutoare de stat recuperate________________

Alte venituri___________________________________________

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECĂT

SUB VENȚIILE_________________________

Donații și sponsorizări_________________________________

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)____________________

varsaminte din secțiunea de funcționare______________

Alte transferuri voluntare______________________________

 • II. VENITURI DIN CAPITAL

v        viw PAUun/rj c/i h ca viyuR-------

nrrMi'nr______________________________________

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice______________________________________________

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului_______________________________________

Venituri din privatizare________________________________

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului___________________________

Depozite speciale pentru construcții de locuințe_______

 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE______

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE__________

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri încasări din rambursarea microcreditelor de la pers. fizice și juridice____________________________________________

împrumuturi temporare din trezoreria statului sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare_________

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

 • IV. SUBVENȚII____________________

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE______________

SUB VENȚII DE LA BUGETUL DE STA T______

A. De capital______________________________________

Retehnologizarea centralelor termice și elecrice de termoficare___________________________________________

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe Planuri și regulamente de urbanism___________________


3402


340202

340250


350201


350203


350250

3602


360205


360206

360207

360211

360250


3702


370201


370203


370204

370250

0015

3902


390201


390203


390204


390207


390210

0016


4002


400206


400207


400210


400211


400213


400214


400250

0017


0018


4202

0019


420201


420203

420205


1.200,00


1.200,00

5.000,00

25,00
25,00

1.277,00
25,00

1.277,0017,00

1.260,00

86,50


86,50
17,00
0,00
0,00
1.260,00

86,50


86,5055.731,00

29.600,00
55.731,00


55.731,00


55.731,00

29.600,00
109


no


111


112

113


114


 • 115

 • 116


117


118


119


120


121


Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD____________________________

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor______________

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit______________________________________________________

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor___________

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar___________________________

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare B. Curente______________________________________

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap_________________________________________

Subvenții primite din Fondul de Intervenție__________

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar____________

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili__________________________

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei______________

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


420212


420213


420214


420215

0020


420221


420228

420229


420232


420233


420234


420241

420236


420246


1.000,00


5.000,0023.600,0023.600,00

26.131,00
26.131,0025.997,0025.997,00


88,00

46,0088,00


46,00SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRA ȚII


4302123125


126


Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului___________________________

Subvenții de Ia bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă_________________

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap_________

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate


430201


430204


430207


430208


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL 2011 CHELTUIELI

’e r '


DENUMIREA INDICATORILOR


COD


buget cf. HCL

nr.l84/21.06.2011


influente +/-


buget rectificat


CHELTUIELI - TOTAL

5002

451.209,70

-5.518,00

445.691,70

AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

5102

15.918,45

55,00

15.973,45

Cheltuieli de personal

10

7.038,00

169,87

7.207,87

Bunuri si servicii - total, din care:

20

8.275,50

-169,87

8.105,63

Bunuri si servicii

7.313,50

7.313,50

bunuri si serviciip

962,00

-169,87

792,13

Transferuri curente (transferuri din bugetele consiliilor

51

0,00

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema

57

133,00

55,00

188,00

Cheltuieli de capital - total, din care:

70

500,00

0,00

500,00

Active nefinanciare

71

500,00

500,00

Active financiare

72

Plăti efect an precedenti an curent

85

-28,05

-28,05

J

A L TE SER VICII PUBLICE GENERA LE

5402

24.803,81

-55,00

24.748,81

Bunuri si servicii - total, din care:

20

4.655,00

0,00

4.655,00

Bunuri si servicii - alegeri si alte acțiuni

0,00

bunuri si servicii (ani precenenti)

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext.

4.655,00

4.655,00

Fonduri de rezerva

50

246,91

-55,00

191,91

Transferuri către Serviciul public de evidență a nersoanelnr

51

440,00

440,00

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

2.061,90

2.061,90

Rambursări de credite - total din care:

81

17.400,00

0,00

17.400,00

Rambursare credit Alpha Bank

6.000,00

6.000,00

Rambursare credit B.C.R.

11.400,00

11.400,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI

5502

6.700,00

0,00

6.700,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

500,00

500,00

Dobânzi

30

6.200,00

6.200,00

0,00

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

6102

8.494,98

0,00

8.494,98

Bunuri si servicii - total, din care:

20

60,00

0,00

60,00

Bunuri si servicii (Protecția civilă)

60,00

60,00

Bunuri si servicii (ani precedenti)

0,00

Transferuri către Poliția Locala

51

7.631,49

7.631,49

Transferuri către Poliția Comunitară

51

745,51

745,51

Active nefinanciare (Protecția civilă)

71

60,00

60,00

DENUMIREA INDICATORILOR


COD


b uget cf. HCL

nr.l84/21.06.2011


f ;•       •      f        i

influente +/- bugetrectificat
_____________ÎNVĂȚĂMÂNT Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii - total, din care: Bunuri si servicii reparații curente scolițbuget PMP) Bunuri si servicii2

Transferuri către instituții publice Finanțări POSDRU unit, invat.


Asistență socială___________________

Alte cheltuieli (burse)______________

Plăti efect an precedenti an curent

Active nefinanciare - total din care:

Investiții centre financiare___________

Investiții centre financiare (PMP)


bunuri si servicii -asistenta medicala comunitara A SSC

^^**^*—> R ■■>■■■■< I* ■ 1 BimlUU HP IIMIhil n ibl-WUH—— bunuri si servicii p__________________

Transferuri către instituții publice Spitalul de Boli Infectioase Ploiești Spitalul Municipal Ploiești________

Asistență socială (Centrul de transfuzie) Active nefinanciare


Bunuri și servicii - total- din care:__________

Bunuri si servicii(ani precedenti)_____________

ch. din donații și sponsorizări________________

iluminat ornamental________________________

spectacole artificii______________________________

acțiuni culturale______________________________

Transferuri către instituții publice, din care: Casa de Cultură___________________________

Teatrul "Toma Caragiu"___________________

Filarmonica "Paul Constantinescu"__________

Club Sportiv Municipal____________________

Administrația Parcului C-tin Stere

Alte cheltuieli - total din care:_______________

ch. Asociat SC FC Petrolul_________________

reparații unități de cult


Active n

active nefinanciare

Plat efect an precedenti an curent


113.970,45

77,105,00

26.714,00

13.600,00

2.500,00

10.614,00

550,00


2.738,00

787,00

260,00

150,00

377,00

1.344,00

344,00

1.000,00

70,00

650,00


86,50

1.477,00

94,00

1.135,00

22.923,00

681,00

5.716,00

5.128,00

5.002,00

6.396,00

6.600,00

5.000,00

1.600,00
108.452,45

77.105,00

21.196,00

13.600,00

2.500,00

5.096,00

550,00


199,87 90,00

800,00 -29,82 8.541,40

0,00

8.541,40 5.589,00


2.738,00

787,00

260,00

150,00

377,00

1.344,00

344,00

1.000,00 70,00

650,00

0,00 35.039,22 2.792,50

0,00

86,50

1.477,00 94,00

1.135,00 22.923,00 681,00 5.716,00 5.128,00 5.002,00 6.396,00 6.600,00 5.000,00 1.600,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL

nr.l84/21.06.2011

influente +/-

buget rectificat

A          + ■

O

^-M-r                                 •••b

Crese

1.494,00

X fc.      ’h     / h 1.         *.          V

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.637,00

0,00

Bunuri și servicii (Creșe)

460,00

W /  4 Ai '*1

Bunuri și servicii p cresa si assc 639+206

845,00

845,00

reparații curente crese (buget PMP)

200,00

200,00

Finanțări pt Asociatia"Viitorul Tinerilor"

7,00

7,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125,00

125,00

Transferuri - total din care:

51

14.653,00

0,00

14.653,00

Adm.Serv.Soc.Comunitare

14.653,00

14.653,00

Asistență socială- total din care:

57

8.500,00

0,00

8.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.180,00

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

200,00

200,00

Ajutoare sociale

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

120,00

120,00

Active nefinanciare - total

71

0,00

0,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

-11,26

-11,26

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

69.674,50

0,00

69.674,50

Bunuri și servicii- total din care:

20

19.111,50

0,00

19.111,50

iluminat public

06

5.372,00

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.739,50

0,00

13.739,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

1.550,00

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

0,00

0,00

prestări servicii SGU PI.

12.000,00

12.000,00

gratuitati cimitirecf. Legii 44/94

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

8.908,00

0,00

8.908,00

Serviciul Public Finanțe Locale

8.908,00

8.908,00

Active nefinanciare - total din care:

71

41.655,00

0,00

41.655,00

Locuințe

03

40.111,00

0,00

40.111,00

active nefinanciare

40.111,00

40.111,00

Iluminat public

06

1.544,00

0,00

1.544,00

Reabilitare iluminat public

1.544,00

1.544,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

44.090,00

0,00

44.090,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

15.300,00

0,00

15.300,00

Salubritate

14.800,00

14.800,00

apa meteo

500,00

500,00

Active nefinanciare total din care:

71

28.790,00

0,00

28.790,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

28.790,00

0,00

28.790,00

active nefinanciare

28.790,00

28.790,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

43.907,00

0,00

43.907,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

43.907,00

43.907,00

Active nefinan tiare

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

52.108,55

0,00

52.108,55

Bunuri și servicii - din care:

20

9.300,00

0,00

9.300,00

reparații curente străzi

7.000,00

7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300,00

Subvenții- dif. de nret si tarif tRATP)

40

23.305,00

23.305,00

Alte transferuri (leasing-RATP)

55

45,25

45,25

/tDENUMIREA INDICATORILOR


COD


buget cf. HCL

nr.l84/21.06.2011


influente +/-


(din care)Amplasare copertine refugiu calatori in stațiile

RATP PI.______________________________________
buget rectificat

-1'

x'.-.

/            f                .

J

s                                                 (

*

. -A 45,25

'■             ■ fi ij ,i

0,00 jLȘjSSJO 19.458,30

|| „1^1 ■/,. |

* •        **lj • •RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011