Hotărârea nr. 204/2011

Hotãrârea nr. 204 privind aprobarea contributiei anuale pentru anul 2011 a municipiului Ploiesti pentru Asociatia de dezvoltare intercomunitarã de utilitãti publice pentru serviciul de salubrizare Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova

ROMAN IA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2011 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.6/30.01.2009 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

In conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii Serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, actualizata;

In baza Hotărârii nr. 2 din 14.04.2011 a Adunării Generale a Asociaților ADI -Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova (adresa înregistrata la Primăria Municipiului Ploiești sub nr. 9642/03.06.2011);

In temeiul art.ll, art.12, art.13, art. 36 alin. 4 lit. a) si alin.7 lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contribuția anuală pentru anul 2011 la 0,42 lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 95.421,48 lei, reprezentând valoarea cotizației anuale calculate la numărul populației comunicate de Direcția de Statistică pentru 01.07.2010, respectiv 227.194 locuitori.

Art2. Direcția Relații Internationale si Direcția Management Financiar Contabil, Contracte asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată in Ploiești, astăzi, 28 iunie 2011
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anua

2011 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare interconh^^âfy*$J| utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”

Prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Ploiești nr.6/30.01.2009 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

Constituirea asociației este reglementată de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu actualizata, prin Legea nr.246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Cooperarea unităților administrativ-teritoriale prin înființarea Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”, are în vedere implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova.

rĂ


în conformitate cu prevederile statutului ADI Managementul Deșeurilor Prahova art.17 alin.2 lit.l, Adunarea Generală a Asociației din data de 14.04.2011, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,42 lei/locuitor (adresa nr. 9642/03.06.2011). Având în vedere această decizie, valoarea cotizației anuale este de 95.421,48 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.07.2010, respectiv 227.194 locuitori.

Prin urmare se impune aprobarea contribuției anuale pentru anul 2011 la 0,42 lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 95.421,48 lei, reprezentând cotizația pentru anul 2011.

Direcția Relații Internaționale

Sef Serviciu Proiecte cu finanțare internațională Milena Perpelea,

ViZat Direcția Management Financiar Contabil, Contracte Director  CristinaW/lhic


/

Vizat Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director

Simona Albu


ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2011 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”

Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a asociat cu județul Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”, prin Hotararea Consiliului Local nr.6/30.01.2009.

Constituirea asociației este reglementată de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări si completări, prin Legea nr.246/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Prahova se va realiza prin cooperarea unităților administrativ-teritoriale în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

în conformitate cu prevederile statutului ADI Managementul Deșeurilor Prahova art.17 alin.2 lit.l, Adunarea Generală a Asociației din data de 14.04.2011, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,42 lei/locuitor (adresa nr. 9642/03.06.2011). Având în vedere această decizie, valoarea cotizației anuale este de 95.421,48 lei, calculată la numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.07.2010, respectiv 227.194 locuitori.

în consecință se impune aprobarea contribuției anuale pentru anul 2011 la 0,42 lei/locuitor si respectiv virarea sumei de 95.421,48 lei, reprezentând cotizația pentru anul 2011.

Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


*r


%        .r> •

\ ■


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

__ ,                                                   __ ,                                 _ __     _ s.. o r>î-, o i pșv


PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2011 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” - Prahova”

Data:
,/ s ■

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


4

*                 h

4

x, '         :    1             t

COMISIA PENTR U UTILITĂȚI PUBLICE, CĂLITĂ TEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2011 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” - Prahova”


PREȘEDINT^C-Teodo resetfTuîian


SECRETAR,

Sava Valentin


Data:    a